freebet

Saksbehandling i to nivåer

 

Virksomheten styres av straffeprosessloven, påtaleinstruksen og direktiver fra Riksadvokaten. Saksbehandlingen skjer i to nivåer. Sjefen for Spesialenheten skal ikke delta i eller gi detaljerte føringer for etterforskingsavdelingenes arbeid.

 

ETTERFORSKINGSAVDELINGENE

1

Mottak av anmeldelse/sak

Spesialenheten mottar anmeldelse fra privatpersoner, advokater eller fra politidistrikt. I noen tilfeller oppretter Spesialenheten selv sak for eksempel på bakgrunn av medieoppslag.

 

I følge straffeprosessloven er det obligatorisk etterforsking i saker hvor en person er død eller alvorlig skadet som følge av en tjenestehandling, eller mens personen var tatt hånd om av politi eller påtalemyndighet.

 

2

Undersøkelser

Spesialenheten foretar undersøkelser for å vurdere om det er rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Ofte vil anmelder bli avhørt for å utdype anmeldelsen. Dokumentasjon hos politiet som oppdragslogg for en hendelse eller lyd- og videomateriale fra arresten innhentes. Dersom det finnes en «speilsak» hos politiet – dvs en straffesak mot den som anmelder politiet til Spesialenheten – vil dokumenter fra denne saken som regel bli innhentet.

 

3

Etterforsking

Spesialenheten har adgang til å benytte alle lovlige etterforskingsmetoder. Bevisinnhenting i Spesialenhetens saker skjer først og fremst ved avhør av anmelder, vitner og mistenkte. I noen saker er det grunnlag for ransaking, pågripelse og varetektsfengsling. I de fleste saker vil det være innhentet dokumentasjon som ledd i de innledende undersøkelser. Ut over det kan det for eksempel være relevant å foreta åstedsundersøkelser, innhente medisinske vurderinger, beslaglegge telefon eller pc og innhente logger for bruk av politiets registre.

 

4

Skriftlig innstilling til Sjefen for Spesialenheten

Når en sak anses tilstrekkelig opplyst, sendes saken til Sjefen for Spesialenheten med en skriftlig innstilling. Innstillingen skrives av en av avdelingens fast ansatte jurister eller av en av advokatene på verv.

 

 

SJEFEN FOR SPESIALENHETEN

 

1

Skriftlig begrunnet vedtak i alle saker

Sjefen for Spesialenheten avgjør alle enhetens saker (unntatt saker hvor påtalespørsmålet avgjøres av Kongen i statsråd eller Riksadvokaten). I alle saker – også saker som henlegges uten etterforsking – fattes et skriftlig begrunnet vedtak. I vedtaket redegjøres det for hva som er anmeldt, hvilke undersøkelser/etterforsking Spesialenheten har foretatt, hvilket faktum som legges til grunn og en juridisk vurdering av forholdet. Vedtaket skrives av en av juristene hos Sjefen for Spesialenheten.

 

2

Henleggelse

Dersom det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold begått i tjenesten, henlegges saken uten etterforsking i henhold til straffeprosessloven § 224. Er saken etterforsket og bevisene med styrke taler mot at det er begått en straffbar handling, henlegges saken som intet straffbart forhold anses bevist. Dersom faktum ikke kan klarlegges tilstrekkelig, eller det er tvil om de objektive eller subjektive straffbarhetsvilkår er oppfylt, henlegges saken etter bevisets stilling.

 

3

Positiv påtaleavgjørelse

Når vilkårene for straff er til stede utferdiges forelegg, påtaleunnlatelse eller tiltale. I tråd med god påtaleskikk skal det ikke tas ut tiltale med mindre man er overbevist om straffskyld og at denne vil kunne bevises for en domstol.

 

4

Administrativ vurdering

Spesialenheten skal sende saken til berørt politimester, sjef for vedkommende særorgan eller annen rett instans dersom det gjennom anmeldelse eller ved enhetens etterforsking er kommet frem forhold som tilsier at saken bør vurderes administrativt, jf. påtaleinstruksen § 34-7. Se mer på side 40.

 

5

Underretning til sakens parter

Vedtaket sendes sakens parter (som regel anmelder og anmeldte tjenestepersoner) og politimesteren i det aktuelle distriktet. Politidirektoratet får oversendt saken dersom saken berører direktoratets ansvarsområde. Politidirektoratet får kopi av vedtak i saker sendt til administrativ vurdering.

 

6

Klage til Riksadvokaten

Spesialenhetens avgjørelser kan påklages til Riksadvokaten. Klage sendes til Spesialenheten som videresender den med sakens dokumenter til Riksadvokaten.

 

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no