freebet

Opplysning om at en person ikke er omhandlet i politiets registre

Borgarting lagmannsrett behandlet i oktober 2012 spørsmålet om det å utgi såkalt ”negativ” informasjon fra politiets registre er straffbart.

Spesialenheten for politisaker tok i mai 2011 ut en tiltale mot en polititjenestemann for brudd på taushetsplikt. Polititjenestepersonen ble kontaktet av en venninne som spurte om han kunne sjekke en bekjent. Hun var bekymret for om denne personen hadde havnet i dårlig selskap. Tjenestemannen søkte på navnet i politiets registre og fant ingen registreringer. Samme dag sendte han en tekstmelding til sin venninne hvor han skrev: ”Finner ingenting”.

Polititjenestepersonen ble dømt for overtredelse av straffeloven § 121 i tingretten. Han erkjente de faktiske forhold, men mente at han ikke hadde handlet rettsstridig bl.a. med henvisning til praksis i politidistriktet. Borgarting lagmannsrett slapp tjenestepersonens anke gjennom til behandling. Lagmannsretten fant at tjenestemannen ved å opplyse at en person ikke er omhandlet i politiets registre til en annen privatperson, brøt lovbestemt taushetsplikt. Lagmannsretten bemerket for ordens skyld at det ikke var ført bevis for noen lokal praksis for å gi ut opplysninger fra strafferegisteret eller politiets øvrige registre i de tilfellene hvor en ikke fant noe. Da lagmannsretten fant bevist at tjenestemannen opptrådte forsettlig, ble han dømt for overtredelse av straffeloven § 121.

Publisert i årsrapport 2012.

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no