freebet

Godkjenning av overtidsarbeid

Arbeidsgiver har ment at det er grunn til å mistenke en ansatt for å ha krevd overtid uten at det er arbeidet.

Spesialenheten har fra flere virksomheter i politiet mottatt anmeldelser mot ansatte for bedrageri i sammenheng med krav om overtidsbetaling. Arbeidsgiver har ment at det er grunn til å mistenke en ansatt for å ha krevd overtid uten at det er arbeidet. En av sakene gjaldt en ansatt som hadde fått samtykke til å utføre mye arbeide hjemmefra. En annen sak gjaldt en medarbeider som hadde relativt vide fullmakter til å arbeide overtid på kontoret i helger. Felles for sakene var at anmeldelsene blant annet vedrørte overtidsarbeid som var godkjent og som hadde kommet til utbetaling. Mistanken knyttet seg i begge sakene til flere overtidsregninger over et langt tidsrom.

 

Spesialenhetens etterforsking av sakene har bestått i å klargjøre om de anmeldte har arbeidet på de tidspunkt det er krevd overtidsbetalt for. Det er blant annet søkt etter elektroniske spor som kan bekrefte eller avkrefte om det er utført arbeid. Det er også søkt etter elektroniske spor som kan gi opplysninger om hvor anmeldte har befunnet seg på de tidspunkt det er krevet overtidsgodtgjørelse for.

 

I en av sakene er det nylig tatt ut tiltale. Spesialenheten mener det er bevist at tiltalte på tidspunkt det er krevet overtidsgodtgjørelse for har oppholdt seg andre steder enn på kontoret. Det er heller ikke spor av at han på oppgitte tidspunkt har brukt politiets systemer som en nødvendig og naturlig del av sitt arbeidsoppdrag.

 

Spesialenheten mener sakene kan tjene som en påminnelse om viktigheten av at arbeidsgiver har gode rutiner for kontroll med bruk og godkjenning av overtid.

 

Publisert i Årsrapport 2014.

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no