freebet

10 år med Spesialenheten

Spesialenheten hadde 1. januar 2015 vært virksom i 10 år. Dette gir en anledning til å oppsummere erfaringer fra egen oppgaveløsning og de virksomheter enheten har ansvar for å etterforske.

Varsling om anmeldelse

Spesialenheten får fra tid til annen spørsmål fra tjenestepersoner om hvorfor Spesialenheten ikke har varslet dem om at de er anmeldt.

«Politiet besvarer ikke mine henvendelser….»

Mange klager i anmeldelser eller andre typer henvendelser til Spesialenheten over at politiet ikke besvarer henvendelser.

Misbruk av politiets registre

Spesialenheten har gjennom ti år behandlet mange saker hvor det er avdekket at polititjenestepersoner har brukt politiets registre til å søke informasjon som de ikke har noe tjenestelig behov for å innhente.

Metodebruk og metodeutvikling

Spesialenheten forstår at politiet ikke kan ha retningslinjer for hvordan man skal gripe an alle tenkelige situasjoner.

Godkjenning av overtidsarbeid

Arbeidsgiver har ment at det er grunn til å mistenke en ansatt for å ha krevd overtid uten at det er arbeidet.

Frihetsberøvelse/hendelser i arrest

Spesialenheten behandler årlig flere saker om opphold i arrest. Fra saker i 2014 er det grunn til å trekke frem forhold som knytter seg til lengden på opphold i politiarrest, herunder oversittelse av fristen for fremstilling for varetekt, samt bruk av håndjern i politiarrest og meddelelser av forelegg under opphold i arrest.

Forebygging av tortur - Ny rolle for Sivilombudsmannen

Da Norge i juni 2013 ratifiserte tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT) fikk Sivilombudsmannen et særlig mandat om å forebygge tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Etterforsking av saker hvor politiet har skutt

Kan erfaring fra etterforsking av saker hvor politiet har brukt skytevåpen gi grunnlag for refleksjoner i debatten om bevæpning av politiet? Kan erfaring fra etterforsking av skytesaker gi grunnlag for læring i politiet?

Opplysning om at en person ikke er omhandlet i politiets...

Borgarting lagmannsrett behandlet i oktober 2012 spørsmålet om det å utgi såkalt ”negativ” informasjon fra politiets registre er straffbart.

RSS
Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no