Om oss

Spesialenheten for politisaker ble opprettet 1. januar 2005 og har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

Enheten er ikke en del av politiet, men en uavhengig organisasjon som administrativt er underlagt Justisdepartementet og faglig underlagt Riksadvokaten.

 

 

Spesialenheten er organisert med ett nivå for etterforsking og ett nivå for overordnet ledelse. Sjefen for Spesialenheten, som har det overordede ansvaret og treffer påtaleavgjørelse i alle saker, er lokalisert på Hamar. Enhetens tre etterforskingsavdelinger er lokalisert i Oslo, Trondheim, Hamar og Bergen:

Etterforskingsavdeling Øst-Norge, Hamar og Oslo
Etterforskingsavdelingen har ansvar for saker mot ansatte fra følgende politidistrikter: Oslo, Asker og Bærum, Østfold, Follo, Romerike, Hedmark, Gudbrandsdal, Vestoppland, Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder. I tillegg har avdelingen ansvar for saker mot ansatte ved Riksadvokatembetet, Oslo statsadvokatembeter, Hedmark- og Oppland statsadvokatembeter, Vestfold og Telemark statsadvokatembeter, Agder statsadvokatembeter, Det nasjonale statsadvokatembetet, Kripos og Økokrim.

Etterforskingsavdeling Vest-Norge, Bergen
Etterforskingsavdelingen har ansvar for saker mot ansatte fra følgende politidistrikter: Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Hordaland, Sogn- og fjordane og Sunnmøre. I tillegg har avdelingen ansvar for saker mot ansatte ved Rogaland statsadvokatembeter, Hordaland statsadvokatembeter og tjenestehandlinger begått i utlandet.

Etterforskingsavdeling Midt-Norge og Nord-Norge, Trondheim
Etterforskingsavdelingen har ansvar for saker mot ansatte fra følgende politidistrikter: Nordmøre- og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland, Troms, Vestfinnmark, Østfinnmark og Sysselmannen på Svalbard. I tillegg har avdelingen ansvar for saker mot ansatte ved Trøndelag statsadvokatembeter, Nordland statsadvokatembeter, Troms og Finnmark statsadvokatembeter, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no