Regelverk

Spesialeininga er oppretta med heimel i straffeprosesslova § 67 femte ledd. Påtaleinstruksen kapittel 34 gir nærmare reglar om oppgåver og regelverk for Spesialeininga.
Spesialeininga er oppretta med heimel i straffeprosesslova § 67 femte ledd. Påtaleinstruksen kapittel 34 gir nærmare reglar om oppgåver og regelverk for Spesialeininga.

Riksadvokaten er fagleg overordna Spesialeininga og har i eige rundskriv gitt nærmare retningslinjer for verksemda.

Noreg har gjennom menneskerettslova gjort grunnleggjande menneskerettskonvensjonar, mellom anna den europeiske menneskerettskonvensjonen og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettar, til norsk rett.

Politilova og politiinstruksen regulerer verksemda til politiet.

Lenkar til regelverk
Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no