freebet

Spesialenheten publiserer vedtak i alle saker hvor noen er død eller alvorlig skadet i sammenheng med politiets tjenesteutøvelse. I tillegg vil vedtak ut i fra en konkret vurdering kunne bli publisert i saker av allmenn interesse. Vedtakene blir publisert i anonymisert form.

Siden er under oppdatering.

 

Monika-saken

Orientering til pressen

Kristina Sviglinskaja ved advokat Stig Nilsen anmeldte i juni 2014 og august 2014 Hordaland politidistrikt til Spesialenheten for politisaker. Ansatte i Hordaland politidistrikt ble anmeldt for tjenesteforsømmelser i sammenheng med etterforskingen av Monika Sviglinskajas død.

Monika, f. 15. april 2003, ble 14. november 2011 funnet død av sin mor, Kristina Sviglinskaja, i deres hjem i Sund kommune. Politiet henla etterforskingen 14. august 2012 som intet straffbart forhold og kodet saken som selvdrap.

Spesialenheten har besluttet å ilegge Hordaland politidistrikt som foretak et forelegg med en bot på kr. 100.000 for overtredelse av straffeloven § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.

Spesialenhetens vurdering er at politidistriktet i sin behandling av Robins Schaefers rapport av januar 2014 har opptrådt på et vis som ikke ivaretok det ufravikelige kravet til høy kvalitet i straffesaksbehandlingen. Kravet er blant annet fastsatt i rundskriv fra riksadvokaten til politimestrene. Det er fra riksadvokaten understreket at politimesteren har ansvaret for at straffesaker i politidistriktet holder høy kvalitet og at dette knytter seg både til generelle rutiner og behandlingen av den enkelte sak, jf. riksadvokatens rundskriv nr. 2/2012.

Robin Schaefer foreslo i sin rapport at etterforskingen av Monikas død ble tatt opp igjen. Han viste til at det var flere logiske brister i etterforskingen og foreslo en rekke nye etterforskingsskritt. Schaefers spørsmål til etterforskingen var saklige og godt forankret i sakens faktum. Rapporten ga etter Spesialenhetens vurdering grunn til så stor tvil om etterforskingen og den påtalemessige behandlingen av saken var faglig god nok at beslutningen om henleggelse ikke kunne forbli uendret.

Etterforskingen av saken ble likevel ikke tatt opp igjen før førstestatsadvokaten i Hordaland i mai 2014 anbefalte politidistriktet å gjenåpne saken. Førstestatsadvokaten hadde da mottatt en rapport fra tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen, som tok opp de samme spørsmålene som Schaefer hadde tatt opp i januar 2014.  

Spesialenheten anser politidistriktets behandling av Schaefers rapport å være et kvalifisert klanderverdig forhold som følge av feil begått hos flere. Politidistriktets oppfølgning var samlet sett utilstrekkelig og ikke egnet til å kvalitetssikre arbeidet som var utført. Oppfølgningen var ikke effektiv og tillitvekkende og innebar risiko for at en alvorlig sak forble henlagt på et uriktig grunnlag.

Det har etter Spesialenhetens vurdering ikke vært grunn til å vurdere straffansvar for personer eller foretak i sammenheng med at rapporter utarbeidet av Schaefer, som var lagt inn i Monika-sakens dokumenter, ble besluttet tatt ut. Schaefers rapporter var momentlister utarbeidet i sammenheng med en egeninitiert gjennomgang av den henlagte saken.  Spørsmålet om hvordan rapportene skulle ha vært dokumentført er ikke nærmere utredet av Spesialenheten. Det bør inngå som et punkt i det læringsarbeidet som allerede er startet med bakgrunn i saken.  

Fire personer har under etterforskingen vært avhørt som mistenkt, påtalejuristen og tre etterforskere. Et mulig straffansvar for tjenestehandlinger som ble begått forut for og i forbindelse med beslutningen om henleggelse 14. august 2012 er av Spesialenheten vurdert å være foreldet. Saken er for to av etterforskerne henlagt pga foreldelse. For en av etterforskerne er saken henlagt fordi intet straffbart forhold anses bevist.

Personlig straffansvar for behandlingen i 2014 er vurdert for påtalejuristen på saken, som til tross for de godt begrunnede spørsmålene som var reist, holdt fast ved at saken måtte forbli henlagt som selvdrap. Saken er for påtalejuristen henlagt etter bevisets stilling. Det er her blant annet lagt vekt på at påtalejuristen søkte råd hos eller var i dialog med andre, heriblant overordnede.  

Boten til Hordaland politidistrikt er fastsatt under hensyn til det bøtenivået som har vært praktisert fra Spesialenhetens og riksadvokatens side ved bruk av foretaksstraff mot politiet. Straffens preventive virkning anses for politiet ivaretatt ved at straffeskyld konstateres og at det reageres med bot.

Spesialenhetens påtalevedtak er sendt til personer som har hatt status som mistenkt under etterforskingen, politimesteren i Hordaland, Kristina Sviglinskaja ved advokat Stig Nilsen, politidirektøren og førstestatsadvokaten i Hordaland.

Spesialenheten har på eget initiativ vurdert om pressen bør gis innsyn i en anonymisert versjon av Spesialenhetens begrunnede påtalevedtak, og har blant annet under hensyn til at Spesialenhetens vurderinger knytter seg til faktum i en straffesak som er under behandling i Hordaland politidistrikt, ikke funnet å kunne gjøre det. Vedlagt denne orienteringen følger en anonymisert kopi av Spesialenhetens forelegg til Hordaland politidistrikt.

Spørsmål om saken kan rettes til Sjefen for Spesialenheten, Jan Egil Presthus.

Spesialenheten for politisaker, 25. februar 2014

 

 

FORELEGG

 

 

Spesialenheten for politisaker

 

sikter herved   Hordaland politidistrikt, 983998461, Postboks 285 sentrum, 5804 BERGEN 

 

for overtredelse av

 

Straffeloven § 325 første ledd nr 1, jf. strl §48a

for under utførelse av offentlig tjenestehandling å ha gjort seg skyldig i grov uforstand i tjenesten

Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes.

Grunnlag:

Monika Sviglinskaja, f. 15. april 2003, ble 14. november 2011 funnet død av sin mor i deres hjem, en sokkeleilighet i Sund kommune. Monika var hengt med et belte til dørhåndtaket til en innvending boddør. Fra ytterdøren til leiligheten var vindussprosser løsnet, vinduet i ytterdøren var knust og det lå en øks i yttergangen. Hordaland politidistrikt iverksatte etterforsking av mistenkelig dødsfall. Etterforskingen ble 14. august 2012 henlagt etter beslutning fra politiinspektør A som intet straffbart forhold og kodet som selvdrap. Da beslutningen om henleggelse ble truffet forelå ikke et tilstrekkelig bevismessig grunnlag for at saken var oppklart og at det hadde funnet sted et selvdrap. Beslutningen om henleggelse ble ikke klaget over.

Politioverbetjent Robin Schaefer, som arbeidet som etterforsker ved vold- og sedelighetsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, skrev i januar 2014 en rapport hvor han foreslo gjenopptakelse og ny gjennomgang av etterforskingen av Monika Sviglinskajas død. Schaefer mente det var flere logiske brister i etterforskingen av saken og opplysninger som burde vurderes. Schaefer pekte på forhold som han mente var sterke indikasjoner på at det hadde funnet sted en straffbar handling; den knuste ytterdøren, vitneobservasjoner som ikke var fulgt opp og at Monikas mobiltelefon ikke var funnet på åstedet. I rapporten foreslo han 21 nye etterforskingsskritt. Schaefer sendte sin rapport til leder for vold- og sedelighetsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, politioverbetjent S.

S satte seg inn i saken og sendte 6. januar 2014 en e-post til politiinspektør A. S ga i e-posten uttrykk for bekymring og stilte spørsmål om beslutningen om henleggelse var truffet på sviktende grunnlag. S viste også til uklarheter knyttet til dokumentbehandlingen i saken og ba A vurdere å oversende saken til Kripos for taktisk gjennomgang.

E-posten førte til at Schaefers rapport ble behandlet i et møte på Bergen sentrum politistasjon 10. januar 2014. S skrev etter møtet et referat som 14. januar 2014 ble sendt til møtedeltakerne og til politistasjonssjefen ved Bergen sentrum politistasjon, politiinspektør D. I e-posten til D skrev S at hun mente at beslutningen om henleggelse av saken og omkoding fra mistenkelig dødsfall til selvdrap hadde skjedd på for tynt grunnlag. S mente saken burde bringes inn for statsadvokaten.

A informerte i e-post 15. januar 2014 møtedeltakerne og påtaleleder, politiinspektør C, om at saken ikke gjenåpnes. I sin begrunnelse skriver A blant annet at henleggelse og koding som selvdrap var basert på en helhetsvurdering av den informasjonen som den tidligere etterforskingen ga, særlig de kriminaltekniske undersøkelsene og obduksjonsrapporten. Schaefer skrev etter å ha snakket med S og D 24. januar 2014 et notat hvor hans anførsler og vurderinger i den tidligere rapporten ble redegjort for i en mer poengtert og sammenfattet form. Notatet ble adressert til politimester E og ble 3. februar 2014 oversendt i e-post fra D til E. E-posten ble i kopi sendt til C og A. D skriver at Schaefers notat oversendes med anmodning om ny vurdering og at et alternativ kan være å be Kripos gjennomgå saken. E ba i e-post 3. februar C i samarbeid med A og D om å ta ansvar for videre oppfølgning.

A fastholdt i et notat til C 31. mars 2014 at saken måtte forbli henlagt med samme henleggelsesbegrunnelse og koding som tidligere.

Saken forble etter dette henlagt inntil førstestatsadvokat R i telefonsamtale med A i mai 2014 anbefalte at politidistriktet gjenopptok saken. Førstestatsadvokaten hadde mottatt brev av 5. mai 2014 fra advokat Stig Nilsen med klage over politiets beslutning om henleggelse av 14. august 2012 og begjæring om gjenåpning. Advokat Nilsen viste i klagen og begjæringen til rapport av 25. april 2014 utarbeidet av tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen. Hansen oppsummerte i sin rapport at saken definitivt ikke skulle ha vært henlagt og viste blant annet til; Monikas alder og livssituasjon, omstendigheter på åstedet, at Monikas mobiltelefon ikke var funnet og viktige vitneobservasjoner nær åstedet. Forholdene Hansen pekte på var de samme som dem som var omhandlet i Schaefers rapport.

Spørsmålene som ble stilt av Schaefer m.fl. var saklige, godt forankret i sakens faktum og ga grunnlag for tvil om krav til kvalitet var ivaretatt i etterforskingen og den påtalemessige behandlingen av saken. Politidistriktets behandling av Schaefers rapport var samlet sett utilstrekkelig og ikke egnet til å kvalitetssikre arbeidet som var utført. Behandlingen var ikke effektiv og tillitvekkende og innebar risiko for at en alvorlig sak forble henlagt på et uriktig grunnlag.

  

For overtredelsen ilegges Hordaland politidistrikt en bot til statskassen på kr. 100000.

 

 

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no