Spesialenheten publiserer vedtak i alle saker hvor noen er død eller alvorlig skadet i sammenheng med politiets tjenesteutøvelse. I tillegg vil vedtak ut i fra en konkret vurdering kunne bli publisert i saker av allmenn interesse. Vedtakene blir publisert i anonymisert form.

Siden er under oppdatering.

 

Behandling av melding til operasjonssentralen

Sak 10168184, vedtaksdato 09.05.2011, Hedmark politidistrikt

En kvinne ble den 1. januar 2011 funnet død på en parkeringsplass ved Sagtunet i Årnes i Nes kommune. Hun hadde kontaktet B, som hadde lett etter henne uten å finne henne. Han hadde deretter anmodet politiet om hjelp fordi han var bekymret for at kvinnen kunne fryse i hjel. Romerike politidistrikt, som har Årnes innenfor sitt geografiske ansvarsområde, kunne ikke finne tilbake til noen oppringning fra B i sin logg. Ut fra Bs privatadresse, (Skarnes), undersøkte Hedmark politidistrikt sin lydlogg, og fant da at politidistriktets operasjonssentral hadde mottatt en telefonoppringning fra B natt til lørdag 1. januar 2011 kl. 04.38. Henvendelsen fra B ble behandlet av politibetjent A, som besluttet å ikke iverksette noen tiltak som følge av henvendelsen. Det ble heller ikke gjort noe notat om henvendelsen i politidistriktets operative system (PO).

Sakens bakgrunn

X ble den 1. januar 2011 ca. kl. 13.00 funnet død på en parkeringsplass ved Sagtunet i Årnes i Nes kommune. Av oppslag i media de påfølgende dager gikk det frem at B natt til 1. januar 2011 over telefon hadde varslet politiet om at han hadde fått en oppringning fra X hvor hun oppga at hun befant seg utendørs på Årnes uten helt å vite hvor hun var. B hadde søkt etter henne, men ikke funnet henne og hadde deretter anmodet politiet om hjelp. Han var bekymret for at X kunne fryse i hjel. Romerike politidistrikt, som har Årnes innenfor sitt geografiske ansvarsområde, kunne ikke finne tilbake til noen oppringning fra B i sin logg. Ut fra Bs privatadresse, (Skarnes), undersøkte Hedmark politidistrikt sin lydlogg, og fant da at politidistriktets operasjonssentral hadde mottatt en telefonoppringning fra B natt til lørdag 1. januar 2011 kl. 04.38. Henvendelsen fra B ble behandlet av politibetjent A, som besluttet å ikke iverksette noen tiltak som følge av henvendelsen. Det ble heller ikke gjort noe notat om henvendelsen i politidistriktets operative system (PO). Da nyhetsoppslagene om hendelsen ble oppfattet å rette kritikk mot Hedmark politidistrikt for mangelfull oppfølgning, ba Spesialenheten politidistriktet om å få oversendt lydopptak av politiets samtale med B. Etter at lydopptaket var gjennomgått besluttet Spesialenheten ved etterforskingsavdeling Øst-Norge å iverksette etterforsking.

Spesialenhetens etterforsking

Politibetjent A er avhørt med status som mistenkt.B og politiinspektør C er avhørt som vitner. C er seksjonsleder ved operativ seksjon ved fellesoperativ enhet i Hedmark politidistrikt og har drift av operasjonssentral, sentralbord og sentralarrest som sitt ansvarsområde. Han har også ansvar for opplæring av politidistriktets personale innenfor de aktuelle tjenesteområder. Spesialenheten har i sammenheng med saken rettet forespørsler til Politidirektoratet og Politihøgskolen om faglige krav, retningslinjer og opplæring, som kan anses å være av betydning for utøvelsen av tjeneste ved politiets operasjonssentraler.

 

Spesialenheten har fra Hedmark politidistrikt innhentet bruksplan for politioperativt system (PO) og instruks for felles operativ enhet – hovedfunksjoner, organisering og ledelse.

 

B var, da han ringte til politiet på Skarnes, i Hedmark. Han ringte til nr. 02800. Oppringning til nr. 02800 besvares av det politidistriktet som oppringeren befinner seg i. Samtalen startet kl. 04.38 og den varte i 2 minutter og 32 sekunder. Samtalen forløp som følger:

 

”Politi:            Politiet i Hedmark

Melder:           Hallo ja

Politi:              Politiet i Hedmark

Melder:           Ja du det er B

Politi:              Hei du

Melder:           Du skjønner jeg fikk oppringt en telefon i fra X i fra Mo i Nord-Odalen

Politi:              Ja

Melder:           Hun var på Årnes sa hun, og så har hun… først fikk jeg en oppringning da var hun gått ut på et jorde og uten stillongs på eg sa hun til meg…

Politi:              Ja

Melder:           …på Årnes sa hun til meg. Så jeg tar også… hun lurte på om jeg kunne komme og hente henne da. Så tenkte jeg at det må bare være tull. Så ringer hun på nytt igjen men det var fra hemmelig nummer skjønner du

Politi:              Ja

Melder:           Og da sier hun at ”jeg er på Årnes” sa hun

Politi:              Ja

Melder:           Hun var nok noe bedugget tror jeg

Politi:              Skjønner

Melder:           Så jeg bare lurte på om hun er hjemme eller om hun har kommet seg hjem, for jeg har vært nede på Årnes og sett nå jeg, og nå står jeg på Skarnes og har vært der og sett nå

Politi:              Nei… jeg vet ikke hvor hun er hen i verden, det vet jeg ikke nå

Melder:           Nei, jeg tenkte på at en kunne..dere kunne reist og sett etter henne

Politi:              Nei, vi har ikke muligheten til dette nå. Vi er opptatt med andre oppdrag da vet du

Melder:           Hva sa du

Politi:              Vi har ikke muligheten til det nå sier jeg, for vi er opptatt med andre oppdrag, så det

Melder:           Ja, ja. Hun kan jo fryse i hjel da

Politi:              Ja, men det er klart hvis hun ikke sier hvor hun er hen så hvor skal vi begynne å lete

Melder:           Ja, nei hun sa hun var på Årnes til meg da, men jeg har reist og sett på Årnes men har ikke sett henne der. Hun trodde hun var på Årnes sa hun, det må vel være Årnes i Eidsvoll sa hun

Politi:              Ja

Melder:           men jeg tror hun bare tulla altså. Men jeg synes det er leit og jeg har kjørt og sett etter henne for min del

Politi:              Jeg ser det, jeg ser det

Melder:           Så jeg har ikke sett henne nå i hvert fall

Politi:              Nei

Politi:              Vi får avvente og se om du får noe mer kontakt med henne da vet du

Melder:           Ja det er greit det

Politi:              Fint det

Melder:           Jo

Politi:              Hei

Melder:           Hei

 

 

Politibetjent A har forklart at han startet det aktuelle tjenestesettet som operasjonsleder 31. desember kl. 22.00 og at han arbeidet frem til 1. januar kl. 08.00. Det var fire operatører som startet på det samme tjenestesettet. En gikk av vakt ca. kl. 03.00 og en annen gikk av vakt ca. kl. 03.30. Fra kl. 03.30 til kl. 08.00 var det A og operatør D som betjente sentralen. Det var en natt med mange henvendelser. Det er opplyst å være loggført mer enn 50 oppdrag under natten.

 

Politibetjent A har forklart at han ut fra samtalen med B ikke oppfattet at det forelå noen nødsituasjon og at det ikke var behov for noen videre oppfølgning fra politiets side. Om årsaken til at opplysninger fra samtalen ikke ble ført i loggen har A videre vist til at de kun var to operatører på jobb og at det var mange henvendelser. Det er i følge A ikke praktisk mulig å loggføre alle henvendelser når det er på det mest hektiske. A har forklart at han kjente noe til B fra tidligere. B har i følge A flere ganger tatt kontakt med sentralen mens A har vært på vakt. A har også forklart at X var kjent for ham fra før.

 

A er i avhør gjort kjent med at det i bruksplan for PO Hedmark, pkt. 3.2.1. står at alle henvendelser/meldinger/oppdrag føres i vaktjournal ”Hedmark felles”, og har forklart:

 

”Mistenkte sier at ideelt sett skulle kanskje alle telefonsamtaler bli ført i PO, men det er ikke praktisk mulig da det ofte er 3-4 telefoner som står på vent. Kommer det inn telefoner til nødtelefonen 112 så skal disse prioriteres. Telefonsamtalen fra B kom på en 02800 linje.”

 

Romerike politidistrikt har opprettet straffesak om mistenkelig dødsfall i forbindelse med Xs død, anm. Nr. 11479282. Politiets dokumenter i saken er innhentet og gjennomgått. Dokumentasjonen anses ikke å ha avgjørende betydning for de spørsmål Spesialenheten skal ta stilling til. Det har allikevel en viss interesse for den helhetlige vurderingen av hendelsen at et vitne har forklart til politiet at han 1. januar ca. kl. 06.00 observerte X i live like ved det sted hun senere ble funnet død.

 

 

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten skal ta stilling til om politibetjent As behandling av henvendelsen fra B er en tjenestehandling som bør straffes. Mulige straffebestemmelser anses å være straffeloven § 324 om brudd på tjenesteplikt og straffeloven §  325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.

 

Høyesterett har om straffeloven § 325 første ledd om grov uforstand i tjenesten uttalt at det her kreves ”en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet”. Det kan her blant annet vises til Rt. 1986 side 670 og Rt. 1995 side 1195.

 

Spørsmålet om politibetjent A kan kritiseres og i ytterste fall straffes for sin opptreden må blant annet vurderes i lys av hvilke krav, forventninger, normer mv. som politiet har fastsatt for operatørrollen. Spesialenheten har fra Politihøgskolen fått opplyst at det i dag ikke finnes faglitteratur, retningslinjer mv. som konkret omhandler utøvelsen av politiets operatørfunksjoner. Politihøgskolen har på planleggingsstadiet et opplegg for instruktørutdanning, men her foreligger i dag lite konkret.

 

Politiinspektør C har forklart at Hedmark politidistrikt  sin utvelgelse av operatører legger vekt på å finne frem til gode generalister med erfaring fra operativ tjeneste. Før operatørene settes i arbeid gjennomgår de et kurs av 3 – 5 dagers varighet med hovedvekt på innføring i datasystemer, samarbeidsrutiner ved sentralen og prioritering av oppgaver. C har for øvrig påpekt at tjenesten ved operasjonssentralen er svært krevende og at det tidvis kan være et stort press. Politidistriktet har tiltaksbeskrivelser/retningslinjer for behandling av alvorlige saker, som redningstjeneste, væpnede oppdrag og saknet person. På grunn av mengden meldinger har en ikke funnet det mulig – slik som AMK oppgis å gjøre – å fylle ut noe skjema i sammenheng med hver enkelt samtale. C har påpekt at operasjonssentralen mottar mange henvendelser som kan skape tvil om noe burde ha vært gjort. Det er ikke ressurser til å følge opp alle henvendelser.

 

Politiet skal yte borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner, i lovbestemte tilfeller og ellers når forholdene tilsier at bistand er påkrevd og naturlig, jf. politiloven § 2 nr. 4. Politibetjent A har forklart at han ikke oppfattet at det forelå noen faresituasjon. Slik samtalen mellom B og A forløp var det etter Spesialenhetens oppfatning ikke grunnlag for å ha noen bestemt oppfatning av om X var i fare. B redegjorde for en situasjon som på grunn av kulde kunne innebære fare. Han hadde ingen bestemt oppfatning av om X fortsatt befant seg utendørs og hvor hun kunne ha tatt veien. Opplysningen fra B om at X ”tulla” var også egnet til å dempe inntrykket av at man her stod overfor en farlig situasjon.

 

Det kan etter Spesialenhetens vurdering ikke anføres at politibetjent A ved å la være å initiere en utrykning har brutt en tjenesteplikt. Det var ikke her klart at man stod overfor en situasjon som umiddelbart krevde politiets inngripen. Spesialenheten finner ut fra en helhetlig vurdering av saken heller ikke at politibetjent As bedømmelse av og opptreden i sammenheng med hendelsen kan anses å være kvalifisert klanderverdig. Saken henlegges for politibetjent A i forhold til straffeloven § 324 og § 325 første ledd nr. 1 fordi intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenheten anser ikke at politibetjent A strafferettslig kan holdes til ansvar for at det ikke ble ført noe notat av henvendelsen i PO og at saken ikke ble henvist til rette politidistrikt.

 

Spesialenheten mener det i lys av sakens tragiske utfall kan reises spørsmål om politiet ved mottak av meldinger av den karakter det her er tale om bør opptre mer inviterende og i større grad søke å klargjøre faktum. Det kunne her blant annet ha vært stilt spørsmål fra politiet til B om når han ble kontaktet av X, hvilke områder han hadde søkt i, om det var andre som kunne kontaktes mv. Svar på dette kunne ha gitt et tryggere grunnlag for politiets bedømmelse av situasjonen. B kunne eventuelt også ha vært ansporet til å foreta ytterligere undersøkelser på egen hånd. Etter Spesialenheten oppfatning bør i utgangspunktet alle meldinger om personer som er savnet /ikke har kommet til rette nedtegnes i PO. Personalia på den som varsler og den som er savnet bør noteres hos politiet. Andre politidistrikt som kan ha et ansvar i forhold til situasjonen bør varsles.

 

Saken anses i erfarings- og læringssammenheng egnet for administrativ gjennomgang, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

Vedtak

Saken henlegges for politibetjent A i forhold til straffeloven § 324 og straffeloven § 325 første ledd nr. 1 som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Politibetjent A og pårørende til X underrettes om vedtaket.

 

Vedtaket sendes til Politimesteren i Hedmark, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

Kopi av vedtaket sendes Politidirektoratet.

 

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, Hamar 9. mai 2011

 

 

 

Jan Egil Presthus

Sjef for Spesialenheten

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no