freebet

escort kusadasi

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Midt-Nord 2020 inkl. 12

Uke 12   

Sak 611/19-123, 16.03.2020

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tatt tak i ham da han var på politistasjonen for å inngi anmeldelse. Politiet tok også beslag i hans mobiltelefon.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde ved flere anledninger møtt på politistasjonen. Han var ofte verbalt utagerende og filmet de ansatte. De ansatte opplevde A som truende og skremmende. A fikk beskjed om at han ikke fikk filme, men fortsatte til han ble fratatt telefonen. Påtalejuristen besluttet å ta beslag i As mobiltelefon for å sikre bevis i sak om hensynsløs adferd. A er senere ilagt forelegg for skremmende og hensynsløs adferd på politistasjonen denne dagen. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersonene som kontaktet og håndterte A på politistasjonen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 

 

Sak 612/19-123, 17.03.2020

 

ANMELDELSE FOR DIV. FORHOLD

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for flere forhold knyttet til at han ble pågrepet og avhørt grunnet mistanke om vold mot sønnen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte i politidistriktet hadde opptrådt straffbart ved håndteringen av A og hans samboer. Barneverntjenesten hadde mottatt bekymringsmeldinger om at A brukte vold mot sønnen. Opplysningene ble viderebrakt til politiet, som opprettet sak og gjennomførte tilrettelagt avhør av sønnen. Det ble etter dette besluttet pågripelse av A, og han ble avhørt. Samboeren ble avhørt som vitne. Påtalemyndigheten besluttet også ransaking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 741/19-123, 18.03.2020

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED NAMSSAK

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for ulovligheter i forbindelse med namssak. Han viste blant annet til at han hadde fått tilsendt et dokument som han skulle undertegne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i anmeldelsen og sakens øvrige opplysninger var det ikke sannsynlig at ansatte hos namsfogden hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 699/19-123, 18.03.2020

 

ANMELDELSE FOR MAKTBRUK OG TYVERI AV GULL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som pågrep ham. A mente at tjenestepersonene benyttet unødig makt mot ham. A anmeldte også de tjenestepersonene som i ettertid ransaket hans leilighet og stjal en gullbar.

 

A tok senere kontakt med Spesialenheten og opplyste at han hadde funnet gullbaren, og at han trakk anmeldelsen. Han skulle i stedet sende klage til politimesteren.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at A hadde trukket anmeldelsen etter at han fant gullet, og at det ikke var opplysninger i politiets dokumenter som tilsa at det ble brukt makt mot A under pågripelsen. Det var i PO-loggen opplyst at A var rolig og samarbeidsvillig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 598/19-123, 19.03.2020

 

ANMELDELSE FOR KRITIKKVERDIG OPPTREDEN I FORBINDELSE MED VOLD I NÆRE RELASJONER

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A er far til B, som bor sammen med C. A mente at politiet skulle ha aksjonert med bakgrunn i opplysninger politiet fikk fra ham om at B var utsatt for vold av C.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var nedtegnet i PO-loggen at A meldte inn bekymring til politiet om morgenen om at B var låst ute av huset, at barna var inne i huset, og at C hadde utsatt B for vold. Det var nedtegnet at politiet var i kontakt med B og C på telefon. Spesialenheten hørte gjennom lydopptak fra telefonsamtaler/ radiosambandssamtaler. Hovedinnholdet av samtalene var nedtegnet i PO-loggen. På grunn av taushetsplikten kunne Spesialenheten ikke referere innholdet i samtalene eller fra politiets dokumenter om hendelsen.

 

Politiets ansvar for å patruljere og oppsøke adresser må vurderes opp mot tilgjengelige ressurser og prioriteringer. Det var ikke opplysninger i saken om at politiets håndtering av tjenesteoppdraget ga holdepunkter for at det var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 683/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for brudd på taushetsplikt i et vitneavhør av C. A mente at B måtte ha gitt opplysninger om ham og sønnen i avhøret.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det følger av politiregisterloven at enhver som er ansatt i eller utfører tjeneste eller arbeid for politiet eller påtalemyndigheten, plikter å hindre at andre får kjennskap til opplysninger om noens personlige forhold. Taushetsplikten er imidlertid ikke til hinder for at opplysningene brukes i den enkelte straffesak, herunder til etterforsking, saksforberedelse og avgjørelse.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for nærmere å avklare hvilke opplysninger C fikk av politiet under avhøret, da det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 798/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR INJURIERENDE OG KRENKENDE BESKYLDNINGER

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for injurierende og krenkende beskyldninger i forbindelse med anmeldelse mot A fra en bank. A mistenkte at B var en fullmektig for banken, var kunde i banken eller venn med en eller flere ansatte i banken, hadde bistått med falsk utstedelse av besøksforbud, og hadde stjålet eller underslått As penger i banken sammen med bankansatte.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 579/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING M.M.

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for trakassering m.m. Han var hos politiet for å lese igjennom dokumenter. Etter 1 time og 20 minutter fikk han spørsmål om han var ferdig. Da tjenestepersonen gikk, ropte A etter ham. A fikk da beskjed om å gå. Politiet beslagla notatene han hadde tatt og så igjennom databagen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 307/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

To personer meldte om at det ble brukt for mye makt av en polititjenesteperson som pågrep en mopedist.

 

Åsted: Offentlig sted, på dagtid

 

Oppdrag: Orden/Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok tak i A og holdt ham fast for å sette på håndjern.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at polititjenestepersonen hadde opptrådt straffbart. Mopedisten hadde unnlatt å stanse for kontroll selv om dette ble varslet ved bruk av blålys og/eller sirener. Mopedisten hadde stanset og lagt fra seg mopeden. Polititjenestepersonen tok tak i mopedisten og holdt ham fast for å sette på håndjern. Mopedisten ble visitert og plassert i politibilen.

 

Siden det var noe bevistvil i saken om hva som hadde skjedd ble forholdet henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.
Uke 11

Sak 809/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at han ble innlagt på psykiatrisk sykehus.

 

Spesialenhetens vurdering:

A oppsøkte krimvakta for å anmelde en sak. Polititjenestepersonen reagerte på As oppførsel og kontaktet AMK for transport til legevakt for medisinsk vurdering. Av journalnotat fremgikk det at A ble oppfattet å ha vrangforestillinger og at han snakket usammenhengende. Han ble frivillig akuttinnlagt på voksenpsykiatrisk avdeling.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 729/19-123, 12.03.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG PÅGRIPELSE M.M.

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig pågripelse, uriktige anklager og opphold i glattcelle mens han var psykisk syk. Han anmeldte også unødvendig tvangsinnleggelse, feilmedisinering og oppsigelse fra arbeidsgiver som følge av den ulovlige pågripelsen og de uriktige anklagene mot ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk varsel om at A hadde oppsøkt en familie med kniv, og at en person hadde fått et kutt i fingeren. Politiet aksjonerte på vanlig måte og pågrep A. Mistanken gjaldt overtredelse av straffeloven § 263, trussel med kniv, som har en strafferamme høyere enn seks måneders fengsel. A kunne pågripes, og det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med pågripelsen.

 

Det var lege som besluttet tvangsinnleggelse av A. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å behandle anmeldelse mot helsevesenet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 263/19-123, 13.03.2020

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED NAMSSAK

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for håndtering av namssak. A har opplyst at hennes campingvogn ble hentet av namsmannen i mai 2016 uten at hun var kontaktet. Hun har i ettertid vært i kontakt med politiet uten å få svar. As anmeldelse er rettet mot både politiet og andre som har håndtert namssaken.

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det forelå tvangsgrunnlag for avhenting av campingvognen ved dom fra forliksrådet, og politiet hadde fulgte opp med brev som ble sendt til A forut for avhentingen. Det ble også sendt brev til A etter at campingvognen var hentet, med informasjon om hentingen og muligheten for å ta saken inn for retten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 572/19-123, 13.03.2020

 

ANMELDELSE AV DÅRLIG BEHANDLING

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for dårlig behandling, blant annet ved at politiet hadde avvist henne i forbindelse med en voldtekt. Politiet hadde heller ikke rykket ut da hun ringte og mente seg truet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av politiets straffesaksregister at politiet har registrert sak om voldtekt der A er fornærmet. Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 602/19-123, 13.03.2020

 

UNDERSØKELSE AV POLITIDISTRIKTETS HÅNDTERING AV OPPLYSNINGER I SAK DER A BLE DREPT

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ble skutt og drept av et familiemedlem (B). Advokaten, som er bistandsadvokat for avdødes søsken, anmeldte Finnmark politidistrikt for mulig overtredelse av straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil, eller straffeloven § 196 om brudd på plikten til å avverge et straffbart forhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

Drapet ble foranlediget av en konkret hendelse og B fremsatte trusler i en relativt kort periode forut for drapet. I store deler av denne perioden var B innlagt på psykiatrisk sykehus. Politiet iverksatte etterforsking i forbindelse med truslene i februar 2019. Fornærmede C ønsket imidlertid ikke B straffet, og hun ønsket heller ikke besøksforbud.

 

I forbindelse med anmeldelsene fra A og C i april 2019 ble det tatt avhør av begge, og B ble ilagt besøksforbud. Politiet hadde kontakt med B både før og etter at han ble innlagt, og det var gjort avtale om avhør.

 

Det ble vurdert om vilkårene for ransaking hos B var til stede for å lete etter et mulig våpen det gikk rykter om at B kunne ha stjålet. Det ble vurdert at vilkårene for ransaking ikke var oppfylt. Det ble ikke funnet stjålet våpen hjemme hos B i ettertid. En ransaking forut for drapet ville uansett ikke ha hindret B i å hente det aktuelle drapsvåpenet og ammunisjon fra stedet han stjal dette fra samme natt som drapet skjedde.

 

Politiet var kjent med at B i perioden var innlagt på DPS. Det er ingen opplysninger om at politiet fikk konkret kunnskap om innholdet i samtalene og de vurderinger som legen på DPS hadde gjort.

 

Det er ingen nedtegnelser i PO-logg i dagene og timene forut for drapet som kunne anses som et forvarsel til den aktuelle drapshandlingen, og det var ikke fremkommet opplysninger om at politiet satt med kunnskap/opplysninger som ikke ble nedtegnet.

 

Med bakgrunn i den kunnskapen politiet hadde i dagene forut for drapet fant Spesialenheten det ikke bevist at ansatte i politiet kunne ha foretatt tiltak som faktisk kunne ha hindret drapet.

 

Det var heller ikke grunnlag for å ilegge politidistriktet foretaksstraff.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

Straffeloven § 196 om å avverge straffbare handlinger.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering for erfaringslæring.

 Uke 10   

Sak 101/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte mulig brudd på taushetsplikten. A hadde ca. 12 måneder tidligere fått opplysninger om sitt rulleblad og tidligere straffesaker i et møte med B. Ifølge A hadde B fått opplysningene fra en politiadvokat i politidistriktet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten forsøkte å komme i kontakt med A for å få utdypet anmeldelsen. A har ikke besvart Spesialenhetens henvendelser. Spesialenheten har vært i kontakt med B, som avviste at hun hadde fått taushetsbelagte opplysninger om A.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det ble ved vurderingen lagt vekt på vitneutsagn fra B, samt at A ikke nærmere har redegjort for hva anmeldelsen gjelder og ikke har tatt kontakt med Spesialenheten for å utdype dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  Uke 9   

Sak 561/19-123, 24.02.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ikke navngitt tjenesteperson og en politiadvokat for å være «pågående og truende» og for «psykisk terror» og for ikke å besvare henvendelser.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke konkrete og objektive holdepunkter om dette i anmeldelsen eller i de undersøkelser Spesialenheten hadde foretatt i aktuelle politidistrikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 Uke 6 - 8  

Sak 866/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL 

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat og polititjenesteperson for sjikanerende oppførsel ved at A ble ilagt gebyr/forelegg for å ha kjørt uten bilbelte. A viste til at han hadde legeattest som fritok ham fra å bruke bilbelte.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble anmeldt for kjøring mot skilt og uten bilbelte, og er gitt forelegg.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 788/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE FOR UHJEMLET FORKYNNING OG INNTREDEN I BOLIG

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for deres opptreden ved forkynning av besøksforbud ilagt hans ektefelle. A opplyste at politiet tok seg inn i deres hjem uten hjemmel, og at uniformert personell ankom i uniformert kjøretøy, noe som var uforholdsmessig, unødvendig og belastende. Politiet truet også med å komme tilbake på nytt besøk senere, også denne gang med uniformert kjøretøy og personell.

 

Spesialenhetens vurdering:

Stevnevitnet oppsøkte As ektefelle hjemme for å forkynne et besøksforbud som hun var ilagt. Stevnevitnet anmodet politiet om bistand i forbindelse med forkynnelsen fordi As ektefelle nektet å samarbeide. Det lyktes ikke politiet å forkynne besøksforbudet. Patruljen varslet om at ny patrulje ville oppsøke A og ektefellen dersom hun ikke møtte på politistasjonen samme dag. Ifølge PO-loggen ble besøksforbudet forkynt for A senere samme dag.

 

Spesialenheten viste til regelverket for forkynnelser, og at forkynnelser i utgangspunktet skal skje for vedkommende personlig, helst på bopel eller arbeidssted. Politiet har anledning til å gå inn på privat grunn for å forkynne dokumenter. Oppmøte av politi vil ofte i seg selv bli lagt merke til. Bruk av for eksempel sivilt antrukket politi og bil vil kunne redusere oppmerksomheten. Spesialenheten fant imidlertid ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking knyttet til politiets gjennomføring av forkynningen, da det ikke var opplysninger som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 816/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT MOT 16-ÅRING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

X anmeldte politiet for bruk av makt mot hennes datter (A) på 16 år. X mente bruken av makt var unødig.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet holdt A over lengre tid.

 

Skader: Blåmerker

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kom i kontakt med A i forbindelse med et annet oppdrag. A tok bilder av politiet og andre på oppdraget. Hun etterkom ikke pålegg fra politiet om å stanse. Hun var frekk, lite samarbeidsvillig, og erkjente å ha kastet egg på politiets biler og inngangspartiet til lensmannskontoret. I påvente av at As foresatte ankom, sto politiet sammen med A. Blant annet sparket hun i politibilens dør, sparket, lugget og spyttet på tjenestepersonen. Politiet måtte holde henne på lensmannskontoret og under samtale med barneverntjenesten fordi hun slo, lugget, forsøkte å «stikke av», samt kom med ukvemsord. A er etter hendelsen blitt tiltalt for vold mot politiet.  

 

Spesialenheten mente det kunne legges til grunn at tjenestepersonene i kontakten med A over tid forsøkte å løse oppdraget ved dialog og pålegg i stedet for å bruke makt mot henne. A etterkom ikke påleggene, og gjorde stadig forskjellige utfall mot politiet.

 

Spesialenheten bemerket at bruk av makt mot mindreårige fordrer særlig grundig vurdering før maktmiddelet benyttes. Ut fra opplysningene i saken fant Spesialenheten ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonenes bruk av makt mot A gikk utover det som var nødvendig og forsvarlig i situasjonen. A fikk gjentatte pålegg, som hun ikke etterkom. Bruken av makt mot henne var foranlediget av hennes egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 370/19-123, 06.02.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha blitt siktet for nye forhold, ilagt besøksforbud og arrestert på uriktig grunnlag. Han mente også at politiet brukte unødig vold og tok ikke hensyn til at hans mor og sønn på 12 år var til stede.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk flere straffesaker opprettet mot A. Det var Spesialenhetens vurdering at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart ved pågripelsen eller bruken av makt mot A. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 537/19-123, 06.02.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for at hans anmeldelse ikke var registrert. A hadde dokumentert leveringen av anmeldelsen og senere kontakt med politiet ved opptak på sin telefon, som han har publisert på nettet.

 

Spesialenhetens vurdering:

As anmeldelse ble registrert ca. 3 uker etter innlevering. Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det kan ta noe tid fra en anmeldelse mottas av politiet, til anmeldelsen blir registrert. Det var ikke fremkommet opplysninger som gjorde det sannsynlig at tjenestepersonene for øvrig hadde opptrådt straffbart i sin kontakt med A eller i forbindelse med mottak av dokumenter.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 601/19-123, 06.02.2020

 

ANMELDELSE AV SAMMENBLANDING AV ROLLER I SAK OM BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to polititjenestepersoner (B og C) for sammenblanding av roller i forbindelse med sak om besøksforbud. Det ble vist til tingrettens beslutning hvor påtalemyndighetens begjæring om fortsatt besøksforbud ble tatt til følge. Anmeldelsen var ikke nærmere begrunnet.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var anmeldt av henholdsvis en idrettsforening og et statlig organ for trusler og hensynsløsatferd. B og C hadde vært i kontakt med involverte personer/fornærmede og skrevet rapporter om hva de fortalte. Etter begjæring ble A ilagt besøksforbud i begge sakene. Han krevde besøksforbudene brakt inn for tingretten, som opprettholdt dem. I begrunnelsen viste tingretten blant annet til rapportene skrevet av B og C. Spesialenheten mente rapportene fremstod som nøytrale gjengivelser av hva partene hadde fortalt i samtalene med politiet og at det ikke var sannsynlig at B og C hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 577/19-123, 10.02.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG INNTRENGNING I BOLIG OG TRUENDE ATFERD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersonene B og C for ulovlig å ha tatt seg inn på hans soverom og for å ha opptrådt truende i forbindelse med forkynnelse av et dokument fra domstolen.

 

Spesialenhetens vurdering:

B og C forklarte i avhør at de reiste til A for å forkynne et dokument. Alt tydet på at A var hjemme da de kom til stedet. Etter at de hadde ringt på dørklokken og banket på døren uten at noen åpnet, åpnet B døren. Lukten som møtte dem gjorde at de fryktet at det kunne ha tilstøtt A noe og at han kunne ligge død i huset. De gikk derfor inn og undersøkte rom for rom, samtidig som de ga seg tilkjenne som politi og spurte om det var noen der. Da B åpnet døren til soverommet, fant de A liggende i sengen. A ble veldig sint, og de forsøkte å roe ham ned og lese opp dokumentet som skulle forkynnes. A sa at han ikke ville ha dem der og at han ikke ønsket å få dokumentet forkynt. Han gikk rundt i huset, mens B gikk etter ham og leste opp dokumentet for A. De ga deretter A en kopi, før de reiste fra stedet.

 

Spesialenheten fant ikke grunn til å betvile B og Cs forklaringer. I kraft av oppdraget hadde de i utgangspunktet hjemmel i politiinstruksen for å ta seg inn i huset for å gjennomføre forkynningen. På grunn av bekymringen de fikk etter å ha åpnet døren og kjent lukten, hadde de etter politiloven og politiinstruksen også både rett og plikt til å gå inn i huset og undersøke nærmere om A hadde behov for helsehjelp eller var død.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 Uke 5  

Ingen avgjørelser i perioden.Uke 4  

Sak 80/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV OPPTREDEN SOM PRIVATPERSON KNYTTET TIL TJENESTEOPPDRAG

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for å ha ringt ham fra sin privattelefon og bedt om et møte for en samtale, uten å ha tilkjennegitt at hun ønsket å snakke med ham i kraft av sin stilling som politi.

 

Spesialenhetens vurdering:

A og B hadde begge verv i det lokale idrettslaget. A opplyste at han trodde det var derfor B denne dagen tok kontakt med ham på telefon og oppsøkte ham. Da B kom, var hun imidlertid i tjeneste og skulle hente As førerkort. Dette var blitt inndratt ved dom et par uker i forveien. Spesialenheten mente bruk av privat telefon under utførelse av tjeneste ikke kunne utgjøre et straffbart forhold, og at det ikke var sannsynlig at Bs fremgangsmåte eller opptreden kunne danne grunnlag for straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 306/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG AVHENTING FOR SONING AV DOM

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig pågripelse etter at han ikke møtte til soning av dom. A anførte at fristen fra soningsinnkallingen ble meddelt ham til tidspunkt for oppmøte på 20,5 dager var for kort og viste til at fristen i følge regelverket ikke kunne settes kortere enn tre uker. Han mente politiet hadde et selvstendig grunnlag for å undersøke om vilkårene var oppfylt før de gikk til pågripelse av ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Soningsinnkallingen ble meddelt A en torsdag, og oppmøte til soning var satt til torsdag tre kalenderuker senere. Med henvisning til bestemmelser i domstolsloven om hvordan frister er å forstå, mente Spesialenheten tre ukers fristen i forskrift til innkalling og utsettelse ved fullbyrdelse av straff var overholdt, at politiet derfor ikke gjorde noe straffbart da de i medhold av straffeprosessloven avhentet ham for soning.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 633/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politimesteren for ikke å ha levert tilbake våpen innen en frist fastsatt av A. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Anmeldelsen har nær sammenheng med en annen anmeldelse fra A mot politiet for å ha stjålet våpen i forbindelse med politiets fratakelse av våpen fra ham i 1999. Det nye ved anmeldelsen nå skal være at politiet ikke har levert våpen tilbake til A innen august 2019, slik han har bedt om.

 

A ble fratatt tre våpen av politiet i 1999 fordi han ikke oppfylte lovens vilkår for å ha våpen.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politimesteren hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 268/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL ETTERFORSKING OG HÅNDTERING AV SAKER

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner som hadde håndtert saker han hadde anmeldt til politiet, og andre saker og forhold politiet hadde behandlet. Han mente sakene var mangelfullt håndtert, og stilte spørsmål ved om dette skyldtes at noen i politiet hadde noe personlig i mot ham og familien.

 

Spesialenhetens vurdering:

Den første saken A viste til, gjaldt at han varslet politiet om at hans datter hadde fortalt om et mulig seksuelt overgrep begått av sin morfar. Datteren ble avhørt, og saken deretter henlagt. Etter dette ble A oppsøkt av barnets morfar, mormor og mor og utsatt for vold. Han anmeldte dette, og saken ble henlagt. Sakene lå fire år tilbake i tid. A viste også til politiets etterforsking i to saker han hadde anmeldt, som gjaldt brann i en båt og sabotasje av en annen båt. Endelig anførte A at en sivilt ansatt hadde begått flere feil i ulike saker og stilte spørsmål ved om dette kunne ha en sammenheng med hans varsel om mulig overgrep. 

 

Sakene knyttet til datteren og voldshendelsen lå så langt tilbake i tid at eventuelt straffansvar med all sannsynlighet var foreldet.  Sakene knyttet til båtene ble henlagt på grunn av mangel på bevis og mangel på opplysninger om gjerningsperson. Sakene var håndtert av flere ulike tjenestepersoner, og A hadde ikke benyttet seg av sin rett til å påklage noen av henleggelsene.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 488/19-123, 23.01.2020

 

ANMELDELSE AV PARTISK OPPTREDEN TIL FORDEL FOR BARNEVERNET

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha opptrådt partisk i en konflikt mellom ham og barnevernet. Han mente konflikten var skapt av en barnevernsansatt (B), som anmeldte ham for å ha sendt henne et anonymt trusselbrev. Han stod ikke bak truslene, men mente politiet ikke la vekt på hans side av saken og derimot behandlet ham som kriminell ved å gi ham besøksforbud. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiets straffesak viste at B møtte hos politiet og anmeldte at hun hadde mottatt et anonymt trusselbrev i postkassen. Truslene var rettet mot B, hennes ektemann – som selv tidligere var ansatt i barnevernet – og deres to barn. B antok at truslene var relatert til medieoppslag hvor hun i kraft av sin rolle som hovedtillitsvalgt hadde uttalt seg til fordel for barnevernet. Ektemannen ble samtidig avhørt som vitne. De forklarte begge at A åtte år tidligere hadde fremsatt trusler mot ektemannen i tilknytning til en barnevernssak, og at A hadde fått forelegg og besøksforbud i den saken. De mente begge at trusselbrevet som nå var mottatt i skrift og innhold lignet på tidligere trusselbrev fra A. A ble kontaktet av politiet, og sendte etter dette et brev til B. En polititjenesteperson fant ved undersøkelser ingen umiddelbar likhet i skriften i det anonyme trusselbrevet og det tidligere trusselbrevet fra A. Som følge av As tidligere trusler mot familien og hans brev til B, ble han avhørt som mistenkt i saken. Etter begjæring fra ekteparet ble han videre ilagt besøksforbud. A aksepterte besøksforbudet, og ønsket det ikke brakt inn for retten. Saken ble senere henlagt for ham etter bevisets stilling.  

 

Det var ingen objektive holdepunkter for at politiets etterforsking av saken ikke var utført i tråd med straffeprosessens objektivitetsprinsipp, og Spesialenheten kom til at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 358/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL VED HÅNDTERING AV HENDELSE SOM RESULTERTE I SELVDRAP

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Etterlatte etter avdøde (A) etter selvdrap anmeldte politiet for tjenestefeil. De hevdet politiet gjennom aksjonen mot huset hvor A befant seg, og ved at de ropte og skrek at politiet var ankommet, fremprovoserte at A tok sitt liv. De etterlatte mente det både hadde vært tid og ressurser til å gå roligere frem og forsøkt å forhandle med A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok den aktuelle dagen bekymringsmelding fra barnevernet, hvor det blant annet fremkom at A hadde sagt at han skulle ta sitt eget liv, og på et tidspunkt også hadde sagt at han skulle ta livet av samboeren (B). Politiet vurderte opplysningene og var i ferd med å legge en plan for oppdragsløsning da en venninne av B, C, ringte politiets nødtelefon. Politiet fikk da opplyst at A hadde sagt at han skulle skyte seg og satt i kjelleren med en ladd pistol. Faren hans var på vei til stedet.

 

Innsatsleder la på bakgrunn av meldingen en plan, som ble godkjent av operasjonsleder. De skulle primært forsøke å få kontakt med A og komme i dialog, men aksjonere øyeblikkelig dersom situasjonen endret seg eller eskalerte. Patruljer rykket ut. Da de ankom adressen nærmere en time etter at første melding fra C kom, hadde C sendt flere meldinger til B som ikke var åpnet, og B hadde ikke svart på telefon. Det ble da besluttet øyeblikkelig aksjon, og politiet tok seg inn i huset. As far og barn ble raskt lokalisert og evakuert, det samme ble B. Idet politiet ropte «bevæpnet politi, gi deg tilkjenne» og var i ferd med å ta seg ned i kjelleren, hørte de lyden av et skudd. Det var da gått under ett minutt siden de tok seg inn i huset. A døde på sykehus dagen etter.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet hadde lagt en plan med ulike operative tilnærminger til oppdraget, og den øyeblikkelige aksjonen ble iverksatt på bakgrunn av opplysningene politiet hadde om situasjonen på det tidspunktet. Det var ingen opplysninger i saken som sannsynliggjorde at beslutninger eller tjenestehandlinger som ble tatt underveis var av straffbar karakter.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 451/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE FOR LANG SAKSBEHANDLINGSTID OG PRESS I AVHØR

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for tjenestefeil. Han viste til at politiet hadde brukt årevis på å etterforske en sak mot ham, og at han på grunn av det ikke lenger kunne fremskaffe bevis for sin uskyld. Da han ble avhørt, ba B ham om å legge seg flat i saken, og A mente B gjorde dette for å forlede ham til å ta ansvar, slik at B kunne komme unna sin tjenesteforsømmelse med hensyn til tidsbruken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Straffesaken mot A gjaldt brudd på lov om hundehold, ved at As hund hadde slitt seg, kommet seg på utsiden av gjerdet og gått til angrep på en annen hund. Anmeldelsen ble tatt i mot av polititjenesteperson C, som ble stående som etterforsker på saken. D ble satt som påtaleansvarlig. Med unntak av at C etter 9 måneder laget en illustrasjonsmappe med bilder innlevert av anmelder, ble det ikke gjort noe i saken før C avhørte et vitne og B avhørte mistenkte A. Det var da gått 1 år og 2 måneder siden A ble anmeldt. Saken ble deretter umiddelbart avgjort ved forelegg mot A.

 

Spesialenheten mente tidsbruken tilsa at oppfølgingen av etterforskingen var mangelfull, særlig i lys av at saken var relativt oversiktlig og at det var snakk om begrensede etterforskingsskritt som skulle utføres. Med henvisning til rettspraksis, mente Spesialenheten imidlertid det ikke var sannsynlig at D, C eller andre ansvarlige hadde utvist forsømmelse av en slik alvorlighet at det kunne innebære straffansvar.

 

Spesialenhetens undersøkelser tilsa at B ikke hadde hatt en rolle som innebar ansvar for sakens fremdrift. A hadde videre i avhøret avgitt en fri forklaring som han fikk opplest og vedtok, og det var ikke sannsynlig at B hadde lagt uforholdsmessig press på ham med slikt motiv som påstått i anmeldelsen.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 680/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE AV UFORHOLDSMESSIG PRESS OG UMENNESKELIG BEHANDLING AV FORNÆRMET UNDER TILRETTELAGT AVHØR

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Advokat A, som var forsvarer for en mann siktet i en familievoldssak, anmeldte avhører C for å ha utsatt mannens 6 år gamle sønn (B) for uforholdsmessig press og umenneskelig behandling under tilrettelagt avhør av B som fornærmet. A anførte at C presset på for å få B til å fortelle, mens B sa han var redd, at han ikke ville prate, gjemte seg under stolen og forsøkte å gå ut av rommet. A anmeldte også avhørsleder D for ikke å ha stoppet avhøret.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet og gjennomgikk straffesaken og lyd- og bildeopptak av avhøret av B. Avhøret varte i 20 minutter, før det, grunnet Bs atferd og motvilje ble tatt en pause. Tre timer senere ble avhøret fortsatt. Etter 15 minutter ble det grunnet Bs uttrykte motvilje til å forklare seg tatt en ny pause, og avhøret ble ikke gjenopptatt etter dette.

 

Opptaket viste en god kontaktetablering både i første og andre del av avhøret, men B ble tydelig utilpass og ønsket ikke å prate om selve saken og sa flere ganger at han var redd fordi han var på en ukjent plass, at han ikke ville snakke om «det» og at han ikke ville fortelle til C det han tidligere hadde fortalt barnevernet. C snakket og fremstod rolig under hele seansen, og da B begynte å gråte og gikk mot døren i avhørets første del, sa hun at de kunne ta en pause. Det var god kommunikasjon mellom C og B da avhøret fortsatte tre timer senere, men da C stilte spørsmål om saken, ble B igjen utilpass. B gjentok at han ikke ville snakke med henne, sa han var redd og gikk mot døren, og avhøret ble da avsluttet.

 

Spesialenheten bemerket at de formelle saksbehandlingsreglene for tilrettelagt avhør ble fulgt, og at det ligger i sakens natur at gjennomføring av avhør av små barn hvor foreldrene er mistenkt kan være krevende og medføre ubehag og følelsesmessige reaksjoner hos barnet, som ofte kan være påvirket av lojalitetsbånd til foreldrene. Spesialenheten mente C ikke på noe tidspunkt opptrådte på et vis som kunne karakteriseres som et brudd på en tjenesteplikt under avhøret, og at det heller ikke oppstod situasjoner eller hendelser som tilsa at D begikk en tjenestefeil ved ikke å gripe inn i avhøret. Det ble i vurderingen vist til at det i avhørsprotokollen ikke var noen merknader til måten avhøret ble gjennomført på fra Bs bistandsadvokat, oppnevnte verge eller representanten fra barnehuset, som alle befant seg på tilhørerrommet for å ivareta Bs interesser. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 Uke 3  

Ingen avgjørelser i perioden.Uke 2  

Sak 650/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfull og kritikkverdig etterforsking i sak A hadde meldt til politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten er ikke et organ som skal kvalitetssikre politiets etterforsking og oppgaveløsing. Saken var fortsatt under etterforsking hos politidistriktet.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 255/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfulle undersøkelser og etterforsking i forbindelse med at hennes sønn (B) ble meldt savnet, og etter hvert funnet død. A mener at det ble gjort feil og at opplysninger ble holdt tilbake. Hun opplyser også at den leteaksjonen hun og familien ba om i realiteten ikke fant sted. A mente at man med stor sannsynlighet kunne ha funnet B i tide og dermed avverget hans død.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Spesialenhetens undersøkelser viste at politidistriktet iverksatte tiltak med det formål å spore opp hvor B befant seg, og ved dette kunne komme i kontakt med ham. Allerede før straffesaken ble registrert, ble det gjort enkle undersøkelser.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 746/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA STJÅLET MEDISINER

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet eller helsevesenet for å ha stjålet en stor mengde reseptbelagte medisiner fra hans hotellrom i forbindelse med en aksjon mot ham. A hadde i forbindelse med en utenlandsreise fått utskrevet store mengder reseptbelagt medisin til turen. Medisinen lå på skrivebordet på hotellrommet da politiet kom. A spurte politiet om hvor medisinen var blitt av. De sa at de ikke hadde tatt medisinene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om en hendelse på hotellet og reiste til stedet. A ble påtruffet. Han fremsto påvirket. På sengen lå en mann, som politiet ikke fikk kontakt med. Mannen ble tatt med til sykehus av ambulansepersonell. Det ble på hotellrommet funnet lynlåspose med formentlig cannabis/marihuana. Rundt om på gulvet og bord observerte politiet enkelttabletter som var tatt ut av pillebrett. Tablettene var av type som A hadde resept på. Det ble ikke tatt beslag i disse tablettene siden A hadde resept.

 

Spesialenheten fant etter gjennomgang av sakens dokumenter ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, da det ikke var sannsynlig at tjenestepersonene hadde gjort seg skyldig i en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri. 

 

 

Sak 733/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen/lensmannen for å ha blitt påsatt håndjern uten dom, blitt beskyldt for alkoholisme og «umyndighet og arveløs».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten oppfattet det slik at anmeldelsen gjaldt forhold som var behandlet av Spesialenheten tidligere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 506/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A har tilskrevet Spesialenheten og klaget over etterforskingsarbeidet som er gjort av Nordland politidistrikt i forbindelse med etterforsking av voldssaker i november 2018. A har opplyst at hun er fornærmet i flere saker som omhandler X. Et av saksforholdene gjelder en skyteepisode der A ble drapstruet og utsatt for vold. A har opplyst at politiet har unnlatt å ta med dette i siktelsen av X.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten finner ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Spesialenheten oppfatter brevet fra A i realiteten å være merknader og klage på politiets etterforsking og påtalevurdering. Spesialenheten er ikke et alminnelig klageorgan for politiet, og spørsmål om kvalitetssikring av politiets arbeid vil i alminnelighet være en oppgave som faller utenfor Spesialenhetens mandat. Straffeprosessloven § 59a regulerer den adgang som fornærmede som part i straffesak har til å be om omgjøring og å klage. For øvrig er A representert ved bistandsadvokat, hvis oppgave er å fremme/ivareta As interesser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 743/19-123

 

ANMELDELSE AV REGISTERSØK UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet anmeldte en tjenesteperson (A) for å ha søkt på seg selv, sin sønn og en person (B) med samme etternavn som A i kriminaletterretningsregisteret Indicia.

 

Spesialenhetens vurdering:

Rapporter fra Kripos viste at A i løpet av tre uker hadde foretatt flere søk på sin sønn og seg selv. A erkjente at det ikke var tjenestemessig behov for søkene, og forklarte at han først søkte i forbindelse med at sønnen skulle overta et telefonnummer A selv hadde vært ansvarlig for. Deretter søkte han videre ved flere anledninger. Navnet til B dukket opp i forbindelse med søkene på sønnen. A kjente ikke B.

 

Spesialenheten viste til at en tjenestepersons søk på seg selv i registre ikke klart faller innenfor det området hvor det vil være grunnlag for å reagere med straff. Personvernhensyn og risikoen for spredning av sensitive opplysninger til uvedkommende gjør seg ikke gjeldende med samme tyngde i slike tilfeller.

 

Spesialenheten mente at søkene på sønnen og B innebar grovt brudd på tjenesteplikt, og ga A et forelegg på kr. 5.000,-.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 Uke 1  

Ingen avgjørelser i perioden. 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no