freebet

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Midt-Nord 2020 inkl. uke 25

Uke 25   

Sak 864/19-123, 13.06.2020

 

ANMELDELSE FOR PROVOSERENDE OG FREKK OPPFØRSEL I FORBINDELSE MED TRAFIKKONTROLL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for provoserende og frekk oppførsel i forbindelse med en trafikkontroll. A viste til at B påstod at hun var sikker på å ha observert at A brukte mobiltelefon mens han kjørte bil. A viste frem mobiltelefonen slik at politiet kunne se at han ikke hadde benyttet den. B var ifølge A like «forbannet og påståelig» og røsket plutselig opp bildøren og sa hun skulle ransake etter flere telefoner. A lukket da døren igjen. B sa hun hadde rett til å ransake bilen, men A mente uansett hun skulle ha sagt fra før hun røsket opp døren. Han mente oppførelsen hennes var provoserende og frekk.

 

Spesialenhetens vurdering:

B og kollegene gjennomførte den aktuelle dagen trafikkontroll opp mot mobilbruk under kjøring. B observerte at A kjørte mens han holdt en mobiltelefon mot øret, og A ble stoppet. Han benektet å ha snakket i mobiltelefonen og sa han hadde holdt hånden sin slik for å lure og provosere politiet. Etter at A hadde fremvist en telefon som ikke var benyttet, sa B at hun ville ransake bilen for å se om han hadde flere telefoner. A ropte at det skulle hun faen ikke og forsøkte å lukke bildøren. Etter at B åpnet døren og ga ny beskjed om at de skulle ransake, fant A frem en annen telefon.

 

B hadde i medhold av straffeprosessloven adgang til å ransake As bil. Det var ingen bevismessige holdepunkter for at B i den forbindelse opptrådte straffbart. A hadde fra første stund og i sterke ordelag uttrykt at han var misfornøyd med Bs tjenesteutøvelse. Opplysningene i anmeldelsen om at B plutselig røsket opp bildøren, uten på forhånd å ha sagt noe om at hun ville ransake, stod videre i motstrid til As forklaring i avhør få dager etter hendelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 175/20-123, 13.06.2020

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG BESLUTNING OM REGISTRERING AV DNA

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for uriktig å ha besluttet at As DNA skulle registreres i identitetsregisteret. A klaget, og statsadvokaten tok As klage til følge.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ikke straffedømt for forhold som dekkes av Riksadvokatens opplisting av forhold som skal føre til registrering av DNA. A var heller ikke registrert i etterforskingsregisteret. A var således ikke en person som politiet var pliktig til å registrere i henhold til Riksadvokatens retningslinjer.

              

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for å avklare grunnlaget for Bs vurdering og beslutning. Feilen ble ikke ansett å være et grovt avvik fra korrekt handlemåte, og det er for øvrig anledning til å påklage beslutningen til overordnet påtalemyndighet, en rett A hadde benyttet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 224/20-123, 15.06.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETER

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner ved Møre og Romsdal politidistrikt for å ha utsatt ham for harde belastninger og grove brudd på menneskerettighetene. A hevdet at politiet blant annet skulle ha gjort mer for å beskytte ham mot sine familiemedlemmer som han mener har plaget og tyrannisert ham i over 10 år.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens syn ikke sannsynlig at tjenestepersoner ved Møre og Romsdal politidistrikt hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten vektla at de saksforhold som A siktet til, ut fra hans anmeldelse og Spesialenhetens gjennomgang av politiets straffesaksregister, var forhold som hadde vært behandlet av påtalemyndigheten og av domstoler med de anke- og klagemuligheter som ligger i straffeprosessloven. Det ble også sett hen til at As anmeldelse ikke var nærmere konkretisert.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 35/20-123, 16.06.2020

 

ANMELDELSE FOR UNØDVENDIG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersonene som hadde pågrepet ham på en pub for unødvendig maktbruk. Ifølge A skulle en av dem ha dunket hodet hans to ganger i gulvet inne i cellebilen og vridd armen hans til han skrek av smerte. De skal også ha vridd hånden hans inne på cellen i arresten. Maktbruken var foranlediget av at han hadde sparket i døren i bilen og slått i celledøren i arresten.

 

Åsted:                  Offentlig sted og i arresten, helg, om natten

Oppdrag:            Orden/Pågripelse

Ruspåvirkning: Ja

Maktbruk:          Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, påsatte ham håndjern og førte
ham inn i cellebilen. Ingen opplysninger om maktbruk inne i bilen eller i arresten.

Skader:                Udokumentert skade i høyre arm, uvisst når og hvordan den oppstod.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kom til puben på bakgrunn av at A hadde oppført seg ufint, nektet å forlate stedet og i den forbindelse truet ordensvakten med juling.  Han nektet å bli med ut da politiet ba ham om det, og truet i den forbindelse også polititjenesteperson B med vold. En bekjent av A tok ham i armen og geleidet ham ut. Da de passerte B, slo A ham i brystet slik at han måtte ta et steg bakover. Polititjenestepersonene B og C tok da tak i hver av As armer, la A ned på gulvet og satte på ham håndjern. A motsatte seg pågripelsen. De førte ham deretter ut i cellebilen. Spesialenheten mente politiets maktbruk ikke var straffbar, da den både fremstod nødvendig, forholdsmessig og forsvarlig og dermed var hjemlet i politiloven § 6.

 

As påstander i anmeldelsen om det videre hendelsesforløp stod i sterk kontrast til opplysningene i B og Cs rapporter, føringer i arrestjournalen og i avhørsrapporten fra avhøret av A dagen etter. B og C beskrev at A beklaget seg, både da han ble satt inn i cellebilen og da han kom til arresten. Det var ingen opplysninger om at han hadde sparket eller slått i dører. Da A ble avhørt dagen etter, husket han svært lite fra hendelsen og erkjente straffeskyld for både ordensforstyrrelse og vold mot offentlig tjenesteperson. Det var på det rene at A opplyste om smerter i armen før han ble løslatt, men det var ingen bevismessige holdepunkter for at det var årsakssammenheng mellom dette og politiets maktbruk.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 95/20-123, 16.06.2020

 

ANMELDELSE FOR MANGLENDE OPPFØLGING AV NØDSAMTALER

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha hjulpet ham da han ved to anledninger med et års mellomrom ringte fordi naboen hans truet ham for penger.

 

Spesialenhetens vurdering:

Basert på opplysningene i anmeldelsen og i PO-loggene knyttet til samtalene var det etter Spesialenhetens vurdering ingen bevismessige holdepunkter for at det på tidspunktet for As henvendelser forelå en situasjon som tilsa at politiet begikk en tjenestefeil ved ikke umiddelbart å rykke ut til hans adresse. Politiet kommuniserte med A ved begge anledningene, og han ble fortalt at han kunne ringe politiets nødnummer dersom naboen kom på døren eller dukket opp. Dette måtte bety at politiet ville foreta en ny vurdering av behovet for iverksettelse av tiltak dersom situasjonen utviklet seg og A tok kontakt på ny. Spesialenheten mente håndteringen av henvendelsene fra A lå innenfor det handlingsrommet politiet må ha for å kunne bruke tilgjengelig operativt personell på best mulig måte.

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 41/20-123, 16.06.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA NEKTET Å TA I MOT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B ved Felles straffesaksinntak i politidistriktet for å ha nektet å ta imot hans anmeldelse av en sivilt ansatt i politiet for å ha løyet i forbindelse med en straffesak fra 2015. A opplyste at forholdet nå aktualiserte seg ved at han var innkalt til soning av subsidiær fengselsstraff i saken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Vedlagt anmeldelsen fulgte en e-post fra B, hvor han skrev at A dessverre ikke kunne anmelde slike saker på e-post. B ba A om å ta kontakt med nærmeste politimyndighet for å inngi anmeldelse personlig og å ta med seg nødvendig dokumentasjon.

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at han ikke hadde nektet å ta i mot anmeldelsen slik politiet etter straffeprosessloven § 223 og påtaleinstruksen § 7-1 plikter, men at han hadde gitt A veiledning med hensyn til hvordan anmeldelsen skulle inngis. 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 39/20-123, 16.06.2020

 

ANMELDELSE FOR URETTMESSIG STRAFFORFØLGING

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politimesteren, en politiinspektør og en politiadvokat for urettmessig strafforfølging og angrep mot aktør i rettsvesenet. Han viste til at de anmeldte og strafforfulgte ham etter at han hadde anlagt privat straffesak mot ansatte i politiet/påtalemyndigheten og mens den private straffesaken var under rettslig behandling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ca. et halvt år etter at A hadde gått til privat straffesak mot flere personer i politiet/ påtalemyndigheten, ble han anmeldt for seksuallovbrudd via datanettverk. Fire måneder etter anmeldelsen ble det ransaket hos A i medhold av rettslig beslutning. A ble pågrepet i den forbindelse, og det ble tatt en rekke beslag. Saken ble først sendt til statsadvokaten med forslag om tiltale, men etter at saken var returnert politiet for ytterligere etterforsking, ble saken henlagt som foreldet.

 

Den private straffesaken A hadde anlagt ble avvist av tingretten forut for tidspunktet A selv ble anmeldt. Han anket, men ankene ble avvist av både lagmannsretten og Høyesterett. Også As begjæringer til Høyesterett om omgjøring av avvisningsbeslutninger mv. ble avvist. Siste kjennelse fra Høyesterett kom mens A var pågrepet i saken.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiets anmeldelse av A skjedde som følge av at han hadde anlagt privat straffesak mot politiet, slik han syntes å hevde. Det ble vist til politiets plikt til å forfølge straffbare forhold, og at domstolen ved behandlingen av politiets begjæring om ransaking kom til at det forelå skjellig grunn til mistanke mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 24/20-123, 16.06.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED PÅGRIPELSE OG FENGSLING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B og andre ikke navngitte tjenestepersoner for å ha pågrepet og fengslet ham på fullstendig fabrikkert grunnlag. Han viste til at han hadde ringt politiet på grunn av støy fra naboleiligheten i rusboligen hvor han bor. Politiet kom til stedet, og A hadde da rakt hendene i været og fortalt at han hadde en uladd luftpistol i buksen bak på ryggen. Det endte med at han ble pågrepet for å ha opptrådt truende med et skarpladd våpen. Han ble senere varetektsfengslet, og mener blant annet at det andre fengslingsmøtet var avtalt spill mellom dommer og aktor, og at kjennelsen for fortsatt fengsling nærmest var avsagt før møtet startet.

 

Senere anmeldte A B på ny, for å ha begjært ham varetektsfengslet til tross for at det innebar fare for oversoning.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var tidligere domfelt flere ganger. Han ble pågrepet på bopel i sak vedrørende drapstrusler med skytevåpen mot blant annet en nabo. Det ble tatt beslag i en luftpistol. Han ble brakt til arresten og senere varetektsfengslet. Fengslingsperioden ble senere forlenget tre ganger, før A deretter ble løslatt. To dager etter ble A pågrepet på ny og varetektsfengslet. Statsadvokaten tok ut tiltale mot ham i et større kompleks, hvor sakene han var pågrepet i inngikk. Hovedforhandling i saken var berammet.

 

Det var ikke sannsynlig at B eller andre tjenestepersoner hadde opptrådt straffbart, verken i forbindelse med den første pågripelsen og fengslingsperioden eller i forbindelse med den andre pågripelsen og den løpende vurderingen av grunnlaget for å begjære fortsatt fengsling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 23/20-123, 16.06.2020

 

ANMELDELSE FOR LØGN OVERFOR SIKTET FOR Å FÅ FORSVARER FJERNET

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha løyet til ham forut for et fengslingsmøte. A fikk ikke tak i forsvareren han ønsket. B sa senere til ham at hun hadde vært i kontakt med advokatens kontor og fått opplyst at advokaten ikke kom til å være tilgjengelig på flere måneder og at A derfor burde få seg en annen advokat. A måtte derfor bruke en annen advokat under fengslingsmøtet. Senere fikk han vite at advokaten hadde tid til å bistå ham både i forbindelse med fengslingsmøter og hovedforhandling. Han mener B bevisst løy for å få advokaten hans fjernet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på opplysningene fra A om at han selv ikke kom i kontakt med ønsket forsvarer forut for første fengslingsmøte. Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B hadde uttalt seg vedrørende advokatens tilgjengelighet mot bedre vitende, med slikt motiv som A hevdet i anmeldelsen. Derimot mente Spesialenheten at uttalelsen fra B med størst sannsynlighet knyttet seg til nødvendigheten av å skaffe forsvarer i tide til det nært forestående fengslingsmøtet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 634/19-123, 18.06.2020

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE OG URIKTIG ANKLAGE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse og uriktige anklager i anledning pågripelse av ham i april 2019. Han våknet av at en polititjenesteperson sto ved sengen hans. Det ble et basketak, og A opplevde å bli enten slått eller lagt ned, hvorpå han besvimte. Han ble ført ut av huset iført håndjern. Han ble under pågripelsen påført smerter i ryggen, ribbeina og hodet, samt at han fikk en flenge i høyre albue. Da A i avhør hos politiet ble konfrontert med at han hadde forsøkt å skalle ned en av polititjenestepersonene, anmeldte han dem for falsk anklage, og mente at de forsøker å dekke hverandre.

 

Åsted: Privat eiendom, om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Smerter

 

Spesialenhetens vurdering:

As samboer ringte til politiet for bistand fordi A hadde låst henne ute av huset midt på natten uten klær. En patrulje tok seg inn i huset, og oppsøkte A. Han var beruset og sov. A ble vekket, og var utagerende og høylytt. Han motsatte seg å bli med ned en trapp, og ble påsatt håndjern. Tjenestepersonene har forklart at A forsøkte å skalle ned den ene tjenestepersonen da de skulle gå ut av huset. Tjenestepersonen trakk seg unna, og ble ikke truffet.

 

A er tiltalt for vold mot politiet. Hovedforhandlingen er ikke ennå avholdt.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart ved bruk av makt mot A, eller at de i ettertid uriktig har anklaget ham for å skalle ned en polititjenesteperson. A har ikke besvart Spesialenhetens henvendelser, og ved dette ikke bidratt til å belyse hendelsen nærmere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.
Uke 24   

Sak 888/18-123, 08.06.2020

 

ANMELDELSE AV GROV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha blitt kledd naken på cellen og deretter vært naken på cellen i mange timer. A var kvinne og opplyste at det var mannlige tjenestepersoner som var tilstede da hun måtte kle av seg.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde forsøkt å kvele seg selv ved to anledninger ved bruk av klærne sine og en hårstrikk. Dette ble oppdaget og forsøkene ble avverget. A fikk ikke utdelt teppe fordi dette ikke var rivningssikkert og fordi A kunne forsøke å skade seg selv under teppet. A ble behandlet av mannlige tjenestepersoner fordi det kun var èn kvinnelig arrestforvarer på vakt og fordi A var så sint og utagerende at hun måtte håndteres av flere personer.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

Administrativ vurdering:

Saken ble sendt til politidistriktet og Politidirektoratet for administrativ vurdering i forhold til behov for rivningssikre pledd eller andre alternativer i de situasjoner hvor en arrestant må fratas klærne sine.  

 

 

Sak 592/19-123, 08.06.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A, som er fast forsvarer i X-tingrett, anmeldte påtaleansvarlig B for brudd på taushetsplikt ved formidling av saksopplysninger i verserende og avsluttet straffesak mot A til domstollederne i X-tingrett og Y-lagmannsrett og til Domstolsadministrasjonen og til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at B, som påtaleansvarlig i aktuelle saksforhold, etter omstendighetene lovlig kunne videreformidle opplysningene til de aktuelle mottakerne.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 696/19-123, 09.06.2020

 

ANMELDELSE AV VÅDESKUDD MED PERSONSKADE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om at det under et væpnet oppdrag hadde gått av et skudd fra en MP5 maskinpistol, og at en tjenesteperson var truffet av skuddet i leggen. Spesialenheten besluttet umiddelbart at det skulle iverksettes etterforsking.

 

Spesialenhetens vurdering:

To politipatruljer med til sammen fire tjenestepersoner rykket ut til en adresse på bakgrunn av melding om at det var avfyrt skudd på stedet og at flere personer var skadet. På bakgrunn av meldingen og politiets tidligere kjennskap til melder, ble det gitt bevæpning med både ett- og tohåndsvåpen på oppdraget. Da patruljene kom frem, brant det kraftig i et hus på stedet. Tjenestepersonene så deretter en person som lå foran det brennende huset. Tre tjenestepersoner gikk frem mot ham, blant dem A og B. Den fjerde tjenestepersonen sikret dem på avstand. Da de kom bort til personen, så de at han blødde kraftig i armen. Det var varmt på stedet. De hørte eksplosjoner fra huset, og gnistrende strømledninger slo rundt dem. Samtidig kunne de på bakgrunn av den opprinnelige meldingen ikke utelukke at det var en bevæpnet gjerningsperson i nærheten.

 

Under evakueringen av personen ønsket A å ha begge hendene fri slik at han samtidig kunne drive førstehjelp. Han ga derfor sin MP5 til B. Kun sekunder etter overleveringen gikk det av et skudd, som traff B i leggen.

 

A forklarte til Spesialenheten at han hadde avsikret våpenet sitt da han gikk frem mot personen. Han kunne ikke huske om han sikret det før han ga det til B. Spesialenheten presiserte at det å overlate et usikret skytevåpen til en annen som utgangspunkt må karakteriseres som uforsiktig omgang som er egnet til å volde fare for andres liv og helse. Med henvisning til strafferettens strenge beviskrav og at det ikke kunne bevises utover enhver rimelig tvil at Bs våpen var usikret og at det var fra dette våpenet skuddet ble løsnet, ble saken under tvil henlagt mot A etter bevisets stilling.

 

B forklarte at han ikke på noe tidspunkt hadde avsikret sitt våpen. Spesialenheten mente også at det med størst sannsynlighet var fra As våpen skuddet ble løsnet. Spesialenheten fant ingen bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt uaktsomt. Det ble vist til at B måtte kunne legge til grunn at våpenet var sikret av A før han mottok det, og at B ikke hadde faktisk mulighet til å kontrollere om det var sikret før skudd ble løsnet. Saken ble henlagt for B som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er for A henlagt på grunn av bevisets stilling.

Saken er for B henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen. 

 Uke 23   

Sak 369/19-123 - 02.06.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG ÆREKRENKELSER I FORBINDELSE MED VINDKRAFTUTBYGGING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte på vegne av en aksjonsgruppe mot vindkraftutbygging politiet for korrupsjon, tjenestefeil og ærekrenkelser. Det ble vist til at politiet hadde mottatt penger fra utbygger. Videre ble det vist til flere hendelse og beslutninger hvor politiet hadde grepet inn mot aksjonistene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Forholdet knyttet til korrupsjonsanklagen var allerede anmeldt til Spesialenheten og henlagt. 

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart i tilknytning til de øvrige hendelsene A viste til. Det var på det rene at flere personer over tid hadde uttrykt stor motstand mot vindkraftutbygging i området og at de gjennom sin tilstedeværelse hadde forstyrret og forsinket anleggsarbeidene. Spesialenheten mente politiets tilstedeværelse og tjenesteutøvelse var i tråd med politiets hovedoppgaver, jf. politiloven § 2. Etter denne bestemmelsen skal politiet blant annet verne om all lovlig virksomhet, opprettholde og forebygge krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet og forebygge, avdekke, stanse og forfølge straffbare forhold.

 

Tiltakene politiet iverksatte ble vurdert å være hjemlet i politiloven § 7, og det var ikke holdepunkter for at politiet gjennom tiltakene eller tjenesteutøvelsen ved de enkelte hendelsene hadde gått utover hva som var nødvendig og forholdsmessig, jf. politiloven § 6. Spesialenheten påpekte at det er et spillerom mellom forbilledlig og straffbar tjenesteutøvelse, og at det ikke var opplysninger som tilsa at det isolert eller samlet sett var begått straffbare tjenestehandlinger i forbindelse med hendelsene A hadde beskrevet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 13/20-123, 05.06.2020

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersoner for unødvendig maktanvendelse og ulovlig bruk av håndjern i forbindelse med inngripen etter melding om husbråk hos A.

 

Åsted: Privat eiendom, hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden/Helse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken/brukte håndjern.

 

Skader: Ingen fysiske skader eller bruddskade.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 Uke 22   

Sak 9/20-123, 26.05.2020

 

ANMELDELSE FOR SØK I POLITIETS REGISTRE UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Advokat B anmeldte på vegne av A ikke navngitte tjenestepersoner i Nordland politidistrikt for uten tjenestemessig behov å ha gjort seg kjent med en straffesak der A var anmeldt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. I den forbindelse vektla Spesialenheten at det ikke var angitt noen nærmere konkrete holdepunkter for at noen uten tjenstlig grunn hadde vært inne i As straffesak. I vurderingen ble det også lagt vekt på at A ikke ønsket at Spesialenheten skulle kontakte vedkommende som kunne ha opplysninger om saken. Etter dette konkluderte Spesialenheten med at det ikke var sannsynlig at ansatte i Nordland politidistrikt hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 422/19-123, 29.05.2020

 

ANMELDELSE AV KORRUPSJON VED HENLEGGELSE AV SAKER KNYTTET TIL VINDKRAFTUTBYGGING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A, som representerer en aksjonsgruppe mot vindkraftutbygging, opplyste at gruppen hadde anmeldt brudd på blant annet naturmangfoldloven og kulturminneloven i området for kraftutbygging. De hadde sterk mistanke om at sakene var henlagt av politiet i vinnings øyemed, og at dette skyldtes et samarbeid mellom forvaltningen/utbygger og politiet. A viste til flere relasjoner som han mente underbygget mistanken. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Påstandene i anmeldelsen var verken dokumentert eller nærmere underbygget. Det var heller ikke knyttet konkrete opplysninger om tjenestehandlinger eller tjenesteunnlatelser begått av personene i politiet og påtalemyndigheten som A mente hadde en relasjon til aktører involvert i vindkraftutbyggingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 387 om korrupsjon.   

 

 

Sak 1/20-123, 29.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersonene B og C for å ha oppdiktet straffbar handling/forklart seg bevisst uriktig om hendelsesforløpet ved pågripelse av A. Som følge herav mente A seg uriktig domfelt. A anmeldte dessuten B og C for ikke å ha informert A om at han skulle pågripes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 695/19-123, 29.05.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG INNTRENGNING OG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersoner for ulovlig inntrengning og ransaking av hans bolig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet hadde vært i As bolig for å foreta ransaking. Saken må ses i sammenheng med at politiet like før hadde beslaglagt LSD på person B og pågrepet B for narkotikaovertredelse. B hadde opplyst å ha midlertidig tilhold i As leilighet. Da politiet kom inn i boligen til A fremsto A med tegn som ga skjellig grunn til å mistenke A for narkotikabruk.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 744 /19-123, 29.05.2020

 

ANMELDELSE AV MULIG TYVERI

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politimesteren anmeldte tyveri av to mindre pengebeslag fra politistasjonens safe.

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelsene godtgjorde ikke at pengebeslagene var blitt stjålet. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart, men det fremkom opplysninger om mangler ved politidistriktets praktiske gjennomføring og håndtering av pengebeslag.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 321 om tyveri.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering i personalsporet.

 Uke 21   

Sak 121/20-123, 18.05.2020

 

ANMELDELSE AV UNØDIG MAKTBRUK OG TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politibetjent B for unødig maktbruk i forbindelse med gjennomføring av DNA-prøve og pågripelse/innbringelse. Videre anmeldte A B for å ha brutt politiinstruksen, politiloven og straffeloven i kontakten med ham og således å ha begått tjenestefeil.

 

Åsted: Dagtid, privat eiendom.

 

Oppdrag: Innhenting av DNA, pågripelse/innbringelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og påsatte håndjern.

 

Skader: A ble påført blåmerker/bloduttredelser.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenhetens undersøkelser viste at B sammen med to andre polititjenestepersoner oppsøkte A for å ta DNA-prøve av ham. A nektet å avlegge denne prøven og polititjenestepersonene la etterhvert A i bakken og satte på ham håndjern. Da A lå på bakken sparket han B i leggen. A ble tiltalt for vold mot offentlig tjenestemann og domfelt i lagmannsretten. Lagmannsrettens dom er rettskraftig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at maktanvendelsen overfor A, det vil si politiets nedleggelse og bruk av håndjern, objektivt sett var å anse som en kroppskrenkelse. Spesialenheten fant, på bakgrunn av sakens opplysning, det ikke bevist at B benyttet unødig makt mot A. Maktbruken mot A fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og hadde sin bakgrunn i As egen opptreden. Spesialenheten viste i denne vurderingen også til lagmannsrettens syn på anførselen om unødig maktbruk. Lagmannsretten konkluderte med at det ikke var holdepunkter for at tjenestepersonene utøvde mer makt enn det som var påkrevd i situasjonen.

 

Spesialenheten kunne heller ikke finne konkrete objektive holdepunkter for at B hadde begått grov uaktsom tjenestefeil i anledning saken. Anførslene hver for seg eller samlet fremsto for Spesialenheten ikke som grove avvik fra korrekt handlemåte. I den sammenheng ble det sett hen til at anførslene også var fremsatt overfor lagmannsretten og at lagmannsretten ikke festet lit til As forklaring og la tjenestepersonenes fremstilling til grunn.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 42/20-123, 18.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED TVANGSINNLEGGELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for tjenestefeil ved å beslutte, i samråd med legevaktslege, å tvangsinnlegge henne på bakgrunn av mistanke om alvorlig sinnslidelse. A hevder at hun ble tvunget inn i ambulansen og innesperret på en akuttavdeling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet politiets operasjonslogg fra hendelsen. Den viste at A ble besluttet innlagt av lege fra legevakten og at politiet bisto helsevesenet frem til A var hentet av ambulanse.

Spesialenheten viser til at politiet har plikt til å bistå andre offentlige myndigheter, jf. politiloven § 2 nr. 5 og lov om psykisk helsevern § 3-6.

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart og saken er henlagt uten etterforsking.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 5/20-123, 19.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for å ha begått tjenestefeil ved å fotografere anropsloggen på A’s mobiltelefon i forbindelse med at han ble stanset i politikontroll og anmeldt for å ha benyttet håndholdt mobiltelefon under bilkjøring.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten vurderte at B hadde foretatt lovlig bevissikring ved å avfotografere anropsloggen i A’s mobiltelefon, og at etterforskingsresultatet med særlig styrke talte imot at det var begått en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 657/19-123, 22.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersoner for å ha begått tjenestefeil ved å innbringe A’s voksne og psykisk utviklingshemmede datter B i arrest, og for ikke å ha besørget legetilsyn og advokatbistand til B.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten vurderte at politiet hadde foretatt en lovlig innbringelse av B, som i beruset tilstand hadde forstyrret den alminnelige ferdsel, hindret trafikk og opptrådt truende og aggressivt overfor trafikanter og politi. Opplysningene i saken tilsa at B hadde vært underlagt legeundersøkelse før innsettelse i arrest, og at lege senere var blitt tilkalt og undersøkte B i arresten etter selvskading. B ble vurdert ute av stand til å kontakte advokat og fremmet intet ønske om dette. B ble dimmitert og kjørt hjem da hun var blitt edru.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 Uke 20   

Ingen avgjørelser i perioden.Uke 19   

Sak 648/19-123, 05.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson for å ha brutt taushetsplikt i forbindelse med forkynnelse av dokument, som i As fravær, ble forkynt for annen voksen person i samme husstand som A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet på oppdrag for tingretten, som stevnevitne, hadde oppsøkt As bolig for å forkynne ham et dokument. Ettersom A ikke var hjemme, ble dokumentet forkynt for annen voksen person i husstanden.

 

Det følger av domstolloven § 169 første og annet ledd, at lovlig forkynning kan foregå til annen voksen person i adressatens husstand, dersom ikke adressaten påtreffes. Forkynnelsen ble ansett som lovlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven §§ 209 og 171 om brudd på taushetsplikt og tjenestefeil.

 Uke 18   

Sak 811/19-123, 27.04.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL 

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politidistriktet for at han blitt hensatt av politiet i hjelpeløs tilstand og for at politiet har foretatt urettmessige beslag.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politidistriktet har loggført og utarbeidet rapporter m.v. om de korresponderende forhold.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 675/19-123, 27.04.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL 

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politidistriktet for maktmisbruk og for å ha spyttet på henne i forbindelse med at politiet kom til A’s bolig etter melding om husbråk.

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysningene i saken tilsa at A var psykotisk og i behov for helsehjelp, og at maktbruken ble anvendt for å legge henne på båre for ambulansetransport til psykiatrisk sykehus etter beslutning fra lege.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 tjenestefeil.  

 

 

Sak 786/19-123, 27.04.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en navngitt politiansatt (B) for å ha utgitt seg for å være tingrettsdommer i en telefonsamtale med A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at det ved den aktuelle tingrett er ansatt en tingrettsdommer med navn som kan forveksles med navnet til B. Opplysningene i saken tilsa at det var sannsynlig at A faktisk hadde hatt en telefonsamtale med tingrettsdommeren og ikke med B.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 779/19-123, 27.04.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL 

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politidistriktet for å ha «snoket» i saker som angår A’s familie og utsatt A for grunnløse angrep og falske bevis og meldinger til barneverntjenesten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysningene i anmeldelsen var diffuse og ga liten opplysning om hva A menter er feil ved politiets tjenesteutførelse eller nærmere om tid og sted for det påståtte straffbare forholdet. A fulgte ikke opp Spesialenhetens anmodning om å komme med supplerende opplysninger.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 812/19-123, 27.04.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL 

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politidistriktet for tjenestefeil, idet han mente at politiet burde ha informert ham om at man skulle ransake boligen til hans leietaker.

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysningene i saken tilsa at det ikke var sannsynlig at tjenestepersoner ved politidistriktet hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det anmeldte forhold. Det ble ved vurderingen vektlagt at det ikke er krav om at huseier skal varsles ved ransaking rettet mot en person huseier har et utleieforhold til. I enkelte tilfeller kan det være brudd på taushetsplikten for politiet å varsle huseier om en ransaking rettet mot en person huseier har et utleieforhold til.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt med den begrunnelse at det ikke var rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. straffeprosessloven § 224, første ledd.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 tjenestefeil.  

 

 

Sak 646/19-123, 28.04.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL 

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatt i politidistriktet for tjenestefeil, personforfølgelse og uriktig bøtelegging i et trafikkforhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysningene i saken tilsa at A ble stanset i trafikkontroll etter å ha kjørt i strid med flere trafikkskilt og uten bilbelte. A nektet å akseptere et forenklet forelegg, og han ble anmeldt og senere bøtelagt.

 

Saken ble ansett tilstrekkelig opplyst til å kunne realitetsavgjøres, og det ble vurdert at tjenestehandlingene var lovlige og adekvate slik situasjonen der og da fortonte seg for tjenestepersonen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 tjenestefeil.  

 

 

Sak 8/20-123, 28.04.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL VED Å HA BLITT FORHÅNDSDØMT M.M

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for å ha forhåndsdømt ham i forbindelse med etterforsking av straffesak hvor A var anmeldt. Videre anmelder A B for ærekrenkelse, og stiller spørsmål ved om B hadde anledning til å ransake ham på en åpen gårdsplass ved hans bopel. Videre opplyser A at han ble satt på glattcelle, ble vettskremt, fikk dårlig mat og sier at visitten hos politiet har gitt ham mange traumer.

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viser at A ble dømt for det anmeldte forholdet i tingretten. Dommen er anket og er derfor ikke rettskraftig. Ut fra opplysningene i saken og da særlig med henvisning til domstolsavgjørelsen og Bs egenrapport, er det etter Spesialenhetens oppfatning ikke holdepunkter for å anta at B eller andre i Troms politidistrikt har gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med etterforskingen av saken.

 

Det er heller ikke holdepunkter for at det er begått straffeprosessuelle feil ved ransakingen av A ved bopel eller gjennom varetektsoppholdet. Heller ikke det som hevdes av A som å være manglende ivaretakelse under arrestforholdet kan gi grunnlag for straffansvar for politiet.

 

Idet Spesialenhetens undersøkelser med særlig styrke taler mot at det ble begått noe straffbart, henlegges saken som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 367/19-123, 29.04.2020

 

ANMELDELSE FOR MOTTAK AV PENGER FRA PRIVAT AKTØR I FORBINDELSE MED VINDRAFTUTBYGGING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten mottok skriv fra A, som stilte spørsmål ved at politiet i Trøndelag politidistrikt hadde tatt imot 4 millioner kroner fra en vindkraftutbygger for bistand til transport. Med henvisning til ulike avisoppslag, mente A politiet hadde tatt imot mer penger enn hva som var nødvendig til dette formålet, og at politiet hadde brukt midlene til styrke lokalt politi og sikre andre prosjekt knyttet til vindkraftutbyggingen.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde mottatt til sammen ca. 4 millioner kroner fra et firma som stod for produksjon og transport av vindmølledeler til områder for vindkraftutbygging i Trøndelag. Transporten av delene krevet ledsagning, og politiets utgifter i den forbindelse var i medhold av vegtrafikkloven § 40 b belastet det private firmaet. Det dreide om et omfattende transportoppdrag på nattestid, med bruk av flere patruljer seks dager per uke over totalt ca. fire måneder. Politiet fant, blant annet på grunn av reguleringer i arbeidsmiljøloven, det ikke mulig å løse oppdraget ved bruk av lokale ressurser på overtid. Det ble derfor ansatt flere tjenestepersoner i midlertidige stillinger. Disse ble primært brukt til transportoppdragene, men de bisto også noe i ordinær ordenstjeneste. Samtidig ble enkelte transportoppdrag utført av fast ansatte.

 

Spesialenhetens undersøkelser ga ingen holdepunkter for at politiet hadde mottatt betaling utover de faktiske kostnadene de hadde hatt i forbindelse med transportoppdraget. Politidistriktets praktiske løsning av oppdraget og bruken av pengene som ble mottatt ga heller ingen holdepunkter for straffbare forhold. 

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 Uke 17   

Sak 427/19-123, 20.04.2020

 

ANMELDELSE FOR MISBRUK AV OVERMAKTSFORHOLD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A opplyste til Spesialenheten at hun to ganger har hatt seksuell omgang med B. A anmeldte B for å ha utnyttet henne seksuelt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var på det rene at B arbeider i politiet og at dette ble kjent for A enten på et utested eller på vei til Bs leilighet. A har forklart at hun ble veldig preget av at B var fysisk sterk, drev med kampsport og at han var politimann, samt andre forhold.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at B misbrukte sin stilling som politimann for å oppnå seksuell omgang med A. B hadde ikke utført noe før eller under kontakten med A som kunne knyttes til hans tjeneste eller stilling i politiet og Spesialenheten fant det ikke bevist at B hadde utnyttet et overmaktsforhold for å oppnå seksuell omgang med A. Spesialenheten kunne heller ikke se at det hadde vært et avhengighetsforhold eller tillitsforhold mellom dem som lovbestemmelsen krever. Spesialenheten fant det heller ikke bevist utover rimelig tvil at B kjente til As psykiske lidelse, og ei heller at han med forsett utnyttet dette for å oppnå seksuell omgang med henne.

 

Det var heller ikke bevist utover rimelig tvil at B hadde brukt vold mot A eller at han hadde truet henne for å oppnå seksuell omgang, jf. bestemmelsen om voldtekt.

 

Det var også et spørsmål om B uberettiget hadde benyttet sitt tjenestebevis til å be tre

personer, som sto ved en kiosk, om å fjerne seg fra stedet. B skulle ifølge A ha gjort dette for å vise henne at han var politimann. B forklarte at han ikke husker å ha gjort dette. Det var på det rene at B ikke var i tjeneste.

 

Det å tre inn i tjenesten uten at vilkårene for dette er tilstede, kan medføre overtredelse av straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

Spesialenheten hadde kun As forklaring om dette. Spesialenheten kunne ikke se at det var rimelige etterforskingsskritt som kunne belyse forholdet nærmere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 295, om misbruk av overmaktsforhold for å skaffe seg seksuell omgang

Straffeloven § 291 jf. § 292, om voldtekt

Straffeloven § 294, om grovt uaktsom voldtekt

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering i personalsporet.  

 

 

Sak 594/19-123, 20.04.2020

 

ANMELDELSE FOR FLERE OVERTREDELSER AV SEKSUALLOVBUD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak der A meldte om mulig straffbar opptreden fra tjenesteperson Bs side. B skulle under trening med politistudenter ha opptrådt på en måte som fremsto som seksuelt krenkende, samt at han etter trening hadde hatt sex med student(ene). A opplyste til politidistriktet at hun også selv hadde vært utsatt for negativ adferd fra B.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist at B hadde opptrådt straffbart overfor politistudenter.

 

A og B hadde i en periode et kjæresteforhold. A har i sin forklaring beskrevet flere hendelser som har foranlediget nærmere vurdering av mulig straffansvar. Riksadvokaten ga Spesialenheten utvidet mandat til også å etterforske og påtaleavgjøre disse forholdene.

 

Det var Spesialenhetens vurdering at det gjennomgående for alle forhold ikke kunne bevises utover rimelig tvil at de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt. A og B har gitt ulike forklaringer om hendelsene, og det var etter Spesialenhetens vurdering ikke rimelige etterforskingsskritt som kunne gjennomføres for å belyse hendelsene nærmere.

 

Fordi faktum i saken ikke kunne klarlegges tilstrekkelig, samt at det var tvil om de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene var oppfylt, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 297 om seksuell handling

Straffeloven § 291 jf. § 292 a om voldtekt

Straffeloven § 266 om hensynsløs atferd

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering i personalsporet. 

 Uke 16   

Sak 123/20-123, 14.04.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for tjenestefeil fordi de feilaktig hadde registrert ham som vitne i en brannsak. A hevder at han var bortreist på tiden da brannen fant sted og at han har tatt kontakt med både politidistriktet, Politidirektoratet og Kripos for å bli slettet som vitne i saken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenheten viser til at utgangspunktet er at den som kan gi opplysninger om forhold som vil kunne være av betydning for en sak er potensielle vitner i straffeprosesslovens forstand. Definisjonen av vitne er ikke forbeholdt direkte vitner til en hendelse som eksempelvis øyenvitner. Også andre personer kan tillegges vitnestatus dersom politiet er av den oppfatning at de kan gi opplysninger om forhold av betydning for saken.

 

Videre ble A gjennom vedtaket forklart fremgangsmåten for retting/sletting av registrerte opplysninger og hvilke klagemuligheter han kunne benytte.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 88/20-123, 14.04.2020

 

ANMELDELSE AV TRAKASSERING, UFORSVARLIG KJØRING, TRUSLER OG INJURERENDE PÅSTANDER

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for trakassering, uforsvarlig kjøring, trusler og injurierende påstander i forbindelse med at han ble stanset for brudd på vegtrafikkloven.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. På bakgrunn av de innhentede opplysningene fra politiets straffesak og politioperativt register, var det ikke holdepunkter for at polititjenestepersonene hadde opptrådt straffbart i forbindelse håndteringen av A da han ble stanset mistenkt for flere brudd på vegtrafikklovens bestemmelser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 54/20-123, 16.04.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG INNBRUDD I FORBINDELSE MED FORKYNNING AV INNKALLING TIL RETTSMØTE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha brutt seg inn i boligen hans og lagt fra seg innkallingen til et rettsmøte på stuebordet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har gjennomgått As anmeldelse, og den vedlagte dokumentasjonen. Spesialenheten har også innhentet kopi av den underliggende straffesaken og oppdragslogg.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart i forbindelse med forkynningen/innkallingen til rettsmøtet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 869/19-123, 16.04.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL VED Å HA OPPTRÅDT KRITIKKVERDIG I ROLLEN SOM TRUSSELKOORDINATOR

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for å ha opptrådt kritikkverdig og tatt seg friheter hun ikke har hjemmel eller grunnlag for i rollen som trusselkoordinator. A viser til at B må ha lest straffesaksdokumenter som omhandlet ham uten at hun har hatt noen taktisk rolle i etterforskingen. Videre fremhever A at han finner det krenkende at B har utrykt bekymring om hans mentale helse ovenfor andre.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen har Spesialenheten vektlagt at det ikke er tvilsomt at en trusselkoordinator i politiet vil kunne ha tjenestemessig behov for å søke og å lese i politiets saksdokumenter og andre opplysninger, jf. politiregisterloven § 21 og politiregisterforskriften § 8-3 annet ledd. Det vises også til at politiet har til oppgave blant annet å beskytte personer og å forebygge kriminalitet, jf. politiloven § 2, og at en trusselskoordinator i politiet typisk vil ha særskilte oppgaver knyttet til dette. 

 

Hva angår utveksling av informasjon mellom politi og barnevern, samt uttalelser som gis fra politiet til barneverntjenesten, følger dette av nærmere regler om opplysningsrett og opplysningsplikt, jf. blant annet barnevernloven § 6-4 samt politiregisterloven § 27, jf. også politiregisterforskriften § 9-6 og kapittel 10.

 

Spesialenheten fant derfor ikke grunnlag for at de uttalelser fra politiet som det var vist til i anmeldelsen, kunne innebære brudd på straffeloven § 171 om grovt brudd på tjenesteplikt eller være brudd på annen straffebestemmelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 560/19-123, 17.04.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL 

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politidistriktet for ikke å ha fulgt opp diverse henvendelser fra A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politidistriktet har loggført henvendelsene fra A, som synes å være fulgt opp på adekvat måte. A har ikke konkretisert de angivelige straffbare forhold.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 590/19-123, 17.04.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL 

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for ved tjenestefeil å ha henlagt As anmeldelse mot person B, som A var ilagt forbud mot å kontakte. B hadde sendt brev til A, som mente at B på straffbart vis dermed hadde brutt kontaktforbudet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart, men saken ble likevel ansett tilstrekkelig opplyst for å kunne realitetsavgjøres.  Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det ikke er straffbart for en fornærmet i sak om kontaktforbud å sende brev til den som har blitt ilagt kontaktrestriksjoner, og at politiets henleggelse derfor fremsto som riktig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 810/19-123, 17.04.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL 

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat B for tjenestefeil ved henleggelse av to politianmeldelser som A hadde inngitt mot fylkeslegen og helseforetak for å ha nektet A nødvendig helsehjelp. A anførte at politiets henleggelser ble gjort for å beskytte fylkeslegen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Saken ble ansett tilstrekkelig opplyst til å kunne realitetsavgjøres.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 751/19-123, 17.04.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL 

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson B for å ha henlagt en anmeldelse fra A mot Statens Innkrevingssentral (SI), uten først å overlate saken til en kompetent person. SI hadde bedt politiet om å vurdere å innkalle A til soning av ubetalte bøter. B gjorde seg dermed medskyldig i brudd mot lov om likestilling og diskriminering, idet A har fått diagnosen bipolar lidelse og ADHD.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart, men saken ble likevel ansett tilstrekkelig opplyst for å kunne realitetsavgjøres.  Det ble ved vurderingen lagt vekt på at B, som hadde nedtegnet anmeldelsen fra A, hadde overlatt saken til påtaleansvarlig jurist, som senere fattet vedtak om å henlegge saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 Uke 14 og 15   

Sak 12/20-123, 30.03.2020

 

ANMELDELSE AV FOR ULOVLIG PÅGRIPELSE OG INNBRINGELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og familien anmeldte politiet for at de ble pågrepet og innbragt til arresten. Politiets aksjon ble opplevd som en forferdelig hendelse for familien. De mener politiet har begått straffbar handling ved ikke å ha forsikret seg om at det var et berettiget og lovlig grunnlag for aksjonen før den ble iverksatt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding som mulig alvorlig hendelse. Melder og vitner ble avhørt, og politijurist ga etter dette beslutning om bruk av tvangsmidler mot to av As familiemedlemmer. A og en forelder i familien ble innbragt i medhold av politiloven § 8.

 

Politiets straffesak ble av statsadvokaten henlagt som intet straffbart forhold anses bevist. Henleggelsen bygget på de opplysninger som fremkom etter at straffesaken var ferdig etterforsket. Beslutningen om tvangsmidler og gjennomføringen av politiaksjonen var basert på de opplysninger som politiet hadde der og da.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 Uke 13  

Sak 589/19-123, 23.03.2020

 

ANMELDELSE FOR DISKRIMINERING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at politiet fra 2015 til 2019 har stanset ham i trafikkontroll 8 ganger. A mener han blir stanset av politiet flere ganger enn andre, og at dette skyldes hans etnisitet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgår av vegtrafikkloven § 10 første ledd at politiet kan stanse fører av kjøretøy for kontroll og at føreren plikter å vise frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen. Etter vegtrafikkloven § 22a kan blant annet fører som er stoppet i trafikkontroll testes for ruskjøring.

 

Vegtrafikkloven § 10 første ledd gir politiet en vid stansinngshjemmel. Det er altså ikke krav om mistanke om straffbart forhold for at politiet kan stanse vedkommende.

 

Dersom politiets vurdering av hvem som skal stanses for kontroll alene knytter seg til førerens og/eller passasjerers hudfarge/etnisitet, vil dette kunne innebære ulovlig diskriminering. Det vises til likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser (trådte i kraft 1. januar 2018) og den tidligere diskrimineringsloven om etnisitet.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, da det ved gjennomgang av sakens opplysning ikke ble vurdert som sannsynlig at tjenestepersonene som hadde stanset A hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Diskrimineringsloven.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering for mulig erfaringslæring.  

 

 

Sak 799/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE FOR FORKYNNING AV BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som forkynte et besøksforbud mot ham. A mente dette var straffbart.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart ved å forkynne besøksforbudet besluttet av politiadvokat.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 174/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT MOT BARN UNDER BISTANDSOPPDRAG FOR BARNEVERNTJENESTEN

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersonene C og D for ulovlig bruk av makt overfor As 13 år gamle barnebarn (B) i forbindelse med at politiet sammen med tre ansatte i barnevernet kom hjem til A for å hente B for akuttplassering i beredskapshjem.

 

Åsted:                Privat eiendom, hverdag, på dagtid

Oppdrag:           Bistand barnevern 

Ruspåvirkning: Nei

Maktbruk:         Politiet tok tak i Bs armer og ben og bar B ut i en bil

Skader:               Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Grunnet bekymring for at B skulle hentes av sin far og tas med til utlandet, fattet barnevernet vedtak om akuttplassering av B i beredskapshjem. Barnevernet henvendte seg til politiets operasjonssentral for bistand til oppdraget. Bistandsanmodningen ble etterkommet, og tjenestepersonene C og D dro sammen med tre barnevernansatte til As adresse, hvor B var bosatt.

 

I tråd med hva som var avtalt på forhånd, holdt politiet seg i bakgrunnen. Da situasjonen på stedet tilspisset seg og B låste seg inne på rommet sitt, ba barnevernet politiet om å komme inn. Døren til rommet til B ble etter hvert åpnet, og både barnevernet og politiet forsøkte å få B til å bli med frivillig. A ble spurt om å bidra, men ønsket ikke å medvirke. C var i kontakt med operasjonssentralen for å rådføre seg, og etter at det på ny forgjeves var forsøkt å overtale B til å bli med, besluttet barnevernet og politiet at de skulle ta B ut av rommet på mildest mulig måte. C og D tok etter dette tak i B, som satt på sengen. B motsatte seg og sparket etter D og slo D i ansiktet. I tillegg traff B C med et spark i brystet. Etter dette fikk C og D tatt tak i B og bar henne ut i bilen.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at C og D hadde opptrådt straffbart. I vurderingen la Spesialenheten vekt på at det dreide seg om et akuttvedtak som etter barnevernets vurdering måtte fullbyrdes umiddelbart, og at det ble brukt lang tid og gjort flere forsøk på å løse oppdraget uten bruk av makt. Det var ingen opplysninger i saken som tilsa at C og D brukte mer makt enn hva som var nødvendig og forsvarlig for å bringe B ut av boligen.

 

Spesialenhetens avgjørelse:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 Uke 12   

Sak 611/19-123, 16.03.2020

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tatt tak i ham da han var på politistasjonen for å inngi anmeldelse. Politiet tok også beslag i hans mobiltelefon.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde ved flere anledninger møtt på politistasjonen. Han var ofte verbalt utagerende og filmet de ansatte. De ansatte opplevde A som truende og skremmende. A fikk beskjed om at han ikke fikk filme, men fortsatte til han ble fratatt telefonen. Påtalejuristen besluttet å ta beslag i As mobiltelefon for å sikre bevis i sak om hensynsløs adferd. A er senere ilagt forelegg for skremmende og hensynsløs adferd på politistasjonen denne dagen. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersonene som kontaktet og håndterte A på politistasjonen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 

 

Sak 612/19-123, 17.03.2020

 

ANMELDELSE FOR DIV. FORHOLD

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for flere forhold knyttet til at han ble pågrepet og avhørt grunnet mistanke om vold mot sønnen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte i politidistriktet hadde opptrådt straffbart ved håndteringen av A og hans samboer. Barneverntjenesten hadde mottatt bekymringsmeldinger om at A brukte vold mot sønnen. Opplysningene ble viderebrakt til politiet, som opprettet sak og gjennomførte tilrettelagt avhør av sønnen. Det ble etter dette besluttet pågripelse av A, og han ble avhørt. Samboeren ble avhørt som vitne. Påtalemyndigheten besluttet også ransaking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 741/19-123, 18.03.2020

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED NAMSSAK

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for ulovligheter i forbindelse med namssak. Han viste blant annet til at han hadde fått tilsendt et dokument som han skulle undertegne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i anmeldelsen og sakens øvrige opplysninger var det ikke sannsynlig at ansatte hos namsfogden hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 699/19-123, 18.03.2020

 

ANMELDELSE FOR MAKTBRUK OG TYVERI AV GULL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som pågrep ham. A mente at tjenestepersonene benyttet unødig makt mot ham. A anmeldte også de tjenestepersonene som i ettertid ransaket hans leilighet og stjal en gullbar.

 

A tok senere kontakt med Spesialenheten og opplyste at han hadde funnet gullbaren, og at han trakk anmeldelsen. Han skulle i stedet sende klage til politimesteren.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at A hadde trukket anmeldelsen etter at han fant gullet, og at det ikke var opplysninger i politiets dokumenter som tilsa at det ble brukt makt mot A under pågripelsen. Det var i PO-loggen opplyst at A var rolig og samarbeidsvillig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 598/19-123, 19.03.2020

 

ANMELDELSE FOR KRITIKKVERDIG OPPTREDEN I FORBINDELSE MED VOLD I NÆRE RELASJONER

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A er far til B, som bor sammen med C. A mente at politiet skulle ha aksjonert med bakgrunn i opplysninger politiet fikk fra ham om at B var utsatt for vold av C.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var nedtegnet i PO-loggen at A meldte inn bekymring til politiet om morgenen om at B var låst ute av huset, at barna var inne i huset, og at C hadde utsatt B for vold. Det var nedtegnet at politiet var i kontakt med B og C på telefon. Spesialenheten hørte gjennom lydopptak fra telefonsamtaler/ radiosambandssamtaler. Hovedinnholdet av samtalene var nedtegnet i PO-loggen. På grunn av taushetsplikten kunne Spesialenheten ikke referere innholdet i samtalene eller fra politiets dokumenter om hendelsen.

 

Politiets ansvar for å patruljere og oppsøke adresser må vurderes opp mot tilgjengelige ressurser og prioriteringer. Det var ikke opplysninger i saken om at politiets håndtering av tjenesteoppdraget ga holdepunkter for at det var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 683/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for brudd på taushetsplikt i et vitneavhør av C. A mente at B måtte ha gitt opplysninger om ham og sønnen i avhøret.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det følger av politiregisterloven at enhver som er ansatt i eller utfører tjeneste eller arbeid for politiet eller påtalemyndigheten, plikter å hindre at andre får kjennskap til opplysninger om noens personlige forhold. Taushetsplikten er imidlertid ikke til hinder for at opplysningene brukes i den enkelte straffesak, herunder til etterforsking, saksforberedelse og avgjørelse.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for nærmere å avklare hvilke opplysninger C fikk av politiet under avhøret, da det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 798/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR INJURIERENDE OG KRENKENDE BESKYLDNINGER

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for injurierende og krenkende beskyldninger i forbindelse med anmeldelse mot A fra en bank. A mistenkte at B var en fullmektig for banken, var kunde i banken eller venn med en eller flere ansatte i banken, hadde bistått med falsk utstedelse av besøksforbud, og hadde stjålet eller underslått As penger i banken sammen med bankansatte.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 579/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING M.M.

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for trakassering m.m. Han var hos politiet for å lese igjennom dokumenter. Etter 1 time og 20 minutter fikk han spørsmål om han var ferdig. Da tjenestepersonen gikk, ropte A etter ham. A fikk da beskjed om å gå. Politiet beslagla notatene han hadde tatt og så igjennom databagen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 307/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

To personer meldte om at det ble brukt for mye makt av en polititjenesteperson som pågrep en mopedist.

 

Åsted: Offentlig sted, på dagtid

 

Oppdrag: Orden/Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok tak i A og holdt ham fast for å sette på håndjern.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at polititjenestepersonen hadde opptrådt straffbart. Mopedisten hadde unnlatt å stanse for kontroll selv om dette ble varslet ved bruk av blålys og/eller sirener. Mopedisten hadde stanset og lagt fra seg mopeden. Polititjenestepersonen tok tak i mopedisten og holdt ham fast for å sette på håndjern. Mopedisten ble visitert og plassert i politibilen.

 

Siden det var noe bevistvil i saken om hva som hadde skjedd ble forholdet henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 Uke 11

Sak 809/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at han ble innlagt på psykiatrisk sykehus.

 

Spesialenhetens vurdering:

A oppsøkte krimvakta for å anmelde en sak. Polititjenestepersonen reagerte på As oppførsel og kontaktet AMK for transport til legevakt for medisinsk vurdering. Av journalnotat fremgikk det at A ble oppfattet å ha vrangforestillinger og at han snakket usammenhengende. Han ble frivillig akuttinnlagt på voksenpsykiatrisk avdeling.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 729/19-123, 12.03.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG PÅGRIPELSE M.M.

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig pågripelse, uriktige anklager og opphold i glattcelle mens han var psykisk syk. Han anmeldte også unødvendig tvangsinnleggelse, feilmedisinering og oppsigelse fra arbeidsgiver som følge av den ulovlige pågripelsen og de uriktige anklagene mot ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk varsel om at A hadde oppsøkt en familie med kniv, og at en person hadde fått et kutt i fingeren. Politiet aksjonerte på vanlig måte og pågrep A. Mistanken gjaldt overtredelse av straffeloven § 263, trussel med kniv, som har en strafferamme høyere enn seks måneders fengsel. A kunne pågripes, og det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med pågripelsen.

 

Det var lege som besluttet tvangsinnleggelse av A. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å behandle anmeldelse mot helsevesenet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 263/19-123, 13.03.2020

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED NAMSSAK

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for håndtering av namssak. A har opplyst at hennes campingvogn ble hentet av namsmannen i mai 2016 uten at hun var kontaktet. Hun har i ettertid vært i kontakt med politiet uten å få svar. As anmeldelse er rettet mot både politiet og andre som har håndtert namssaken.

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det forelå tvangsgrunnlag for avhenting av campingvognen ved dom fra forliksrådet, og politiet hadde fulgte opp med brev som ble sendt til A forut for avhentingen. Det ble også sendt brev til A etter at campingvognen var hentet, med informasjon om hentingen og muligheten for å ta saken inn for retten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 572/19-123, 13.03.2020

 

ANMELDELSE AV DÅRLIG BEHANDLING

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for dårlig behandling, blant annet ved at politiet hadde avvist henne i forbindelse med en voldtekt. Politiet hadde heller ikke rykket ut da hun ringte og mente seg truet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av politiets straffesaksregister at politiet har registrert sak om voldtekt der A er fornærmet. Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 602/19-123, 13.03.2020

 

UNDERSØKELSE AV POLITIDISTRIKTETS HÅNDTERING AV OPPLYSNINGER I SAK DER A BLE DREPT

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ble skutt og drept av et familiemedlem (B). Advokaten, som er bistandsadvokat for avdødes søsken, anmeldte Finnmark politidistrikt for mulig overtredelse av straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil, eller straffeloven § 196 om brudd på plikten til å avverge et straffbart forhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

Drapet ble foranlediget av en konkret hendelse og B fremsatte trusler i en relativt kort periode forut for drapet. I store deler av denne perioden var B innlagt på psykiatrisk sykehus. Politiet iverksatte etterforsking i forbindelse med truslene i februar 2019. Fornærmede C ønsket imidlertid ikke B straffet, og hun ønsket heller ikke besøksforbud.

 

I forbindelse med anmeldelsene fra A og C i april 2019 ble det tatt avhør av begge, og B ble ilagt besøksforbud. Politiet hadde kontakt med B både før og etter at han ble innlagt, og det var gjort avtale om avhør.

 

Det ble vurdert om vilkårene for ransaking hos B var til stede for å lete etter et mulig våpen det gikk rykter om at B kunne ha stjålet. Det ble vurdert at vilkårene for ransaking ikke var oppfylt. Det ble ikke funnet stjålet våpen hjemme hos B i ettertid. En ransaking forut for drapet ville uansett ikke ha hindret B i å hente det aktuelle drapsvåpenet og ammunisjon fra stedet han stjal dette fra samme natt som drapet skjedde.

 

Politiet var kjent med at B i perioden var innlagt på DPS. Det er ingen opplysninger om at politiet fikk konkret kunnskap om innholdet i samtalene og de vurderinger som legen på DPS hadde gjort.

 

Det er ingen nedtegnelser i PO-logg i dagene og timene forut for drapet som kunne anses som et forvarsel til den aktuelle drapshandlingen, og det var ikke fremkommet opplysninger om at politiet satt med kunnskap/opplysninger som ikke ble nedtegnet.

 

Med bakgrunn i den kunnskapen politiet hadde i dagene forut for drapet fant Spesialenheten det ikke bevist at ansatte i politiet kunne ha foretatt tiltak som faktisk kunne ha hindret drapet.

 

Det var heller ikke grunnlag for å ilegge politidistriktet foretaksstraff.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

Straffeloven § 196 om å avverge straffbare handlinger.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering for erfaringslæring.

 Uke 10   

Sak 101/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte mulig brudd på taushetsplikten. A hadde ca. 12 måneder tidligere fått opplysninger om sitt rulleblad og tidligere straffesaker i et møte med B. Ifølge A hadde B fått opplysningene fra en politiadvokat i politidistriktet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten forsøkte å komme i kontakt med A for å få utdypet anmeldelsen. A har ikke besvart Spesialenhetens henvendelser. Spesialenheten har vært i kontakt med B, som avviste at hun hadde fått taushetsbelagte opplysninger om A.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det ble ved vurderingen lagt vekt på vitneutsagn fra B, samt at A ikke nærmere har redegjort for hva anmeldelsen gjelder og ikke har tatt kontakt med Spesialenheten for å utdype dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  Uke 9   

Sak 561/19-123, 24.02.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ikke navngitt tjenesteperson og en politiadvokat for å være «pågående og truende» og for «psykisk terror» og for ikke å besvare henvendelser.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke konkrete og objektive holdepunkter om dette i anmeldelsen eller i de undersøkelser Spesialenheten hadde foretatt i aktuelle politidistrikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 Uke 6 - 8  

Sak 866/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL 

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat og polititjenesteperson for sjikanerende oppførsel ved at A ble ilagt gebyr/forelegg for å ha kjørt uten bilbelte. A viste til at han hadde legeattest som fritok ham fra å bruke bilbelte.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble anmeldt for kjøring mot skilt og uten bilbelte, og er gitt forelegg.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 788/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE FOR UHJEMLET FORKYNNING OG INNTREDEN I BOLIG

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for deres opptreden ved forkynning av besøksforbud ilagt hans ektefelle. A opplyste at politiet tok seg inn i deres hjem uten hjemmel, og at uniformert personell ankom i uniformert kjøretøy, noe som var uforholdsmessig, unødvendig og belastende. Politiet truet også med å komme tilbake på nytt besøk senere, også denne gang med uniformert kjøretøy og personell.

 

Spesialenhetens vurdering:

Stevnevitnet oppsøkte As ektefelle hjemme for å forkynne et besøksforbud som hun var ilagt. Stevnevitnet anmodet politiet om bistand i forbindelse med forkynnelsen fordi As ektefelle nektet å samarbeide. Det lyktes ikke politiet å forkynne besøksforbudet. Patruljen varslet om at ny patrulje ville oppsøke A og ektefellen dersom hun ikke møtte på politistasjonen samme dag. Ifølge PO-loggen ble besøksforbudet forkynt for A senere samme dag.

 

Spesialenheten viste til regelverket for forkynnelser, og at forkynnelser i utgangspunktet skal skje for vedkommende personlig, helst på bopel eller arbeidssted. Politiet har anledning til å gå inn på privat grunn for å forkynne dokumenter. Oppmøte av politi vil ofte i seg selv bli lagt merke til. Bruk av for eksempel sivilt antrukket politi og bil vil kunne redusere oppmerksomheten. Spesialenheten fant imidlertid ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking knyttet til politiets gjennomføring av forkynningen, da det ikke var opplysninger som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 816/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT MOT 16-ÅRING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

X anmeldte politiet for bruk av makt mot hennes datter (A) på 16 år. X mente bruken av makt var unødig.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet holdt A over lengre tid.

 

Skader: Blåmerker

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kom i kontakt med A i forbindelse med et annet oppdrag. A tok bilder av politiet og andre på oppdraget. Hun etterkom ikke pålegg fra politiet om å stanse. Hun var frekk, lite samarbeidsvillig, og erkjente å ha kastet egg på politiets biler og inngangspartiet til lensmannskontoret. I påvente av at As foresatte ankom, sto politiet sammen med A. Blant annet sparket hun i politibilens dør, sparket, lugget og spyttet på tjenestepersonen. Politiet måtte holde henne på lensmannskontoret og under samtale med barneverntjenesten fordi hun slo, lugget, forsøkte å «stikke av», samt kom med ukvemsord. A er etter hendelsen blitt tiltalt for vold mot politiet.  

 

Spesialenheten mente det kunne legges til grunn at tjenestepersonene i kontakten med A over tid forsøkte å løse oppdraget ved dialog og pålegg i stedet for å bruke makt mot henne. A etterkom ikke påleggene, og gjorde stadig forskjellige utfall mot politiet.

 

Spesialenheten bemerket at bruk av makt mot mindreårige fordrer særlig grundig vurdering før maktmiddelet benyttes. Ut fra opplysningene i saken fant Spesialenheten ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonenes bruk av makt mot A gikk utover det som var nødvendig og forsvarlig i situasjonen. A fikk gjentatte pålegg, som hun ikke etterkom. Bruken av makt mot henne var foranlediget av hennes egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 370/19-123, 06.02.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha blitt siktet for nye forhold, ilagt besøksforbud og arrestert på uriktig grunnlag. Han mente også at politiet brukte unødig vold og tok ikke hensyn til at hans mor og sønn på 12 år var til stede.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk flere straffesaker opprettet mot A. Det var Spesialenhetens vurdering at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart ved pågripelsen eller bruken av makt mot A. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 537/19-123, 06.02.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for at hans anmeldelse ikke var registrert. A hadde dokumentert leveringen av anmeldelsen og senere kontakt med politiet ved opptak på sin telefon, som han har publisert på nettet.

 

Spesialenhetens vurdering:

As anmeldelse ble registrert ca. 3 uker etter innlevering. Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det kan ta noe tid fra en anmeldelse mottas av politiet, til anmeldelsen blir registrert. Det var ikke fremkommet opplysninger som gjorde det sannsynlig at tjenestepersonene for øvrig hadde opptrådt straffbart i sin kontakt med A eller i forbindelse med mottak av dokumenter.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 601/19-123, 06.02.2020

 

ANMELDELSE AV SAMMENBLANDING AV ROLLER I SAK OM BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to polititjenestepersoner (B og C) for sammenblanding av roller i forbindelse med sak om besøksforbud. Det ble vist til tingrettens beslutning hvor påtalemyndighetens begjæring om fortsatt besøksforbud ble tatt til følge. Anmeldelsen var ikke nærmere begrunnet.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var anmeldt av henholdsvis en idrettsforening og et statlig organ for trusler og hensynsløsatferd. B og C hadde vært i kontakt med involverte personer/fornærmede og skrevet rapporter om hva de fortalte. Etter begjæring ble A ilagt besøksforbud i begge sakene. Han krevde besøksforbudene brakt inn for tingretten, som opprettholdt dem. I begrunnelsen viste tingretten blant annet til rapportene skrevet av B og C. Spesialenheten mente rapportene fremstod som nøytrale gjengivelser av hva partene hadde fortalt i samtalene med politiet og at det ikke var sannsynlig at B og C hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 577/19-123, 10.02.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG INNTRENGNING I BOLIG OG TRUENDE ATFERD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersonene B og C for ulovlig å ha tatt seg inn på hans soverom og for å ha opptrådt truende i forbindelse med forkynnelse av et dokument fra domstolen.

 

Spesialenhetens vurdering:

B og C forklarte i avhør at de reiste til A for å forkynne et dokument. Alt tydet på at A var hjemme da de kom til stedet. Etter at de hadde ringt på dørklokken og banket på døren uten at noen åpnet, åpnet B døren. Lukten som møtte dem gjorde at de fryktet at det kunne ha tilstøtt A noe og at han kunne ligge død i huset. De gikk derfor inn og undersøkte rom for rom, samtidig som de ga seg tilkjenne som politi og spurte om det var noen der. Da B åpnet døren til soverommet, fant de A liggende i sengen. A ble veldig sint, og de forsøkte å roe ham ned og lese opp dokumentet som skulle forkynnes. A sa at han ikke ville ha dem der og at han ikke ønsket å få dokumentet forkynt. Han gikk rundt i huset, mens B gikk etter ham og leste opp dokumentet for A. De ga deretter A en kopi, før de reiste fra stedet.

 

Spesialenheten fant ikke grunn til å betvile B og Cs forklaringer. I kraft av oppdraget hadde de i utgangspunktet hjemmel i politiinstruksen for å ta seg inn i huset for å gjennomføre forkynningen. På grunn av bekymringen de fikk etter å ha åpnet døren og kjent lukten, hadde de etter politiloven og politiinstruksen også både rett og plikt til å gå inn i huset og undersøke nærmere om A hadde behov for helsehjelp eller var død.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 Uke 5  

Ingen avgjørelser i perioden.Uke 4  

Sak 80/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV OPPTREDEN SOM PRIVATPERSON KNYTTET TIL TJENESTEOPPDRAG

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for å ha ringt ham fra sin privattelefon og bedt om et møte for en samtale, uten å ha tilkjennegitt at hun ønsket å snakke med ham i kraft av sin stilling som politi.

 

Spesialenhetens vurdering:

A og B hadde begge verv i det lokale idrettslaget. A opplyste at han trodde det var derfor B denne dagen tok kontakt med ham på telefon og oppsøkte ham. Da B kom, var hun imidlertid i tjeneste og skulle hente As førerkort. Dette var blitt inndratt ved dom et par uker i forveien. Spesialenheten mente bruk av privat telefon under utførelse av tjeneste ikke kunne utgjøre et straffbart forhold, og at det ikke var sannsynlig at Bs fremgangsmåte eller opptreden kunne danne grunnlag for straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 306/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG AVHENTING FOR SONING AV DOM

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig pågripelse etter at han ikke møtte til soning av dom. A anførte at fristen fra soningsinnkallingen ble meddelt ham til tidspunkt for oppmøte på 20,5 dager var for kort og viste til at fristen i følge regelverket ikke kunne settes kortere enn tre uker. Han mente politiet hadde et selvstendig grunnlag for å undersøke om vilkårene var oppfylt før de gikk til pågripelse av ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Soningsinnkallingen ble meddelt A en torsdag, og oppmøte til soning var satt til torsdag tre kalenderuker senere. Med henvisning til bestemmelser i domstolsloven om hvordan frister er å forstå, mente Spesialenheten tre ukers fristen i forskrift til innkalling og utsettelse ved fullbyrdelse av straff var overholdt, at politiet derfor ikke gjorde noe straffbart da de i medhold av straffeprosessloven avhentet ham for soning.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 633/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politimesteren for ikke å ha levert tilbake våpen innen en frist fastsatt av A. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Anmeldelsen har nær sammenheng med en annen anmeldelse fra A mot politiet for å ha stjålet våpen i forbindelse med politiets fratakelse av våpen fra ham i 1999. Det nye ved anmeldelsen nå skal være at politiet ikke har levert våpen tilbake til A innen august 2019, slik han har bedt om.

 

A ble fratatt tre våpen av politiet i 1999 fordi han ikke oppfylte lovens vilkår for å ha våpen.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politimesteren hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 268/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL ETTERFORSKING OG HÅNDTERING AV SAKER

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner som hadde håndtert saker han hadde anmeldt til politiet, og andre saker og forhold politiet hadde behandlet. Han mente sakene var mangelfullt håndtert, og stilte spørsmål ved om dette skyldtes at noen i politiet hadde noe personlig i mot ham og familien.

 

Spesialenhetens vurdering:

Den første saken A viste til, gjaldt at han varslet politiet om at hans datter hadde fortalt om et mulig seksuelt overgrep begått av sin morfar. Datteren ble avhørt, og saken deretter henlagt. Etter dette ble A oppsøkt av barnets morfar, mormor og mor og utsatt for vold. Han anmeldte dette, og saken ble henlagt. Sakene lå fire år tilbake i tid. A viste også til politiets etterforsking i to saker han hadde anmeldt, som gjaldt brann i en båt og sabotasje av en annen båt. Endelig anførte A at en sivilt ansatt hadde begått flere feil i ulike saker og stilte spørsmål ved om dette kunne ha en sammenheng med hans varsel om mulig overgrep. 

 

Sakene knyttet til datteren og voldshendelsen lå så langt tilbake i tid at eventuelt straffansvar med all sannsynlighet var foreldet.  Sakene knyttet til båtene ble henlagt på grunn av mangel på bevis og mangel på opplysninger om gjerningsperson. Sakene var håndtert av flere ulike tjenestepersoner, og A hadde ikke benyttet seg av sin rett til å påklage noen av henleggelsene.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 488/19-123, 23.01.2020

 

ANMELDELSE AV PARTISK OPPTREDEN TIL FORDEL FOR BARNEVERNET

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha opptrådt partisk i en konflikt mellom ham og barnevernet. Han mente konflikten var skapt av en barnevernsansatt (B), som anmeldte ham for å ha sendt henne et anonymt trusselbrev. Han stod ikke bak truslene, men mente politiet ikke la vekt på hans side av saken og derimot behandlet ham som kriminell ved å gi ham besøksforbud. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiets straffesak viste at B møtte hos politiet og anmeldte at hun hadde mottatt et anonymt trusselbrev i postkassen. Truslene var rettet mot B, hennes ektemann – som selv tidligere var ansatt i barnevernet – og deres to barn. B antok at truslene var relatert til medieoppslag hvor hun i kraft av sin rolle som hovedtillitsvalgt hadde uttalt seg til fordel for barnevernet. Ektemannen ble samtidig avhørt som vitne. De forklarte begge at A åtte år tidligere hadde fremsatt trusler mot ektemannen i tilknytning til en barnevernssak, og at A hadde fått forelegg og besøksforbud i den saken. De mente begge at trusselbrevet som nå var mottatt i skrift og innhold lignet på tidligere trusselbrev fra A. A ble kontaktet av politiet, og sendte etter dette et brev til B. En polititjenesteperson fant ved undersøkelser ingen umiddelbar likhet i skriften i det anonyme trusselbrevet og det tidligere trusselbrevet fra A. Som følge av As tidligere trusler mot familien og hans brev til B, ble han avhørt som mistenkt i saken. Etter begjæring fra ekteparet ble han videre ilagt besøksforbud. A aksepterte besøksforbudet, og ønsket det ikke brakt inn for retten. Saken ble senere henlagt for ham etter bevisets stilling.  

 

Det var ingen objektive holdepunkter for at politiets etterforsking av saken ikke var utført i tråd med straffeprosessens objektivitetsprinsipp, og Spesialenheten kom til at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 358/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL VED HÅNDTERING AV HENDELSE SOM RESULTERTE I SELVDRAP

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Etterlatte etter avdøde (A) etter selvdrap anmeldte politiet for tjenestefeil. De hevdet politiet gjennom aksjonen mot huset hvor A befant seg, og ved at de ropte og skrek at politiet var ankommet, fremprovoserte at A tok sitt liv. De etterlatte mente det både hadde vært tid og ressurser til å gå roligere frem og forsøkt å forhandle med A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok den aktuelle dagen bekymringsmelding fra barnevernet, hvor det blant annet fremkom at A hadde sagt at han skulle ta sitt eget liv, og på et tidspunkt også hadde sagt at han skulle ta livet av samboeren (B). Politiet vurderte opplysningene og var i ferd med å legge en plan for oppdragsløsning da en venninne av B, C, ringte politiets nødtelefon. Politiet fikk da opplyst at A hadde sagt at han skulle skyte seg og satt i kjelleren med en ladd pistol. Faren hans var på vei til stedet.

 

Innsatsleder la på bakgrunn av meldingen en plan, som ble godkjent av operasjonsleder. De skulle primært forsøke å få kontakt med A og komme i dialog, men aksjonere øyeblikkelig dersom situasjonen endret seg eller eskalerte. Patruljer rykket ut. Da de ankom adressen nærmere en time etter at første melding fra C kom, hadde C sendt flere meldinger til B som ikke var åpnet, og B hadde ikke svart på telefon. Det ble da besluttet øyeblikkelig aksjon, og politiet tok seg inn i huset. As far og barn ble raskt lokalisert og evakuert, det samme ble B. Idet politiet ropte «bevæpnet politi, gi deg tilkjenne» og var i ferd med å ta seg ned i kjelleren, hørte de lyden av et skudd. Det var da gått under ett minutt siden de tok seg inn i huset. A døde på sykehus dagen etter.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet hadde lagt en plan med ulike operative tilnærminger til oppdraget, og den øyeblikkelige aksjonen ble iverksatt på bakgrunn av opplysningene politiet hadde om situasjonen på det tidspunktet. Det var ingen opplysninger i saken som sannsynliggjorde at beslutninger eller tjenestehandlinger som ble tatt underveis var av straffbar karakter.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 451/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE FOR LANG SAKSBEHANDLINGSTID OG PRESS I AVHØR

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for tjenestefeil. Han viste til at politiet hadde brukt årevis på å etterforske en sak mot ham, og at han på grunn av det ikke lenger kunne fremskaffe bevis for sin uskyld. Da han ble avhørt, ba B ham om å legge seg flat i saken, og A mente B gjorde dette for å forlede ham til å ta ansvar, slik at B kunne komme unna sin tjenesteforsømmelse med hensyn til tidsbruken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Straffesaken mot A gjaldt brudd på lov om hundehold, ved at As hund hadde slitt seg, kommet seg på utsiden av gjerdet og gått til angrep på en annen hund. Anmeldelsen ble tatt i mot av polititjenesteperson C, som ble stående som etterforsker på saken. D ble satt som påtaleansvarlig. Med unntak av at C etter 9 måneder laget en illustrasjonsmappe med bilder innlevert av anmelder, ble det ikke gjort noe i saken før C avhørte et vitne og B avhørte mistenkte A. Det var da gått 1 år og 2 måneder siden A ble anmeldt. Saken ble deretter umiddelbart avgjort ved forelegg mot A.

 

Spesialenheten mente tidsbruken tilsa at oppfølgingen av etterforskingen var mangelfull, særlig i lys av at saken var relativt oversiktlig og at det var snakk om begrensede etterforskingsskritt som skulle utføres. Med henvisning til rettspraksis, mente Spesialenheten imidlertid det ikke var sannsynlig at D, C eller andre ansvarlige hadde utvist forsømmelse av en slik alvorlighet at det kunne innebære straffansvar.

 

Spesialenhetens undersøkelser tilsa at B ikke hadde hatt en rolle som innebar ansvar for sakens fremdrift. A hadde videre i avhøret avgitt en fri forklaring som han fikk opplest og vedtok, og det var ikke sannsynlig at B hadde lagt uforholdsmessig press på ham med slikt motiv som påstått i anmeldelsen.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 680/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE AV UFORHOLDSMESSIG PRESS OG UMENNESKELIG BEHANDLING AV FORNÆRMET UNDER TILRETTELAGT AVHØR

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Advokat A, som var forsvarer for en mann siktet i en familievoldssak, anmeldte avhører C for å ha utsatt mannens 6 år gamle sønn (B) for uforholdsmessig press og umenneskelig behandling under tilrettelagt avhør av B som fornærmet. A anførte at C presset på for å få B til å fortelle, mens B sa han var redd, at han ikke ville prate, gjemte seg under stolen og forsøkte å gå ut av rommet. A anmeldte også avhørsleder D for ikke å ha stoppet avhøret.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet og gjennomgikk straffesaken og lyd- og bildeopptak av avhøret av B. Avhøret varte i 20 minutter, før det, grunnet Bs atferd og motvilje ble tatt en pause. Tre timer senere ble avhøret fortsatt. Etter 15 minutter ble det grunnet Bs uttrykte motvilje til å forklare seg tatt en ny pause, og avhøret ble ikke gjenopptatt etter dette.

 

Opptaket viste en god kontaktetablering både i første og andre del av avhøret, men B ble tydelig utilpass og ønsket ikke å prate om selve saken og sa flere ganger at han var redd fordi han var på en ukjent plass, at han ikke ville snakke om «det» og at han ikke ville fortelle til C det han tidligere hadde fortalt barnevernet. C snakket og fremstod rolig under hele seansen, og da B begynte å gråte og gikk mot døren i avhørets første del, sa hun at de kunne ta en pause. Det var god kommunikasjon mellom C og B da avhøret fortsatte tre timer senere, men da C stilte spørsmål om saken, ble B igjen utilpass. B gjentok at han ikke ville snakke med henne, sa han var redd og gikk mot døren, og avhøret ble da avsluttet.

 

Spesialenheten bemerket at de formelle saksbehandlingsreglene for tilrettelagt avhør ble fulgt, og at det ligger i sakens natur at gjennomføring av avhør av små barn hvor foreldrene er mistenkt kan være krevende og medføre ubehag og følelsesmessige reaksjoner hos barnet, som ofte kan være påvirket av lojalitetsbånd til foreldrene. Spesialenheten mente C ikke på noe tidspunkt opptrådte på et vis som kunne karakteriseres som et brudd på en tjenesteplikt under avhøret, og at det heller ikke oppstod situasjoner eller hendelser som tilsa at D begikk en tjenestefeil ved ikke å gripe inn i avhøret. Det ble i vurderingen vist til at det i avhørsprotokollen ikke var noen merknader til måten avhøret ble gjennomført på fra Bs bistandsadvokat, oppnevnte verge eller representanten fra barnehuset, som alle befant seg på tilhørerrommet for å ivareta Bs interesser. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 Uke 3  

Ingen avgjørelser i perioden.Uke 2  

Sak 650/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfull og kritikkverdig etterforsking i sak A hadde meldt til politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten er ikke et organ som skal kvalitetssikre politiets etterforsking og oppgaveløsing. Saken var fortsatt under etterforsking hos politidistriktet.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 255/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfulle undersøkelser og etterforsking i forbindelse med at hennes sønn (B) ble meldt savnet, og etter hvert funnet død. A mener at det ble gjort feil og at opplysninger ble holdt tilbake. Hun opplyser også at den leteaksjonen hun og familien ba om i realiteten ikke fant sted. A mente at man med stor sannsynlighet kunne ha funnet B i tide og dermed avverget hans død.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Spesialenhetens undersøkelser viste at politidistriktet iverksatte tiltak med det formål å spore opp hvor B befant seg, og ved dette kunne komme i kontakt med ham. Allerede før straffesaken ble registrert, ble det gjort enkle undersøkelser.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 746/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA STJÅLET MEDISINER

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet eller helsevesenet for å ha stjålet en stor mengde reseptbelagte medisiner fra hans hotellrom i forbindelse med en aksjon mot ham. A hadde i forbindelse med en utenlandsreise fått utskrevet store mengder reseptbelagt medisin til turen. Medisinen lå på skrivebordet på hotellrommet da politiet kom. A spurte politiet om hvor medisinen var blitt av. De sa at de ikke hadde tatt medisinene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om en hendelse på hotellet og reiste til stedet. A ble påtruffet. Han fremsto påvirket. På sengen lå en mann, som politiet ikke fikk kontakt med. Mannen ble tatt med til sykehus av ambulansepersonell. Det ble på hotellrommet funnet lynlåspose med formentlig cannabis/marihuana. Rundt om på gulvet og bord observerte politiet enkelttabletter som var tatt ut av pillebrett. Tablettene var av type som A hadde resept på. Det ble ikke tatt beslag i disse tablettene siden A hadde resept.

 

Spesialenheten fant etter gjennomgang av sakens dokumenter ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, da det ikke var sannsynlig at tjenestepersonene hadde gjort seg skyldig i en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri. 

 

 

Sak 733/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen/lensmannen for å ha blitt påsatt håndjern uten dom, blitt beskyldt for alkoholisme og «umyndighet og arveløs».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten oppfattet det slik at anmeldelsen gjaldt forhold som var behandlet av Spesialenheten tidligere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 506/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A har tilskrevet Spesialenheten og klaget over etterforskingsarbeidet som er gjort av Nordland politidistrikt i forbindelse med etterforsking av voldssaker i november 2018. A har opplyst at hun er fornærmet i flere saker som omhandler X. Et av saksforholdene gjelder en skyteepisode der A ble drapstruet og utsatt for vold. A har opplyst at politiet har unnlatt å ta med dette i siktelsen av X.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten finner ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Spesialenheten oppfatter brevet fra A i realiteten å være merknader og klage på politiets etterforsking og påtalevurdering. Spesialenheten er ikke et alminnelig klageorgan for politiet, og spørsmål om kvalitetssikring av politiets arbeid vil i alminnelighet være en oppgave som faller utenfor Spesialenhetens mandat. Straffeprosessloven § 59a regulerer den adgang som fornærmede som part i straffesak har til å be om omgjøring og å klage. For øvrig er A representert ved bistandsadvokat, hvis oppgave er å fremme/ivareta As interesser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 743/19-123

 

ANMELDELSE AV REGISTERSØK UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet anmeldte en tjenesteperson (A) for å ha søkt på seg selv, sin sønn og en person (B) med samme etternavn som A i kriminaletterretningsregisteret Indicia.

 

Spesialenhetens vurdering:

Rapporter fra Kripos viste at A i løpet av tre uker hadde foretatt flere søk på sin sønn og seg selv. A erkjente at det ikke var tjenestemessig behov for søkene, og forklarte at han først søkte i forbindelse med at sønnen skulle overta et telefonnummer A selv hadde vært ansvarlig for. Deretter søkte han videre ved flere anledninger. Navnet til B dukket opp i forbindelse med søkene på sønnen. A kjente ikke B.

 

Spesialenheten viste til at en tjenestepersons søk på seg selv i registre ikke klart faller innenfor det området hvor det vil være grunnlag for å reagere med straff. Personvernhensyn og risikoen for spredning av sensitive opplysninger til uvedkommende gjør seg ikke gjeldende med samme tyngde i slike tilfeller.

 

Spesialenheten mente at søkene på sønnen og B innebar grovt brudd på tjenesteplikt, og ga A et forelegg på kr. 5.000,-.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 Uke 1  

Ingen avgjørelser i perioden. 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no