freebet

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Øst 2020 inkl. uke 25

Uke 25   

Sak 698/19-123, 13.06.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Riksadvokatembetet

 

Anmeldelse:

A anmeldte tidligere riksadvokat for å ha styrt embetet uten kontroll og nødvendige fullmakter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at riksadvokaten hadde bestyrt embetet på en ulovlig og straffbar måte.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 682/19-123, 13.06.2020

 

ANMELDELSE FOR PÅKJØRSEL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha kjørt på hans hæl da A sto i en gågate, og B skulle foreta en u-sving.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var gitt ulike forklaringer om hvilken retning/gate politibilen kjørte inn i. Begge tjenestepersonene har forklart at de sto partert med fronten mot en storkiosk, og foretok en høyresving for deretter å kjøre oppover gågaten. Spesialenheten la dette til grunn. Det var også ulike forklaringer på hvor A sto. Med bakgrunn i As egen forklaring, la Spesialenheten til grunn at han sto innenfor oppmerket fortau ved storkiosken. Med dette som utgangspunkt sto A på Bs venstre side ved passeringen. Dette var også i tråd med As forklaring om at han ble truffet av politibilens venstre bakhjul.

 

Ut fra As forklaring og de som sto sammen med ham, mente Spesialenheten at det ikke kunne ses bort fra at politibilens bakhjul var i kontakt med As ben ved passeringen.

 

Spesialenheten fant det imidlertid ikke bevist utover rimelig tvil at B hadde opptrådt straffbart. Han holdt lav hastighet og det var ikke beskrevet forhold ved hans kjøring som fremsto uaktsom. Det var få personer på stedet, og B hadde oversikt rundt bilen. Heller ikke Bs kollega, som var passasjer i bilen, reagerte på noe spesielt ved kjøringen, og ingen av dem oppfattet at politibilen kjørte på A. Spesialenheten mente det ved vurderingen heller ikke kunne ses bort fra at A var beruset, noe som kunne ha påvirket hans oppmerksomhet for omgivelsene rundt seg. 

 

Skyldkravet i vegtrafikkloven § 3 er uaktsomhet. Fordi etterforskingen ikke med særlig styrke talte mot at B hadde overtrådt bestemmelsen, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3.  

 

 

Sak 635/19-123, 13.06.2020

 

ANMELDELSE AV GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for at hun ikke fikk inngitt anmeldelse og for at B hadde brutt taushetsplikten. A hevder hun ble avvist av B og kastet ut fra lensmannskontoret slik at hun ikke fikk innlevert anmeldelse. Videre hevder A at B har brutt sin taushetsplikt i kontakten med personer knyttet til et organisert fritidstilbud i kommunen A var bosatt i.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenheten la til grunn at A hadde fått mulighet til å inngi anmeldelse på lensmannskontoret, og at hun hadde blitt oppfordret til å ta kontakt med B på nytt dersom hun hadde behov for det. Spesialenheten innhentet iMessage-meldinger mellom A og B som bekreftet dette. Det er ingen indikasjoner i iMessage-dialogen som tilsier at A ble avvist eller kastet ut fra lensmannskontoret. På bakgrunn av sakens opplysninger anser Spesialenheten det for bevist at B ikke har gitt taushetsbelagte opplysninger til uvedkommende. Politiet har plikt til å yte bistand og samarbeide med andre offentlige myndigheter i forbindelse med oppgaver som berører politiets virkefelt, så langt regler gitt i eller i medhold av lov ikke er til hinder for dette. I tråd med dette, har B gitt råd og veiledning på generelt grunnlag, etter å ha blitt kontaktet av personer knyttet til det organiserte fritidstilbudet i kommunen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 274/20-123, 13.06.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL FOR Å HA BESLUTTET HENLEGGELSE UTEN ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet ved å beslutte henleggelse av hans anmeldelse uten at det ble foretatt noen etterforsking av saken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B hadde gjort seg skyldig i en straffbar handling ved å henlegge straffesaken A hadde anmeldt. Det ble vist til at det tilligger påtalemyndigheten å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Det var ikke holdepunkter i saken som underbygget at påtaleavgjørelsen, som er en utpreget skjønnsmessig vurdering, var av en slik karakter at den utgjorde en straffbar handling. A hadde for øvrig ikke benyttet seg av sin rett til å påklage beslutningen om henleggelse til overordnet påtalemyndighet, statsadvokaten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 105/20-123, 13.06.2020

 

TRAFIKKUHELL MED MATERIELLE SKADER PÅ TJENESTEBIL OG LETTERE PERSONSKADE PÅ INVOLVERTE TJENESTEPERSONER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak til Spesialenheten etter at en politihøgskolestudent (A) hadde kjørt av vegen i forbindelse med utrykningskjøring. Det oppstod materielle skader på tjenestebilen, og lettere personskade på sjåfør og passasjer i tjenestebilen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at A hadde opptrådt straffbart.

 

Politiet mottok melding om togulykke, og patrulje med A som sjåfør og polititjenesteperson B som passasjer, kjørte utrykning til stedet. Spesialenheten la til grunn at det var gitt tillatelse til å kjøre uttrykning. Det var svært glatt og krevende føre på strekningen, og i en kurve kjørte A av vegen på høyre side. Bilen ble påført store materielle skader i front og A og B ble påført lettere personskade.

 

Spesialenheten har videre sett hen til og lagt vekt på at det ikke var noen indikasjoner på at det ble holdt høy hastighet og at tjenestebilen hadde gode vinterdekk. Det ble også sett hen til at ingen andre enn politiet var involvert i ulykken.

 

Spesialenheten fant etter dette ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3.  

 

 

Sak 620/19-123, 13.06.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT – SKULDER UT AV LEDD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha benyttet unødig makt ovenfor henne med den følge at hun fikk skulderen ut av ledd.

 

Åsted: Privat sted, ukedag, dagtid.

 

Oppdrag: Bistand helsevesen.

 

Ruspåvirkning: Ukjent.

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken.

 

Skader: Skulder ut av ledd.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var bevismessige holdepunkter for at politibetjent B eller C har opptrådt straffbart, herunder benyttet unødig makt ved håndteringen av A.

 

Spesialenheten la til grunn at det ble benyttet et ordinært politigrep, i kontrollerte former. Det forelå ikke opplysninger som tilsa at det var benyttet mer makt enn det som var nødvendig for å få A til å etterkomme anmodningen om å bli med i ambulansen. I den sammenheng ble det sett hen til at politiet hadde forsøkt verbal kommunikasjon med A først uten at det hadde fungert og at A hadde en kjent historikk med å få skulderen ut av ledd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 272 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 833/19-123, 13.06.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ EN TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet for ikke å ha behandlet anmeldelsen hans om grov miljøkriminalitet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at den ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 566/19-123, 15.06.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING OG BESLAG

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for ulovlig og ransaking og beslag, og at hun hadde blitt utsatt for ulovlig bruk av makt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å starte etterforsking i saken.

 

En politiadvokat hadde besluttet at det kunne ransakes i boligen til A`s kjæreste. Formålet med ransakingen var å ta beslag i hundene til As kjæreste.

 

A mente at politiet hadde utøvet makt ved å ta henne i armene og bære henne bort fra boligen. Spesialenheten fant ikke grunnlag for å starte etterforsking for straffbar kroppskrenkelse, da det ut fra sakens opplysning ikke var sannsynlig at kroppskrenkelsen var straffbar i henhold til politiets adgang til å bruke makt i visse situasjoner.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 390/19-123, 15.06.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL VED INHABILITET OG MANGLENDE OBJEKTIVITET

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

Advokat A innga på vegne av flere, anmeldelse mot flere tjenestepersoner for deres håndtering av straffesakskompleks der hans klienter var fornærmet. Det ble blant annet anført at en navngitt tjenesteperson i påtalemyndigheten var inhabil, samt at det ved behandlingen av anmeldelser, besøksforbud, uttalelser til media, kontakt/manglende kontakt med de fornærmede osv., er begått en rekke tjenestefeil. Anmeldelsen til Spesialenheten var omfattende med en rekke anførsler, og retter seg mot et sakskompleks hos politiet over flere år.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ved gjennomgang av saken ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Spørsmålet om inhabilitet er behandlet av politidistriktet flere ganger, og har også vært løftet til overordnet påtalemyndighet. Tjenestepersonen er av politimesteren vurdert som habil. En eventuell uriktig beslutning om habilitet medfører ikke automatisk straffansvar. Det var ikke opplysninger i saken som sannsynliggjorde at sakskomplekset er håndtert på et vis som kan lede til straffansvar, slik som at det er foretatt beslutninger som skulle tjene til gunst eller ugunst for noen av sakens parter. Det er heller ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking basert på øvrige anførsler fra de fornærmede og gjennomgang av saken knyttet til dette. Det er opplyst fra politidistriktet at saken vil bli nærmere gjennomgått i politidistriktet, og Spesialenheten har derfor ikke oversendt saken for administrativ gjennomgang.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 136/20-123, 16.06.2020

 

ANMELDELSE FOR FEIL BESLAGSHÅNDTERING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om mulig straffbar håndtering av beslag. Polititjenesteperson A hadde fjernet ca. 4 gram narkotika fra et beslag, lagt det i et prøveglass og oppbevart glasset på kontoret.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Etterforskingen ga ikke holdepunkter for at A hadde underslått narkotika eller motarbeidet en offentlig undersøkelse. Spørsmålet var om A hadde håndtert beslaget på en måte som rammes av straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenheten fant det bevist at A fjernet noen gram av narkotikabeslaget uten at det var notoritet rundt dette, og at han oppbevarte narkotikaen i et umerket prøveglass på kontoret. Spesialenheten la til grunn, ut fra forklaringer i saken, at A tok litt av beslaget for å gjøre undersøkelser av narkotikaen, og at det var As mening å tilbakeføre det han hadde fjernet.

 

Det å håndtere og oppbevare beslaget på denne måten er ikke i tråd med gitte retningslinjer for beslagshåndtering. Det var Spesialenhetens vurdering at As håndtering innebar en tjenestefeil. Spesialenheten fant det imidlertid ikke bevist utover rimelig tvil at håndteringen innebar grov tjenestefeil og at A hadde opptrådt med nødvendig grad av skyld. Det ble i vurderingen vektlagt As intensjon, at prøveglasset ble oppbevart på et avlåst kontor med begrenset adgang og at lokalt regelverk ikke i tilstrekkelig grad regulerer problemstillingen saken gjelder.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering med henblikk på oppdatert lokal instruks for beslagshåndtering.  

 

 

Sak 310/19-123, 16.06.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i UDI eller politiet for å ha gitt ut taushetsbelagt informasjon fra en utlendingssak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det var en ansatt i politiet som hadde søkt i saken på angjeldende tidspunkt, men vedkommende hadde arbeidsoppgaver som tilsa at hun kunne gjøre det. Videre var det flere andre personer – også utenfor UDI og politiet – som kunne ha videreformidlet informasjonen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 858/19-123, 16.06.2020

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULL ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de ikke hadde etterforsket anmeldelsen hennes tilstrekkelig. A hadde også klaget på henleggelsen av saken til statsadvokaten. Statsadvokaten opprettholdt henleggelsen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Straffesaken A hadde anmeldt var etterforsket og hadde blitt henlagt på grunn av bevisets stilling. Henleggelsen var påklaget til statsadvokaten, som opprettholdt henleggelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 374/19-123, 17.06.2020

 

ANMELDELSE FOR MANGLENDE BEHANDLING AV STRAFFESAK OM FAMILIEVOLD M.M

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte flere ansatte i politiet for ikke å ha behandlet flere straffesaker mot eksmannen slik de burde ha vært behandlet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet saksdokumentene fra flere straffesaker hos politiet og flere logger fra politioperativt register (PO-logg). Gjennomgangen av politiets dokumenter viste at ansatte i politiet og/eller påtalemyndigheten ikke hadde begått en straffbar handling i tjenesten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 473/19-123 og 286/20-123, 18.06.2020

 

ANMELDELSE FOR UAKTSOM KJØRING OG UNØDIG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politioverbetjent B for uaktsom kjøring for å ha kjørt på ham mens han syklet slik at han falt av sykkelen. Videre anmeldte A politioverbetjent C for etter påkjørselen å ha hoppet på ham, presset armene hans mot ryggen, presset et kne mot ryggen hans og dunket/slått hodet hans mot asfalten flere ganger, slik at han ble påført skrubbsår i ansiktet og andre steder på kroppen.

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om natten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og påsatte ham håndjern.

 

Skader: A ble påført skrubbsår.

 

Spesialenhetens vurdering:

A og B og C forklarte seg motstridende med hensyn til hendelsesforløpet både hva gjaldt bilkjøringen og maktbruken. Basert på forklaringene i saken kunne ikke Spesialenheten utelukke at det var en manøver fra As side som gjorde at A traff politibilen og som var årsak til sammenstøtet med politibilen og sykkelen.

 

Spesialenheten fant heller ikke bevismessig dekning for å konstatere at C hadde handlet slik A beskrev i anmeldelsen. På bakgrunn av sakens opplysning var Spesialenheten av den oppfatning at det var nødvendig å ta kontroll på A i den aktuelle situasjonen og at politiets maktbruk, herunder at A ble påsatt håndjern var berettiget. Idet det var tvil om faktum i forhold til om B dunket hodet hans i bakken, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Sakene er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 567/19-123, 19.06.2020

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner (B og C) som kom hjem til ham. A mente at B og C ulovlig hadde tatt seg inn til ham, nektet ham å filme med mobiltelefonen og brukt unødig makt mot ham. De hadde heller ikke opplyst hvorfor de var kommet.  

 

Åsted: Privat eiendom

 

Oppdrag: Orden og pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, brukte håndjern og spyttmaske.

 

Skader: Blåmerker og skrubbsår

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at B og C oppsøkte A hjemme hos ham som følge av melding om vold mot datteren. Han ble informert om politiets tjenesteoppdrag og bakgrunnen for at de var kommet. A kunne da ikke velge å lukke døren under henvisning til at han ikke var interessert i å snakke med politiet. A var sint og utagerende, og det ble nødvendig å ta tak i ham, legge ham i gulvet/bakken for å holde ham under kontroll og å sette på ham håndjern. Det var ikke holdepunkter for at B og C brukte mer makt enn hva som var nødvendig og forsvarlig. Heller ikke opplysninger fra vitnene ga slike holdepunkter. Fordi A spyttet i politibilen under transporten til arresten, fikk han på en spyttmaske.

 

Det er i utgangspunktet tillatt å filme på privat sted, og politiet kan derfor ikke på generelt grunnlag nekte eller gripe inn dersom deres tjenestehandlinger filmes eller fotograferes. Politiet kan imidlertid gripe inn dersom fotograferingen/filmingen innebærer skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd som krenker en annens fred. Filming av politiets tjenestehandlinger kan også være straffbar dersom den hindrer politiets utførelse av tjenesten.

 

Enhver plikter straks å etterkomme politiets pålegg. Det å ikke etterkomme pålegg kan innebære straffansvar.

 

Spesialenheten fant det heller ikke bevist at B og C hadde opptrådt straffbart ved å pålegge A å avslutte filmingen. Bakgrunnen for pålegget var at filmingen hindret politiets utførelse av tjenesten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 533/19-123, 19.06.2020

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødig bruk av makt mot ham i hans hjem. A mente at politiet hadde truet ham med pepperspray, og deretter lagt ham i gulvet og tråkket på ham.  

 

Åsted: Privat eiendom, om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: Merker

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om at A skrek og sparket i gjerdet utenfor sin bolig midt på natten. Politiet reiste til stedet og tok kontakt med A. De oppfattet oppdraget som et ordensoppdrag som kunne løses med pålegg om ro. A var imidlertid aggressiv og hissig, og på et tidspunkt ble han lagt i gulvet og påsatt håndjern for å få kontroll på ham. Nedleggelsen skjedde kontrollert. Han roet seg ganske raskt, og håndjernene ble tatt av. A ble gitt pålegg om å være stille de neste 24 timene, og tjenestemennene forlot stedet. Ifølge oppdragsloggen var tjenestepersonene på stedet i 12 minutter. Tjenestepersonene avviste at de truet A med pepperspray, eller at de tråkket på ham.

 

Det var ikke tvil om at A utgjorde et ordensproblem og at politiet kunne gripe inn. Spesialenheten la til grunn at A var aggressiv og vanskelig å få i tale, og at tjenestemennene la ham i gulvet og satte på ham håndjern. Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at tjenestepersonene truet med bruk av pepperspray, eller at de tråkket på A da han lå på gulvet. Nedleggelsen og bruk av håndjern fremsto nødvendig og forholdsmessig i situasjonen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 
Uke 24   

Sak 298/19-123, 08.06.2020

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for ulovlig maktbruk. A opplyser i avhør hos politiet at han i forbindelse med pågripelse dagen før ble slått "mange ganger" i ansiktet av en tjenesteperson, og at han ønsker å anmelde tjenestepersonen for dette.

 

Åsted: Offentlig sted, kveld

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at B slo A i ansiktet en gang og at A ble lagt i bakken og påført håndjern.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil, på bakgrunn av forklaring fra B, samt egenrapporter skrevet av B og polititjenesteperson C i etterkant av pågripelsen, sammenholdt med andre opplysninger i saken, at B slo A en gang i ansiktet med flat hånd etter at A umiddelbart forut for dette hadde sparket og truffet C i armen/brystet og forsøkt å sparke B.

 

Videre legger Spesialenheten til grunn at A forut for hendelsen med sparkene og slaget hadde opptrådt aggressivt overfor politipatruljen, samt at han hadde strittet kraftig imot og gjort fysisk motstand overfor B og C slik at de måtte legge ham i bakken for å få kontroll og få satt på ham håndjern.

 

Spesialenheten legger videre til grunn at A ikke roet seg som følge av slaget og at han fortsatt gjorde fysisk motstand mot B og C, og sparket C i hodet.

 

Spesialenheten la til grunn at As spark og forsøk på spark utgjorde et ulovlig angrep etter nødvergebestemmelsen. Spesialenheten fant ikke holdepunkter i saken for at B kunne forhindret angrepet på annen og mildere måte. Han var i umiddelbar nærhet av A, det var nødvendig å få raskt kontroll på A og det var meget kort tid til rådighet. Da B slo A i ansiktet var han usikker på om kollega C var satt ut av spill og om han var alvorlig skadet. Politipatruljen hadde ikke tilgang til bistand under hendelsen. Spesialenheten mente at slaget mot ansiktet til A ikke åpenbart gikk ut over det som var forsvarlig i situasjonen. Slaget var ikke spesielt hardt og A ble ikke skadet.

 

Når det gjelder bruken av håndjern mener Spesialenheten at politiets bruk av dette lå innenfor lovlig tjenesteutøvelse idet A var pågrepet, mistenkt for å ha utøvd vold mot fornærmede D.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 375/19-123, 09.06.2020

 

ANMELDELSE FOR UNNLATELSE AV Å OVERSENDE BESØKSFORBUD TIL RETTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner ved politidistriktet for grovt uaktsom tjenestefeil ved å ha unnlatt å oversende besøksforbud til retten slik A hadde bedt om.

 

Spesialenhetens vurdering:

A bestred besøksforbudet da det ble forkynt for ham, og dette ble nedtegnet på beslutningen om besøksforbudet og scannet inn i politiets sak. Det går frem av straffeprosessloven at besøksforbud skal sendes til tingretten snarest mulig og så vidt mulig innen 5 dager.

 

Spesialenheten mente at unnlatelsen av å oversende besøksforbudet til retten var kritikkverdig, men at det at besøksforbudet ikke ble oversendt retten ikke utgjorde et grovt brudd på en tjenesteplikt.

Kravet til subjektiv skyld ble uansett ikke ansett å være oppfylt i denne saken. Spesialenheten var av den oppfatning at årsaken til at besøksforbudet ikke ble oversendt retten skyldtes mangelfulle rutiner i politidistriktet.

 

Politidistriktet hadde i november 2019, i etterkant av at dette besøksforbudet ble utstedt, vedtatt ny instruks for håndtering av besøksforbud. Spesialenheten legger til grunn at politidistriktet med dette har gjennomgått rutinene for å hindre at tilsvarende skjer igjen. Saken ble dermed ikke oversendt for administrativ vurdering.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 859/19-123, 09.06.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED HASTEKOMPETANSE TIL BESLUTNING OM DNA-PERSONPRØVE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha brukt sin hastekompetanse til å beslutte at det skulle tas DNA-prøve av A for etterforskingsregistret. A mente at vilkårene ikke var oppfylt.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var varetektsfengslet mistenkt for grovt tyveri. B besluttet DNA-prøve av A i forbindelse med etterforskingen. A motsatte seg dette, og B besluttet at prøven kunne tas med tvang. B benyttet sin hastekompetanse til å beslutte dette, i stedet for å ta spørsmålet til retten, etter hovedregelen i straffeprosessloven § 158.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for nærmere å avklare de vurderinger som lå til grunn for Bs beslutning om bruk av hastekompetansen, da det ikke var sannsynlig at han hadde opptrådt på slik måte at det kan lede til straffansvar for tjenestefeil. Hedmarken tingrett hadde for øvrig slått fast at det var skjellig grunn til å mistenke A for grovt tyveri.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 30/20-123, 09.06.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig bruk av makt mot henne slik at hun fikk blåmerker.  

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: blåmerker

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet på Gardermoen lufthavn ble tilkalt fordi A og B satt på et spisested. De var begge beruset, og særlig A var oppfarende og forstyrret ro og orden. Politiet tok kontakt med A og B. A måtte påsettes håndjern for at politiet skulle ha kontroll på henne. Hun sparket den ene tjenestepersonen i leggen. Begge ble ført ut av flyplassens sikre sone, og ble bedt om å forlate flyplassen da de var for beruset til å kunne fly. Også B motsatte seg dette, og også han ble påsatt håndjern. Begge ble trillet vekk i hver sin rullestol.

 

Spesialenheten la til grunn at blåmerkene på As håndledd var forenlig med merker som kan oppstå av håndjern.

 

Politiet kan gripe inn for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden. Med bakgrunn i forklaringene fra vekter og tjenesteperson la Spesialenheten til grunn at A og B utgjorde et ordensproblem på flyplassen. På grunn av deres beruselse og opptreden var det uaktuelt å la dem gå om bord på flyet. Tjenestepersonene utførte en lovlig tjenestehandling da de tok kontakt med A og B. A og B var ikke villige til å følge politiets henstillinger og pålegg, og de satte seg fysisk til motverge.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Bruken av makt var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og var foranlediget av A og Bs egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 521/19-123, 10.06.2020

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKUHELL UNDER UTRYKNINGSKJØRING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at en patruljebil hadde vært involvert i et vegtrafikkuhell.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at noen av partene hadde opptrådt straffbart.

 

Føreren av en uniformert politibil skulle krysse en annen vei som hadde forkjørsrett. Tjenestepersonen så at det kom en bil fra høyre men mente at det var tilstrekkelig tid til at vedkommende ville oppfatte situasjonen og bremse. Imidlertid måtte tjenestepersonen stanse på grunn av en fotgjenger på andre siden av veien og ble da truffet av den andre bilen på politibilens høyre side. Det var usikkert hvorfor den andre sjåføren ikke hadde oppdaget politibilen som krysset fra venstre og ikke rakk å bremse. Men det ble lagt vekt på at politibilen ikke hadde varslet kjøringen sin ved bruk av blålys og/eller sirener.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling for begge sjåførene.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31 jf. § 3.  

 

 

Sak 65/20-123, 11.06.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner ved Oslo politidistrikt for ulovlig å ha beslaglagt hans våpen, og for å ha opprettholdt dette beslaget og inndratt hans våpenkort/våpentillatelse forvaltningsmessig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner ved Oslo politidistrikt hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med beslaget av våpnene eller ved håndteringen av tilbakekall av As våpenkort/våpentillatelse og våpen. Politiets etterforsking viste at A hadde overtrådt våpenlovens bestemmelser og han ble ilagt en påtaleunnlatelse for forholdet. Dersom A var uenig i påtaleunnlatelsen kunne han innen en måned fra han ble kjent med påtaleunnlatelsen brakt denne inn for retten. Videre var A informert om klageadgangen ved vedtaket om tilbakekall og hadde anledning til å påklage dette vedtaket.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 411/19-123, 11.06.2020

 

ETTERFORSKING FOR BRUK AV SKYTEVÅPEN – A SKUTT I BEINET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at politiet hadde løsnet skudd i forbindelse med pågripelse av A, som hadde truet politiet med kniv. A hadde kort tid forut for dette også trukket opp kniven på en trikk i forbindelse med at trikkeføreren ba ham forlate trikken. Politiet hadde avfyrt ett varselskudd og ett rettet skudd i As bein.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte skytevåpen

 

Skader: Skuddskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding om at en trikkefører hadde blitt truet med kniv av en passasjer. Det ble gitt ordre om bevæpning. Tjenestepersonene B og C var første patrulje på stedet.

 

De observerte A og anropte ham. A tok frem en kniv, som han begynte å vifte og true med. B og C trakk våpen, uten at A etterkom pålegg om å legge fra seg kniven. B og C sprayet to bokser med pepperspray mot A, uten virkning. På et tidspunkt snudde A kniven slik at han holdt den i bladet, og gjorde kastebevegelser med kniven rettet mot B og C. B avfyrte et varselskudd ned mot bakken på gresset. C skjøt kort tid etter et rettet skudd mot A, som traff ham i beinet.

 

En handling som i utgangspunktet rammes av straffelovens bestemmelser kan være lovlig i en nødvergesituasjon og de øvrige vilkårene for nødverge er oppfylt.

 

Spesialenheten la til grunn at As opptreden mot B og C var et rettsstridig angrep, ved at han holdt kniven i kasteposisjon, gjorde flere "kast" med armen og opptrådte ved dette truende. Det var kort avstand til B og C, fordi de ønsket å hindre at A eventuelt kunne skade forbipasserende.

 

Hvorvidt C lovlig kunne avfyre skuddet, berodde på om dette var nødvendig for å avverge angrepet og den ikke åpenbart gikk utover hva som var forsvarlig.

 

Spesialenheten bemerker at kniven utgjorde et betydelig fare- og skadepotensiale for B og C, og også sivile personer i nærheten. Det var forsøkt lempeligere midler ved gjentatte pålegg til A om å slippe kniven, det var brukt pepperspray, gitt klare advarsler om bruk av skytevåpen og avfyrt et varselskudd. Spesialenheten var enig i B og Cs forklaring om at maktmidler som batong og/eller bruk av skjold ikke ville vært hensiktsmessig. Heller ikke bruk av politihund. Det var heller ikke bevismessige holdepunkter for at C gikk utover det som var åpenbart forsvarlig da han avfyrte et skudd mot As bein. Ved å rette skuddet mot låret, søkte han å begrense skadevirkningen mest mulig. 

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B, ved å avfyre varselsskuddet, eller C, ved å skyte A i beinet, hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 274, jf. § 273 om grov kroppsskade.  

 

 

Sak 565/19-123, 12.06.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG PÅGRIPELSE, BRUK AV MAKT OG MANGLENDE TILSYN I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre tjenestepersoner for ulovlig bruk av makt, en politiadvokat for ulovlig pågripelse og en arrestforvarer for manglende tilsyn i arresten. A mente at han hadde blitt skadet i hånden under pågripelsen og at han ikke fikk legetilsyn mens han satt i arresten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevis for at politiets maktbruk var unødvendig og uforsvarlig. A hadde motsatt seg pågripelse og politiets maktbruk var forholdsmessig i situasjonen. A hadde også truet med å drepe den ene tjenestepersonen. Det var hjemmel for pågripelsen og politiadvokaten som hadde opprettholdt pågripelsen og innsettelsen i arrest hadde grunnlag for dette. I løpet av arrestoppholdet hadde A fått snakke med to advokater og bilder av As hånd viste ingen skader. A hadde oppsøkt lege mange dager etter han ble løslatt og det var dermed usikkert når skaden i hånden hadde oppstått.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 452/19-123, 12.06.2020

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKUHELL UNDER UTRYKNINGSKJØRING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at en patrulje på vei til et alvorlig oppdrag hadde kollidert med en annen bil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for noen av partene hadde opptrådt straffbart. Tjenestepersonen skulle kjøre forbi forankjørende bil i en rundkjøring. Han varslet utrykningskjøringen ved bruk av sirener og blålys, men hadde nylig slått av sirenene for å høre hva som ble sagt på sambandet. Han trodde at forankjørende sjåfør hadde sett/hørt ham fordi sjåføren blinket til høyre.

 

Den andre sjåføren hadde ligget korrekt i høyre felt og blinket ut før avkjøringen. Det hadde ligget en bil bak ham og han hadde ikke sett/hørt politibilen som kom fra innerste felt i rundkjøringen for så å svinge ut i samme avkjøring.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist for den sivile sjåføren.

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling for tjenestepersonen.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3.

 Uke 23   

Sak 115/19-123

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BESLAG AV PASS (OPPDATERT VEDTAK)

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha arrestert henne uten grunn og tatt fra henne hennes pass. Fordi hun ikke hadde passene, kunne hun ikke møte til et rettsmøte berammet utenfor Norge.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ut fra opplysningene i saken ikke sannsynlig at politiet hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med pågripelsen av A. Etterforskingen har vært konsentrert om beslaget av As pass.

 

Spesialenheten la til grunn at tjenesteperson C fant passene ved gjennomgang av As bagasje i arresten i forbindelse med at hun ble pågrepet mistenkt for vold mot offentlig tjenesteperson. Ifølge rapport om ransaking og beslag var ransakingen begrunnet i "ferske spor".

 

Uten beslutning som nevnt i § 197 kan polititjenesteperson blant annet forta ransaking når mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor, jf. straffeprosessloven § 198. Ut fra sakens opplysning kunne Spesialenheten vanskelig se at C hadde hjemmel til å ransake i medhold av straffeprosessloven § 198. Det var også vanskelig å se hvilken bevisverdi As pass kunne ha i sak om vold mot offentlig tjenesteperson, eller i andre saker i sakskomplekset mot A.

 

De avhørte tjenestepersonene kunne ikke begrunne/forklare hvorfor politiet hadde As pass. Spesialenheten mente at det ut fra sakens opplysning var nærliggende å anta at passene ble tatt fra A for å hindre henne i å unndra seg straffeforfølgning ved ikke å møte til et berammet rettsmøte. Imidlertid var det i straffesaken(e) mot A verken beslutning om eller skriftlig samtykke til innlevering av pass, eller begjæring til tingretten om fengsling eller alternativt fengslingssurrogat i form av innlevering av pass, jf. straffeprosessloven §§ 181 og 188. Ifølge politiadvokat D hadde dette heller ikke vært vurdert som aktuelt.

 

Spesialenheten oppfattet tjenesteperson C slik at opplysningen i rapporten om ransaking/beslag ikke var korrekt hva gjaldt hvem som hadde besluttet ransakingen og grunnlaget for dette. Gjennomgang av saksdokumenter og avhør av tjenestepersonene har ikke med sikkerhet kunnet avdekke hvem som faktisk besluttet ransakingen, at passene skulle tas fra A eller hva som var det rettslige grunnlaget og begrunnelsen for beslutningen. Slik faktum i saken fremkom gjennom Spesialenhetens etterforsking, mente Spesialenheten å kunne legge til grunn at ransakingen var uhjemlet. Saken for C ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Som påtaleansvarlig på saken var det politiadvokat Ds ansvar å ta stilling til om politiet fortsatt skulle ha As pass eller om spørsmålet skulle bringes inn for retten til avgjørelse. Spesialenheten mente at D hadde begått grov tjenestefeil, men fant det ikke bevist at D hadde opptrådt grovt uaktsomt. Saken for D ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Også for tjenesteperson B ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Det var Spesialenhetens vurdering å ikke ilegge politidistriktet foretaksstraff.

 

A påklaget Spesialenhetens avgjørelse. Riksadvokaten opprettholdt Spesialenhetens henleggelse for tjenestepersonene, men besluttet å ilegge politidistriktet foretaksstraff. Det ble vist til at avgjørelsen om å ta beslag i passene ble, i mangel av tilfredsstillende rutiner ved politidistriktet, ikke forelagt påtalemyndigheten eller retten, og det tok tid før passene ble tilbakelevert selv om A hadde formidlet et reelt og presserende behov for å få passene utlevert.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

Ager politidistrikt er ilagt foretaksstraff på kr 100 000. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering i erfaringsøyemed.  

 

 

Sak 714/19-123, 02.06.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED URIKTIGE FØRINGER AV OVERTIDSARBEID

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten etterforsket en sak der en tjenesteperson (B) var mistenkt for bedrageri i forbindelse med utbetaling av lønn. I avhør forklarte B at hun var fortalt av sin overordnede (A) at hun skulle føre overtidstimene på en annen dag enn da hun faktisk arbeidet, for å skjule at det forelå brudd på arbeidstidsbestemmelsene. På bakgrunn av dette opprettet Spesialenheten på eget initiativ sak mot A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking viste at A og B hadde motstridende forklaringer om hva som hadde blitt sagt og avtalt når det gjaldt føring av overtid. Idet det forelå motstridende forklaringer og ingen øvrige bevis med tyngde talte for at den ene eller andre forklaringen kunne bevises utover enhver rimelig og fornuftig tvil fant Spesialenheten at saken skulle henlegges etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 887/18-123, 02.06.2020

 

ANMELDELSE FOR BEDRAGERI

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Sør-Øst politidistrikt anmeldte tjenesteperson A til Spesialenheten for bedrageri ved å ha ført overtidstimer som hun ikke hadde jobbet, og på den måten fått utbetalt lønn hun ikke var berettiget til. Videre at hun hadde foretatt arbeidstidsføringer på sin datter som medførte at datteren uberettiget fikk utbetalt et større beløp enn hun hadde krav på.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kom til at det ikke forelå tilstrekkelig bevis for at A hadde overtrådt verken de objektive eller subjektive vilkårene bestemmelsen om bedrageri oppstiller, verken hva gjelder overtidsføringene på seg selv eller datteren.

 

Spesialenhetenes etterforsking viste at A hadde jobbet tilnærmet alle overtidstimene hun hadde krevd lønn for på andre tidspunkter enn da hun faktisk jobbet. A forklarte at hun ved å føre på denne måten unngikk brudd på arbeidstidsbestemmelsene og at dette var i tråd med hvordan hennes overordnede hadde bedt henne om å føre timene. Spesialenheten har avhørt As overordnede som benekter å ha bedt A om å føre på denne måten.

 

Spesialenheten har også sett hen til og vektlagt at overtiden A førte var løpende attestert av hennes overordnede.

 

Når det som her er overensstemmelse mellom arbeidet som er utført og lønnen som er

utbetalt, vil ikke vilkåret i bedrageribestemmelsen om at det må foreligge forsett om en uberettiget vinning være oppfylt.

 

Når det gjelder føringene på datteren viste Spesialenhetens etterforsking at A var gitt myndighet og kompetanse av sine overordnede til å foreta føringer på datteren selv om dette ikke var helt i tråd med politidistriktets retningslinjer. Basert på vitneforklaringene i saken kunne Spesialenheten ikke utelukke at As forklaring når det gjelder hennes forståelse av hvordan timene skulle føres på datteren var riktig.

 

Spesialenheten fant at saken måtte henlegges etter bevisets stilling da det var tvil om vilkårene for straff foreligger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 371 om bedrageri.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering i personalsporet/for rutineendringer.  

 

 

Uke 22   

Sak 477/19-123, 25.05.2020

 

ANMELDELSE AV SKADEVERK

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha ødelagt ytterdøren hennes idet de brøt seg inn i boligen og pågrep sønnen hennes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. As sønn skulle pågripes i en straffesak. Ransakingen var besluttet av kompetent myndighet. Ut fra omstendighetene fant Spesialenheten at politiet hadde grunnlag for å åpne døren med makt. Av hensyn til taushetsplikt kunne Spesialenheten ikke gjengi konkret faktum fra saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 142/20-123, 25.05.2020

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

A anmeldte Politiets utlendingsenhet og politiet for behandlingen av ham som flyktning, samt sikkerhetssituasjonen for ham selv og familien. Ifølge A skal norsk politi ha bedt Tyrkia om å deportere ham til Syria, noe A mener er brudd på internasjonale regler.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble av Spesialenheten oppfordret til å komme med konkrete opplysninger om det han mente er straffbare forhold begått av politiet. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at Politiets utlendighetsenhet eller annen del av norsk politi har opptrådt straffbart. De klager/forhold A har uttrykt angår i hovedsak de forvaltningsmessige beslutninger som tilligger Utlendingsdirektoratet etter utlendingsloven. Eventuelle straffbare handlinger begått av norsk politi er ikke nærmere konkretisert.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 84/20-123, 26.05.2020

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED FORBUD OM OPPTAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at han ikke fikk inngi anmeldelse om trusler mot ham selv og familien. A ble nektet å ta lydopptak av samtalen med politiet i politivakten, og han ble kastet ut med makt. A fikk time til å inngi anmeldelse på politivakta to dager senere.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A møtte i politivakta for å inngi anmeldelse. Han hadde ikke avtalt time, og fikk beskjed om at politiet ikke hadde kapasitet til å ta i mot anmeldelsen akkurat da. A mente dette ikke var riktig, og tok opptak av samtalen med politiet for å dokumentere at han ble avvist. A fikk flere ganger beskjed om at han ikke kunne ta opptak/filme av hensyn til andre besøkende i politivakta. A viste til sine rettigheter, og nektet å avslutte opptaket. En tjenesteperson tok tak i As arm, tok fra ham mobiltelefonen og stanset opptaket. A ble deretter ført ut av vakten. Før han gikk, fikk han time for å inngi anmeldelsen. 

 

Politiet skal ta imot og registrere anmeldelser. Politiet har imidlertid av kapasitetsgrunner anledning til å styre tidspunktet for mottakelsen av anmeldelsen, noe som betyr at vedkommende kan bli bedt om å komme tilbake senere.

 

Det er i utgangspunktet tillatt å filme på offentlig sted, og politiet kan derfor ikke på generelt grunnlag nekte eller gripe inn dersom deres tjenestehandlinger filmes eller fotograferes. Politiet kan imidlertid gripe inn dersom fotograferingen/filmingen innebærer krenkelse av andre privatpersoners personvern. For øvrig følger det av politiloven § 5 at enhver straks plikter å rette seg etter de pålegg som politiet gir i medhold av politiloven kapittel II, som blant annet regulerer håndhevelse av offentlig ro og orden mv. Plikt til å følge politiets pålegg gjelder selv om man mener pålegget er uhjemlet/man er uenig i pålegget. Overtredelse kan medføre straffansvar.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å starte etterforsking, da det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken ble henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 371/19-123, 26.05.2020

 

ANMELDELSE FOR HASTIGHETOVERTREDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om mulig hastighetsovertredelse. A var ilagt forenklet forelegg, men ba om at saken ble omgjort fordi han hadde kjørt i utrykning i tjenesten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A var på et tjenesteoppdrag som innebar beskyttelse av viktige samfunnsinteresser.

 

A ble forsinket ved avreisen, og han startet derfor en stund etter objektet, og på deler av strekningen holdt han høyrere hastighet enn tillat. Med bakgrunn i overordnedes forklaring la Spesialenheten til grunn at det ikke var et alternativ å la objektet vente på A.

 

Fordi A ikke har ønsket å forklare om årsaken til forsinkelsen, og det så langt Spesialenheten kunne se, ikke var relevante etterforskingsskritt som kunne belyse spørsmålet, var det ikke mulig si noe nærmere om forsinkelsen var knyttet til tjenesten eller ikke.

 

For å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at betingelsene for mistenktes

straffeskyld er oppfylt, og dessuten være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten. Dette innebærer at påtalemyndigheten skal legge samme bevisterskel til grunn som den domstolene anvender for å avsi fellende dom.

 

Med bakgrunn i ovennevnte, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 5 og § 6

 

Administrativ vurdering: Saken er sendt til politimesteren for administrativ vurdering med henblikk på erfaringslæring, og mulige rutiner for håndtering og notoritet knyttet til saker der det kjøres ikke-varslet utrykning og vedkommende stanses.  

 

 

Sak 752/19-123, 26.05.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA HENLAGT EN ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat (B) for å ha henlagt anmeldelsen hans mot en ansatt i barnevernstjenesten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart. Henleggelsen som B hadde foretatt var en skjønnsmessig avgjørelse og det var ikke holdepunkter i saken for at den var så feilaktig at den utgjorde en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 250/19-123,

 

ANMELDELSE AV TRAFIKKFORSEELSE MELLOM TO SIVILE KJØRETØYER HVOR DET ENE KJØRETØYET BLE FØRT AV EN POLITITJENESTEPERSON PÅ FRITIDEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for uaktsom kjøring. A mener at Bs kjøring, ved at han akselererte da A skulle skifte fra høyre til venstre fil, etter å ha kjørt forbi B i høyre fil og nådde igjen en trailer som kjørte foran ham i høyre fil som han skulle kjøre forbi, var årsaken til at det oppstod en trafikkfarlig situasjon.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra A og B, samt vitne C, As samboer. Videre har Spesialenheten innhentet og gjennomgått videopptak fra dashbordkamera fra Bs bil.

 

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i forklaringene og gjennomgangen av videopptaket fant Spesialenheten å legge til grunn som bevist utover rimelig tvil at bilen som B førte fulgte trafikken i venstre fil, og at trafikken i venstre fil gikk fortere enn traileren som kjørte i høyre fil. Spesialenheten er av den oppfatning at trafikkbildet ikke var slik at det ga A adgang til å bruke høyre fil for å kjøre forbi B. Spesialenheten finner det derfor bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at As kjøring objektivt sett var i strid med vegtrafikkloven § 4, jf. trafikkreglene § 12.

Spesialenheten mener at A har opptrådt uaktsomt i forbindelse med forbikjøringen på høyre side og derfor også har handlet med nødvendig grad av skyld. En eventuell villfarelse med hensyn til hovedregelen og unntakene for forbikjøring vil ikke anses for å være unnskyldelig.

Videre legger Spesialenheten til grunn basert på opplysningene i saken at As kjøring forstyrret B og førte til en trafikkfarlig situasjon og derfor også innebærer overtredelse av vegtrafikkloven § 3. Etter Spesialenhetens syn hadde As kjøreatferd et stort farepotensiale. Involverte kjøretøy holdt høy hastighet og videopptaket viser at det var en del trafikk på veien da hendelsen fant sted. Spesialenheten bemerker også at det er kjøretøyet som ønsker å bytte kjørefelt som har vikeplikt. Dette følger av trafikkreglene § 8 om kjørefeltskifte. I denne saken var det A som ønsket å bytte kjørefelt for å kjøre forbi traileren, etter å ha kjørt forbi B i høyre felt.

A ble ilagt forelegg. Med bakgrunn i at As førerkort ikke har vært tatt i beslag i sakens anledning, ble tap av førerretten ikke ilagt.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at B førte sin bil på en slik måte at det kunne lede til straffansvar. Fordi etterforskingen ikke med særlig styrke talte mot at det var begått en straffbar handling, ble saken for Bs del henlagt etter bevisets stilling.

 

Vedtak:

A er ilagt forelegg. Forelegget er ikke vedtatt.

Saken er henlagt for B etter bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. §§ 3 og 4.

 Uke 21   

Sak 651/19-123, 18.05.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL - UTJENSTLIGE SØK I DUF OG STRASAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten mottok en sak for vurdering fra Oslo politidistrikt. Politidistriktet hadde fått oversendt underretning fra Utlendingsdirektoratet(UDI) om at en sivilt ansatt (A) ved Oslo politidistrikt hadde gjort en rekke søk i Datasystemet for utlendings- og flyktningesaker (DUF) på seg selv og andre personer hun står i nær relasjon til, og andre hun har mer eller mindre nær knytning til.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har etterforsket om A har begått tjenestefeil og søkt i DUF, og politiets straffesaksregister (STRASAK) uten tjenestemessig behov.

 

A er ilagt forelegg for å ha søkt i DUF og STRASAK på flere personer hun står i nær relasjon til, og andre hun har mer eller mindre tilknytning til uten å ha tjenestemessig behov for å søke.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

A er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 183/20-123, 18.05.2020

 

PÅSTAND OM MANGELFULL ETTERFORSKING AV VOLDTEKTSSAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politibetjent B fordi B ifølge A, på ingen måte hadde foretatt noen adekvat etterforsking av hennes anmeldelse om voldtekt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at As anmeldelse ble henlagt av politiet idet politiet ikke fant rimelig grunn til å iverksette videre etterforsking. Henleggelsen ble påklaget av A og overordnet påtalemyndighet, statsadvokaten, opprettholdt politiets henleggelse.

 

I denne saken var klageadgangen over politiets henleggelse av straffesaken etter straffeprosessloven uttømt. Statsadvokatens avgjørelse kan ikke påklages.

 

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn i bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B ved etterforskingen av saken, hadde begått straffbare tjenestehandlinger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 48/20-123, 18.05.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å BESVARE HENVENDELSER

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet, herunder tjenesteperson B, for ikke å besvare hennes henvendelser. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kan, ut fra sitt oppdrag og som offentlig virksomhet, ikke la være å svare på henvendelser. Spesialenheten fant imidlertid ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking da det ikke var sannsynlig at B eller andre i politiet ved dette hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 806/19-123, 19.05.2020

 

ANMELDELSE FOR MAKTMISBRUK M.M

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at hun ble innbrakt til arresten, utsatt for maktmisbruk, kroppskrenkelse, at hun ble fratatt mobiltelefonen og løyet for. A anmeldte senere også at hun ikke hadde fått tilbake eiendelene sine.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble anmeldt og innbrakt grunnet ordensforstyrrelse i forbindelse med at hun ble stanset av vektere i billettkontroll på en buss. A ble også anmeldt for vold mot vekter og for ikke å ha opplyst personalia til politiet. Spesialenheten gjennomgikk opptakene fra arresten – inkvireringen, på cellen og da A ble dimittert. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 330/19-123, 19.05.2020

 

ANMELDELSE FOR SKADEVERK PÅ MOBILTELEFON

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha slått mobiltelefonen ut av hånden hans slik at den falt i bakken og ble ødelagt. I forbindelse med at A tok mobilen opp fra bakken, rev B mobilen ut av hånden hans og prøvde å tvinge ham til å slette bildene. Han fikk beskjed om at han ikke ville få tilbake mobilen før bildene ble slettet. Hendelsen skjedde i forbindelse med at A filmet politiets samtale med As kamerat.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det er i utgangspunktet tillatt å filme på offentlig sted, og politiet kan derfor ikke på generelt grunnlag nekte filming eller gripe inn dersom deres tjenestehandlinger filmes eller fotograferes. Politiet kan imidlertid gripe inn dersom fotograferingen/filmingen innebærer skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd som krenker en annens fred. Filming av politiets tjenestehandlinger kan også være straffbar dersom den hindrer politiets utførelse av tjenesten.

 

Opptaket viste at B tok kontakt med A, som filmet kameraten og politiet, men opptaket dokumenterte ikke det videre påståtte hendelsesforløpet. På bakgrunn av opplysningene i saken, herunder opptaket som A hadde tatt og øvrig bevissituasjon, fant Spesialenheten det ikke bevist utover rimelig tvil at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 556/19-123, 22.05.2020

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE OG MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersonene B og C for å ha brukt unødvendig makt og vold mot henne i forbindelse med at politiet bisto helsevesenet ved undersøkelse og innleggelse.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag om kvelden og natten

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet måtte holde As bein fast og at A ble påsatt håndjern.

 

Skader: Ingen fysiske skader.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning det ikke bevist at B og C benyttet unødig makt mot A.

 

I den vurderingen har Spesialenheten lagt vekt på at A opptrådte slik at det ble nødvendig å ta tak i henne for å få kontroll på situasjonen, sikre at hun fikk nødvendig helsehjelp og hindre henne i å påføre seg selv og andre vold og skade. Maktbruken hadde etter Spesialenhetens syn sin bakgrunn i As egen opptreden. Det anses bevist at B og C kun brukte håndjern i situasjoner hvor A gjorde utfall mot dem og andre som kom i nærheten og at håndjernene ble fjernet straks A hadde roet seg ned.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 Uke 20   

Sak 432/19-123, 11.05.2020

 

ANMELDELSE FOR URIKTIGE ANKLAGER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som pågrep ham i Oslo, for uriktige anklager. A har vist til et forelegg utferdiget av politimesteren i januar 2019, hvor han ble siktet for forulemping av offentlig tjenestemann. Forelegget gjaldt også ulovlig oppbevaring av narkotika.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det går frem av politiets anmeldelse av A at han forstyrret patruljen i deres tjenesteoppdrag. A hadde ikke noe med dette tjenesteoppdraget å gjøre, men etterkom ikke pålegg om å forlate stedet. Han opptrådte aggressivt og fremsto ruset. A ble innbrakt, og ble ilagt forelegg. Forelegget er senere behandlet i retten, der A ble domfelt.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene som håndterte A har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 202/19-123, 11.05.2020

 

ANMELDELSE AV MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET OG UNØDIG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersonene B og C for misbruk av offentlig myndighet og unødig maktbruk i forbindelse med at han ble anholdt. I forbindelse med anholdelsen ble A påført blåmerker/sår på hals og håndledd. A opplevde anholdelsen og kontakten med politiet som ydmykende, inngripende og firhetsberøvende.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, om natten, og på venterom i arresten.

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og påsatte ham håndjern.

 

Skader: Ingen fysiske skader, men A hevder han ble påført blåmerker og sår.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning det ikke bevist at B og C hadde benyttet unødig makt mot A. Bruken av makt fremsto etter Spesialenhetens syn som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og var foranlediget av As egen opptreden. Spesialenheten la til grunn at As konkrete adferd i situasjonen og straffehistorikk for øvrig, var av en slik karakter at det var påkrevd av politiet å ta kontroll på ham og påføre ham håndjern i en situasjon hvor han var aggressiv og satte seg kraftig til motverge. Dette gjaldt selv om politiets fremgangsmåte påførte A merke på halsen og sår på håndleddene etter bruk av håndjern.

 

Spesialenheten fant heller ikke konkrete og objektive holdepunkter for at B og C hadde begått tjenestefeil eller grov uaktsom tjenestefeil i anledning saken. Gjennomgang av videoopptak fra samtalen utenfor arresten støtter ikke As påstand om ydmykelse eller andre kritikkverdige forhold begått av B og C.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 324/19-123, 11.05.2020

 

ANMELDELSE FOR AVHØR AV MINDREÅRIG UTEN VERGE TIL STEDE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at hans sønn (B) ble avhørt på lensmannskontoret. B ble sittende

på politistasjonen i 90 minutter, i påvente av at A, som verge, kom for å være til stede under avhøret. Under denne ventetiden ble B stilt en rekke spørsmål. Mange av disse spørsmålene var de samme som han ble stilt i det etterfølgende avhøret. Tjenestepersonen (C) var bevæpnet, og fiklet med pistolen. B opplevde dette som skremmende.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde fått melding om at en guttegjeng hadde opptrådt truende og hadde vist et våpen. Politiet fikk bevæpning på oppdraget, og rykket ut. Politiet traff flere gutter som passet til beskrivelsen. Guttene ble visitert og spurt om personalia. Guttene var mindreårige. Under visitasjonen ble det funnet en uekte pistol. Innsatsleder besluttet at guttene skulle tas med til lensmannskontoret for videre oppfølging. Hver av guttene ble satt på hvert sitt kontor med hver sin tjenesteperson i påvente av at vergene skulle komme. C ble sittende sammen med B til A ankom.

 

Spesialenheten avhørte B, C, innsatsleder og jourhavende jurist. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at samtalen C hadde hatt med B i påvente av at A kom og avhøret kunne gjennomføres, var å anse som et avhør. Det ble vektlagt det strenge beviskravet i strafferetten.

 

Det var heller ikke holdepunkter for at det var opptrådt straffbart ved å beslaglegge Bs mobiltelefon eller at C hadde opptrådt truende eller skremmende mot B. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Administrativ gjennomgang:

Saken ble sendt til politimesteren for administrativ gjennomgang med henblikk på håndtering av mindreårige og bevissthet rundt samtaler/uformell prat forut for avhør.  

 

 

Sak 608/19-123, 12.05.2020

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING OG TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to polititjenestepersoner (B og C) som tok kontakt med ham. B og C påsto at A hadde smilt/latterliggjort dem under deres tjenesteutførelse. De henviste også til at de visste hvem A er og hva han tidligere har gjort, og at han «skulle passe seg». A oppfattet B og Cs opptreden som ubehagelig og trakasserende.

  

Spesialenhetens vurdering:

Politiet skal opptre med den ro og beherskelse som situasjonen krever. Politiet skal ikke bruke sårende eller upassende uttrykk. Overtredelse av politiinstruksen kan i alvorlige tilfeller medføre straffansvar for tjenestefeil.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B og C hadde opptrådt på en slik måte at det kunne medføre straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 665/19-123, 12.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL – SØK I POLITIETS REGISTRE UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ba Spesialenheten om å undersøke om søsteren til hennes ekssamboer hadde søkt i politiets registre uten tjenestemessig behov. I forbindelse med en barnefordelingssak mot ekssamboeren, opplyste ekssamboerens advokat at A var straffedømt for svindel av offentlige midler. Ifølge A visste ikke ekssamboeren at hun var dømt for trygdebedrageri. A mente ekssamboerens søster kunne ha søkt opp opplysningene i politiets register.

 

Spesialenhetens vurdering:

Innhentede loggsøk over bruk av politiets registre viste at ekssamboers søster ikke hadde søkt på A i politiets registre.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 31/20-123, 13.05.2020

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for å ha brutt taushetsplikten ved å informere utenforstående tredjepart om personlige og forretningsmessige forhold som de fikk kjennskap til i en straffesak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Ved vurderingen la Spesialenheten avgjørende vekt på at opplysningen som ble gitt gjaldt forhold som allerede var kjent for sakens aktører. Etter Spesialenhetens syn tilsa derfor ingen berettiget interesse at politiet skulle bevare taushet om opplysningen, jf. politiregisterloven § 24 nr. 3, da opplysningen allerede måtte anses å være alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 379/19-123, 14.05.2020

 

ANMELDELSE AV TRUSLER OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet for å ha truet hans sønn (B) i avhør og for noe senere å ha brutt taushetsplikten ved å gi informasjon til skolen som B gikk på.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete og objektive holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.  B hadde ikke hatt innsigelser til måten avhøret ble gjennomført på og skolen var selv klar over konflikten B hadde med en annen elev.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 794/19-123, 15.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED ORDRE GITT I FORBINDELSE MED DEMONSTRASJON

 

Politidistrikt:

Politidirektoratet

 

Anmeldelse:

A anmeldte på vegne av en ideell organisasjon politidirektøren for grov uforstand i tjenesten og for å ha brutt grunnloven og menneskerettsloven da politidirektøren instruerte Agder politidistrikt om å forby brenning av koranen under en markering/demonstrasjon i Kristiansand i november 2019.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politidirektøren hadde opptrådt straffbart. Det ble blant annet vist til hensynet bak og begrunnelsen for ordren som må ses i sammenheng med politiets oppgave om å holde ro og orden.

 

Politiet måtte gripe inn i den aktuelle markeringen/demonstrasjonen da koranen ble brent og det oppsto sammenstøt mellom demonstranter og motdemonstranter og flere personer ble bortvist og innbrakt.

 

Selve ordren er unntatt offentlighet men politidirektøren har latt seg intervjue i flere medier angående ordren. Der fremheves det at det er en vanskelig balansegang mellom hensynet til demonstrasjon- og ytringsfrihet på den ene siden og ro, orden, sikkerhet og vern mot potensielt straffbare ytringer på den andre siden. Videre er det presisert at koranbrenning i seg selv ikke innebærer et lovbrudd, men at konteksten og sammenhengen dette gjøres i kan innebære et brudd på straffelovens § 185 om hatefulle ytringer.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 Uke 19   

Sak 820/18-123, 04.05.2020

 

AVFYRING AV SKUDD MOT LASTEBIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet informerte Spesialenheten om at politiet hadde avfyrt skudd mot dekkene på en lastebil ført av A.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, på dagtid.

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet ved tre anledninger avfyrte skudd mot lastebilens dekk.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A hadde oppsøkt Xs adresse og rygget inn i hennes bil. Som følge av dette hadde politiet tatt oppstilling utenfor As adresse. Som fører av en lastebil kjørte han på politibilen til patrulje nr. 1, som sto parkert i innkjøringen til eiendommen hans. Deretter gjorde han flere forsøk på å kjøre på patrulje nr. 2, som kjørte etter ham og forsøkte å stanse ham. Operasjonsleder ga ordre om å skyte på lastebilens dekk. Patrulje nr. 2 avfyrte ved to anledninger skudd mot dekkene, uten at A stanset. Forut for siste avfyring kjørte A mot patrulje nr. 2, og tjenestepersonene måtte løpe ut av bilen og ut av vegbanen for ikke å bli skadet. A kjørte på politibilen, før han kjørte videre. En tredje patrulje forsøkte å stanse A. A forsøkte også å kjøre på denne patruljen. Han ble til slutt stanset og pågrepet etter at beredskapstroppen avfyrte skudd mot lastebilens dekk.

 

Politiet har, når vilkårene i våpeninstruksen for politiet er oppfylt, anledning til å avfyre skudd i tjenesten. Spesialenheten fant det ikke bevist at tjenestepersonene som avfyrte skudd mot lastebilens dekk, hadde opptrådt straffbart. A hadde over tid vist både vilje og evne til å skade politiet ved å kjøre mot og også på tjenestebilene. Han førte lastebil, som har stort skadepotensiale, på offentlig veg i sentralt strøk. Det var nødvendig å stanse ham for å hindre tap av menneskeliv eller alvorlig personskade.

       

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 839/19-123, 04.05.2020

 

ANMELDELSE FOR LEKKASJE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å lekke straffesaksdokumenter til en journalist, som i oktober 2019 publiserte en artikkel der A var omtalt. A viste i anmeldelsen til at dokumentene som var avbildet og referert til i artikkelen, må være hentet fra politiets straffesak. Han underbygget dette ved at nummereringen i høyre hjørne på dokumentene er politiets nummerering av dokumenter.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det er ikke fremkommet opplysninger som gjorde det sannsynlig at ansatte i politiet hadde lekket dokumentene/brosjyrene, og ved dette brutt taushetsplikten. Slik artikkelen er skrevet, er det grunn til å anta at artikkelforfatterne fulgte hovedforhandlingen, og at de i forbindelse med hovedforhandlingen, som er offentlig, hadde fått tilgang til dokumentbevisene, som var fremlagt i retten.  Det er ikke sannsynlig at innholdet i dokumentene er omfattet av taushetsplikt. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 85/20-123, 04.05.2020

 

ANMELDELSE AV POLITIETS HÅNDTERING I FORBINDELSE MED UTSTEDELSE AV NYTT PASS

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A var i en ukes tid i kontakt med en rekke tjenestepersoner i politiet for å få utstedt nytt pass for en nært forestående utenlandstur. A hadde meldt passet stjålet, og fikk ulik informasjon om hvordan hun skulle få nytt pass. A anmeldte politiet for å ha feilinformert henne, ikke fulgt opp hennes henvendelser som lovet, nektet å oppgi ID-nummer, svart henne frekt og brukt feil navn i passet. A begjærte ingen tiltalt og straffet, men ønsket at politiet skulle få en korreks, og at terskelen skal bli lavere for å ta folks henvendelser seriøst.

 

Spesialenhetens vurdering:

Straffansvar for tjenestefeil er betinget av at avviket fra korrekt handlemåte må være grovt og at det må være tale om brudd på en tjenesteplikt av en viss betydning. Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke fremkommet opplysninger som gjorde det sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. A fikk utstedt nytt pass. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 661/19-123, 04.05.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha gitt taushetsbelagte opplysninger om ham til hans arbeidsgiver. A mistet jobben da opplysningene ble kjent for arbeidsgiveren.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det følger av politiregisterloven at alle som er ansatt i politiet plikter å hindre at andre får kjennskap til noens personlige forhold. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene gis til offentlige organer blant annet for å forhindre at virksomhet blir utøvd på en uforsvarlig måte.

 

Spesialenheten la til grunn at politiet varslet As arbeidsgiver om at A hadde vært svært beruset, og opptrådt utagerende i politiets varetekt og på sykehuset. Sett i lys av hans arbeidsoppgaver var opplysningene relevante for arbeidsgiverens vurdering av om A var skikket til å utføre sitt arbeid. Det samme gjaldt opplysninger om registrert straffbare forhold. Han skulle møte opp på jobb samme ettermiddag.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 38/20-123, 04.05.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA BIDRATT TIL URIKTIG DOMFELLELSE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha bidratt til at A ble uriktig domfelt. A mener at tingrettens dom om ruspåvirket kjøring er uriktig fordi det meste av alkoholen han inntok, drakk han etter å ha kjørt bilen, og ikke før, slik retten uriktig har lagt til grunn. A mener at B har bestilt og fabrikkert en ekspertrapport til støtte for at alkoholen må ha vært drukket i forkant av kjøringen. Han mener også at B ikke har vært objektiv under etterforskingen, og heller ikke tatt avhør av hans kone.

 

Spesialenhetens vurdering:

Dommen mot A er rettskraftig avgjort, og ankemulighetene er uttømt. Spesialenheten har ikke myndighet til å overprøve domstolenes avgjørelser. Det er ingen holdepunkter for at B har ledet en ensidig etterforsking. Før øvrig ble As kone avhørt, og hun vitnet også i tingretten.

 

Den sakkyndige uttalelsen om toksikologi er forelagt for den rettsmedisinske kommisjon som ikke hadde merknader. Spesialenheten utelukker at rapporten er manipulert.

 

Det er ikke bevismessige holdepunkter for at B eller andre ansatte i Agder politidistrikt har opptrådt straffbart ved håndtering av straffesaken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.    

 

 

Sak 487/19-123, 04.05.2020

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULLT TILSYN AV INNSATT MED DIABETES

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet på vegne av B. B ble i mai 2017 transportert til sentralarresten i påvente av retur til hjemlandet. Før innsettelse i arresten skulle B ha opplyst til politiet at han er diabetiker, og at han er avhengig av tilgang på vann. Etter noen timer i arresten ble B dårlig og forsøkte å tilkalle noen. Han fikk omsider forklart at han trengte vann, men "betjenten bare ba ham drikke av pissoaret." Da B ble hentet for transport til flyplassen for retur hjem, ble han vurdert å være dårlig. Han ble transportert til sykehuset, og innlagt grunnet høyt blodsukker og dehydrering.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det fremkom ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at ansatte i sentralarresten hadde opptrådt straffbart.

 

I tråd med dagjeldende instruks ble B rutinemessig videoovervåket under sitt opphold i arresten fordi han hadde diabetes. Ifølge arrestloggen fikk B jevnlig tilsyn og måltider. Det måtte også kunne legges til grunn at B hadde fri tilgang på vann inne på cellen. Hver celle er utstyrt med drikkefontene med friskt vann som den innsatte styrer selv. Det er to knapper ved toalettet. Den ene er til å trekke ned toalettet, den andre er til fontenen. Ut fra opplysningene i saken kunne det imidlertid synes som at språkproblemer gjorde at han ikke fikk tilstrekkelig informasjon om hvordan han kunne få tilgang til vannet, uten at ansatte i arresten synes å kunne lastes for dette. 

 

Det er i vurderingen av ikke å iverksette etterforsking også sett hen til at aktuelt straffebud i saken er straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. Et eventuelt straffansvar ville være foreldet, og var allerede foreldet da Spesialenheten mottok anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 396/19-123, 05.05.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha brukt makt mot ham under en blodprøvetaking på sykehuset. A mente at han hadde blitt påført et brudd i kravebenet.

 

Åsted: I arresten og på sykehuset, om natten.

 

Oppdrag: Fremstilling blodprøve

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet ikke hadde brukt ulovlig makt

 

Skader: påstand om brukket krageben, men ingen skade som følge av politiets maktbruk

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde først opplyst at bruddet hadde skjedd fire måneder tidligere. Sykehuset hadde ikke opplysninger om dette i pasientjournalen. Det var heller ikke opplysninger om at A hadde blitt påført bruddet under blodprøvetakingen.

 

Det var videre ikke beviser for at politiets maktbruk var unødvendig eller uforsvarlig

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 150/20-123, 05.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED UTSTEDELSE OG FORKYNNING AV BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B og stevnevitne C for tjenestefeil i forbindelse med utstedelse og forkynning av besøksforbud.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B eller C hadde opptrådt straffbart, verken ved utstedelse eller ved forkynningen av besøksforbudet. Systemet er slik at den forbudet retter seg mot, kan kreve at spørsmålet om opprettholdelse av besøksforbudet prøves av retten. A hadde ikke benyttet seg av denne muligheten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 135/20-123, 05.05.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA UNNLATT Å SIKRE BEVIS I RANSSAK 

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersonene B og C for tjenestefeil ved at de ikke tok hans bekymring om ran på alvor og at de skulle ha tatt beslag i de eiendelene han ble fratatt og opptatt forklaringer fra både ham og de to mistenkte. A er også kritisk til at B og C tok mistenktes parti og bortviste A fra stedet. D anmeldte samme forhold til Spesialenheten, og anmeldelsene er behandlet i samme vedtak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B og C hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger og fant derfor ikke rimelig grunn til å etterforske saken.

 

Ved vurderingen ble det lagt vekt på at oppdraget hovedsakelig fremsto som ett ordensoppdrag og at hvorvidt det skal tas avhør på stedet eller ikke beror på en konkret vurdering fra politiets side, der sakens alvorlighet, fare for bevisforspillelse og politiets kapasitet holdt opp mot andre oppdrag er relevante vurderingstemaer.

 

Videre har Spesialenheten sett hen til at det er påtalemyndigheten i politiet og ikke polititjenestepersoner som har primærkompetansen ved beslutning av om det skal tas beslag i en gjenstand eller ikke. Det er ikke anmodet om at politiet bør ta beslag i gjenstandene i anmeldelsen som ble inngitt. Det anmeldte forhold er fortsatt under etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 183/19-123, 05.05.2020

 

ANMELDELSE AV HENSYNSLØS ATFERD OG MAKTMISBRUK I FORBINDELSE MED RANSAKING AV ADRESSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for hensynsløs atferd og maktmisbruk i forbindelse med ransaking av hennes bopel. A mente at politiet ikke hadde hjemmel til å ransake hos henne, idet ransakingsbeslutningen gjaldt en annen adresse. Den personen beslutningen rettet seg mot, As tidligere ektefelle B, hadde ikke bodd på hennes adresse siden 2017 og Bs kontakt med adressen og personene på adressen var ikke tilstrekkelig for å begrunne ransaking.

 

Videre anførte A at ransakingen av hennes bopel ble gjennomført på en hensynsløs måte. Ifølge A begynte politiet ransakingen av leiligheten før hun kom hjem og mens to av hennes barn var hjemme. Politiet skal ifølge A ha rotet fryktelig under ransakingen og holdt på i 3-4 timer, slik at hun brukte lang tid på å rydde opp.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk av saksdokumentene at politidistriktets beslutning om ransaking gjaldt bopel med tilhørende rom og boder og andre steder og rom vedkommende disponerer, som kontor, arbeidsplass, hytter, biler m.m. Beslutningen om ransaking var således utformet til også å gjelde andre steder og rom som vedkommende (den mistenkte) disponerte utover den folkeregistrerte adressen som eksplisitt fremkom av beslutningen.

 

Av avhørene i saken fremkom det at politiet, forut for at det ble besluttet og gjennomført ransaking på adressen, hadde opplysninger om at B også oppholdt seg på As adresse. Disse opplysningene ble bekreftet av funn gjort under ransakingen og opplysninger fra ett av A og Bs barn.

 

At B har hatt tilhold på andre adresser enn den folkeregistrerte adressen underbygges også av Bs egne opplysninger til politiet om hvor han bodde og hadde tilhold i tiden forut for pågripelsen og ransakingen.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at politiets gjennomføring av ransakingen kunne lede til straffansvar. I denne vurderingen ble det sett hen til at ransakingen ikke ble påbegynt før politiet oppnådde kontakt med A og hun hadde ankommet adressen. Det ble også sett hen til bilder tatt på adressen forut for ransakingen og at A har anledning til å fremme krav om erstatning ovenfor politidistriktet dersom politiet har påført leiligheten eller gjenstander i leiligheten ødeleggelse.

 

Idet Spesialenhetens undersøkelser med særlig styrke talte mot at det var begått en straffbar tjenestehandling, henlegges saken som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 200/20-123, 05.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I SAK OM BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B, politiadvokat C og politibetjent D for tjenestefeil i forbindelse med utstedelse og forkynning av besøksforbud. A hevdet at det ikke var grunnlag for å ilegge henne besøksforbud, at D brøt taushetsplikten i forbindelse med forkynningen av besøksforbudet og at hun ikke er gitt innsyn i sakens dokumenter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B og C eller D hadde opptrådt straffbart, verken ved utstedelse eller ved forkynningen av besøksforbudet. Den forbudet retter seg mot, kan kreve at spørsmålet om opprettholdelse av besøksforbudet prøves av retten. A hadde ikke benyttet seg av denne muligheten. Når det gjaldt As anførsel om at hun ikke var gitt innsyn i sakens dokumenter viste Spesialenheten til at det ikke fremkommer av bestemmelsene om innsyn at den som forkynner et besøksforbud samtidig skal forevise den forbudet retter seg mot alle sakens dokumenter. Straffeprosessloven § 242 med tilhørende forskrifter regulerer når og hvordan innsyn i straffesaker skal gis.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 860/19-123, 08.05.2020

 

ANMELDELSE FOR TYVERI AV HITTEGODS

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten mottok anonym anmeldelse med påstand om at ansatte i politidistriktet tar med seg hittegods.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Brevet er håndtert som en anmeldelse hos Spesialenheten. Brevet inneholder ikke avsender, så det er ikke mulig for Spesialenheten å komme i kontakt med vedkommende for å få utdypet påstanden. Det fremkommer heller ingen konkret informasjon som underbygger det straffbare forholdet som er beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking. Det legges imidlertid til grunn at Sør-Øst politidistrikt ville varslet Spesialenheten dersom det er opplysninger om at tjenestepersoner tar/har tatt med seg gjenstander som er hittegods.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri.  

 

 

Sak 504/19-123, 08.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEPERSONER FOR TJENESTEFEIL VED Å HA PÅVIRKET FENGSLER TIL IKKE Å INNVILGE PERMISJON OG PRØVELØSLATELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner for å ha påvirket ulike fengsler til ikke å innvilge A verken prøveløslatelser eller permisjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynliggjort at tjenestepersoner hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger ved å påvirke fengslene til ikke å innvilge A permisjon eller prøveløslatelse. I den forbindelse ble det vist til at søknad om permisjon og prøveløslatelse behandles av Kriminalomsorgen, og vurderes etter fastsatte kriterier som fremkommer av straffegjennomføringsloven.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 562/19-123, 08.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL FOR MANGLENDE INNSYN I STRAFFESAK OG FOR IKKE Å HA INFORMERT OM RETTIGHETER

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politibetjent B og C for tjenestefeil ved at de unnlot å informere A om hans rettigheter ved brudd på vegtrafikkloven da han ble stanset mistenkt for fartsovertredelse. A anmelder videre B og C for ikke å ha informert ham om at det ble tatt lydavhør av avhøret i patruljebilen og for at de kjørte med usikret bagasje i baksetet på polititjenestebilen.

Politiadvokat D skal ha unnlatt å kontakte A selv om han hadde bedt henne om å ta kontakt med ham. Etter As oppfatning har D dermed frarøvet ham innsyn i saken og hun anmeldes derfor for tjenestefeil. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Samlet sett fant Spesialenhetene at sannsynligheten for at det er begått straffbare forhold fremstår som så liten at det ikke er funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Ut fra opplysningene i saken er det ikke sannsynliggjort at tjenestepersoner i politiet eller påtalemyndigheten har gjort seg skyldig i straffbare handlinger.

 

Ved vurderingen har Spesialenheten lagt vekt på at det fremkom av lydopptaket at A var gjort kjent med sine rettigheter. Videre ble det lagt vekt på at A hadde fått relevant informasjon tidlig nok til å kunne ta stilling til om han ønsket å vedta ett forenklet forelegg for forholdet eller ikke.

Spesialenheten kan etter en gjennomgang av saken heller ikke se at den rett A har til innsyn i sakens dokumenter har blitt krenket. A fikk se opptaket av fartsmålingen på stedet, samtidig som han fikk forklart målingen. Videre ble A tilbudt gjennomsyn av straffesaksdokumentene på lokal politistasjon.

 

Heller ikke usikrede gjenstander i politiets baksete vil anses som et straffbart forhold etter Spesialenhetens syn.

 

Ut fra sakens dokumenter var det noe uklart om A hadde blitt informert om at avhøret ble tatt på lyd innledningsvis i avhøret. Manglende orientering om dette vil være i strid med påtaleinstruksen § 8-16 annet ledd. Spesialenheten fant imidlertid ikke at en slik feil er av en slik karakter og alvorlighet at den vil kunne utgjøre et straffbart forhold. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 344/19-123, 08.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEPERSONER VED ØST POLITIDISTRIKT FOR GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED Å HA OPPTRÅDT USAKLIG OG PARTISK UNDER DEMONSTRASJON

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte på vegne av ett politisk parti polititjenestepersoner for håndteringen av en demonstrasjon i Ski 11. mai 2019. Det ble anført at polititjenestepersonene, herunder innsatsleder B og polititjenesteperson C, opptrådte i strid med krav angitt i politiloven § 6 tredje ledd og § 7 første til tredje ledd ved at de ikke opptrådte saklig og upartisk og ikke stanset forstyrrelser av den offentlige ro og orden

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet utskrift av loggføringer i Politioperativt system (PO-logg) fra demonstrasjonen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynliggjort at tjenestepersoner i politiet hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med håndteringen av demonstrasjonen.

 

Det er ved vurderingen lagt vekt på at situasjonshåndtering og beslutninger i forbindelse med et politioppdrag bygger på den enkelte tjenestepersons taktiske og skjønnsmessige vurderinger. Dette er vurdereringer som må foretas på stedet på grunnlag av hvordan situasjonen der og da oppfattes av den enkelte tjenesteperson. Det har i forbindelse med Spesialenhetens undersøkelser ikke fremkommet opplysninger som gir bevismessige holdepunkter for at politiet på stedet ikke opptrådte nøytralt eller at lovmessige plikter i forbindelse med demonstrasjonen ble forsømt. Det må derimot på bakgrunn av opplysningene legges til grunn at politiet på stedet hadde fokus på sikkerheten til personer på stedet og at det ble tatt tak i forhold som kunne forstyrre demonstrasjonen og/eller den offentlige ro og orden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.   

 Uke 18   

Sak 545/19-123

 

ANMELDELSE AV SØK I POLITIETS REGISTRE OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten etterforsket polititjenesteperson A for å ha søkt i politiets registre uten grunn og for å ha gitt informasjon fra politiets registre til utenforstående.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det var bevismessige holdepunkter for at A hadde opptrådt straffbart. Det ble gjennom søk i foretatte loggføringer avdekket at A hadde søkt på person B i politiets saksbehandlingssystem BL. Spesialenhetens undersøkelser viste at A ikke hadde tjenestemessig behov for søket.

 

Spesialenhetens etterforsking avdekket videre at A hadde røpet taushetsbelagte opplysninger fra saken til person C, samt at de taushetsbelagte opplysningene hun delte med C ble delt videre igjen.

 

A erkjente i avhør at hun ikke hadde tjenestemessig behov for å søke på B og at hun hadde delt taushetsbelagte opplysninger med C.

 

Spesialenhetens avgjørelse:

Det er ilagt forelegg på kr. 10.000,-. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 659/19-123, 28.04.2020

 

ANMELDELSE FOR MAKTMISBRUK OG KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha avfeid hans ønske om medisiner i arresten, uten å ta kontakt med legevakt. Dette gjorde at A ikke sov og gikk berserk på cella. Han ble så forbannet på cella at han tisset på døra, tørket avføring ut over overvåkningskamera og tok et pledd rundt halsen i stranguleringshensikt. A ble deretter avkledd av 4-5 tjenestepersoner. Disse brukte rå makt mot ham. Da alle tjenestepersonene hadde sluppet taket i ham på cella, tok den siste tjenestepersonen som forlot cella og kastet A inn i veggen.

 

Åsted: I arresten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A på gulvet og holdt ham slik at de kunne ta av ham klærne.

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var bevismessig grunnlag for fremsatt påstand om at A ble kastet i veggen. Gjennomgang av videoopptak fra As celle avkreftet dette. Eventuelle sår eller merker måtte ses i sammenheng med at A skallet hodet i betongveggen, bet seg selv i armen og forsøkte å lage sår på begge armene.

 

As behov for helsehjelp ble forløpende vurdert og ivaretatt på en betryggende måte og i samsvar med gjeldende instrukser og forskrift. A ble tilsett av lege, uten at dette medførte konkrete medisinske tiltak eller behandling.

 

Begrunnet i hensynet til As egen sikkerhet, var det nødvendig med fullstendig avkledning. Spesialenheten la til grunn at A verbalt og fysisk gjorde motstand i forbindelse med avkledning på cella, og derfor rolig ble lagt ned på gulvet med tvang av flere betjenter og avkledd.  

 

Spesialenheten mente at bruken av makt for å gjennomføre tjenesteoppdraget ikke gikk utover det som var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og at håndteringen av A var foranlediget av hans egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 787/19-123, 28.04.2020

 

ANMELDELSE FOR TRUSLER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å true ham i en telefonsamtale.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet lydopptaket av telefonsamtalen mellom A og B. Det var ikke holdepunkter for at B truet A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 414/19-123, 28.04.2020

 

ANMELDELSE AV MULIG PÅVIRKNING AV RETTSVESENET         

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A meldte om mulig kontakt mellom kriminelle og polititjenestepersoner i politidistriktet. A hadde hørt at kriminelle skrøt av å ha kontroll og grep på politifolk.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjorde undersøkelser, uten at det fremkom noe som underbygget påstandene. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 112/20-123, 28.04.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG SAKSBEHANDLING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha fjernet en legeerklæring fra førerkortsaken sin og for feil saksbehandling idet «politiet ville ta ham».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. De hadde gjentatte ganger anmodet A om å fremskaffe en konkret helseattest som skulle brukes i saken og ikke generelle legeerklæringer. Det var ikke holdepunkter for at den ene legeerklæringen bevisst var fjernet fra saken. Saken var for øvrig sendt til Politidirektoratet for klagebehandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 910/18-123, 28.04.2020

 

ANMELDELSE AV UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner for unødig bruk av makt i forbindelse med aksjon/ransaking hjemme hos dem i desember 2018. Bakgrunnen for at politiet oppsøkte adressen var for å pågripe X. I forbindelse med søket etter X dyttet politiet A og B ut gjennom ytterdøren og lot dem stå der uten sko og yttertøy.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at tjenestepersonene på oppdraget har forholdt seg på en måte som kunne medføre straffansvar. Det var ikke tvil om at politiet hadde anledning til å søke etter X på adressen. Det var på forhånd, sett hen til oppdragets alvor og risiko, besluttet hvordan oppdraget skulle løses, og oppdraget syntes i hovedsak å ha blitt gjennomført etter planen.

 

Når det gjaldt anførselen om at A og B ble dyttet ut av leiligheten og måtte stå utendørs uten yttertøy og sko, har etterforskingen ikke kunnet bekrefte eller avkrefte dette. Tjenestepersonene på oppdraget kunne ikke huske at dette skjedde, mens A og B har motsatt forklaring.

 

Spesialenheten bemerket uansett at det under slike typer oppdrag vil kunne oppstå situasjoner der noen må dras til side og holdes kontroll på inntil situasjonen er nærmere avklart. Samtidig skal dette skje på en så skånsom og hensynsfull måte som mulig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 293/19-123, 29.04.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig ransaking hjemme hos seg. Politiet kom hjem til A for å ransake i en sak mot X, som bodde i leiligheten før A.

 

Spesialenhetens vurdering:

X ble stanset av politiet mistenkt for narkotikaovertredelse. Jourhavende politiadvokat ga muntlig beslutning om pågripelse av X og ransaking. X ble kjørt til arresten for avhør. X opplyste at han var uten fast bopel. Politiet var imidlertid kjent med at X hadde hatt et langvarig opphold på en adresse. Dette bekreftet også X da han ble spurt, men opplyste at han ikke bodde der lenger. Fordi X nylig hadde oppholdt seg i leiligheten ble det gitt beslutning om å ransake på adressen. Det viste seg at leiligheten var overtatt av ny leietaker, A. Det ble funnet mindre mengder hasj. Dette kunne ikke knyttes til X.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Selv om X opplyste at han var uten fast bopel og ikke lenger bodde på adressen ble det vurdert at dette likevel var en adresse som X hadde tilknytning til. Feil ved ransakingen vil ikke automatisk innebære straffbart brudd på en tjenesteplikt. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 Uke 17

Sak 347/19-123, 20.04.2020

 

ANMELDELSE AV UNØDIG MAKTBRUK OG TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødig maktbruk og tjenestefeil i forbindelse med en hendelse i Oslo sentrum der A ble bortvist og gitt pålegg om å forlate stedet. A mener at politiet, eventuelt ambulanse, skulle ha kjørt ham vekk fra stedet da han hadde behov for helsehjelp. A anmelder videre at han ikke fikk legetilsyn mens hans satt i politiarresten.

 

Åsted: Offentlig sted, helg, på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og at det ble benyttet håndjern.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding om en kroppskrenkelse på DFDS-terminalen på Vippetangen. Meldingen gikk ut på at en drosjesjåfør var slått ned og at tre gjerningspersoner forsøkte å gå om bord på båten, men at disse ble holdt tilbake av vektere på stedet.

 

De tre personene som hadde vært involvert i hendelsen med taxisjåføren ble bortvist fra terminalen i 24 timer av politiet som kom til stedet. A viste ingen tegn til å høre etter og ble stadig mer høylytt og ble derfor ført ut av terminalen. Da A verken ble kjørt fra stedet av politi eller ambulanse skallet han hodet sitt inn i en betongsøyle to ganger. Politiet la da A i bakken og satte på ham håndjern for å ivareta As egen sikkerhet. A ble som følge av at han unnlot å etterkomme politiets pålegg innbrakt til politiarresten.

 

Spesialenheten finner på bakgrunn av sakens opplysning det ikke bevist at tjenestepersonene på oppdraget benyttet unødig makt mot A. A var høylytt, unnlot å etterkomme gjentatte pålegg og slo hodet sitt flere ganger mot en betongsøyle. Maktbruken mot ham fremstår som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og hadde sin bakgrunn i As egen opptreden.

 

Spesialenheten kan heller ikke finne konkrete objektive holdepunkter for at polititjenestepersonene har begått tjenestefeil eller grov uaktsom tjenestefeil i anledning saken.

 

Når det gjelder As anførsel om at han ikke ble gitt legetilsyn så fremkommer det av registreringer i politiets registre at han både ble fremstilt for lege forut for innsettelse i arrest og at han hadde legetilsyn i arresten i løpet av natten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 69/19-123, 21.04.2020

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE LEGETILSYN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for ikke å ha latt ham kontakte lege selv om han hadde ønsket dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde blitt nøye vurdert før innsettelse i arrest og det var etablert et tilstrekkelig tilsyn med ham under oppholdet i arresten. Politiet opplyste at det hadde vært så travelt denne natten at de ikke fikk tid til å kontakte legen. Spesialenheten bemerket at dette var kritikkverdig, men at forholdet ikke var så grovt at det utgjorde en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Uke 16   

Sak 334/19-123, 14.04.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BESLAG

 

Politidistrikt:

Økokrim

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte ved Økokrim for å ha tatt beslag i opplysninger som hadde blitt til i tiden etter at tingretten hadde samtykket til at det kunne ransakes i saken. A mente at det bare var anledning til å ta beslag i informasjon som forelå på det tidspunkt tingretten hadde samtykket, og ikke i opplysninger som deretter ble til.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i Økokrim hadde opptrådt straffbart. Straffeprosessloven oppstiller ingen konkrete regler om tidspunktet for adgangen til å ta beslag. Det avgjørende er om beslaget har betydning for spørsmålet om det har skjedd en straffbar handling eller ikke. Tingrettens avgjørelse om ransaking regulerer heller ikke spørsmålet om når det er adgang til å ta gjenstander i beslag.

 

Spesialenhetens avgjørelse:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 36/20-123, 16.04.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL VED ULOVLIG TREKK I TRYGD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for ulovlig trekk i hans trygdeutbetalinger. A mente at helt siden Norge ble med i EØS så har namsmannen underslått og tatt beslag i hans trygdeavgift som også NAV trekker rettmessig.

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at namsmannen hadde opptrådt straffbart i forbindelse med trekk i trygdeutbetalinger eller trygdeavgift.

 

Spesialenheten har ikke mandat til å overprøve namsmannens eller namsrettens avgjørelser. Namsmannens avgjørelser og handlemåte kan påklages til tingretten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 742/19-123, 17.04.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA FULGT OPP VÅPENSAK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfull saksbehandling av våpentillatelsen til X. A har anmeldt X for trusler. Politiet har ikke besvart As henvendelser vedrørende behandling av Xs våpensak. A krever at X fratas eventuelle våpen og at A får bekreftelse fra politiet når dette er gjort.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten oppfattet anmeldelsen slik at A ikke pretenderer et konkret straffbart forhold, men at han mente å ikke ha fått tilfredsstillende avklaring fra politiet om hvordan våpentillatelsen til X er blitt fulgt opp. A er ikke part i Xs våpenforvaltningssak, og har derfor begrenset krav på opplysninger fra politiet. Av samme grunn kunne heller ikke Spesialenheten utgi opplysninger om Xs tillatelse til å inneha våpen.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var fremkommet opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at de anmeldte tjenestepersonene, eller andre ansatte i politidistriktet, hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 117/20-123, 17.04.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG Å HA HENTET BARN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha hentet hans barn hjemme hos ham uten grunnlag.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av saken at tingretten har behandlet barnefordelingssak mellom A og tidligere samboer B. Tingretten besluttet at A skulle ha et bestemt antall timer samvær med barna med tilsyn. B skulle ha omsorgen for barna. At barna var hos A var i strid med tingrettens dom, og B ringte til politiet. Politiet og barneverntjenesten kom hjem til A og hentet barna.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 Uke 14 og 15   

Sak 50/20-123, 30.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING OG TYVERI

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for tyveri og trakassering. Han viste til at politiet hadde rykket ut på grunnlag av åpenbart falske anklager, da naboen ringte til politiet og påstod at han hadde tvunget en person med seg hjem eller torturert/voldtatt vedkommende. Den riktige beskrivelse av hendelsen var at A hadde tatt med seg en full kamerat hjem, som var ute av stand til å ta vare på seg selv. A mener også at politiet stjal knivsamlingen hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kom til A fordi en nabo meldte om at det ble observert en mann som ble dratt etter armene oppover trappene mens han ropte om hjelp og sa "nei nei" gjentatte ganger.  

 

Politiet tok beslag i kniver m.m tilhørende A. Knivene var ulovlig å inneha etter våpenforskriften § 9, og A samtykket til destruksjon.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved å rykke ut til As bopel på grunnlag av meldingen som ble inngitt, eller holdepunkter for at politiet hadde stjålet As knivsamling.

 

Saken har også vært til klagebehandling i politidistriktet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 626/19-123, 30.03.2020

 

ANMELDELSE AV BRUK AV TJENESTEHUND

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte hundefører B fordi hans tjenestehund bet A i leggen. A jobbet overtid i et lokale sent om kvelden. En nabo meldte om mulig innbrudd, og politiet ankom. A reagerte på at B ikke forsto at de arbeidet på stedet, og at han slapp hunden slik at den bet A.    

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at B ga seg til kjenne da han åpnet døren til lokalet. Deretter slapp han hunden for søk etter personer. Hunden ble ikke benyttet som et maktmiddel. Hunden viste tidlig at den hadde ferten av personer i bygget og B løp etter hunden innover i lokalene og ropte "Politi. Stå i ro!", "Bli der du er!" eller lignende. Det antas at manglende respons på anrop og svar kunne ha sammenheng med at en radio var påslått med høyt volum inne i lokalet.

 

Basert på de opplysninger som forelå på det aktuelle tidspunkt, var det ikke holdepunkter for at bruken av tjenestehunden i søket var unødvendig eller uforholdsmessig. Tjenestehunden var også godkjent gjennom Politihøgskolen.

 

A ble påført et overflatisk hudavskrap på høyre legg, men ingen penetrasjonsskade. Det var ikke bevis for at hunden bet seg fast i As legg. Etterforskingen kunne ikke med sikkerhet avdekke hvorfor tjenestehunden bet A.

 

Selv om A opplevde hundens adferd som skremmende, innebar verken Bs bruk av hund på oppdraget eller måten oppdraget ble løst på å være brudd på tjenesteplikt eller en uforsvarlig løsning av oppdraget.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 785/19-123, 30.03.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å TA KONTAKT MED FORELDRE VED HÅNDTERING AV MINDREÅRIG GUTT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte tjenesteperson C for manglende kontakt og dialog med dem som foresatte før det ble sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten og deres sønn ble anmeldt. A og B reagerte også på lang saksbehandlingstid.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, da det ikke var sannsynlig at C hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 747/19-123, 31.03.2020

 

ANMELDELSE FOR PÅGRIPELSE OG BESLAG

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet som tok seg inn i hans bolig og beslagla et sverd. Politiet oppfattet ham som truende, men han var bare fortvilet. Han ville ha møtt hvis politiet hadde ringt på forhånd og varslet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Påtalemyndigheten besluttet at A skulle pågripes grunnet mistanke om trusler mot ansatte i NAV. Det ble gitt bevæpning på oppdraget grunnet tidligere kjennskap til A. Under pågripelsen av A observerte politiet et samuraisverd. Politiet tok sverdet i beslag.

 

Spesialenheten påpekte mangelfull oppfølging av beslaget siden A ikke hadde samtykket i at politiet kunne holde det i beslag. Påtalemyndigheten skulle ha tatt stilling til beslaget, og eventuelt sendt det til retten for vurdering av opprettholdelse av beslaget. Det var likevel ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved gjennomføringen av tjenesteoppdraget.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Administrativ gjennomgang:

Saken er sendt til politimesteren for administrativ gjennomgang i forbindelse med håndtering og oppfølging av beslag.  

 

 

Sak 818/19-123, 31.03.2020

 

ANMELDELSE FOR FORFALSKNING AV STRAFFESAKSDOKUMENTER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for forfalskning av saksdokumenter i en straffesak hvor A er fornærmet. Saken er henlagt på grunn av tvil om gjerningsmannens tilregnelighet. Da A leste saksdokumentene i forbindelse med klage over henleggelsen, mente han at dokumentene ikke var de samme som han tidligere hadde sett i forbindelse med sak om besøksforbud. A mener saksdokumentene er forfalsket for bedre å begrunne en feilaktig henleggelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde forfalsket saksdokumentene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 509/19-123, 31.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEPERSONER VED SØR-ØST POLITIDISTRIKT FOR TRUSLER ELLER MEDVIRKNING TIL TRUSLER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner (B og C) for trusler eller medvirkning til dette. A har anmeldt B for å ha fremsatt trusler om selvjustis i forbindelse med et intervju publisert i en lokalavis i 2014. A har også anmeldt C for at C lot seg avbilde ved siden av B i avisartikkelen og i så måte stilte seg bak trusselen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at B og C hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten har lagt vekt på at det ikke fremstår sannsynlig at B under intervjusituasjonen bevisst fremsatte uttalelser med det formål å true A, og at sitatet i seg selv heller ikke objektivt sett fremstår truende i sitt innhold.

 

For øvrig har Spesialenheten ved vurderingen sett hen til at A først anmeldte forholdet over fem år etter at uttalelsen ble publisert.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven av 1902 § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.

Straffeloven av 1902 § 227 om trusler.  

 

 

Sak 605/19-123, 31.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEPERSONER FOR TJENESTEFEIL VED Å HA OPPTRÅDT KLANDERVERDIG VED FORKYNNELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner ( B og C) for tjenestefeil ved forkynning av stevning. A opplyser i anmeldelsen at han hadde vedtatt det forenklede forelegget som var årsaken til at politiet oppsøkte ham for forkynnelse av stevning til berammet hovedforhandling. Videre opplyser A at B og C som foresto forkynningen hadde banket på flere andre dører i oppgangen for å lokalisere As leilighet, samt at han ikke ble kontaktet per telefon til tross for at han ikke var hjemme på tidspunktet for forkynnelsen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at B og C hadde opptrådt straffbart. Bakgrunnen for politiets kontakt med A var en bistandsanmodning fra et annet politidistrikt om forkynnelse av en stevning til en berammet hovedforhandling.

Ut fra opplysninger i saken finner Spesialenheten at saken beror på en beklagelig, men ikke straffbar, kommunikasjonssvikt ved at B og C som foresto forkynningen ikke hadde fått beskjed om at forelegget ble vedtatt. Selv om det kan oppleves vanskelig eller ubehagelig å bli kontaktet av uniformert politi, så innebærer ikke det straffbar opptreden fra politiets side.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 269/19-123, 31.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEPERSONER FOR STRAFFBAR TJENESTEUTØVELSE UNDER ETTERFORSKING AV STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte på vegne av sin datter B tjenestepersoner for straffbar tjenesteutøvelse under etterforskingen av straffesak. B var registrert som fornærmet i politiets straffesak. A anførte i anmeldelsen at det ikke kan påvises reell etterforsking av anmeldte forhold og at etterforskingen hadde feil fokus. Videre at dokumenter ble utelatt/ikke innhentet, at meldinger om gjengjeldelse ikke ble tatt på alvor og at avhørsrapporter inneholdt usannheter og var uriktige. Avslutningsvis ble det anført at beslutningen om henleggelse skjedde helt plutselig og at politi og påtalemyndighet i den forbindelse så helt bort fra familiens rettssikkerhet og grunnlaget for politianmeldelsen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at Bs anmeldelse var blitt henlagt av politidistriktet og at henleggelsen ble opprettholdt av statsadvokaten

 

Det tilligger påtalemyndigheten, på bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er tilstede eller ikke.

 

Ved behandlingen av saker som vedrører politiets prioriteringer og ressursbruk må det foreligge betydelige kritikkverdige forhold rundt sakens etterforskings- og påtalemessige behandling for at det kan anses å foreligge tjenestefeil eller misbruk av offentlig myndighet.

 

Det var ikke sannsynlig at de anmeldte tjenestepersonene hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med etterforskingen og påtaleavgjørelsen av saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 173 om misbruk av offentlig myndighet.  

 

 

Sak 236/19-123, 03.04.2020

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson i politiet (B) for brudd på taushetsplikt. A opplyste at hun ble kontaktet av en person (C) som fortalte at B hadde tilbudt C informasjon om A.

 

Spesialenhetens vurdering:

C opplyste til Spesialenheten at han ikke hadde informasjon om at B hadde brutt taushetsplikten. B forklarte at informasjonen han ønsket å gi C var informasjon han hadde fått av en annen privatperson, og ikke hadde noe å gjøre med jobben hans i politiet. Undersøkelser av Bs søkehistorikk i politiets registre viste at han ikke hadde gjort søk på A.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 26/20-123, 03.04.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA BENYTTET BIL UTEN BLÅLYS TIL SPERRING AV VEI

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for mulig tjenestefeil, i forbindelse med at han i et avkjøringsfelt ved Gardermoen fra E6 sydgående kjørte i grøften med et vogntog, fordi politiet hadde satt opp en veisperring uten blålys lenger foran i avkjøringsfeltet for å stanse trafikken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med veisperringen. I denne vurderingen har Spesialenheten vektlagt at enhver som ferdes i trafikken er omfattet av aktsomhetsregelen i vegtrafikkloven § 3 og at et sentralt moment i aktsomhetsvurderingen er i hvilken grad føreren hadde mulighet til å innrette kjøringen i forhold til potensielle faremomenter og at farten må avpasses etter de til enhver tid rådende kjøreforhold. Illustrasjonsmappe i saken viser gjerningsstedet med fri sikt gjennom en høyrekurve. Av sakens dokumenter fremkommer det videre at det stedvis var svært glatt.

 

Spesialenheten har også sett hen til at politiet, etter vegtrafikkloven § 9, kan regulere trafikken slik forholdende i hvert enkelt tilfelle krever det.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 287/19-123, 03.04.2020

 

ANMELDELSE AV TRAKASSERING OG DISKRIMINERING I BEHANDLINGEN AV STRAFFESAKER

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for trakassering, forhåndsdømming og diskriminering. A viser blant annet til at politiets håndtering av saker, hvor han enten har hatt status som fornærmet eller mistenkt, har vært lite objektivt og profesjonelt behandlet, og at nær alle hans anmeldelser til politidistriktet har blitt henlagt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte politidistrikt hadde opptrådt straffbart. Det tilligger påtalemyndigheten, på bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for straffeforfølging er tilstede eller ikke.

 

Det ble også lagt vekt på at flere av hendelsene som var beskrevet i anmeldelsen var foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 23/19-123, 03.04.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT 

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som brukte makt mot henne i forbindelse med at hun skulle tas med til legevakten. A viste til at hun var psykisk syk, og at tjenestepersonene skulle ha tatt hensyn til dette da de kontaktet henne.

 

Åsted: Offentlig sted

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern.

 

Skader: Blåmerker

 

Spesialenhetens vurdering:

En patrulje reiste ut etter bekymringsmelding om at A var syk og mulig suicidal. Hun ble observert kjørende i bil. A satte seg til motverge da tjenestepersonene ønsket å snakke med henne. Etter forsøk på samtale og å få henne til å bli med til legevakten frivillig, måtte hun med makt tas ut av bilen og påsettes håndjern.

 

Spesialenheten mente det ut fra de samlede opplysningene i saken måtte legges til grunn at A opptrådte slik at det ble nødvendig å ta tak i henne for å få kontroll på situasjonen, hindre henne i å kjøre fra stedet og få henne ut av bilen. Hun ble påsatt håndjern fordi hun hadde satt seg kraftig til motverge. Det var ikke holdepunkter for at politiet brukte mer makt enn hva som var nødvendig og forsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 288/19-123, 03.04.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT MOT MINDREÅRLIG I FORBINDELSE MED BISTANDSOPPDRAG

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for uforholdsmessig bruk av makt mot B på 14 år i forbindelse med at politiet bisto barneverntjenesten. Selv om B ikke hadde begått noe lovbrudd, satte politiet håndjern på ham da de transporterte ham fra barnevernsinstitusjon til flyplassen. A var ikke selv vitne til hendelsen.  

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag

 

Oppdrag: Bistand barnevern

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet var på stedet for å bistå barneverntjenesten med å transportere B og hans bror. Begge satte seg imot, og enda en patrulje kom for å bistå. Politiet forsøkte å få dialog med B slik at han kunne bli med frivillig. Han nektet, og to tjenestepersoner tok tak i hver sin arm og geleidet ham mot bilen. B gjorde da såpass mye motstand at politiet så det som nødvendig å benytte håndjern ved transporten for å ivareta alles sikkerhet, og for å få gjennomført oppdraget.

 

Spesialenheten oppfattet det slik at tjenestemennene hadde et bevisst forhold til at det var et barn de skulle ha med seg i bilen, og at de håndterte og vurderte situasjonen ut fra dette. Det ble vurdert andre alternativer til håndjern, men håndjern var mest skånsomt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 47/20-123, 03.04.2020

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED NAMSSAK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for deres håndtering av en namssak om fravikelse av bolig. Politiet anmeldes for hensynsløs atferd og trusler om varsling til barneverntjenesten. A anførte også at namsmannen og en tjenesteperson hadde kommet med trakasserende uttalelser.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det vises til at tingretten ved flere kjennelser har behandlet sak om fravikelse av boligen. Videre har politiet plikt til å varsle barneverntjenesten etter barnevernloven § 6-4, som typisk vil gjøre seg gjeldende hvis barn står i fare for å stå uten bopel.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 671/19-123, 03.04.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING OG PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig ransaking hos ham, ulovlig pågripelse og forsøk på å presse ham til å tilstå noe han ikke hadde gjort.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet reiste til As bopel etter meldinger fra naboer om at A opptrådte truende. A var også aggressiv mot politiet og var beruset. Han ble besluttet pågrepet. Påtalemyndigheten besluttet også ransaking hos A. A ble avhørt og løslatt neste dag, og ble senere ilagt forelegg. 

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 Uke 13  

Sak 492/19-123, 23.03.2020

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt vold mot ham under en pågripelse. Det var ikke i anmeldelsen opplyst hvilken makt politiet hadde brukt. A trakk senere tilbake anmeldelsen.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var loggført at A fremstod psykotisk, og at han ble kjørt til legevakten før han ble innsatt i arresten. A har ikke gitt opplysninger om volden han mener seg utsatt for. Det er i vurderingen av ikke å iverksette etterforsking også sett hen til at A har trukket anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 688/19-123, 23.03.2020

 

ANMELDELSE FOR GROV UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte ved Agder politidistrikt for mulig tjenestefeil ved å ha delt informasjon om straffesak til uvedkommende. A mener at dette kan ha skjedd blant annet ved et foreldremøte tilbake i 2005.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken er det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner fra Agder politidistrikt har gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som er beskrevet i anmeldelsen i denne saken.

 

I denne vurderingen har Spesialenheten lagt vekt på at anmeldelsen er lite konkret. Verken i anmeldelsen eller i den senere kontakten med Spesialenheten angir A noen nærmere begrunnelse eller redegjørelse for hvilke straffbare forhold som A mener skal ha funnet sted. Videre knytter deler av anmeldelsen og mulige tjenestefeil seg til et foreldremøte tilbake i 2005. På bakgrunn av tidsaspektet og manglende konkretisering av de straffbare forhold, finner ikke Spesialenheten at det er rimelig grunn til å iverksette etterforsking i denne saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven av 1902 § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 524/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEPERSONER FOR GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre tjenestepersoner ved Oslo politidistrikt for å ha fremprovosert at han kjørte på rødt lys. I anmeldelsen skriver A at det var den ene tjenestepersonen som trykket på "rødt lys knappen", ikke en fotgjenger slik politiet hevdet. Videre anfører A at tjenestepersonene opplyste at de nettopp hadde kommet til stedet og at de skulle stå der utover dagen. Da A kom kjørende forbi stedet ca. en halv time senere, hadde de dratt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var bevismessige holdepunkter for at noen av de tre tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

I vurderingen har Spesialenheten vektlagt at A selv har erkjent at han trolig befant seg på fotgjengerfeltet da lyset skiftet til rødt. Selv om politiet har anledning til å bruke skjønn, vil det klart ikke være straffbart å ilegge et forelegg for denne type trafikkovertredelse. Dette selv om en av tjenestepersonene har trykket på knappen for fotgjengere.

 

Hva gjelder As anførsel om at tjenestepersonene har løyet til ham ved å si at de skulle oppholde seg på stedet, men ikke var der ca. en halv time senere, bemerker Spesialenheten at politiets oppgaver til enhver tid prioriteres ut fra de foreliggende oppgaver og hendelser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 408/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TYVERI AV PENGER I FORBINDELSE MED PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner ved Oslo politidistrikt for tyveri av penger, i forbindelse med at han i to straffesaker ble pågrepet og satt i sentralarresten i Oslo.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens gjennomgang av den ene saken A mener at politiet stjal penger fra ham viser at det ikke er registrert pengebeslag i noen av politiets systemer. 

 

I den andre saken er det tatt beslag i penger overfor A. Det er skrevet rapport om ransaking og beslag i forbindelse med dette pengebeslaget. Det er derfor sikret notoritet om tjenesteoppdraget og politiets håndtering av pengene i saken. Rettskraftig avgjørelse om pengebeslaget foreligger ennå ikke.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 448/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i Agder politidistrikt for tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet ved at politiet hadde samarbeidet med barnevernet, slik at As barn etter vedtak i Fylkesnemnda ble tatt under offentlig omsorg. A mente at bakgrunnen for at hennes barn ble tatt under offentlig omsorg var en grunnløs anmeldelse mot barnas far.

 

I anmeldelsen fremhever A at politiet har foretatt to ransakinger i hennes hjem uten gyldig tillatelse og at hennes mann satt på glattcelle i 24 timer uten lovlig grunn eller bevis.

 

A har også påpekt at gjennomføringen av de tilrettelagte avhørene av hennes barn ikke har vært tilfredsstillende.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at polititjenestepersoner eller politijurister i Agder politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenheten legger til grunn at sakene A har anmeldt til Spesialenheten er behandlet i tråd med straffeprosesslovens bestemmelser. I den ene saken var det oppnevnt bistandsadvokat, setteverge og forsvarer for å ivareta partenes rettssikkerhet. Når det gjelder As anførsler om ulovlig ransaking og pågripelse viser Spesialenheten til at stedlige tingrett også vurderte saken og mente at det forelå skjellig grunn til mistanke og hjemmel for å ransake hos siktede.

 

Spesialenheten bemerker for øvrig at A ikke har benyttet sin rett etter straffeprosessloven til å påklage avgjørelser til nærmeste overordnede påtalemyndighet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 500/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for ikke å ha besvart henvendelsen hennes om begjæring om besøksforbud.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiadvokaten burde ha besvart henvendelsen, men det var ikke sannsynlig at forholdet utgjorde et grovt brudd på en tjenesteplikt

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering.

 

 

Sak 494/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE FOR LEGEMSFORNÆRMELSE OG GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner ved Oslo politidistrikt for kroppsskade. A anfører at hun i juni 2018 ble pågrepet utenfor sitt hjem og i den forbindelse ble påført en kroppsskade av polititjenestepersoner. Hun anmelder også en politiadvokat for kroppsskade ved å ha oversendt saken til domstolen.

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av sakens opplysninger la Spesialenheten til grunn at de anmeldte forhold fant sted i 2008. Det foreligger ingen informasjon om at ansatte ved Oslo politidistrikt skal ha vært i kontakt med A i juni 2018.

 

Spesialenheten har kommet til at aktuelle straffebestemmelser for de anmeldte forhold er straffeloven 1902 § 228 første ledd om legemsfornærmelse, § 228 annet ledd om legemsfornærmelse med skadefølge og § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.

 

Et eventuelt straffansvar var allerede foreldet da A anmeldte forholdet til Spesialenheten.

 

Ved vurderingen av om det er rimelig grunn til å iverksette etterforsking etter straffeprosessloven § 224 første ledd er det et moment av vekt at forholdet er foreldet. Videre er det etter Spesialenhetens syn heller ikke andre forhold ved saken som tilsier at det bør iverksettes etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven 1902 § 228 første og annet ledd.

Straffeloven 1902 § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.  

 

 

Sak 599/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE AV ANSATTE I POLITIET FOR ULOVLIG TVANGSBRUK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha ilagt henne besøksforbud og fjernet henne fra en eiendom uten grunn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var konkrete og objektive opplysninger som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde foretatt en straffbar handling i tjeneste. Det var dermed ikke grunnlag for å iverksette etterforsking.

 

A hadde blitt anmeldt av sin tidligere samboer som bodde i en omsorgsbolig. A ble ilagt besøksforbud og ble anholdt og kjørt bort når hun oppsøkte den tidligere samboeren i omsorgsboligen. Dette hadde skjedd ved flere anledninger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 29/20-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE FOR OVERVÅKNING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å forfølge og overvåke ham 24 timer i døgnet. Ifølge A har politiet installert overvåkningskamera hjemme hos ham og de forfølger ham på T-banen og på bussen.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking. Det er ikke sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 801/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE AV UTILBØRLIG PÅVIRKNING AV RETTENS AKTØR

 

Politidistrikt:

Oslo statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A var forsvarer i en straffesak og anmeldte en statsadvokat for å ha forsøkt å påvirke hennes opptreden som advokat og forsvarer i saken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete og objektive holdepunkter som sannsynliggjorde at statsadvokaten hadde opptrådt straffbart.

 

Forholdet hadde blitt tatt opp i retten like etterpå. Det var videre opplyst at statsadvokaten hadde beklaget måten han hadde opptrådt på, men vist til at det var en grunn til at han kommenterte advokatens opptreden tidligere i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 157 om utilbørlig påvirkning av rettens aktør.  

 

 

Sak 539/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som ransaket på hennes og kjærestens midlertidige bolig. A mente ransakingen var ulovlig fordi boligen tilhører hennes mor. A våknet også av at en politimann i uniform tok seg inn i boligen gjennom soveromsvinduet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene som gjennomførte ransakingen hadde opptrådt straffbart. Ransakingen var besluttet av tingretten, og tjenestepersonene gjennomførte et lovlig tjenesteoppdrag. En ransaking vil nok gjennomgående for mange oppleves svært inngripende, men det var ikke opplysninger i saken som ga holdepunkter for at politiets håndtering var uforholdsmessig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 526/19-12324.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for ikke å avverge straffbart forhold. A har siden 2016 flere ganger anmeldt politiadvokat X og tjenesteperson Y for misbruk av offentlig myndighet. A mener i den forbindelse at ansatte i Spesialenheten nekter å straffe X og Y, selv om han har inngitt flere bevis. Ifølge A beskytter ansatte i Spesialenheten de to politiansatte.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B har opptrådt straffbart. Politidistriktet og Spesialenheten har behandlet en rekke anmeldelser fra A, og A har etter henleggelser anmeldt saksbehandlerne. Henleggelsene er opprettholdt av klageinstansene statsadvokaten og/eller Riksadvokaten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 326/19-123, 26.03.2020

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE M.M.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for unødig bruk av makt mot henne i hennes hjem i forbindelse med pågripelse. A anmeldte også at hun ble ransaket ved avkledning.  

 

Åsted: Privat eiendom, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet og brukte håndjern

 

Skader: Blåmerker

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonene var på stedet i et lovlig tjenesteoppdrag for å pågripe A. A etterkom ikke påleggene om å åpne døren for politiet og hun satte seg aktivt i mot politiets pågripelse ved fysisk motstand. Hun kastet også vann i ansiktet på den ene tjenestepersonen og klorte den andre i øret. Bruken av makt mot A gikk ikke utover det som var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen. Bruken av makt var foranlediget av As egen opptreden. 

 

Det følger av straffeprosessloven § 201 at ransaking skal foretas "så skånsomt som forholdene tillater. … Når hensynet til ærbarhet tilsier det, skal personlig ransaking utføres ved en person av samme kjønn som den ransakingen gjelder".

 

A hadde på kjole og truse, og ble bedt om å kle av seg. Det forelå beslutning fra påtalejurist om ransaking. Spesialenheten la til grunn at ransakingen skjedde inne på bopel og at det kun var kvinnelige polititjenestepersoner til stede. Det var ikke holdepunkter for at ransakingen ble gjennomført på en måte som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 616/19-123, 26.03.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA FREMSATT TRUSLER I FORBINDELSE MED ET ORDENSOPPDRAG

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner (B og C) ved Øst politidistrikt for å ha truet ham med fengsel da de oppsøkte ham på det stedet han hadde tilhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at B og C hadde opptrådt straffbart. Bakgrunnen for politiets kontakt med A var at politiet hadde fått melding fra en person fordi det hadde vært klammeri mellom noen naboer. B og C reiste ut og gav begge parter pålegg om å holde fred.

 

Spesialenheten har lagt vekt på at for B og C på oppdraget var det sentralt å korrigere partenes atferd, samt redegjøre for de mulige konsekvensene av ikke å etterkomme politiets pålegg. At dette for noen vil oppfattes som trusler eller på annet vis ubehagelig, innebærer ikke i seg selv at terskelen for utilbørlig atferd fra politiet er overtrådt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 425/19-123, 26.03.2020

 

ANMELDELSE FOR GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED Å IKKE HA RETURNERT FULLMAKT I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PASS

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner ved passkontoret ved Oslo politidistrikt for tjenestefeil i forbindelse med søknad om pass til sin mindreårige sønn.

 

Ifølge anmeldelsen skal den fremlagte kopien av fars legitimasjon(ID) ha manglet et stempel, og kopien ble dermed inndratt av en av de ansatte ved passkontoret. A skal ha bedt om å få fullmakten tilbake, uten at dette ble etterkommet. A anfører at dette er å anse som tyveri av hennes eiendom.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at de to tjenestepersonene ved passkontoret hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten har lagt vekt på at kopien av fars legitimasjon ikke oppfylte kravene etter retningslinjene for søknad om pass til umyndige og at politiets håndtering av den mangelfulle fullmakten var i tråd med fast praksis ved passkontoret. Av retningslinjene for utstedelse av pass til umyndige fremkommer det at kopi av legitimasjon må være "offentlig bekreftet" og ikke eldre enn tre måneder.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 512/19-123, 26.03.2020

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM TJENESTEFEIL VED HENLEGGELSE AV SAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ikke navngitte tjenestepersoner ved Oslo politidistrikt for å ha henlagt to anmeldelser fra ham uten etterforsking.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjort undersøkelser i politiets straffesaksregister (STRASAK).

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersoner ved politidistriktet, ved sin utøvelse av skjønnsmyndighet, hadde begått straffbare tjenestehandlinger da det ble besluttet å henlegge As anmeldelser.

 

Spesialenheten kom etter dette til at det ikke var bevismessige holdepunkter for at tilsatte i politidistriktet hadde opptrådt på et vis som kunne medføre straffansvar. I vedtaket ble det påpekt at flere av forholdene lå langt tilbake i tid, og således uansett kunne være strafferettslig foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 417/19-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE FOR DOKUMENTFALSK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Tjenesteperson A anmeldte tjenesteperson B for bruk av hennes signatur på dokumenter/skjemaer mens hun var sykemeldt.

 

Spesialenhetens vurdering:

B fikk i oppgave å utføre As arbeidsoppgaver i perioden A var sykemeldt. B har forklart at han benyttet As signatur i den tro at han måtte dette for å kunne utføre arbeidsoppgaven i hennes fravær. Det var ikke holdepunkter for at bruken av hennes signatur på skjemaet har hatt noe rettstridig formål. Benyttelsen hadde en logisk forklaring og var basert på en misforståelse.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 361 om dokumentfalsk.  

 

 

Sak 102/20-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE AV STRAFFBAR TJENESTEUTØVELSE PÅ BOPEL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for deres opptreden på hans bopel julaften 2017. A hadde samvær med sin datter. Datterens mor B kom hjem til A for å hente datteren uten at dette var avtalt. A nektet å slippe inn B, og B ringte til politiet. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Hendelsen har også vært behandlet som klage i politidistriktet etter klage fra A. Politidistriktet opplyste i klagesvaret at politiet rykket ut etter opplysninger om en pågående familiekonflikt/krangel, utøvd vold i den forbindelse og at det var et mindreårig barn på stedet. Mannskapet var bevisst på, da de rykket ut, at de ikke skulle blande seg inn i uenigheten om selve samværet julaften og samværsavtalen. Derimot var det viktig for dem å få avklart at barnet hadde det bra.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenheten viser til politiets opplysninger i klagesvaret om bakgrunnen for oppdraget. Det ble også vist til politiets oppgaver i samfunnet, nedfelt i politiloven § 2. Sentrale oppgaver, ikke minst overfor barn, er å beskytte personer og å yte hjelp i mulige faresituasjoner.

 

Det ble i vurderingen av ikke å iverksette etterforsking også sett hen til at det anmeldte forhold sannsynligvis var foreldet, da aktuelt straffebud ble vurdert å være straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. Eventuelt straffansvar for denne bestemmelsen foreldes etter to år.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 754/19-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL VED ETTERFORSKING AV STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte påtaleansvarlig og hovedetterforsker i saken han er tiltalt i. A er siktet for blant annet mishandling i nære relasjoner. A mener seg gjennomgående fremstilt på en negativ og svært belastende måte, og at etterforskingen er et karakterdrap av ham. Han mener ikke å ha fått anledning til å forklare seg i tilstrekkelig grad, og at politiets etterforsking kun er til ugunst for ham. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har gjennomgått sakens dokumenter. Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonene har opptrådt på et vis som kan lede til straffansvar. Statsadvokaten har for øvrig tatt ut tiltale i saken og hovedforhandling er berammet. A vil da rettslig få prøvet saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 25/20-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for straffbar tjenesteutøvelse i straffesak der A var siktet og senere domfelt. B var påtaleansvarlig under etterforskingen og aktor i rettssaken. A var også kritisk til beslutning om at han måtte avlegge DNA-prøve. Han var også kritisk til håndteringen av sak der A hadde anmeldt sin tidligere samboer for uriktig anklage.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble i november 2017 dømt i tingretten til fengsel i 7 måneder, og dommen er rettskraftig. A var under forhandlingene representert ved advokat.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart under etterforskingen av saken eller som aktor under rettsbehandlingen. Om registrering i DNA-registeret viste Spesialenheten til bestemmelsene i politiregisterforskriften § 12, jf. straffeprosessloven § 158 og Riksadvokatens retningslinjer for registrering i DNA-registeret. Det var heller ikke sannsynlig at påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart ved henleggelsen av As anmeldelse av sin tidligere samboer.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 803/19-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødig bruk av makt og håndjern mot ham da han var på byen.

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet grep inn fordi A trosset vekternes beskjed om at han ikke fikk komme inn på utestedet på grunn av beruselse. A etterkom heller ikke politiets pålegg og dyttet til politibetjent B. På grunn av hans utagerende oppførsel og beruselse, ble det besluttet at A måtte påsettes håndjern og at han måtte innbringes til arresten.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at den bruk av makt som ble benyttet mot A innebar straffansvar. Bruken at makt fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og var foranlediget av As egen opptreden. Såret som A fikk på høyre håndledd oppstod som følge av at han under transporten inn til arresten forsøkte å flytte hendene på framsiden av kroppen med påsatte håndjern. Det er lagt til grunn at As beruselsesgrad ved hendelsen har hatt betydning for hvordan han oppfattet situasjonen og detaljer i hva han husker.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 782/19-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED BRUK AV TVANGSMIDLER

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i forbindelse med etterforskingen av en straffesak der A ble gitt status som siktet. Saken ble senere henlagt mot A som intet straffbart forhold anses bevist. A mente det var gitt feil opplysninger til tingretten og til påtaleansvarlig, slik at han urettmessig ble pågrepet, satt i varetekt og det ble ransaket i hans hjem. Saken har vært en stor belastning.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk politiets sak. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med etterforskingen av saken mot A. Selv om det i begjæringen til tingretten om ransaking var gitt noe upresise opplysninger, kunne heller ikke dette innebære straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 792/19-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE FOR NARKOTIKAOVERTREDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A meldte om at han via B hadde hørt at en politikvinne bruker og selger narkotika.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser i saken ga ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 231 om narkotikaovertredelse.  

 

 

Sak 703/19-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE AV TRUSLER OG TRAKASSRING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha trakassert og truet ham til å vedta et forenklet forelegg. A ble ilagt forelegg på 2600 kr for å ha kjørt uten lys. Han mente dette ikke var riktig.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, da det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 593/19-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETER OG ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

Riksadvokatembetet

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for flere forhold, blant annet ulovlig ransaking og at han ikke hadde fått anledning til å fremme krav/diskutere sin sak med Riksadvokaten.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, da det ikke var sannsynlig at ansatte i politidistriktet eller Riksadvokaten har opptrådt straffbart.

 

Gjennomgangen av PO-loggene for de siste fire årene støttet ikke opp under As oppfatning av at politiet hadde foretatt ulovlig ransaking.

 

Det er også klart at A ikke har noe berettiget krav på å få diskutere sin sak med den høyere påtalemyndighet, og at det åpenbart ikke er et brudd på menneskerettighetene at hans krav om dette er avvist. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 Uke 12   

Sak 689/19-123, 16.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson og politiinspektør ved Sør-Øst politidistrikt, samt statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter, for tjenestefeil. Anmeldelsen gjaldt manglende mulighet for oppfølgingsavhør og unnlatelse av å gjennomføre etterforskingsskritt, samt henleggelse av saken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at As anmeldelse var blitt henlagt av politidistriktet og at henleggelsen ble opprettholdt av statsadvokaten. A klaget statsadvokatens avgjørelse inn for Riksadvokaten. Klagen ble avvist av Riksadvokaten. I forbindelse med klagebehandlingen hos Riksadvokaten, ble det vurdert om Riksadvokaten i kraft av det alminnelige overordningsforholdet skulle ta saken under behandling til tross for at klageadgangen var uttømt, uten at det ble funnet grunn til det med de opplysninger som forelå.

 

Det tilligger påtalemyndigheten, på bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for straffeforfølging er tilstede eller ikke.

 

Spesialenhetens undersøkelser talte med særlig styrke mot at det var begått en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 600/19-123, 16.03.2020

 

ETTERFORSKING AV POLITIETS TJENESTEUTØVELSE I FORBINDELSE MED TRAFIKKULYKKE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om at bilfører A hadde kjørt inn i tunnelveggen i Bragernestunnelen. En politipatrulje hadde forut for dette forsøkt å stanse A. As helsetilstand var alvorlig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksetter etterforsking uavhengig av mistanke om straffbar handling dersom noen blir alvorlig skadet eller dør som følge av politiets tjenesteutøvelse.

 

Spørsmålet i saken var om politipatruljen begikk en straffbar handling ved måten de forfulgte bilen som A førte. Politiet er bundet av grunnregelen om aktpågivende og varsom opptreden i vegtrafikkloven § 3 – selv om vilkårene for utrykningskjøring og/eller forfølgelseskjøring er til stede.

 

Spesialenheten la til grunn at A unnlot å stanse for politiets varslede kontroll. Tjenestemennene var også kjent med, etter tidligere kontakt med A samme natt, at han var alkoholpåvirket. Patruljen hadde da anledning til å kjøre utrykning og forfølge ham.

 

Begge tjenestepersonene forklarte at A holdt høy hastighet og at han inne i Bragernestunnelen kjørte i motgående kjørefelt. Tjenestepersonene forklarte at de valgte å legge seg et stykke bak A. Videoopptak fra tunnelen viste at tjenestebilen ankom ulykkesstedet 9 sekunder etter A. Ifølge Statens vegvesen holdt A høy hastighet inn i rundkjøringen, og kjørte inn i tunnelveggen.

 

Spesialenheten fant ingen bevismessige holdepunkter for at patruljen overtrådte bestemmelsen i vegtrafikkloven § 3 eller på annen måte begikk et brudd på en tjenesteplikt. Patruljen varslet operasjonssentralen om at de opptok forfølgelsen, og utrykningskjøringen ble varslet med blålys og sirener.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Vegtrafikkloven § 3.  

 

 

Sak 836/19-123, 16.03.2020

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE I FORBINDELSE MED PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for nærmest å ha knust armen hans i forbindelse med at han ble anholdt og påsatt håndjern. Forut for dette spente en polititjenesteperson ben på ham. A mente bruken av makt var overdreven. A husket ikke så mye av hendelsen, og kunne ikke tidfeste den.

Politiet tok hans telefon, og mindre mengder hasj og amfetamin som tilhørte ham. Dette ønsket han å få tilbake. A krever en million kroner i erstatning.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det ble gjort undersøkelser i politioperativt register (PO-logg) for å forsøke å tidfeste hendelsen A hadde anmeldt. Det ble funnet en hendelse som skjedde i oktober 2018, som ble antatt å kunne være det anmeldte forholdet. Denne hendelsen gjaldt ordensforstyrrelse hos en frisør. A nektet å forlate lokalet og kom med seksuelle kommentarer mot de ansatte. Han var veldig ruset. En patrulje kom til stedet. A fremsto syk og ble kjørt til legevakten etter eget ønske.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 705/19-123, 18.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV HUND UNDER PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha benyttet hund mot hennes sønn C, under pågripelsen av C. C var mindreårig på tidspunktet for pågripelsen.  

 

Åsted: Offentlig sted, om natten

 

Oppdrag: Pågripelse og trafikk

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte hund mot C, som var 15 år.

 

Skader: bittskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Opprinnelig ønsket politiet å stanse C fordi han kjørte crosser uten baklys. Da C unndro seg politiet, blant annet ved å kjøre i motgående kjørefelt på E18, fremstod det nødvendig for politiet å få kontroll på ham.

 

Fordi C deretter forsøkte å unndra seg politiet til fots, ble tjenesteperson B og hunden benyttet for å få kontroll på C. B ropte til C at hunden ville bli sluppet dersom han ikke stanset. C oppfattet pålegget, men løp likevel videre. På tidspunktet B ga kommando til hunden om å stanse C, var ikke Cs identitet eller alder kjent for politiet.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at bruken av patruljehund ved pågripelsen av C var uforholdsmessig, unødvendig eller uforsvarlig. På tidspunktet hvor hunden ble sluppet hadde politiet allerede forsøkt å stanse ham ved bruk av uniformert politibil, blålys, til fots og ved anrop. Sett i lys av kjøringen, og at politiet på det aktuelle tidspunktet ikke visste hvem C var, var det avgjørende for politiet å få kontroll på ham.

 

Det var heller ikke slik avvik mellom Bs forklaring i retten og det han hadde nedfelt i sin egenrapport umiddelbart etter hendelsen at det ga rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 273 om kroppsskade.  

 

 

Sak 447/19-123, 19.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B ved Oslo politidistrikt for tjenestefeil ved at B hadde gitt avslag på begjæring om besøksforbud. A mente at hans liv ble utsatt for fare på grunn av avslaget om besøksforbud. A mente videre at B hadde gitt uriktige opplysninger i saken og at tingretten og lagmannsretten derfor fattet sine beslutninger om ikke å ilegge besøksforbud og å forkaste anken om besøksforbud på feil grunnlag.

 

Spesialenhetens vurdering:

A anmeldte og begjærte besøksforbud 7. juni 2019. Under Oslo politidistrikts etterforsking ble personen som var anmeldt for å ha utsatt A for trusler identifisert. Av sakens dokumenter fremkommer det at identifiseringen fant sted samme dag som begjæringen om besøksforbud ble avslått. Besøksforbudet ble avslått 18. juni 2019, og underretning om dette ble sendt til A samme dag. I underretningen ble det opplyst at avslag på begjæring om besøksforbud kan bringes inn for retten etter bestemmelsen i straffeprosessloven § 222 a åttende ledd. A klaget over Oslo politidistrikts avslag på besøksforbud i e-post 26. juni 2019. Etter klage fra A oversendte Oslo politidistrikt saken til Oslo tingrett for behandling 4. juli 2019. Oslo tingrett avsa 22. juli 2019 kjennelse med slutning, "Klagers begjæring om besøksforbud tas ikke til følge". A anket Oslo tingretts kjennelse til Borgarting lagmannsrett ved e-post 29. juli 2019. Borgarting lagmannsrett avsa kjennelse i saken 31. juli 2019. Lagmannsretten forkastet As anke.

 

Ut fra de samlede opplysningene i saken, mener Spesialenheten det ikke er holdepunkter for å anta at B har gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med å avslå As begjæring om besøksforbud eller ved den videre håndteringen og behandlingen av klage og anke på avslaget om besøksforbud. Spesialenheten legger til grunn at påtalemyndigheten ved B har gitt A mulighet til å uttale seg om grunnlaget for hans begjæring om besøksforbud, og at As synspunkter har vært del av straffesaksdokumentene ved domstolens overprøving. Spesialenheten finner at verken de objektive eller subjektive vilkår for straffansvar etter straffeloven § 171 er oppfylt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 470/19-123, 18.03.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte tjenesteperson C for ulovlig bruk av makt mot A i forbindelse med at A skulle pågripes, mistenkt for kroppskrenkelse mot B.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, da det ikke var sannsynlig at C hadde opptrådt straffbart. Det ble hensyntatt at A og B ikke har besvart Spesialenhetens henvendelser om utdyping av anmeldelsen. A ble senere domfelt for vold mot offentlig tjenestemann C under pågripelsen i 2016. Det ble ikke i rettssaken fremmet anførsel om at C hadde brukt ulovlig makt mot A. For øvrig ville en eventuell overtredelse av straffeloven § 271 om kroppskrenkelse være foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 431/19-123, 19.03.2020

 

ANMELDELSE AV STEVNEVITNE FOR TJENESTEFEIL VED Å HA AVGITT FALSK FORKLARING FOR TINGRETTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte et stevnevitne for tjenestefeil ved at stevnevitnet hadde avgitt falsk forklaring for Vestfold tingrett ved å bekrefte at dokumenter var forkynt for A. A hevder i anmeldelsen til Spesialenheten at han ikke hadde mottatt disse dokumentene i original fra stevnevitnet og at han derfor ikke visste hva de gikk ut på.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mener det ikke er holdepunkter for at stevnevitnet har begått en straffbar handling. I Spesialenhetens vedtak ble det vist til bestemmelsene i domstolloven om forkynning. Forkynning ved stevnevitne skal så vidt mulig foregå for vedkommende personlig, helst på hans bopel eller stadige arbeidssted, jf. domstolloven § 168. Treffes han ikke på bopel eller på arbeidsstedet, kan forkynnelsen foregå for en voksen person av samme husstand, jf. § 169. Nekter man å ta imot forkynningen eller finnes det ingen på adressen som det kan forkynnes for skal stevnevitnet legge igjen, i lukket omslag, en skriftlig meddelelse om at skriftet kan hentes på rettens kontor, eller på nærmeste poststed eller på annet egnet sted, eksempelvis en politistasjon eller lensmannskontor.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 430/19-123, 19.03.2020

 

ANMELDELSE AV ANSATTE FOR TJENESTEFEIL VED Å HA AVSLÅTT SØKNAD OM ERVERV AV VÅPEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for tjenestefeil ved at ansatte ved politidistriktet hadde avslått As søknad om erverv av våpen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at A gjennom flere år har inngitt særdeles mange anmeldelser til politiet og Spesialenheten. Et gjennomgående trekk i anmeldelsene til Spesialenheten er at hvis en anmeldelse/klage ikke får det utfall A ønsker, svarer han med å anmelde den/de som har behandlet saken for om mulig å fremprovosere et resultat han mener er riktig. Det at man er uenig i en avgjørelse gir ikke i seg selv grunnlag for å konstatere straffbart forhold.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 429/19-123, 19.03.2020

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE REGISTRERING AV ANMELDELSER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for manglende registrering av hans anmeldelser av ansatte ved Vestfold tingrett, av en bostyrer, av en advokat og en anmeldelse for pengeutpressing.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at A gjennom flere år har inngitt særdeles mange anmeldelser til politiet. Han har også inngitt et stort antall anmeldelser til Spesialenheten knyttet til politiets unnlatelse av å registrere anmeldelser og manglende bekreftelser på anmeldte forhold. Denne praksis fra hans side må anses å kunne tendere mot misbruk av retten til å anmelde. Spesialenheten har i tidligere vedtak forutsatt at politidistriktet har rutiner som tilfredsstiller påtaleinstruksen § 7-1 ved håndtering av henvendelser fra A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 716/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE AV STEVNEVITNE FOR TJENESTEFEIL OG ANMEDELSE AV ANSATTE FOR Å HA INSTRUERT DOMSTOLENE VED BRUK AV FALSKE BESLUTNINGER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

A anmeldte et stevnevitne ved politidistriktet for tjenestefeil ved at vedkommende hadde hengt opp to brev på en inngangsdør som ikke var merket med beboer. Videre anmeldte A ansatte ved politidistriktet for å ha instruert domstolene ved bruk av falske beslutninger for å skade ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet vist til bestemmelsene i domstolloven om forkynning. Videre ble det vist til og lagt vekt på at A gjennom flere år har inngitt særdeles mange anmeldelser til politiet og Spesialenheten. Et gjennomgående trekk i anmeldelsene til Spesialenheten er at hvis en anmeldelse/klage eller sak ikke får det utfall A ønsker, svarer han med å anmelde den/de som har behandlet saken for om mulig å fremprovosere et resultat han mener er riktig. Det at man er uenig i en avgjørelse gir ikke i seg selv grunnlag for å konstatere straffbart forhold.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 753/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha misbrukt sin stilling og maktposisjon, samt utsatt henne for en uriktig tjenestehandling og truet og krenket hennes sikkerhet og rettigheter i nabolaget, ved å ringe henne å gi henne et pålegg om ikke å ta kontakt med X og Xs barn.

 

Åsted: På dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble kontaktet av X som opplyste at hun ble plaget og utsatt for truende atferd fra A. Ut fra en konkret vurdering, grunnet den konfliktfylte situasjonen mellom X og A, ble A gitt et pålegg fra B om ikke å kontakte X og hennes barn.

 

På bakgrunn av sakens opplysning og Spesialenhetens undersøkelser mener Spesialenheten at det ikke er sannsynlig at B opptrådte straffbart ved kontakten med A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven §§ 171 og 172 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 597/19-123, 15.02.2020

 

ANMELDELSE AV ANSATTE I POLITIET FOR ULOVLIG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha ilagt henne besøksforbud og fjernet henne fra å oppsøke en person og en eiendom uten grunn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var konkrete og objektive opplysninger som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde foretatt en straffbar handling i tjeneste. Det var dermed ikke grunnlag for å iverksette etterforsking.

 

A hadde blitt anmeldt av sin tidligere samboer som bodde i en omsorgsbolig. A ble ilagt besøksforbud og ble anholdt og kjørt bort da hun oppsøkte den tidligere samboeren i omsorgsboligen. Dette hadde skjedd ved flere anledninger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 664/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR INNBRUDD I BIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

Utrykningspolitiet

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for innbrudd i hans bil etter at flere av As eiendeler var stjålet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet stanset A i bil. Han ble vurdert som ruspåvirket, og ble tatt med for blodprøvetaking hos legevakten. B, som var passasjer og eier av bilen, hadde ikke førerkort. Det var også mistanke om at B var ruspåvirket. Bilen ble parkert på stedet mens A og B ble tatt med til lege og arrest. Da patruljen var tilbake ved bilen etter ca. 2 timer, var en rute knust.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at tjenestepersoner fra politiet hadde brutt seg inn i bilen ved å knuse en rute for å stjele As eiendeler.

 

Det var heller ikke sannsynlig at politiet på annen måte kunne holdes strafferettslig ansvarlig for at innbruddet skjedde. Bilen var ikke tatt i beslag av politiet, men parkert avlåst på stedet siden verken A eller B kunne kjøre den videre. Det var ikke forhold som sannsynliggjorde at politiet hadde opptrådt straffbart ved ikke å sikre bilen med As eiendeler i.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 497/19-123, 20.03.2020

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse i forbindelse med pågripelse av ham. A mente at politiet hadde behandlet ham hardhendt slik at han fikk vondt i høyre hånd, og ikke lenger kunne arbeide.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet rykket ut etter melding om at A hadde kastet glass på en bil og hadde vært truende. A hadde også knust et vindu. Han var aggressiv og beruset, og ble satt i drukkenskapsarresten.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at tjenestepersonene som pågrep ham hadde opptrådt straffbart. A hadde inntatt betydelige mengder alkohol, hadde utført skadeverk og var i politiavhøret usikker på hvordan skaden i hånden hadde skjedd. Av legejournalen fremgikk det også at A hadde lite smerter få dager senere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 614/19-123

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at to polititjenestepersoner (B og C)for ulovlig å ha ransaket ham da han satt utenfor skolen en kveld og røykte en sigarett. Ifølge anmeldelsen hadde B bedt ham om å «vrenge lommene», noe han gjorde. B åpnet en snusboks tilhørende A. A mente ransakingen var ulovlig fordi de ikke hadde ransakingsordre eller skjellig grunn til å mistenke ham for noe straffbart.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra sakens dokumenter fremgår det at B og C observerte A og en annen ung gutt, som delte en røyk og fremviste en snusboks for hverandre. A ble observert å ha rødsprengte øyne, noe som kan indikere bruk av narkotika. På denne bakgrunn ble A ransaket, og det ble funnet cannabis i snusboksen.

 

Etter straffeprosessloven § 195 kan det ransakes når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som kan medføre frihetsstraff. B og Cs observasjoner medførte at de hadde skjellig grunn til å mistenke A for bruk og besittelse av narkotika. B og C kunne selv beslutte ransaking når A treffes på fersk gjerning eller ferske spor, jf. straffeprosessloven § 198 første ledd nr. 2. Her hadde B og C ut fra forutgående observasjon ferske spor, og hadde hjemmel til å ransake A.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B og C hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 


 

Uke 11

Sak 772/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE AV FALSK FORKLARING/TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to polititjenestepersoner for å ha vitnet falskt mot ham i retten slik at han ble domfelt for kjøring i påvirket tilstand.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at polititjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Innholdet i politiets straffesaksdokumenter var samsvarende med det polititjenestepersonene hadde forklart seg om i tingretten. De hadde vurdert A som påvirket og resultatet fra blodprøvene som hadde blitt tatt av A og deretter analysert, viste at A faktisk var påvirket.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken ble henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 471/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat (B) for ikke å ha nedlagt påstand om frifinnelse i straffesaken mot ham i det fornærmede i saken i retten hadde forklart seg motstridene i forhold til tidligere forklaringer til politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Selv om bevissituasjonen endrer seg i retten, er det ingen plikt for aktor til å påstå frifinnelse i saken. Spørsmålet om påtalemyndighetens bevisbyrde anses oppfylt eller ikke, må uansett skje etter en konkret og sammensatt vurdering av bevisene i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 507/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson for å ha brukt håndjern på ham og satt dem så stramt at han fikk sår etter disse.

 

Åsted: Privat og offentlig sted

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Det ble brukt håndjern

 

Skader: Sår håndledd

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at polititjenestepersonen hadde opptrådt straffbart. Det var to polititjenestepersoner som pågrep A og satte håndjern på ham idet han var oppfarende og kalte dem for «Drittsekker!». Det var ikke opplysninger i saken om at det hadde blitt brukt ulovlig makt mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 672/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE AV RASISME, UTILBØRLIG OPPTREDEN OG MEDVIRKNING TIL NARKOTIKAOMSETNING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson for under en pågripelse å ha opptrådt rasistisk og fornærmende/utilbørlig. Videre at polititjenestepersonen beskytter en slektning som selger narkotika.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var konkrete og objektive opplysninger i saken som ga grunnlag for at polititjenestepersonen hadde opptrådt straffbart. Blant annet hadde det vært flere andre til stede under pågripelsen som ikke hadde opplyst at polititjenestepersonen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 64/20-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA ETTERFORSKET SAK M.M.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for ikke å ha etterforsket sak, for å stå i ledtog med As eksmann m.m.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det klare utgangspunkt er at politi og påtalemyndighet plikter å se til at etterforskingen er objektiv. Både det som taler for og imot mistenkte skal søkes klarlagt. Dette er nedfelt i blant annet straffeprosessloven § 226. Det er imidlertid påtalemyndigheten som leder etterforskingen, og som tar beslutningene knyttet til hvilke etterforskingsskritt som skal foretas. Dette er utpregede skjønnsmessige vurderinger, som det i utgangspunktet faller utenfor Spesialenhetens mandat å overprøve.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at B eller andre ved politidistriktet har opptrådt på et vis som kan lede til straffansvar ved håndteringen av saker der A er part. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 392/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to polititjenestepersoner (C og D) for brudd på taushetsplikten. A anførte at C og D hadde gitt opplysninger til hans arbeidsgiver i et møte, som medførte at A ble oppsagt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten avhørte As arbeidsgiver B, som opplyste at C og D hadde kommet til arbeidsplassen for å komme i kontakt med A. B opplyste til C og D at A ikke lenger arbeidet der. C og D dro da fra stedet. B avviste at han hadde mottatt opplysninger fra C og D om A. A ble oppsagt på grunn av interne forhold knyttet til A.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at C og D hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 617/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR UBEHAGELIG OG HENSYNSLØS OPPFØRSEL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for hensynsløs oppførsel mot henne i desember 2018, og for løgn.

A opplyste at hun, hennes mann og en venn, var på en adresse i sentrum etter et julebord. De banket på døren/husveggen, og ba vedkommende som bodde der om å komme ut. Han kom ikke ut, men ringte i stedet til politiet.

 

Politiet tok kontakt med A og de to mennene. Ifølge A var B svært intens og aggressiv. B beskyldte A for å ha skadet døren på adressen de hadde vært på. A har i ettertid lest saksdokumentene, herunder rapporten som B skrev etter hendelsen. Ifølge A er rapporten full av løgn og mangler. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt fordi det ble meldt om pågående innbruddsforsøk. B rykket ut på oppdraget sammen med to kolleger. A ble påtruffet sammen med to menn. Ifølge politiets dokumenter innrømmet A at hun hadde sparket i døren på adressen. A fremsto for politiet som beruset og aggressiv, og var vanskelig å kommunisere med. A ble gjort kjent med at hun ville bli anmeldt for skadeverk og bortvist fra sentrum. A har senere vedtatt forelegg for skadeverket.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 621/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN VED BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for å ha inngitt bekymringsmelding om A til barneverntjenesten. A mente også at det var uriktige opplysninger i bekymringsmeldingen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kan uavhengig av taushetsplikten utlevere opplysninger til barnevernmyndighetene i forbindelse med barneverntjenestens ivaretakelse av sine oppgaver etter barnevernloven. Politiet har også uavhengig av taushetsplikten, plikt til å melde bekymring til barneverntjenesten når det i saker fremkommer opplysninger som vekker bekymring for barns omsorgssituasjon.

 

Spesialenheten gjennomgikk bekymringsmeldingen. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart ved å inngi bekymringsmeldingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 97/20-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA FEILINFORMERT ANSETTELSESRÅDET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for at han kan ha feilinformert ansettelsesrådet om et pålegg om avvikling av bierverv gitt til A. Dette skal ha skjedd i 2014.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har behandlet en rekke anmeldelser fra A i sakskomplekset.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B har opptrådt på et vis som kan lede til straffansvar. Det ble i vurderingen sett hen til tidligere gjennomgang og vurderinger i sakskomplekset. Det ble i vurderingen av ikke å iverksette etterforsking også sett hen til at en mulig mistanke om grov uforstand i tjenesten i dag ville være foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 325 nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.  

 

 

Sak 771/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR UHJEMLET RANSAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte politiet for å ha gjennomført uhjemlet ransaking.

 

Spesialenhetens vurdering:

Polititjenestepersonene reiste hjem til A fordi hun ikke hadde møtt til soning. A og B var på adressen. Polititjenestepersonene ble sluppet inn i boligen. A ble vurdert som ruspåvirket, og det ble i forbindelse med at B skulle på toalettet, funnet hasj på badet. Jourhavende jurist besluttet ransaking også hjemme hos B. Det ble på stedene blant annet funnet div. narkotika.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at polititjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 49/20-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR UNØDVENDIG MAKTBRUK OG KONTROLL AV 12-ÅRING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet som stanset sønnen B på 12 år. B var på vei for å møte noen venner og ble uten forvarsel stanset av politiet og påsatt håndjern. Det viste seg etter kort tid at politiet hadde stanset feil person. B ble redd etter hendelsen, og barneverntjenesten og fastlegen mente at han burde få komme til politiet for et møte slik at han kunne bearbeide hendelsen. A fikk ikke svar på sine henvendelser og klage til politiet om dette. 

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av opplysninger i politiets operasjonslogg la Spesialenheten til grunn at politiet var på et væpnet oppdrag og lette etter en gjerningsperson.

 

De involverte tjenestepersoner stanset og kontrollerte B. B ble tatt hardt tak i og påsatt håndjern. Spesialenheten la til grunn at det deretter, anslått til 2 minutter, ble avklart at politiet hadde stanset feil person. Tjenesteoppdraget var pågående og politiet fortsatte deretter søket etter gjerningspersonen. Med utgangspunkt i tjenesteoppdragets alvorlige karakter, behovet for å handle raskt og hensynet til politiets egen sikkerhet, måtte det være adskillig rom for feilvurderinger og uheldig skjønn ved valg av handlemåte og virkemidler, uten at det skal medføre straffansvar. Etter en konkret vurdering gjaldt dette også kontrollen av B, selv om han var yngre enn gjerningspersonen det ble søkt etter.

 

Det var uheldig at tjenestepersonene stanset feil person og det er forståelig at B opplevde hendelsen som svært skremmende, situasjonen og hans alder tatt i betraktning. Selv om Bs beskrivelse av hendelsen ble lagt til grunn, mente Spesialenheten at den makt som ble brukt under tjenesteutførelsen eller at politiet stanset feil person, ikke innebar straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 205/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA VÆRT ALKOHOLPÅVIRKET I ARBEIDESTIDEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet opplyste at polititjenesteperson A hadde møtt alkoholpåvirket på arbeid.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det bevist at A var påvirket av alkohol med en promille på minst 0,41 da hun møtte på arbeid kl.06.00. Hun hadde om natten vært på byen. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at A var klar over at hun fortsatt hadde alkohol i blodet da hun møtte på arbeidet. Saken er vurdert etter straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Det var klart at As opptreden var et avvik fra den normen som er nedfelt i politiloven § 23, om at polititjenestepersoner ikke må være påvirket av rusdrikk i tjenesten.

 

Spesialenheten mente at As opptreden innebar brudd på en tjenesteplikt. Det var imidlertid Spesialenhetens vurdering at bruddet ikke var tilstrekkelig grovt til å innebære straffansvar. Sammenholdt med praksis på området, ble det i vurderingen vektlagt at As promille var forholdsvis lav. Det var heller ikke holdepunkter for at hun fremstod beruset på jobb eller at hun ikke mestret arbeidsoppgavene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 844/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA BESKYTTET YTRINGSFRIHETEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet, representert ved B, for ikke å ha grepet inn mot en pågående motdemonstrasjon da partiet X holdt markering. A anførte at politiet ved dette unnlot å beskytte den grunnlovfestede retten til ytringsfrihet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 732/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA FULGT OPP ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha henlagt hans anmeldelser og ikke beskytte ham mot mafia.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 44/20-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE OM BORTKOMMET BESLAG

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

Agder politidistrikt underrettet om at beslag i en straffesak var borte. Beslagene besto av 6 mobiltelefoner og 1 nettbrett.

 

Spesialenhetens vurdering:

Noen dager senere informerte politidistriktet om at beslaget var kommet til rette. Det var ikke holdepunkter for at noen i politidistriktet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri.  

 

 

Sak 52/20-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULL ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfull etterforsking i sak der A var fornærmet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk saken. Det var ikke opplysninger der som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 784/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE AV ANSATT I POLITIET FOR MEDVIRKNING TIL TRUSLER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet for å ha godtatt (medvirket til) at tre torpedoer oppsøke ham og stakk ham med sprøyter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var konkrete og objektive opplysninger som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde foretatt en straffbar handling i tjeneste. Det var dermed ikke grunnlag for å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 740/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson i politiet for å ha brutt hans rett til å se sakens dokumenter og opptrådt hensynsløst under ett avhør.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at det hadde skjedd en straffbar handling. Innholdet i det skrevne avhøret var overensstemmende med innholdet i lydavhøret, og det var ikke opplysninger der om at det hadde vært utvist hensynsløs opptreden fra polititjenestepersonens side.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 343/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE FOR FORHOLD UNDER OPPHOLD I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for at hun etter avhøret på politistasjonen ble låst inne på et toalett. Hun opplevde dette som svært traumatisk.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av sakens dokumenter at A ble satt på en ventecelle med toalett før hun ble avhørt. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at A ble låst inne på toalettet, eller at B på annet vis hadde opptrådt straffbart i forbindelse med As opphold på politistasjonen/i arresten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 346/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for å ha gitt taushetsbelagte opplysninger til ledelsen ved skolen. Opplysningene gjaldt en straffesak der A og sønnen C var siktet. A anmeldte også B for ikke å ville opplyse navn eller tjenestenummer i en telefonsamtale med A.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Opplysningene i saken gjorde det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Skolens ledelse var kjent med saken gjennom egne observasjoner.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 827/19-123, 10.03.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA FJERNET EIENDELER

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha bistått hans tidligere samboer og flyttemannskapene med å tømme As bolig for inventar og innhold. A har opplyst at inventaret var felles, og at samboeren derfor ikke hadde rett til å ta alt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var nedtegnet i PO-loggen at As tidligere samboer B ønsket bistand til å hente ut tingene sine fra boligen der A bodde. A hadde besøksforbud mot B. Det ble avtalt at politiet skulle bistå med en patrulje for å være til stede. Det går frem av loggen at en patrulje var på adressen til hentingen av tingene var gjennomført. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.    

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 258/19-123, 12.03.2020

 

ANMELDELSE AV HÅNDTERING AV KRAV OM ERSTATNING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A har søkt om erstatning etter strafforfølgning. Statens sivilrettsforvaltning avviste kravet. A mener politiet har utelatt vesentlig informasjon i sin uttalelse til Statens sivilrettsforvaltning.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk politiets oversendelsesbrev til Statens sivilrettsforvaltning med kommentarer til As krav om erstatning. Det var ikke holdepunkter for at det der var gitt eller utelatt vesentlige opplysninger for erstatningssaken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 153/19-123, 12.03.2020

 

ETTERFORSKING AV MULIG BRUDD PÅ TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Ansatte ved forvaltningsseksjonen i politidistriktet hadde behandlet og innvilget flere våpensøknader samtidig fra en seksjonsleder i samme politidistrikt. Søknadene var opprinnelig sendt til et annet politidistrikt, men var kommet bort og således ikke mottatt der. Seksjonslederen hadde purret på saksbehandlingen da det nærmet seg en villmarksmesse hvor han hadde tenkt å kjøpe våpnene. Det ble da besluttet, av flere ledere i fellesskap, at søknadene likevel kunne behandles i eget distrikt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke beviser for at det hadde skjedd en straffbar handling og henla saken.

 

Det var ikke holdepunkter for at behandlingen og innvilgelsen var i strid med dagjeldende saksbehandlingsregler. Det var først ca. 12 måneder senere at Politidirektoratet besluttet at våpensøknader fra ansatte skulle behandles i et annet politidistrikt.

 

Det ble videre vektlagt at innvilgelsen av søknadene ikke var i strid med gjeldende regler i våpenloven eller våpenforskriften. At søknadene ble innvilges raskt – etter at de var bortkommet, utgjorde heller ingen straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 557/19-123, 12.03.2020

 

ANMELDELSE AV SAKSBEHANDLINGSFEIL OG DOKUMENTFALSK I NAMSSAK

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for saksbehandlingsfeil og dokumentfalsk. A viste til at namsmannen ikke har tatt hensyn til dokumenterte utgifter ved fastsettelse av utleggstrekk.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk namssaken. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at namsmannen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 402/19-123, 12.03.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA SLETTET ANMELDELSE OG IKKE BESVART KLAGER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha slettet hans anmeldelse og ikke besvart klager.  Anmeldelsen var rettet mot to tjenestepersoner og fire sivile personer.

 

Spesialenhetens vurdering:

Da A leverte sin anmeldelse i juli 2018 til Oslo politidistrikt sendte han den samtidig til Spesialenheten for politisaker. Den delen av anmeldelsen som rettet seg mot politiet, ble avgjort av Spesialenheten 23. november 2018 uten etterforsking. A klaget til Riksadvokaten, og Riksadvokaten opprettholdt henleggelsen.

 

Det syntes på det rene at politiet ikke fant anmeldelsen igjen i sitt system da A purret i januar 2019. A innga anmeldelsen på nytt.

 

Saken mot de sivile personene ble henlagt av politidistriktet uten etterforsking i februar 2019. Etter klage fra A opprettholdt statsadvokaten henleggelsen i juni 2019.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart i forbindelse med sin håndtering av As anmeldelse og klage.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 74/19-123, 12.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT M.M.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak der det var mistanke om at polititjenesteperson A hadde utgitt tjenesteopplysninger til B, om hvor politiet var, slik at B skulle unngå å bli stanset av politiet.  Det er opplyst at B tilhører et belastet/kriminelt miljø. Det var også mistanke om at A hadde søkt i politiets systemer på B uten å ha tjenestemessig behov, og at A ved ett tilfelle hadde unnlatt å varsle om en mulig straffbar handling. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Å gi opplysninger om politiets operative virksomhet kan innebære brudd på taushetsplikten.

 

C opplyste til Spesialenheten at hun under kjøreturen hørte at B i telefonsamtale med A fortalte at de kjørte en kassebil og at det satt fem personer bak i varedelen. Hun hørte ikke hva A sa, men de kom frem uten å bli stanset av politiet. Også D forklarte at han hørte at B spurte A om hvor politiet var, og etter telefonsamtalen fortalte B dette til sjåføren. Opplysningene om samtalene stemte med anropsloggen på As mobiltelefon. A benektet i avhør hos Spesialenheten å ha gitt B opplysninger om hvor det var trygt å kjøre.

 

Selv om det var telefonisk kontakt mellom A og B under kjøreturen, mente Spesialenheten at det ikke var bevist utover rimelig tvil at A i samtalen ga opplysninger om hvor politiets patruljer befant seg. Ingen av vitnene hørte hva A sa til B. B har ikke ønsket å avgi forklaring i saken.

 

Slik transport som ble gjort, er ulovlig, og innebærer også stor risiko for passasjerenes liv og helse ved en trafikkulykke. Spesialenheten mente at mottak av slike opplysninger fordrer en handleplikt, i det minste å varsle operasjonssentralen.

 

Ut fra sakens opplysning oppfattet Spesialenheten det slik at A ikke gjorde noe på bakgrunn av opplysningen. På den annen side benektet A å ha mottatt slike opplysninger fra B.

 

Spesialenheten gikk ikke nærmere inn på om en eventuell unnlatelse av å varsle operasjonssentralen om mulig trafikklovbrudd, innebar brudd på en grov tjenesteplikt, da det uansett var tvil om faktum i saken og forholdet derfor ble å henlegge.

 

Det var på det rene at A hadde gjort en rekke oppslag på B i politiets registre. A har forklart om flere søk og årsaken til disse. Etterforskingen har imidlertid avdekket en rekke oppslag utover dette. Spesialenheten mente det for flere av tilfellene var grunn til å stille spørsmål ved om oppslagene var relatert til As arbeid og begrunnet i et tjenestemessig behov. Det var imidlertid etter Spesialenhetens vurdering ikke tilstrekkelig bevis for at ett eller flere av oppslagene ikke hadde vært tjenstlig begrunnet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 641/19 -123, 13.03.2020

 

ANMELDELSE FOR MISBRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte på vegne av sin datter B to polititjenestepersoner (C og D) ved Oslo politidistrikt for misbruk av makt mot B ved kontakt mellom C og D og B på en jernbanestasjon.

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet holdt B tilbake da B forsøkte å løpe fra stedet.

 

Skader: Ingen fysiske skader.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken fant Spesialenheten at det ikke var sannsynlig at C og D hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger. Det var sikret videoopptak av deler av kontakten mellom B og C og D. På bakgrunn av gjennomgang av dette videoopptaket mener Spesialenheten at det var nødvendig for C og D å holde B tilbake for å fullføre sitt tjenesteoppdrag som var å forvisse seg om at B var i stand til å ta vare på seg selv.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 19/20-123, 13.03.2020

 

ANMELDELSE AV MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for ulovlig bruk av makt og for ikke å ha tatt hensyn til hennes psykiske lidelser.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde begått en straffbar handling. A ble først kjørt til legevakten, men ble ikke tvangsinnlagt. Hun ble derfor innsatt i arrest. Der hadde hun angrepet politiet og ble senere tiltalt og domfelt for dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 243/19-123, 13.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV UNØDIG MAKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for å bruke unødig makt mot ham i forbindelse med at A ble pågrepet. A hadde gjemt seg i en møkkjeller i forsøk på å komme unna politiet. B og hans tjenestehund fant A, og hunden bet A flere ganger i armen og benet. A måtte opereres som følge av bittskadene. A opplyste også at han besvimte under pågripelsen, og at han ble fratatt klærne og måtte stå ca. 30 minutter utenfor bilen før han ble tatt med til sykehuset.

 

Åsted: Privat eiendom

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern og hund

 

Skader: Bittskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist at B, ved å bruke tjenestehunden under pågripelsen av A, hadde opptrådt straffbart. Det var forhold i saken som tilsa at det måtte utvises en særskilt aktsomhet for å ivareta politiets sikkerhet, og at viktigheten av å få gjennomført pågripelsen var høy. A hadde også forut for pågripelsen vist vilje til å skade politiet da han rygget inn i en politibil for å unndra seg pågripelsen.

 

Spesialenheten mente at B foretok en forsvarlig opptrapping ved å gi A pålegg om å holde seg i ro, og advarsel om at hunden ville bli brukt dersom han ikke etterkom pålegget. A oppfattet dette pålegget. Den maktanvendelsen som A ble utsatt for etter at tjenestehunden ble kommandert til å pågripe, fremsto som foranlediget av at A fysisk motsatte seg pågripelsen, og at han slo etter hunden og sparket mot B.

 

A ble kledd naken fordi det av sikkerhetsmessige hensyn var nødvendig å kontrollere om klærne hadde vært eksponert for kjemiske forbindelser. Det var ikke holdepunkter for at det ved gjennomføringen av dette var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 273 om kroppsskade.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 Uke 10   

Sak 748/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG FORKLARING I FORBINDELSE MED TRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for uriktig å ha opplyst i forvaltningssak at A hadde kjørt bilen i grøften. Han viste til at han hadde rygget kontrollert, og avviste at han hadde kjørt utfor vegen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det går frem av PO-loggen at operasjonssentralen ble kontaktet av en melder som ringte på vegne av en fortvilet kvinne på stedet. Melderen opplyste at A hadde kjørt i grøfta. To tjenestepersoner ble sendt ut på oppdraget. Ifølge bekymringsmeldingen tjenestepersonene skrev i etterkant, opplyste As kone at A hadde kjørt veldig vinglete. Hun hadde gått ut av bilen og sagt hun ikke ville sitte på mer. Ifølge konen skulle A da rygge bilen tilbake, og rygget ut i grøfta.

 

Det ble opprettet forvaltningssak, og A ble forhåndsvarslet om tilbakekall av førerrett, pålegg om innlevering av helseattest og gjennomføring av praktisk prøve, da det var tvil om A oppfylte helsekravene for å ha førerkort.

 

Ut fra de innhentede opplysningene la Spesialenheten til grunn at samtlige av de tilstedeværende, kun med unntak av A selv, hadde vært av den oppfatning at bilen stod i grøfta. Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde gitt uriktige opplysninger i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 221 om uriktig forklaring.  

 

 

Sak 467/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE AV GROVT BRUDD PÅ EN TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for ikke å ha tatt imot en anmeldelse mot firmaer som hadde utført håndverkstjenester på boligen hennes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at det hadde skjedd en straffbar handling. Det var ikke konkrete og objektive opplysninger som ga grunnlag for å iverksette etterforsking. I en rapport hadde lensmannen redegjort for at forholdet var en sivil sak grunnet et underliggende komplekst forhold vedrørende tilkobling av vann- og strøm til As eiendom.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 687/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA HENLAGT SAK PÅ GRUNN AV MANGLENDE KAPASITET

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet ved påtaleansvarlig B, for å ha henlagt hennes anmeldelse grunnet manglende kapasitet. A mente også at saken helt tiden har vært styrt mot en henleggelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere om vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke, og om det er andre forhold, slik som kapasitet, som begrunner en henleggelse. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. A hadde benyttet sin rett til å klage. Statsadvokaten opprettholdt henleggelsen.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B eller andre, ved utøvelse av sin skjønnsmyndighet hadde begått straffbare tjenestehandlinger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 542/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA REGISTRERT ET STRAFFBART FORHOLD

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for ikke å ha tatt imot og behandlet anmeldelser han ønsket å gjøre i saker hvor firmaet hans var fornærmet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var konkrete og objektive holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at politiet hadde opptrådt straffbart i saken. Ifølge politiets dokumenter hadde de snakket med A ved mange anledninger og også registrert opplysninger i politiets operasjonslogg, samt registrert flere anmeldelser. Politiet hadde også hatt mye kontakt med A om firmaet siden de var anmeldt i mange bedragerisaker. Namsmannen hadde også hatt kontakt med A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 704/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet for å ha gitt ut adressen hans til en annen person.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke forelå konkrete og objektive holdepunkter som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde begått en straffbar handling i tjenesten. Den ansatte erkjente å ha fortalt om As adresse til en annen person som hadde spurt om denne. Det hadde skjedd utenfor tjenesten og adressen var dessuten alminnelig kjent siden de bodde på et lite sted.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.   

 

 

Sak 643/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE AV ANSATT I POLITIET FOR Å HA SNOKET I BOLIGEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en navngitt ansatt i politiet for å ha oppsøkt og tatt seg inn i boligen hennes uten hjemmel i lov. A mente at vedkommende hadde snoket i papirene hennes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var konkrete og objektive opplysninger som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde foretatt en straffbar handling i tjenesten. Det var således ikke grunnlag for å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 546/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE AV NAMSMANNEN FOR TYVERI

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for å ha stjålet trygden og boligen hennes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Tingretten hadde truffet avgjørelse i saken og det var ikke holdepunkter for at namsmannen hadde brutt saksbehandlingsreglene i sitt arbeid.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 662/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE AV GROVT BRUDD PÅ EN TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for motarbeidelse av rettsvesenet, korrupsjon og industrispionasje.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var konkrete og objektive opplysninger som sannsynliggjorde at namsmannen hadde foretatt en straffbar handling i tjenesten. Tingretten hadde vurdert det faktiske grunnlaget i namssaken og konstatert at vilkårene for å iverksette tvangsskritt var til stede. Det var således ikke grunnlag for å iverksette etterforsking mot namsmannen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 Uke 9   

Sak 63/19-123, 24.02.2020

 

ANMELDELSE AV URETTMESSIG BORTVISNING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha oppsøkt henne i leiligheten og at hun deretter måtte forlate denne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet fikk melding fra en person som ikke fikk sove fordi det var fest hos A. Politiet rykket ut noe etter kl. 02.00 og ga pålegg om at det måtte være stille der inntil neste morgen kl. 08. Alle på festen forlot stedet kl. 02.55. Det var ikke holdepunkter for at A ble pålagt å forlate boligen sin.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 


Uke 6 - 8  

Sak 736/18-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL VED Å SIKTE PÅ PERSON MED VÅPEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten opprettet sak da A i forbindelse med etterforsking av en annen sak opplyste at to polititjenestepersoner hadde pekt på henne med våpen ved et transittmottak mens hun hadde sin lille datter i armene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Forholdet hevdes å ha skjedd i forbindelse med at politiet skulle pågripe og uttransportere en familie som var besluttet utvist. 

 

Det var gitt bevæpningsordre for oppdraget, og det var besluttet skjult bevæpning, ut fra politiets kjennskap til og vurderinger vedrørende omstendighetene rundt familien. Etterforskingen ga ingen bevismessige holdepunkter for at polititjenestepersonene verken siktet på A og hennes barn med våpen, eller truet med dette. 

 

Spesialenheten henla saken som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 615/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE FOR URETTMESSIG BORTVISNING OG BRUK AV MAKT VED PÅGRIPELSE OG INNSETTELSE I ARREST

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha bortvist henne fra sentrum, og å bruke makt mot henne i forbindelse med pågripelse og innsetting i arresten.  

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om natten

 

Oppdrag: Orden, pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern på A.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Det følger av politiloven § 7 at politiet kan gripe inn for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller for å avverge eller stanse lovbrudd. I slike tilfeller kan politiet blant annet bortvise personer. Politiet kom til stedet fordi det var meldt om uroligheter og voldsbruk. A var deltakende, og fikk pålegg om å forlate sentrum. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene som var i kontakt med A hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Det følger av politiloven § 5 at enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn og øvrige signaler som politiet gir. Unnlatelse er straffbart.

 

Politipatrulje nr. 2 påtraff A senere i sentrum, noe som viste at hun hadde unnlatt å etterkomme pålegget fra første patrulje om å forlate sentrum. På grunn av hennes brudd på bortvisningspålegg, beruselse og utagerende oppførsel, ble det besluttet at hun måtte innbringes til arresten. A motsatte seg dette, og måtte fysisk føres bort til politibilen. Hun sparket til den ene tjenestepersonen og utagerte i politibilen. Hun ble påsatt håndjern.

 

Politiet har blant annet anledning til å innbringe personer som på grunn av beruselse forstyrrer den offentlige ro og orden, jf. politiloven § 9. Bruken av makt for å gjennomføre tjenesteoppdraget gikk ikke utover det som var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og bruken av makt mot A var foranlediget av hennes egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 170/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner i politiet for tjenestefeil og brudd på taushetsplikt. A mente at politiet hadde konstruert straffesaker mot ham som gjengjeldelse etter en konflikt han hadde med påtalemyndigheten. Han viste også til at politiet hadde oversendt dokumentene i straffesakene hans til et organ han mente var privat, og at det var ført dokumenter i straffesakene mot ham i en sak han ikke var involvert i. A mente dette innebar taushetsbrudd.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at det ble opprettet fire straffesaker mot A og gjennomført etterforsking. Politiet innstilte på tiltale, men statsadvokaten besluttet at sakene skulle henlegges etter bevisets stilling. Politidistriktet innga klage på A og oversendte saksdokumentene i straffesakene til organet som behandlet klagen. 

 

Etter Spesialenhetens mening var det ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at politiet synes å ha etterforsket anklager mot A som utvilsomt måtte undersøkes nærmere, og at det ble gjennomført relevant etterforsking for å belyse sakene. Det vises også til at det organ politiet sendte straffesaksdokumentene til er en del av et offentlig tilsyns- og disiplinærsystem.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 800/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA BLITT OPPSØKT PÅ BOPEL MM.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha oppsøkt henne på bopel flere ganger. Politiet banket hardt på døren, og unnlot å bruke ringeklokken. Politiet var heller ikke villige til å høre hennes versjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet oppsøkte A fordi naboer klaget over høy musikk fra leiligheten hennes. A så at det var politiet som banket på, men åpnet ikke døren. Politiet reiste, siden A dempet musikken. Politiet kom også til A fordi det var vannlekkasje fra leiligheten, og A ikke besvarte henvendelser fra sameiet om dette. A fikk pålegg om å åpne døren for rørleggeren.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.   

 

 

Sak 501/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR IKKE Å HA MOTTATT OG ETTERFORSKET EN ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ønsket å anmelde ansatte i kommunen for «ran» fordi de hadde purret på husleien hans. A mente at han hadde betalt husleien, men at det kunne ha oppstått en feil i banken som gjorde at pengene ikke kom frem. Polititjenestepersonen hadde da sagt at han måtte ta dette opp med banken og kommunen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at politiet som utgangspunkt skal registrere mulig straffbare forhold, men at det i foreliggende tilfelle ikke var straffbart å be A om å ta opp feilen med banken og kommunen. Forholdet var åpenbart ikke et ran.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 325/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE AV NAMSMANN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for tyveri av trygd, fordi han ikke hadde penger til livsopphold.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det er avholdt utleggsforretning der det er besluttet utlegg i As trygd. A har hatt anledning til å påklage avgjørelsen.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 681/19-123, 06.02.2020

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED FRAVIKELSE AV EIENDOM

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for å ha gjennomført ulovlig tvangsfravikelse av hans fritidseiendom.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgår av premissene i lagmannsrettens dom at A har fremført alle sine innvendinger mot tvangsfravikelsen i ankesaken. Han har i stor grad påberopt de samme innvendinger i sin anmeldelse til Spesialenheten.

 

Det er på det rene at A, til tross for dommen der det slås fast at namsmannen skal gjennomføre tvangsfravikelse, protesterte, klaget og brakte saken inn for domstolen da tvangsfravikelsen faktisk ble gjennomført.

 

Det er ikke bevismessige holdepunkter for at namsmannen har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 20/20-123, 06.02.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA AVBRUTT EN DEMONSTRASJON

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

En organisasjon anmeldte tjenesteperson B for ulovlig å ha stanset en politisk markering som organisasjonen avholdt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B eller andre tjenestepersoner hadde opptrådt straffbart. Det oppsto ordensforstyrrelse og fare for enkeltpersoners sikkerhet, noe som gjorde at politiet måtte gripe inn.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 335/19-123, 06.02.2020

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for i over lengre tid å ha blitt trakassert og forfulgt av politiet. A har opplyst om konkrete episoder, blant annet ransaking hjemme hos ham i februar 2019.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgangen av PO-loggen viste at A stadig var i kontakt med politiet. Gjennomgangen indikerte også at politiets kontakt med A har vært nødvendig, og utelukkende knyttet til tjenesten.

 

Når det gjaldt rettmessigheten av ransakingen i februar 2019, forelå det beslutning fra tingretten om dette. At det gikk 26 dager fra beslutning forelå til ransakingen ble gjennomført er ikke optimalt, men vil ikke kunne medføre straffansvar for politiet.

 

Ransakingen skal foretas så skånsomt som forholdene tillater. Politiet skal samtidig ivareta andre hensyn i denne sammenheng, deriblant sikkerhet for seg selv og andre, og også etterforskingen av straffesaken. Ovennevnte hensyn antas å være årsaken til at A og hans samboer ble atskilt under ransakingen, og at de ikke fikk gå fritt mens politiet arbeidet på stedet. Spesialenheten konstaterte at bevæpningen ble besluttet på riktig nivå i politiet, i forkant av ransakingen.

 

Spesialenheten mente at anmeldelsen, sammenholdt med de innhentede opplysningene, ikke ga rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det har ikke fremkommet opplysninger som gjør det sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart i sin befatning med A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 296/19-123, 06.02.2020

 

ANMELDELSE FOR VOLD, ULOVLIG PÅGRIPELSE OG TYVERI

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ble pågrepet mistenkt for promillekjøring. Han opplyste at han ikke hadde kjørt bilen, men satt i bilen utenfor bopel uten at nøkkelen var i. Han ble pågrepet, påsatt håndjern med stor brutalitet og kjørt til arresten. Ifølge A tok tjenestepersonene hans mobiltelefon, dokumenter og lommebok. I arresten falt han om bevisstløs på grunn av politiets behandling, og måtte på sykehus. Ifølge A hadde han 20 000 kroner i kontanter i lommeboken. Pengene var borte da han fikk tilbake lommeboken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om mulig promillekjøring. A satt i bilen da patruljen ankom. Han var meget beruset. Han var ikke mulig å få kontakt med, og nektet å blåse i alkometer. Politiet tok ham med til tjenestebilen. Han ble vanskelig og la seg ned. A ble påsatt håndjern og kjørt til arresten. Da han kom i arresten falt han om og ble kjørt til legevakten. Blodprøven viste 2,73 i promille.

 

A hadde ikke konkret beskrevet hvordan den ulovlige voldsbruken skulle ha skjedd utover at det var "brutalt". A har ikke besvart Spesialenhetens henvendelse om avhør. Det er verken i politiets anmeldelse eller i oppdragsloggen nedtegnet opplysninger som indikerer et hendelsesforløp som A har beskrevet. Det er heller ikke nevnt noe om lommebok med penger.

 

Manglende nedtegning i politiets oppdragslogg eller i øvrige dokumenter om bruk av makt og opplysninger om lommeboken er selvsagt ikke i seg selv bevis på at As beskrivelse ikke er riktig. Sett i sammenheng med at A var meget beruset, med dertil nedsatt evne til å oppfatte og erindre hendelsen, fant Spesialenheten ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 321 om tyveri.  

 

 

Sak 357/19-123, 10.02.2020

 

ETTERFORSKING AV TRAFIKKULYKKE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Vegtrafikkulykke hvor en politipatrulje under utrykning kjørte inn i bakenden på forankjørende motorvogn.

 

Spesialenhetens vurdering:

To patruljebiler kjørte utrykning med blålys på E134 mellom Hokksund og Kongsberg og tok under dette igjen en forankjørende motorvogn. Den sivile føreren la seg ut på vegskulderen slik at den første patruljebilen kunne passere. Imidlertid ble vegskulderen borte idet vegen gikk inn på en bru over en elv. Den sivile føreren så at det kom enda en politibil bak ham, men valgte å legge seg tilbake i vegbanen idet vegskulderen ble borte.

 

Patruljebilen så at den sivile bilen lå på vegskulderen og ga fri veg for den første politibilen. Plutselig svingte bilen tilbake på vegen igjen i lav hastighet. Selv om patruljebilen bremset kraftig opp oppstod det en påkjørsel bakfra i den sivile bilen foran.

 

Spesialenheten henla saken mot sjåføren av patruljebilen som intet straffbart forhold og mot sjåføren av den sivile bilen etter bevisets stilling. I følge vegtrafikkbestemmelsene skulle føreren av den sivile bilen gitt utrykningskjøretøyet fri veg, men Spesialenheten mente at uaktsomheten ikke var så alvorlig at det var grunnlag for straffansvar.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3.  

 

 

Sak 486/19-123, 10.02.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG UMYNDIGGJØRING OG MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson for å ha umyndiggjort henne og fått oppnevnt en verge mot hennes egen vilje.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet hadde fått melding om at A ble utsatt for familievold og hadde funnet konkrete spor/tegn på det. Det ble videre opplyst at A var å anse som psykisk utviklingshemmet. Det var fylkesmannen som hadde fått oppnevnt midlertidig verge for A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 Uke 5

Ingen avgjørelser i perioden.Uke 4  

Sak 793/18-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for kroppskrenkelse. A hadde blitt kontaktet av sin mor, som opplyste at politiet var hjemme hos henne for å ransake. A reiste til moren og observerte at politiet brukte makt mot henne. A ba politiet slippe moren. En tjenesteperson dro A i armen og la sin andre arm rundt As hals. Han tok deretter tak rundt As mage og dro henne ut av huset. A var gravid og følte at hun ble kvalt.

 

Åsted:

Privat eiendom, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag:

Pågripelse

 

Ruspåvirkning:

Nei

 

Maktbruk:

Saken viste at tjenestepersonen tok tak i As høyre hånd, med sin høyre hånd, og førte sin venstre hånd over As rygg/skuldre/nakke. A ble dratt ut etter armen, og ble samtidig ført ut med tjenestepersonens venstre hånd.

 

Skader:

Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A ikke etterkom gjentatte pålegg om å holde avstand til politiet under deres tjenesteutøvelse, at hun motsatte seg å forlate huset og måtte dras ut. I slike situasjoner vil politiet ha anledning til å bruke makt innenfor rammene angitt i politiloven § 6, jf. politiinstruksen §§ 3-1 og 3-2. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 

 

Sak 71/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha beskyttet henne mot feil person. A viste til at hun hadde fått fortrolig adresse på grunn av årelang trakassering fra en person. Flere år senere fikk hun beskjed av politiet om at vedkommende som hadde trakassert henne var død, og at adressesperren var opphevet. A mente dette ikke stemte, og at politiet hadde beskyttet henne mot feil person.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble blant annet vist til at fortrolig adresse ikke retter seg mot en konkret person, men innebærer en beskyttelse mot at alle privatpersoner får innsyn i adressen. Spesialenheten fant det ikke nødvendig å undersøke om vedkommende politiet anså som trusselutøver var vedkommende A ønsket beskyttelse mot. Det ble lagt til grunn at politidistriktet i forbindelse med varsel fra KRIPOS om oppheving av adressesperren, gjorde en rekke undersøkelser før det ble besluttet opphevelse av adressesperren. Videre vises til at A har benyttet seg av sin klageadgang.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 564/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA FORFALSKET RAPPORT

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha forfalsket rapport i forbindelse med forhåndsvarsel om utvisning. A og ektefellen ble stanset for utlendingskontroll. A mente at rapporten som var skrevet etter samtale med vaktmesteren på stedet, om hvorfor A og ektefellen var der, var forfalsket.

 

Spesialenhetens vurdering:

As ektefelle ble innbrakt til PUs lokaler med mistanke om arbeid i Norge i strid med utlendingsloven. A ble innbrakt med mistanke om arbeid i strid med gitt oppholdstillatelse som faglært.

 

Spesialenheten kunne ikke se at A gjennom sin anmeldelse hadde sannsynliggjort at politiet hadde opptrådt straffbart. Han har heller ikke gjort seg tilgjengelig for Spesialenheten for å opplyse saken. Spesialenheten fant etter gjennomgangen av de innhentede dokumentene i saken, det ikke sannsynlig at de anmeldte tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 


Sak 835/18-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødig maktbruk under pågripelse.

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om kvelden

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken etter at han hadde slått mot den ene tjenestepersonen.

 

Skader: Fysisk skader i kne

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. De hadde ikke brukt mer makt enn nødvendig for å få kontroll på A og pågripe ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 272 om grov kroppskrenkelse.

 

 

Sak 722/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE FOR SKADEVERK OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha oppsøkt hans leilighet og koblet ut strømmen. Dagen etter kom politiet tilbake og satte strømmen på igjen. På grunn av strømbruddet ble maten i fryseren ødelagt, fiskene i akvariet døde og det oppsto lekkasje. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ilagt besøksforbud. Flere patruljer forsøkte å komme i kontakt med A for å forkynne besøksforbudet. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte ved Oslo politidistrikt i den anledning hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger som beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 291/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for brudd på taushetsplikten, for i telefonsamtale med As datter C å ha opplyst at saken mot A ikke var ferdig etterforsket, at A ville miste førerkortet og sannsynligvis få bot.

 

Spesialenhetens vurdering:

B hadde forsøkt å komme i kontakt med A uten å lykkes. Hun ringte C for å få As kontaktinformasjon. B har avvist at hun ga slike opplysninger om A som C og A har forklart.

 

Saken sto ord mot ord, og Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at B hadde gitt taushetsbelagte opplysninger om A til C.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt. 

 

 

Sak 115/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BESLAG AV PASS

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha arrestert henne uten grunn og tatt fra henne hennes pass. Fordi hun ikke hadde passene, kunne hun ikke møte til et rettsmøte berammet utenfor Norge.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ut fra opplysningene i saken ikke sannsynlig at politiet hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med pågripelsen av A. Etterforskingen har vært konsentrert om beslaget av As pass.

 

Spesialenheten la til grunn at tjenesteperson C fant passene ved gjennomgang av As bagasje i arresten i forbindelse med at hun ble pågrepet mistenkt for vold mot offentlig tjenesteperson. Ifølge rapport om ransaking og beslag var ransakingen begrunnet i "ferske spor".

 

Uten beslutning som nevnt i § 197 kan polititjenesteperson blant annet forta ransaking når mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor, jf. straffeprosessloven § 198. Ut fra sakens opplysning kunne Spesialenheten vanskelig se at C hadde hjemmel til å ransake i medhold av straffeprosessloven § 198. Det var også vanskelig å se hvilken bevisverdi As pass kunne ha i sak om vold mot offentlig tjenesteperson, eller i andre saker i sakskomplekset mot A.

 

De avhørte tjenestepersonene kunne ikke begrunne/forklare hvorfor politiet hadde As pass. Spesialenheten mente at det ut fra sakens opplysning var nærliggende å anta at passene ble tatt fra A for å hindre henne i å unndra seg straffeforfølgning ved ikke å møte til et berammet rettsmøte. Imidlertid var det i straffesaken(e) mot A verken beslutning om eller skriftlig samtykke til innlevering av pass, eller begjæring til tingretten om fengsling eller alternativt fengslingssurrogat i form av innlevering av pass, jf. straffeprosessloven §§ 181 og 188. Ifølge politiadvokat D hadde dette heller ikke vært vurdert som aktuelt.

 

Spesialenheten oppfattet tjenesteperson C slik at opplysningen i rapporten om ransaking/beslag ikke var korrekt hva gjaldt hvem som hadde besluttet ransakingen og grunnlaget for dette. Gjennomgang av saksdokumenter og avhør av tjenestepersonene har ikke med sikkerhet kunnet avdekke hvem som faktisk besluttet ransakingen, at passene skulle tas fra A eller hva som var det rettslige grunnlaget og begrunnelsen for beslutningen. Slik faktum i saken uansett fremkom gjennom Spesialenhetens etterforsking, mente Spesialenheten å kunne legge til grunn at ransakingen var uhjemlet. Saken mot C ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Som påtaleansvarlig på saken var det politiadvokat Ds ansvar å ta stilling til om politiet fortsatt skulle ha As pass eller om spørsmålet skulle bringes inn for retten til avgjørelse. Spesialenheten mente at D hadde begått grov tjenestefeil, men fant det ikke bevist at D hadde opptrådt grovt uaktsomt. Saken mot D ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Også for tjenesteperson B ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering i erfaringsøyemed. 

 

 

Uke 3  

Ingen avgjørelser i perioden.


Uke 2  

Sak 455/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULL HÅNDTERING AV IDENTITETSPAPIER MV.

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet (PU)

 

Anmeldelse:

A har anmeldt flere forhold i forbindelse med at hun kom til Norge og ba om asyl. Blant annet at hun ble internert uten å få noe informasjon. Ved ankomst ble hun kledd naken selv om hun ikke hadde gjort noe kriminelt. Hun ble deretter fremstilt for retten, hvor hun ble fortalt at hun hadde overtrådt regelverket siden hun kom fra et Dublin-land; et regelverk hun ikke kjente til. Da hun kom til Norge ga hun sine originale identitetspapirer til politiet. Papirene kom på avveie. I korrespondansen for å søke å finne de bortkomne dokumentene, løy vedkommende hun korresponderte med om at dokumentene ikke fantes i Norge og at hun måtte finne dokumentene i Polen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Både pågripelsen av A og hennes opphold på Trandum var i tråd med utlendingslovens bestemmelser. Innsatte ved Politiets utlendingsinternat skal som hovedregel kroppsvisiteres ved førstegangs innsettelse på utlendingsinternatet. Formålet med undersøkelsen er todelt, ved at den både skal forebygge at uønskede gjenstander medbringes inn på internatet og å avdekke om den innsatte er i besittelse av dokumenter mv. som kan bidra til å klarlegge vedkommendes identitet og sikre iverksetting av vedtaket.

 

Vedrørende dokumenthåndteringen, la Spesialenheten til grunn at også As gyldige pass og oppholdskort fra Polen var ment å følge uttransporten til Polen. Spesialenheten stilte seg noe undrende til at dokumentene i de påfølgende dagene ble ansett å være på avveie, da det av føringer i aktuelle register fremgikk at As gyldige pass og oppholdskort var tatt i beslag av politiet på Gardermoen og befant seg der.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at tjenestepersoner i PU eller Øst politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 603/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV BEVISMANIPULASJON OG TILBAKEHOLDELSE AV SENTRALE BEVIS

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for tjenesteforsømmelse, bevismanipulasjon og tilbakeholdelse av viktige bevis i straffesak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk As argumenter og sakens dokumenter. A har i saken utprøvd sine ankemuligheter, hans argumentasjon er langt på vei sammenfallende i hans anke til lagmannsretten, til Høyesterett og til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

 

Spesialenheten fant ikke konkrete holdepunkter som sannsynliggjorde at B har gjort seg skyldig i straffbar tjenesteforsømmelse eller andre straffbare forhold ved håndteringen av etterforskingen eller iretteføringen av saken mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 231/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødvendig maktbruk i forbindelse med avhenting til avhør og for at han ble ilagt besøksforbud mot tre mindreårige jenter.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble siktet og senere tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende adferd mot tre mindreårige jenter. Han ble i den forbindelse ilagt besøksforbud overfor de fornærmede. Straffesaken ble til slutt henlagt på grunn av tvil om As tilregnelighet.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det ble truffet beslutning om besøksforbud i medhold av straffeprosessloven § 222a og at A senere ble tiltalt for de forhold som utgjorde grunnlaget for besøksforbudet. Verken i As anmeldelse eller i de innhentede dokumentene fremkom det opplysninger om at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med at han ble hentet til avhør.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 372/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV GJENTATTE GROVE TYVERIER FRA BOLIG

 

Politidistrikt:

Politiets sikkerhetstjeneste

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson som hun mener er ansatt i PST for gjentatte grove tyverier fra leiligheten hennes. A mente det hadde skjedd over 1000 innbrudd hos henne. A hadde forsøkt å anmelde forholdene men hadde blitt nektet dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at ansatte i PST og politiet hadde opptrådt straffbart og saken ble henlagt da det ikke var rimelig grunn til å iverksette etterforsking. A hadde også tidligere anmeldt tilsvarende forhold.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 322 om grovt tyveri. 

 

 

Sak 629/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA STANSET DEMONSTRASJON

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ved partiet X anmeldte politiet for å ha ventet for lenge med å stanse en demonstrasjon avholdt i en by.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Demonstrantene hadde fått nødvendige tillatelser til å gjennomføre demonstrasjonen. Da politiet oppfattet at det ble tumulter, ble markeringen stanset kl. 14.44, altså ca. 15 minutter før den egentlig skulle ha vært ferdig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 655/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å FÅ INNGI ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at hun ikke fikk inngi anmeldelse mot en vekter som hun hadde vært i konflikt med på et kjøpesenter. A hadde blitt utestengt fra kjøpesenteret.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var nedtegnet i oppdragsloggen at A var på politistasjonen for å anmelde vekteren, men at det etter lang samtale var vanskelig å få tak hva det var vekteren hadde gjort som var straffbart. A hadde bistand av en advokat som skulle hjelpe henne med å klage over at hun var utestengt fra kjøpesenteret.

 

Det følger av påtaleinstruksen § 7-1 tredje ledd at enhver anmeldelse snarest skal registreres i samsvar med gjeldene regler. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at tjenestepersoner i Sør-Øst politidistrikt, i møtet og kontakt med A hadde opptrådt straffbart. A ble ikke avvist av politiet i forbindelse med ønske om å inngi anmelde.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 118/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha opptrådt unnvikende og avvisende etter at hun meldte om en person som opptrådte truende og var suicidal.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen er lagt vekt på at politiet gjentatte ganger var i kontakt med samtlige involverte for å kartlegge situasjonen, og at det ble gjennomført enkelte undersøkelser opp mot legevakten og A. Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 450/18-123

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BEFATNING MED VÅPEN OG AMMUNISJON

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

 

 

Anmeldelse:

A ble etterforsket for å ha hatt ulovlig befatning med to pistoler og diverse ammunisjon, for ikke å ha sendt et narkotikabeslag til Kripos, og for brudd på våpenloven i forhold til en rifle.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det var bevismessige holdepunkter for at A hadde tatt en pistol ut fra lensmannskontoret uten å ha politimesterens tillatelse til det. Pistolen hadde vært oppbevart på forsvarlig vis. Det ble lagt til grunn at A hadde hatt diverse ammunisjon på kontoret sitt på lensmannskontoret, og at det ikke var forsvarlig oppbevaring. Det ble også funnet et gammelt narkotikabeslag på kontoret hans som skulle ha vært destruert. En rifle som stod på kontoret hans manglet sluttstykke (lå i våpenskapet), slik at det ikke ble ansett som ulovlig oppbevaring.

 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken ble sendt til politimesteren til administrativ avgjørelse

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Våpenloven § 33 jf. § 7 om politimesterens tillatelse til erverv av skytevåpen. 

 

 

 

Uke 1 

Ingen avgjørelser i perioden.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no