freebet

escort kusadasi

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 13

ØST

Sak 492/19-123, 23.03.2020

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt vold mot ham under en pågripelse. Det var ikke i anmeldelsen opplyst hvilken makt politiet hadde brukt. A trakk senere tilbake anmeldelsen.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var loggført at A fremstod psykotisk, og at han ble kjørt til legevakten før han ble innsatt i arresten. A har ikke gitt opplysninger om volden han mener seg utsatt for. Det er i vurderingen av ikke å iverksette etterforsking også sett hen til at A har trukket anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 688/19-123, 23.03.2020

 

ANMELDELSE FOR GROV UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte ved Agder politidistrikt for mulig tjenestefeil ved å ha delt informasjon om straffesak til uvedkommende. A mener at dette kan ha skjedd blant annet ved et foreldremøte tilbake i 2005.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken er det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner fra Agder politidistrikt har gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som er beskrevet i anmeldelsen i denne saken.

 

I denne vurderingen har Spesialenheten lagt vekt på at anmeldelsen er lite konkret. Verken i anmeldelsen eller i den senere kontakten med Spesialenheten angir A noen nærmere begrunnelse eller redegjørelse for hvilke straffbare forhold som A mener skal ha funnet sted. Videre knytter deler av anmeldelsen og mulige tjenestefeil seg til et foreldremøte tilbake i 2005. På bakgrunn av tidsaspektet og manglende konkretisering av de straffbare forhold, finner ikke Spesialenheten at det er rimelig grunn til å iverksette etterforsking i denne saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven av 1902 § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 524/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEPERSONER FOR GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre tjenestepersoner ved Oslo politidistrikt for å ha fremprovosert at han kjørte på rødt lys. I anmeldelsen skriver A at det var den ene tjenestepersonen som trykket på "rødt lys knappen", ikke en fotgjenger slik politiet hevdet. Videre anfører A at tjenestepersonene opplyste at de nettopp hadde kommet til stedet og at de skulle stå der utover dagen. Da A kom kjørende forbi stedet ca. en halv time senere, hadde de dratt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var bevismessige holdepunkter for at noen av de tre tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

I vurderingen har Spesialenheten vektlagt at A selv har erkjent at han trolig befant seg på fotgjengerfeltet da lyset skiftet til rødt. Selv om politiet har anledning til å bruke skjønn, vil det klart ikke være straffbart å ilegge et forelegg for denne type trafikkovertredelse. Dette selv om en av tjenestepersonene har trykket på knappen for fotgjengere.

 

Hva gjelder As anførsel om at tjenestepersonene har løyet til ham ved å si at de skulle oppholde seg på stedet, men ikke var der ca. en halv time senere, bemerker Spesialenheten at politiets oppgaver til enhver tid prioriteres ut fra de foreliggende oppgaver og hendelser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 408/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TYVERI AV PENGER I FORBINDELSE MED PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner ved Oslo politidistrikt for tyveri av penger, i forbindelse med at han i to straffesaker ble pågrepet og satt i sentralarresten i Oslo.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens gjennomgang av den ene saken A mener at politiet stjal penger fra ham viser at det ikke er registrert pengebeslag i noen av politiets systemer. 

 

I den andre saken er det tatt beslag i penger overfor A. Det er skrevet rapport om ransaking og beslag i forbindelse med dette pengebeslaget. Det er derfor sikret notoritet om tjenesteoppdraget og politiets håndtering av pengene i saken. Rettskraftig avgjørelse om pengebeslaget foreligger ennå ikke.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 448/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i Agder politidistrikt for tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet ved at politiet hadde samarbeidet med barnevernet, slik at As barn etter vedtak i Fylkesnemnda ble tatt under offentlig omsorg. A mente at bakgrunnen for at hennes barn ble tatt under offentlig omsorg var en grunnløs anmeldelse mot barnas far.

 

I anmeldelsen fremhever A at politiet har foretatt to ransakinger i hennes hjem uten gyldig tillatelse og at hennes mann satt på glattcelle i 24 timer uten lovlig grunn eller bevis.

 

A har også påpekt at gjennomføringen av de tilrettelagte avhørene av hennes barn ikke har vært tilfredsstillende.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at polititjenestepersoner eller politijurister i Agder politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenheten legger til grunn at sakene A har anmeldt til Spesialenheten er behandlet i tråd med straffeprosesslovens bestemmelser. I den ene saken var det oppnevnt bistandsadvokat, setteverge og forsvarer for å ivareta partenes rettssikkerhet. Når det gjelder As anførsler om ulovlig ransaking og pågripelse viser Spesialenheten til at stedlige tingrett også vurderte saken og mente at det forelå skjellig grunn til mistanke og hjemmel for å ransake hos siktede.

 

Spesialenheten bemerker for øvrig at A ikke har benyttet sin rett etter straffeprosessloven til å påklage avgjørelser til nærmeste overordnede påtalemyndighet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 500/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for ikke å ha besvart henvendelsen hennes om begjæring om besøksforbud.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiadvokaten burde ha besvart henvendelsen, men det var ikke sannsynlig at forholdet utgjorde et grovt brudd på en tjenesteplikt

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering.

 

 

Sak 494/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE FOR LEGEMSFORNÆRMELSE OG GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner ved Oslo politidistrikt for kroppsskade. A anfører at hun i juni 2018 ble pågrepet utenfor sitt hjem og i den forbindelse ble påført en kroppsskade av polititjenestepersoner. Hun anmelder også en politiadvokat for kroppsskade ved å ha oversendt saken til domstolen.

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av sakens opplysninger la Spesialenheten til grunn at de anmeldte forhold fant sted i 2008. Det foreligger ingen informasjon om at ansatte ved Oslo politidistrikt skal ha vært i kontakt med A i juni 2018.

 

Spesialenheten har kommet til at aktuelle straffebestemmelser for de anmeldte forhold er straffeloven 1902 § 228 første ledd om legemsfornærmelse, § 228 annet ledd om legemsfornærmelse med skadefølge og § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.

 

Et eventuelt straffansvar var allerede foreldet da A anmeldte forholdet til Spesialenheten.

 

Ved vurderingen av om det er rimelig grunn til å iverksette etterforsking etter straffeprosessloven § 224 første ledd er det et moment av vekt at forholdet er foreldet. Videre er det etter Spesialenhetens syn heller ikke andre forhold ved saken som tilsier at det bør iverksettes etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven 1902 § 228 første og annet ledd.

Straffeloven 1902 § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.  

 

 

Sak 599/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE AV ANSATTE I POLITIET FOR ULOVLIG TVANGSBRUK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha ilagt henne besøksforbud og fjernet henne fra en eiendom uten grunn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var konkrete og objektive opplysninger som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde foretatt en straffbar handling i tjeneste. Det var dermed ikke grunnlag for å iverksette etterforsking.

 

A hadde blitt anmeldt av sin tidligere samboer som bodde i en omsorgsbolig. A ble ilagt besøksforbud og ble anholdt og kjørt bort når hun oppsøkte den tidligere samboeren i omsorgsboligen. Dette hadde skjedd ved flere anledninger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 29/20-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE FOR OVERVÅKNING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å forfølge og overvåke ham 24 timer i døgnet. Ifølge A har politiet installert overvåkningskamera hjemme hos ham og de forfølger ham på T-banen og på bussen.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking. Det er ikke sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 801/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE AV UTILBØRLIG PÅVIRKNING AV RETTENS AKTØR

 

Politidistrikt:

Oslo statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A var forsvarer i en straffesak og anmeldte en statsadvokat for å ha forsøkt å påvirke hennes opptreden som advokat og forsvarer i saken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete og objektive holdepunkter som sannsynliggjorde at statsadvokaten hadde opptrådt straffbart.

 

Forholdet hadde blitt tatt opp i retten like etterpå. Det var videre opplyst at statsadvokaten hadde beklaget måten han hadde opptrådt på, men vist til at det var en grunn til at han kommenterte advokatens opptreden tidligere i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 157 om utilbørlig påvirkning av rettens aktør.  

 

 

Sak 539/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som ransaket på hennes og kjærestens midlertidige bolig. A mente ransakingen var ulovlig fordi boligen tilhører hennes mor. A våknet også av at en politimann i uniform tok seg inn i boligen gjennom soveromsvinduet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene som gjennomførte ransakingen hadde opptrådt straffbart. Ransakingen var besluttet av tingretten, og tjenestepersonene gjennomførte et lovlig tjenesteoppdrag. En ransaking vil nok gjennomgående for mange oppleves svært inngripende, men det var ikke opplysninger i saken som ga holdepunkter for at politiets håndtering var uforholdsmessig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 526/19-12324.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for ikke å avverge straffbart forhold. A har siden 2016 flere ganger anmeldt politiadvokat X og tjenesteperson Y for misbruk av offentlig myndighet. A mener i den forbindelse at ansatte i Spesialenheten nekter å straffe X og Y, selv om han har inngitt flere bevis. Ifølge A beskytter ansatte i Spesialenheten de to politiansatte.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B har opptrådt straffbart. Politidistriktet og Spesialenheten har behandlet en rekke anmeldelser fra A, og A har etter henleggelser anmeldt saksbehandlerne. Henleggelsene er opprettholdt av klageinstansene statsadvokaten og/eller Riksadvokaten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 326/19-123, 26.03.2020

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE M.M.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for unødig bruk av makt mot henne i hennes hjem i forbindelse med pågripelse. A anmeldte også at hun ble ransaket ved avkledning.  

 

Åsted: Privat eiendom, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet og brukte håndjern

 

Skader: Blåmerker

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonene var på stedet i et lovlig tjenesteoppdrag for å pågripe A. A etterkom ikke påleggene om å åpne døren for politiet og hun satte seg aktivt i mot politiets pågripelse ved fysisk motstand. Hun kastet også vann i ansiktet på den ene tjenestepersonen og klorte den andre i øret. Bruken av makt mot A gikk ikke utover det som var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen. Bruken av makt var foranlediget av As egen opptreden. 

 

Det følger av straffeprosessloven § 201 at ransaking skal foretas "så skånsomt som forholdene tillater. … Når hensynet til ærbarhet tilsier det, skal personlig ransaking utføres ved en person av samme kjønn som den ransakingen gjelder".

 

A hadde på kjole og truse, og ble bedt om å kle av seg. Det forelå beslutning fra påtalejurist om ransaking. Spesialenheten la til grunn at ransakingen skjedde inne på bopel og at det kun var kvinnelige polititjenestepersoner til stede. Det var ikke holdepunkter for at ransakingen ble gjennomført på en måte som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 616/19-123, 26.03.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA FREMSATT TRUSLER I FORBINDELSE MED ET ORDENSOPPDRAG

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner (B og C) ved Øst politidistrikt for å ha truet ham med fengsel da de oppsøkte ham på det stedet han hadde tilhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at B og C hadde opptrådt straffbart. Bakgrunnen for politiets kontakt med A var at politiet hadde fått melding fra en person fordi det hadde vært klammeri mellom noen naboer. B og C reiste ut og gav begge parter pålegg om å holde fred.

 

Spesialenheten har lagt vekt på at for B og C på oppdraget var det sentralt å korrigere partenes atferd, samt redegjøre for de mulige konsekvensene av ikke å etterkomme politiets pålegg. At dette for noen vil oppfattes som trusler eller på annet vis ubehagelig, innebærer ikke i seg selv at terskelen for utilbørlig atferd fra politiet er overtrådt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 425/19-123, 26.03.2020

 

ANMELDELSE FOR GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED Å IKKE HA RETURNERT FULLMAKT I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PASS

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner ved passkontoret ved Oslo politidistrikt for tjenestefeil i forbindelse med søknad om pass til sin mindreårige sønn.

 

Ifølge anmeldelsen skal den fremlagte kopien av fars legitimasjon(ID) ha manglet et stempel, og kopien ble dermed inndratt av en av de ansatte ved passkontoret. A skal ha bedt om å få fullmakten tilbake, uten at dette ble etterkommet. A anfører at dette er å anse som tyveri av hennes eiendom.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at de to tjenestepersonene ved passkontoret hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten har lagt vekt på at kopien av fars legitimasjon ikke oppfylte kravene etter retningslinjene for søknad om pass til umyndige og at politiets håndtering av den mangelfulle fullmakten var i tråd med fast praksis ved passkontoret. Av retningslinjene for utstedelse av pass til umyndige fremkommer det at kopi av legitimasjon må være "offentlig bekreftet" og ikke eldre enn tre måneder.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 512/19-123, 26.03.2020

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM TJENESTEFEIL VED HENLEGGELSE AV SAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ikke navngitte tjenestepersoner ved Oslo politidistrikt for å ha henlagt to anmeldelser fra ham uten etterforsking.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjort undersøkelser i politiets straffesaksregister (STRASAK).

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersoner ved politidistriktet, ved sin utøvelse av skjønnsmyndighet, hadde begått straffbare tjenestehandlinger da det ble besluttet å henlegge As anmeldelser.

 

Spesialenheten kom etter dette til at det ikke var bevismessige holdepunkter for at tilsatte i politidistriktet hadde opptrådt på et vis som kunne medføre straffansvar. I vedtaket ble det påpekt at flere av forholdene lå langt tilbake i tid, og således uansett kunne være strafferettslig foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 417/19-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE FOR DOKUMENTFALSK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Tjenesteperson A anmeldte tjenesteperson B for bruk av hennes signatur på dokumenter/skjemaer mens hun var sykemeldt.

 

Spesialenhetens vurdering:

B fikk i oppgave å utføre As arbeidsoppgaver i perioden A var sykemeldt. B har forklart at han benyttet As signatur i den tro at han måtte dette for å kunne utføre arbeidsoppgaven i hennes fravær. Det var ikke holdepunkter for at bruken av hennes signatur på skjemaet har hatt noe rettstridig formål. Benyttelsen hadde en logisk forklaring og var basert på en misforståelse.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 361 om dokumentfalsk.  

 

 

Sak 102/20-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE AV STRAFFBAR TJENESTEUTØVELSE PÅ BOPEL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for deres opptreden på hans bopel julaften 2017. A hadde samvær med sin datter. Datterens mor B kom hjem til A for å hente datteren uten at dette var avtalt. A nektet å slippe inn B, og B ringte til politiet. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Hendelsen har også vært behandlet som klage i politidistriktet etter klage fra A. Politidistriktet opplyste i klagesvaret at politiet rykket ut etter opplysninger om en pågående familiekonflikt/krangel, utøvd vold i den forbindelse og at det var et mindreårig barn på stedet. Mannskapet var bevisst på, da de rykket ut, at de ikke skulle blande seg inn i uenigheten om selve samværet julaften og samværsavtalen. Derimot var det viktig for dem å få avklart at barnet hadde det bra.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenheten viser til politiets opplysninger i klagesvaret om bakgrunnen for oppdraget. Det ble også vist til politiets oppgaver i samfunnet, nedfelt i politiloven § 2. Sentrale oppgaver, ikke minst overfor barn, er å beskytte personer og å yte hjelp i mulige faresituasjoner.

 

Det ble i vurderingen av ikke å iverksette etterforsking også sett hen til at det anmeldte forhold sannsynligvis var foreldet, da aktuelt straffebud ble vurdert å være straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. Eventuelt straffansvar for denne bestemmelsen foreldes etter to år.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 754/19-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL VED ETTERFORSKING AV STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte påtaleansvarlig og hovedetterforsker i saken han er tiltalt i. A er siktet for blant annet mishandling i nære relasjoner. A mener seg gjennomgående fremstilt på en negativ og svært belastende måte, og at etterforskingen er et karakterdrap av ham. Han mener ikke å ha fått anledning til å forklare seg i tilstrekkelig grad, og at politiets etterforsking kun er til ugunst for ham. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har gjennomgått sakens dokumenter. Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonene har opptrådt på et vis som kan lede til straffansvar. Statsadvokaten har for øvrig tatt ut tiltale i saken og hovedforhandling er berammet. A vil da rettslig få prøvet saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 25/20-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for straffbar tjenesteutøvelse i straffesak der A var siktet og senere domfelt. B var påtaleansvarlig under etterforskingen og aktor i rettssaken. A var også kritisk til beslutning om at han måtte avlegge DNA-prøve. Han var også kritisk til håndteringen av sak der A hadde anmeldt sin tidligere samboer for uriktig anklage.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble i november 2017 dømt i tingretten til fengsel i 7 måneder, og dommen er rettskraftig. A var under forhandlingene representert ved advokat.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart under etterforskingen av saken eller som aktor under rettsbehandlingen. Om registrering i DNA-registeret viste Spesialenheten til bestemmelsene i politiregisterforskriften § 12, jf. straffeprosessloven § 158 og Riksadvokatens retningslinjer for registrering i DNA-registeret. Det var heller ikke sannsynlig at påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart ved henleggelsen av As anmeldelse av sin tidligere samboer.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 803/19-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødig bruk av makt og håndjern mot ham da han var på byen.

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet grep inn fordi A trosset vekternes beskjed om at han ikke fikk komme inn på utestedet på grunn av beruselse. A etterkom heller ikke politiets pålegg og dyttet til politibetjent B. På grunn av hans utagerende oppførsel og beruselse, ble det besluttet at A måtte påsettes håndjern og at han måtte innbringes til arresten.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at den bruk av makt som ble benyttet mot A innebar straffansvar. Bruken at makt fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og var foranlediget av As egen opptreden. Såret som A fikk på høyre håndledd oppstod som følge av at han under transporten inn til arresten forsøkte å flytte hendene på framsiden av kroppen med påsatte håndjern. Det er lagt til grunn at As beruselsesgrad ved hendelsen har hatt betydning for hvordan han oppfattet situasjonen og detaljer i hva han husker.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 782/19-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED BRUK AV TVANGSMIDLER

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i forbindelse med etterforskingen av en straffesak der A ble gitt status som siktet. Saken ble senere henlagt mot A som intet straffbart forhold anses bevist. A mente det var gitt feil opplysninger til tingretten og til påtaleansvarlig, slik at han urettmessig ble pågrepet, satt i varetekt og det ble ransaket i hans hjem. Saken har vært en stor belastning.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk politiets sak. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med etterforskingen av saken mot A. Selv om det i begjæringen til tingretten om ransaking var gitt noe upresise opplysninger, kunne heller ikke dette innebære straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 792/19-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE FOR NARKOTIKAOVERTREDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A meldte om at han via B hadde hørt at en politikvinne bruker og selger narkotika.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser i saken ga ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 231 om narkotikaovertredelse.  

 

 

Sak 703/19-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE AV TRUSLER OG TRAKASSRING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha trakassert og truet ham til å vedta et forenklet forelegg. A ble ilagt forelegg på 2600 kr for å ha kjørt uten lys. Han mente dette ikke var riktig.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, da det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 593/19-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETER OG ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

Riksadvokatembetet

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for flere forhold, blant annet ulovlig ransaking og at han ikke hadde fått anledning til å fremme krav/diskutere sin sak med Riksadvokaten.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, da det ikke var sannsynlig at ansatte i politidistriktet eller Riksadvokaten har opptrådt straffbart.

 

Gjennomgangen av PO-loggene for de siste fire årene støttet ikke opp under As oppfatning av at politiet hadde foretatt ulovlig ransaking.

 

Det er også klart at A ikke har noe berettiget krav på å få diskutere sin sak med den høyere påtalemyndighet, og at det åpenbart ikke er et brudd på menneskerettighetene at hans krav om dette er avvist. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.   


 

 

VEST

Sak 871/19-123, 26.03.2020

 

ANMELDELSE AV UHJEMLET PÅGRIPELSE OG UFORHOLDSMESSIG TIDSBRUK FREM MOT HENLEGGELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha pågrepet ham på mangelfullt grunnlag. Han anmeldte også politiet for å ha opprettholdt siktelsen mot ham i mer enn to år, til tross for at det manglet bevis.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var en av flere siktede i et sakskompleks som blant annet gjaldt grovt bankbedrageri. Mistanken var at han på bestilling hadde utarbeidet takster som var for høye og som ga hans medsiktede urettmessig høye banklån. Etter begjæring om ransaking fra politiadvokat B, kom tingretten til at det var skjellig grunn til å mistenke A for forholdene han var siktet for og at vilkårene for ransaking var oppfylt. B besluttet at de siktede skulle pågripes på grunn av bevisforspillelsesfare i forbindelse med ransakingen. A ble pågrepet og løslatt etter avhør. Med henvisning til tingrettens vurdering knyttet til ransakingen, mente Spesialenheten det ikke var sannsynlig at B gjennom sin beslutning om pågripelse hadde begått en straffbar tjenestehandling.

 

Gjennomgang av straffesaken viste at saken ble løpende etterforsket i perioden mellom pågripelsen og henleggelsen. Det var i saken blant annet tatt meget store data- og dokumentbeslag. Opprettholdelsen av siktelsen mot A var i korrespondanse med As forsvarer underveis i etterforskingen begrunnet i at materialet måtte gjennomgås og sammenholdes før nye avhør og påtalevurdering i saken. Da B oversendte saken til statsadvokaten for påtaleavgjørelse, uttrykte hun tvil med hensyn til forslaget om henleggelse av saken for As del. Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at det var begått straffbare forhold i etterforskingen eller ved opprettholdelsen av siktelsen mot A frem mot saken ble henlagt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 622/19-123, 27.03.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV UNØDIG MAKT

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødig bruk av makt mot ham. A satt på en benk og holdt en boks med øl. Politiet tok fra ham boksen og kastet seg over ham. A hadde ikke gjort noe som tilsa en slik oppførsel. Han slo munnen mot brosteinen da han ble lagt i bakken, og skadet en fortann. At fortannen var skadet oppdaget han etter at han var løslatt fra arresten.

 

Åsted: Offentlig sted, på dagtid

 

Oppdrag: Orden og Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: Påstand om skade på tann

 

Spesialenhetens vurdering:

Ifølge politiets anmeldelse av A for vold mot offentlig tjenestemann, samt deres forklaringer til Spesialenheten, satt A på en benk og drakk øl. Han fikk beskjed om at han ikke kunne sitte der. Han kunne ta med posen med øl, men helle ut den han drakk av. A nektet. A satte seg opp og ble aggressiv. Tjenestepersonene måtte ta tak i ham. På grunn av As motstand, datt de på bakken. Jourhavende besluttet at A skulle pågripes for vold mot politiet.

 

Spesialenheten kunne ikke se at det var bevismessig grunnlag for at A ble påført skade på tannen. Ingen, verken tjenestepersonene, personer i arresten eller legen på legevakten, hadde sett eller beskrevet noe traume mot munnen. A har heller ikke lagt frem erklæring fra tannlege som viser at han har fått en tannskade.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at politiets håndtering og bruk av makt mot A kunne medføre straffansvar. Bruken av makt mot ham fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og hadde sin bakgrunn i As egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.


 

 

MIDT-NORD

 

Sak 589/19-123, 23.03.2020

 

ANMELDELSE FOR DISKRIMINERING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at politiet fra 2015 til 2019 har stanset ham i trafikkontroll 8 ganger. A mener han blir stanset av politiet flere ganger enn andre, og at dette skyldes hans etnisitet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgår av vegtrafikkloven § 10 første ledd at politiet kan stanse fører av kjøretøy for kontroll og at føreren plikter å vise frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen. Etter vegtrafikkloven § 22a kan blant annet fører som er stoppet i trafikkontroll testes for ruskjøring.

 

Vegtrafikkloven § 10 første ledd gir politiet en vid stansinngshjemmel. Det er altså ikke krav om mistanke om straffbart forhold for at politiet kan stanse vedkommende.

 

Dersom politiets vurdering av hvem som skal stanses for kontroll alene knytter seg til førerens og/eller passasjerers hudfarge/etnisitet, vil dette kunne innebære ulovlig diskriminering. Det vises til likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser (trådte i kraft 1. januar 2018) og den tidligere diskrimineringsloven om etnisitet.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, da det ved gjennomgang av sakens opplysning ikke ble vurdert som sannsynlig at tjenestepersonene som hadde stanset A hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Diskrimineringsloven.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering for mulig erfaringslæring.  

 

 

Sak 799/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE FOR FORKYNNING AV BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som forkynte et besøksforbud mot ham. A mente dette var straffbart.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart ved å forkynne besøksforbudet besluttet av politiadvokat.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 174/19-123, 24.03.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT MOT BARN UNDER BISTANDSOPPDRAG FOR BARNEVERNTJENESTEN

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersonene C og D for ulovlig bruk av makt overfor As 13 år gamle barnebarn (B) i forbindelse med at politiet sammen med tre ansatte i barnevernet kom hjem til A for å hente B for akuttplassering i beredskapshjem.

 

Åsted:                Privat eiendom, hverdag, på dagtid

Oppdrag:           Bistand barnevern 

Ruspåvirkning: Nei

Maktbruk:         Politiet tok tak i Bs armer og ben og bar B ut i en bil

Skader:               Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Grunnet bekymring for at B skulle hentes av sin far og tas med til utlandet, fattet barnevernet vedtak om akuttplassering av B i beredskapshjem. Barnevernet henvendte seg til politiets operasjonssentral for bistand til oppdraget. Bistandsanmodningen ble etterkommet, og tjenestepersonene C og D dro sammen med tre barnevernansatte til As adresse, hvor B var bosatt.

 

I tråd med hva som var avtalt på forhånd, holdt politiet seg i bakgrunnen. Da situasjonen på stedet tilspisset seg og B låste seg inne på rommet sitt, ba barnevernet politiet om å komme inn. Døren til rommet til B ble etter hvert åpnet, og både barnevernet og politiet forsøkte å få B til å bli med frivillig. A ble spurt om å bidra, men ønsket ikke å medvirke. C var i kontakt med operasjonssentralen for å rådføre seg, og etter at det på ny forgjeves var forsøkt å overtale B til å bli med, besluttet barnevernet og politiet at de skulle ta B ut av rommet på mildest mulig måte. C og D tok etter dette tak i B, som satt på sengen. B motsatte seg og sparket etter D og slo D i ansiktet. I tillegg traff B C med et spark i brystet. Etter dette fikk C og D tatt tak i B og bar henne ut i bilen.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at C og D hadde opptrådt straffbart. I vurderingen la Spesialenheten vekt på at det dreide seg om et akuttvedtak som etter barnevernets vurdering måtte fullbyrdes umiddelbart, og at det ble brukt lang tid og gjort flere forsøk på å løse oppdraget uten bruk av makt. Det var ingen opplysninger i saken som tilsa at C og D brukte mer makt enn hva som var nødvendig og forsvarlig for å bringe B ut av boligen.

 

Spesialenhetens avgjørelse:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.


Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no