freebet

antalya escort

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 48 (25.11 - 29.11)

ØST

Sak 497/18-123

 

ETTERFORSKING AV ANSATTE I POLITIET OG POLITIDISTRIKTET SOM FORETAK FOR MANGELFULL BEHANDLING AV VÅPEN OG VÅPENDELER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Det ble etterforsket om flere våpen og våpendeler som var på et lensmannskontor hadde vært undergitt korrekt behandling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det ble avdekket mangelfull oppfølgning og behandling av flere våpen og våpendeler som ble oppbevart på et lensmannskontor. Flere våpen skulle vært destruert for flere år siden og det skulle vært avgjort på et tidligere tidspunkt om våpen fra dødsbo skulle destrueres eller overtas av arvinger. Mangelfull oppfølging og kontroll hadde også gitt grunnlag for feilføringer i våpenregisteret. Det ble videre avdekket at fem rifler ikke ble oppbevart i henhold til lov og forskrift.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet eller politidistriktet som foretak hadde opptrådt straffbart. Siden det forelå bevistvil i saken ble den henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Administrativ vurdering:

Saken ble oversendt politimester og Politidirektoratet for administrativ vurdering.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

Våpenloven § 33, jf § 27 om oppbevaring av skytevåpen.

 

 

Sak 907/18-123, 26.11.2019

 

ETTERFORSKING AV UTFORKJØRING UNDER UTRYKNINGSKJØRING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

En politipatrulje kjørte ut av vegen med en patruljebil på vei til en alvorlig trafikkulykke hvor føreren var livstruende skadet. A var sjåfør og mente at han hadde kontroll hele vegen frem til han selv kjørte ut grunnet for mye slaps i vegbanen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at A ved sin opptreden hadde opptrådt så klanderverdig at det var uaktsomt og skulle straffes. Det hadde vært vann og stedvis slaps helt frem til A mistet kontroll på patruljebilen grunnet at det ble for mye slaps i veien. Kollegaen mente også at A hadde hatt kontroll på kjøringen inntil det relativt plutselig ble for glatt. De hadde løpende diskutert kjøreforholdene i forhold til egen hastighet og søkt å avpasse dette. De hadde vurdert å være første utrykningskjøretøy og visste at det var viktig at de faktisk kom frem til personen som var alvorlig skadet. A hadde dessuten fått sladd på en relativ rett strekning, og det var således ikke holdepunkter for at han ikke hadde bremset ned i tilstrekkelig grad før en sving eller annen hindring.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3.

 

 

Sak 750/18-123, 27.11.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson i politiet (B) for bruk av pepperspray og batong.

 

Åsted:

Offentlig sted, hverdag på dagtid

 

Oppdrag:

Orden

 

Ruspåvirkning:

Ja

 

Maktbruk:

Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte pepperspray og batong

 

Skader:

Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A ble stanset i bil av B. A forsøkte å gjemme noe mellom setene, og hadde også en hammer liggende i forsetet. Da B ga beskjed om at han skulle sitte i ro og vise hendene, ble A svært aggressiv og forsøkte å slå B. Dette fortsatte etter at A kom ut av bilen. A ble gitt gjentatte pålegg om å holde seg i ro, uten at A etterkom dette. B sprayet A med pepperspray uten at det hadde effekt, og slo deretter A med batong.  Ut fra Bs beskrivelse av As opptreden, mente Spesialenheten at maktbruken ikke overskred grensene for den nødvendige, forsvarlige og forholdsmessige maktutøvelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 

 

Sak 909/18-123, 28.11.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet og påtalemyndigheten for å ha forsøkt å pågripe ham og for å ha ransaket boligen hans uten grunn. Politiet var bevæpnet og hadde opptrådt truende/skremmende overfor de andre i familien som bodde på stedet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. A var anmeldt i en straffesak og var mistenkt for å ha begått et alvorlig straffbart forhold. Beslutningen om å pågripe ham og ransake på hans folkeregistrerte adresse var tatt av kompetent påtalemyndighet. Beslutningen var konkret begrunnet og det var ikke opplysninger i saken som tilsa at politiet hadde opptrådt straffbart på stedet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 


 


VEST

Sak 109/19-123, 26.11.2019

 

ANMELDELSE AV TRUSLER OG GROV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet (B) for å ha truet ham på legevakten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

En kollega av B forklarte at A var beruset og hadde hatt en meget stygg ordbruk mot dem. Kollegaen hadde ikke hørt at B hadde truet A. B hadde derimot slått i sengen der A lå med flat hånd og bedt ham om å holde munn om han ikke hadde annet å si.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist i forhold til at B skal ha truet A.

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling i forhold til at Bs opptreden overfor A utgjorde en grov tjenestefeil.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 263 om trusler. 

 

 

Sak 443/19-123, 26.11.2019

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE HJEMMEL FOR BESØKSFORBUD OG INNHENTING AV DNA, FOTO OG FINGERAVTRYKK

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to politiadvokater, B og C, for i en årrekke å ha ilagt ham besøksforbud overfor ansatte i forliksrådet og hos namsfogden. Videre anmeldte han B for ulovlig innhenting av DNA, foto og fingeravtrykk, og viste til at økonomisaker ikke ga grunnlag for DNA-registrering og slike undersøkelser ikke kunne gjennomføres uten rettslig kjennelse, noe han ikke hadde fått.

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser i straffesaksregisteret viste at A i årene 2013-2019 var registrert med i alt 50 kontakt-/besøksforbud. Flere av forbudene var ilagt av B i forbindelse med en straffesak han var påtaleansvarlig i, og noen var etter begjæring fra A opprettholdt av domstolen etter rettslig prøving. A ble i 2014 domfelt til ubetinget fengselsstraff i saken, og ved samme dom ble han ilagt kontaktforbud overfor totalt elleve personer, blant dem en ansatt hos namsfogden. Verken B eller C hadde vært påtaleansvarlig i saker hvor besøksforbud var ilagt etter dette. Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B, C eller eventuelle andre tjenestepersoner hadde begått noe straffbart i tilknytning til besøksforbudene A var ilagt. Det ble vist til påtalemyndighetens hjemmel for å ilegge besøksforbud i straffeprosessloven § 222a, og at det er overlatt til domstolen å realitetsbehandle besøksforbud om dette kreves av den forbudet er rettet mot.

 

Av innhentede straffesaksdokumenter fremgikk det at B hadde besluttet at As DNA-profil skulle registreres i politiets identitetsregister. Dette på bakgrunn av rettskraftig dom i ovennevnte straffesak. A påklaget beslutningen, som ble opprettholdt av statsadvokaten. Spesialenhetens undersøkelser viste at registreringen av både DNA, foto og fingeravtrykk i identitetsregisteret var i tråd med reglene for dette i politiregisterloven, straffeprosessloven og retningslinjer fra Riksadvokaten, hvor det blant annet er fastsatt at alle personer som er idømt ubetinget fengselsstraff skal registreres i DNA-registeret uavhengig av hvilket lovbrudd dommen gjelder.

 

Det var ikke sannsynlig at B, C eller andre i politiet eller påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 653/19-123, 26.11.2019

 

ANMELDELSE AV FALSK OG ULOVLIG TILTALE/PROSEDERING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat (B) for falsk og ulovlig tiltale og prosedering av sak for tingretten. Han opplyste at saken ble vunnet i Høyesterett i 2003.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble i 2001 satt under etterforsking for bedrageri. Tiltale ble tatt ut i 2002, og saken ble endelig avgjort i 2003. B var påtaleansvarlig på saken. Uavhengig av hvilken av aktuelle straffebestemmelser som ble lagt til grunn, var straffansvar foreldet lenge før A anmeldte forholdet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven 1902 §§ 324 og 325 første ledd nr. 1 om tjenesteunnlatelse og grov uforstand i tjenesten. 

 

 

Sak 176/19-123, 26.11.2019

 

ANMELDELSE AV FORFALSKNING AV DOKUMENT I STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat (B) for å ha forfalsket og diktet opp poster i en siktelse mot ham for å få ham varetektsfengslet. Han viste til at tiltalen i saken var halvert i forhold til siktelsen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Straffesaken mot A viste at B hadde siktet ham for totalt femten forhold, hvor det alvorligste hadde en strafferamme på 6 års fengsel. Elleve av forholdene ble tatt inn i tiltalen, og A ble senere domfelt for disse. Spesialenheten mente det ikke var bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart. Det ble i begrunnelsen vist til at beviskravene for å ta ut tiltale er strengere enn for siktelser, og at etterforskingen som er utført i mellomtiden kan danne grunnlag for at saker henlegges og tiltalen dermed blir mindre omfattende enn siktelsen. Videre ble det vist til at bevisvurderinger er basert på påtalemessig skjønn, og at det ikke var opplysninger i saken som tilsa at B hadde opptrådt straffbart i sin påtalemessige beslutning om å sikte A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 175/19-123, 26.11.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG FRIHETSBERØVELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en pensjonert politiførstebetjent (B) for ulovlig å ha satt ham i arrest i 1999. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Uavhengig av hvilken av aktuelle straffebestemmelser som ble lagt til grunn, var straffansvaret foreldet lenge før A anmeldte forholdet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven 1902 § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. 

 

 

Sak 505/19-123, 29.11.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de brukte ulovlig makt mot ham under en tvangsinnleggelse i juni 2014.

 

Åsted: Offentlig sted

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: A spyttet og sparket mot flere tjenestepersoner og det ble brukt fysisk makt mot ham for å få gjennomført tjenesteoppdraget.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.


 

 

MIDT-NORD 

Sak 580/19-123, 27.11.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for brudd på taushetsplikten ved at hun ble ført ut av sykehuset av uniformert politi i påsyn av andre personer, hun selv og pårørende ikke fikk informasjon om hvorfor hun ble brakt til sykehus av politiet og senere satt på glattcelle, politiet stjal eiendeler og hun ble holdt i varetekt utover 4 timer. Anmeldelsen omfattet også unødig bruk av glattcelle og forsøk på å fremprovosere tilståelse under avhør.

 

Spesialenhetens vurdering:

Jourhavende politijurist besluttet pågripelse av A. På grunn av hennes helsetilstand ble hun, i stedet for å bli inkvirert i arresten, først fremstilt på sykehuset for observasjon fordi man ikke kunne utelukke hodeskade. Etter avsluttet observasjon ble hun transportert til arresten for avhør.

 

Politiet skal ifølge politiloven § 6 tredje ledd opptre saklig og upartisk og med omtanke for personers integritet, slik at den som er gjenstand for inngrep fra politiet ikke utsettes for offentlig eksponering i større grad enn gjennomføringen av tjenestehandlingen krever.

 

Oppmøte av politi vil ofte i seg selv bli lagt merke til. Bruk av for eksempel sivilt antrukket politi og bil vil kunne redusere oppmerksomheten. Bruk av uniform i tjeneste er vanlig, også ved transport av personer. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved gjennomføringen av transporten.

 

Etter det opplyste var A ikke kontaktbar da hun ble transportert til sykehuset. Det var uklart hvilken informasjon hun mente at hun skulle ha fått på dette tidspunktet og på hvilken måte. Det fremgikk for øvrig av politiets avhør av A at hun forsto hvorfor hun var i avhør.

 

A ble besluttet pågrepet etter straffeprosessloven § 175. Fristen i straffeprosessloven § 183 var overholdt. Spesialenheten bemerket at plassering av A i arresten ikke var i medhold av politiloven § 8, der plasseringen ikke skal gå utover 4 timer.

 

Det fremgår av politiets avhørsrapport at A fikk anledning til å avgi fri forklaring, og at hun deretter ble stilt konkrete spørsmål. Ifølge avhørsrapporten husket A tilnærmet ingen ting fra episoden dagen før, og kunne derfor ikke erkjenne straffeskyld.

 

Det ble i forbindelse med pågripelsen besluttet ransaking og beslag av blant annet nøkler og mobiltelefon. Mobiltelefon ble levert tilbake til A i forbindelse med løslatelsen dagen etter. Nøkler ble utkvittert og sendt til henne etter ca. en uke.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene som håndterte oppdraget og som var i kontakt med A i den forbindelse, tjenestepersonene som transporterte henne fra sykehuset til arresten, tjenestepersonen som avhørte henne eller andre tjenestepersoner som hadde utført tjenesteoppdrag i saken, hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 89/19-123, 27.11.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE, MANGELFULL VISITASJON OG TILGANG TIL MEDISINER UNDER ARRESTOPPHOLD

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha trampet på foten hans inne på cellen i arresten, med den følge at han hadde smerter i foten i lang tid etterpå. Videre anmeldte han politiet for mangelfull visitasjon i forbindelse med innsettelsen, da de ikke oppdaget at han hadde en lang «vaier» rundt håndleddet. Endelig anmeldte han at han ikke fikk medisiner han trengte, til tross for at han ba om det flere ganger.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet straffesaken mot A og journalen fra arrestoppholdet. Videoopptak fra arresten var ikke mulig å sikre, siden det var gått over en måned fra hendelsen til A anmeldte forholdet og opptaket da var blitt automatisk slettet.

 

A var på kveldstid blitt innbrakt av politiet i medhold av politiloven etter at han i beruset tilstand hadde slått/truet en forbipasserende og en vekter. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at noen av tjenestepersonene som innbrakte, visiterte og tok hånd om A i arresten hadde gjort seg skyldig i straffbare tjenestehandlinger. Det fremstod ikke sannsynlig at noen av tjenestepersonene hadde tråkket på As fot med vilje under visitasjonen, og det var ingen opplysninger i saken om at A på noe tidspunkt klaget over smerter i foten før han ble løslatt påfølgende morgen. Legemidlene A ba om under arrestoppholdet var tatt i beslag og/eller reseptbelagte, og han fikk utdelt Paracet for smerter i ryggen. Det var ellers ingen opplysninger om at A ikke var blitt tilstrekkelig og forsvarlig ivaretatt under arrestoppholdet.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 


Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no