freebet

antalya escort

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 45 (04.11 - 08.11)

ØST

Sak 831/18-123, 04.11.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat (B) for å ha opprettholdt politiets avgjørelse om å beslaglegge førerkortet hans på stedet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk politiets straffesaksdokumenter mot A og mente at B ikke hadde foretatt en straffbar handling ved å ta beslag i As førerkort. Det var en annen bilist som hadde observert As kjøreadferd og dessuten hadde han sikret denne på et videoopptak som ble overlevert til politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 9/19-123, 04.11.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha mottatt og behandlet en anmeldelse uten at det var grunnlag for det, og at de «bare hadde forholdt seg til det eksmannen forklarte, men at de ikke hadde trodd på hennes versjon av hendelsene».

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk av politiets saksdokumenter at det forelå flere anmeldelser partene imellom. Etter en gjennomgang av opplysningene i sakene var det ikke grunnlag for at politiet hadde foretatt en ensidig etterforsking og kun forholdt seg til det den ene parten forklarte. Flere av sakene hadde også vært påklaget til overordnet påtalemyndighet som hadde opprettholdt politiets avgjørelser.

Spesialenheten mente at det ikke var rimelig grunn til å starte etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 378/19-123, 07.11.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ikke navngitt tjenesteperson for å ha gitt opplysninger til B om A. Det var As kjæreste som fortalte A at B hadde anbefalt henne å «holde seg unna» A fordi B hadde fått opplysninger om As «rulleblad» fra en ansatt i politiet. Dette skulle ha skjedd for ca. 4 år siden. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A kunne ikke tidfeste når kjæresten fikk opplysninger om ham av B, og kjente ikke til når B skulle ha mottatt opplysninger fra polititjenestepersonen. Med bakgrunn i As forklaring antok Spesialenheten at det anmeldte forholdet skulle ha skjedd i 2015.

 

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt foreldes etter 2 år, og saken var foreldet da Spesialenheten mottok anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av foreldelse.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.

 

 

Sak 216/19-123, 07.11.2019

 

ANMELDELSE FOR SKREMMENDE OPPFØRSEL M.M.

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B, som er ansatt i politiet, for skremmende opptreden, sette barn i livsfare, krenke helligdagsfreden, komme med falske påstander etc.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var for Spesialenheten ikke klart om/at B hevdet politimyndighet i sin kontakt med A, slik A anførte. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å behandle anmeldelser mot ansatte i politiet dersom vedkommende har opptrådt som privatperson.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for å avklare hendelsen nærmere da det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble særlig lagt vekt på uttalelser fra vitnet C om As opptreden ved tidligere anledninger og ved denne konkrete hendelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 266 om hensynsløs adferd.

Sak 802/18-123, 07.11.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha henlagt en sak hun hadde anmeldt. Dette til tross for at hun hadde oppgitt registreringsnummeret på en bil som nesten hadde forårsaket en vegtrafikkulykke.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjennomgikk disse. Det fremkom der at politiet hadde omgjort sin egen avgjørelse etter at A hadde klaget på henleggelsen. Det var iverksatt etterforsking i saken og politiet hadde sporet bilen og hadde muligens funnet sjåføren som kjørte på aktuelle tidspunkt.

 

Spesialenheten henla saken da det ikke var sannsynlig at politiets opprinnelige avgjørelse om å henlegge saken utgjorde en straffbar handling. Ikke enhver feilvurdering er straffbar, og påtalemessige avgjørelser er i stor grad basert på et konkret skjønn.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 


 

 

VEST

Sak 517/19-123, 04.11.2019

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE BISTAND TIL SYKE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de ikke hadde etterkommet fastlegens anmodning om å hente As datter med tvang for å fremstille henne for legen. A viste til at datteren var suicidal.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet hadde tidligere samme dag bistått med å fremstille As datter for legevakten. Der ble det besluttet at hun ikke skulle innlegges med tvang. A kontaktet deretter fastlegen sin for å få hans vurdering av datterens tilstand. A opplyste videre at ambulansen hadde brukt ca. 2 timer på å overtale datteren til å bli med frivillig. A opplyste at politiet hadde bistått datteren to dager senere, men at hun så tok livet sitt to dager etter dette igjen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 233/19-123, 04.11.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL 

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for en rekke hendelser han mener er straffbare. A har opplyst at han over år har vært i politiets søkelys, og har i anmeldelsen beskrevet en rekke hendelser fra de senere år der han mener politiet har opptrådt straffbart. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har gjennomgått As anførsler og har innhentet dokumenter fra politiet i forsøk på å belyse hendelsene. Flere av hendelsene er beskrevet/omhandlet hos politiet.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, da det ikke er sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

Sak 400/19-123, 04.11.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha påvirket domstolen til å idømme A en grunnløs dom. A mente også at B ikke hadde myndighet til å være aktor i saken og at saken var behandlet i feil domstol.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var domfelt og var innkalt til å sone fengselsstraff. Hans gjentakende klager og søknader om soningsutsettelse ble ikke tatt til følge. A møtte likevel ikke til fastsatt soning, og ble anmeldt og etterlyst av Kriminalomsorgen. Han ble senere pågrepet og satt i fengsel.

 

A ble ilagt forelegg for ikke å ha møtt til soning. Han vedtok ikke forelegget, og hovedforhandling ble avholdt i tingretten. Aktor var B. Retten fant det bevist at A hadde forholdt seg slik som beskrevet i forelegget, og at han hadde handlet med forsett. Han ble idømt bot på kr 7 000 og saksomkostninger.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 401/10-123, 07.11.2019

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG FREMSTILLING I RAPPORT MM

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner, som hadde ransaket hjemme hos ham, for å ha skrevet uriktige opplysninger om ransakingen, informasjon til A mv. i rapport. A mente blant annet at tjenestepersonene hadde truet ham til å opplyse passord til elektronisk utstyr, men at de i rapporten hadde skrevet at de hadde opplyst til ham at dette var frivillig. A mente også at han ikke hadde fått grundige nok opplysninger om rettigheter, og at dokumenter ikke var lovlig forkynt for ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant etter gjennomgang av dokumentene i saken, sammenholdt med As anførsler, ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt på slik måte at det kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

 

MIDT-NORD 

Sak 506/18-123, 07.11.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha sprutet pepperspray i ansiktet hans og for å ha slått A i leggen slik at han falt. B hoppet deretter på A og tok kvelertak på ham med batongen. 

 

Åsted: Offentlig sted

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at B brukte pepperspray og batong mot A.

 

Skader: Hevelse, blåmerke på leggen

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var Spesialenhetens vurdering at Bs bruk av pepperspray og batong var forsvarlig og forholdsmessig. I vurderingen ble det lagt vekt på at B alene skulle foreta en lovlig pågripelse av A, som var ruset, gjorde utfall og deretter forsøkte å stikke av. A forklarte også selv at han hadde forsøkt "å stikke" fra stedet. B varslet på forhånd om at han ville bruke pepperspray dersom A ikke etterkom pålegg. Peppersprayen syntes ikke å ha hatt ønsket virkning, siden A løp fra stedet etter å ha blitt sprayet. Blåmerket på As legg viste at B slo A i leggen med batongen, slik begge forklarte. B gjorde dette for å stanse A fra å løpe fra ham. Slaget var rettet mot stor muskelgruppe i tråd med instruks. Bruken fremsto nødvendig og forholdsmessig, og var foranlediget av As egen opptreden.

 

A forklarte også at B brukte batongen til å kvele ham med da B satt oppå A, som lå på magen med hendene under seg. B forklarte at han hadde batongen under A i forsøk på å påføre ham smerte for at A skulle etterkomme pålegg om å ta frem hendene. B var usikker på hvordan han holdt batongen, men Spesialenheten oppfattet hans forklaring slik at han ikke holdt batongen mot As hals. 

 

Å presse en batong mot halsen til en person faller utenfor anvendelsesområdet for batong. Lovligheten av en slik bruk må vurderes etter straffeloven § 18 om nødverge.

 

Spesialenheten gikk ikke nærmere inn på spørsmålet om nødverge, da det ikke var bevist utover rimelig tvil at B faktisk presset batongen mot As hals. Deres forklaringer om dette sto mot hverandre, og Spesialenheten så ikke at det er relevante etterforskingsskritt som kunne belyse dette nærmere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 

 

 


 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no