Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 10 (05.03 - 09.03)

ØST    

Sak 191/16-123, 07.03.2018

 

ETTERFORSKING AV BRUK AV “HÅNDJERN ELLER ANNET BENDSEL” I CELLEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Sør-Øst politidistrikt kontaktet Spesialenheten og viste til at en arrestant som hadde blitt påsatt “Bodycuff” etter et å ha forsøkt å ta livet sitt, hadde tatt av seg denne og brukt magebeltet av metall til å knuse det innerste laget av cellevinduet av glassbyggerstein.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt 9 tjenestepersoner og en operasjonsleder som mistenkt.

En IKT-ansvarlig har skrevet rapport om overvåkingssystemet i arresten. Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter mot arrestanten, samt oppdragslogg, arrestjournal og opptakt fra aktuelle celle.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det var kritikkverdig at operasjonslederen ikke lot arrestanten få kontakt med lege, eventuelt fremstilt ham for lege etter at han hadde knyttet en genser rundt halsen slik at han fikk vansker med å puste. Forholdet ble oppdaget via kameraovervåkingen i cellen, og avverget. Operasjonslederen besluttet at arrestanten i stedet skulle få satt på bodycuff, som er et håndjernbasert beltesystem. Arrestanten fikk noe slakk på remmen til den ene armen, mens den andre armen ble strammet inn til magebeltet. Remmen til foten var løs slik at han kunne gå som vanlig. Det ble også besluttet at kameraovervåkingen av cellen skulle være på og at arrestanten skulle ha fysisk tilsyn hver halve time. Ca. en time senere klarte arrestanten å ta av seg magebeltet. Dette ble ikke oppdaget under tilsynet. Noe senere brukte han låsekassen på magebeltet til å knuse glassbyggersteinen i cellevinduet. Dette ble ikke oppdaget på overvåkingsbildene fordi visningen på skjermen hos operasjonssentralen enten stod i feil innstilling eller det var teknisk feil med systemet.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at det var opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet i læringsøyemed blant annet fordi bodycuff, som primært er et ledsagerutstyr, ikke synes særlig egnet til å bruke i arresten slik den ble benyttet i denne saken.

 

 

 

Sak 269/17 – 123, 07.03.2018

 

PÅSTAND OM SEKSUELL OMGANG VED MISBRUK AV STILLING, SAMT URETTMESSIG REGISTERSØK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Spesialenheten mottok opplysninger fra Oslo politidistrikt om mulig straffbart forhold begått av tjenesteperson B. En patrulje hadde mottatt opplysning om at B hadde hatt seksuell omgang med C, som var fornærmet i en alvorlig straffesak. B hadde tatt et innledende avhør av C, men deretter hadde ikke B hatt ytterligere befatning med straffesaken.

 

Riksadvokaten ga ordre om at etterforskingen også skulle omfatte spørsmålet om B hadde begått straffbare forhold utenfor tjenesten.

 

Spesialenhetens etterforsking:

B ble siktet for overtredelse av straffeloven § 295 om å ha hatt seksuell omgang med noen ved å misbruke stilling/avhengighetsforhold/tillitsforhold.

 

Oslo tingrett tok Spesialenhetens begjæring om ransaking til følge. Det ble ransaket i juni 2017 og tatt beslag i datautstyr og mobiltelefon. B ble pågrepet og avhørt, deretter dimittert.  B ble også avhørt på nytt ved en senere anledning.

 

Spesialenheten har avhørt 9 vitner og C.

 

Kripos har bistått Spesialenheten med sikring av datautstyr og mobiltelefon, og sikret søkehistorikk i politiets registre.

 

Spesialenheten har innhentet aktuelle straffesaksdokumenter og politioperativ logg fra politiet

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 295 om misbruk av stilling el for å skaffe seg seksuell omgang med noen

Straffeloven (2005) § 171 om forsettlig tjenestefeil og § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var bevistvil om B og C hadde hatt seksuell omgang. Det var kun Cs forklaring om dette. Det var således ikke beviser for at B hadde misbrukt sin stilling eller på annen måte utnyttet et overmaktsforhold. Denne delen av saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenheten fant det bevist at B grovt hadde brutt en tjenesteplikt ved å etablere kontakt med C etter at han hadde avhørt henne som fornærmet i en alvorlig straffesak. Dette fordi hun var en meget ung og sårbar kvinne grunnet hennes tidligere og daværende livssituasjon. Kontakten deres hadde pågått fra høsten 2016 til våren 2017. De hadde blant annet sendt hverandre seksualiserte bilder. Dette strider mot hvordan en politimann skal opptre i og utenfor tjenesten. Det ble videre avdekket at B hadde søkt på C i politiets registre uten at det var tjenstlig grunn til dette.

 

Vedtak:

B ble ilagt et forelegg på kr 15 000. Forelegget er vedtatt

 

Administrativ vurdering

Det forhold at B hadde hatt bilder fra tjenesten lagret på mobiltelefonen og datamaskinen sin, ble ikke ansett som en straffbar handling. Forholdet ble imidlertid sendt til politimesteren for administrativ vurdering.

 

 

 

Sak 281/17-123, 07.03.2018

 

ANMELDELSE FOR UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Et vogntog hadde kjørt av veien i forbindelse med en forbikjøring foretatt av uniformert politibil. Tjenesteperson A var fører av politibilen. Det oppstod materielle skader på vogntoget i forbindelse med utforkjøringen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Tjenesteperson A ble avhørt som mistenkt i saken. Politistudent B, som var passasjer i politibilen, ble avhørt som vitne. To øvrige personer som var vitne til forbikjøringen ble også avhørt. Spesialenheten gjorde forsøk på avhør av sjåføren av vogntoget.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 3, jf § 31 første ledd.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten vurderte at forbikjøringen fant sted på en lang strekning under gode kjøreforhold, og tjenesteperson A fremstod å ha hatt god oversikt over situasjonen. Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at utforkjøringen skyldtes at A handlet i strid med aktsomhetsnormen i vegtrafikkloven § 3.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 599/17-123, 08.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Spesialenheten mottok anmeldelse fra A mot Oslo politidistrikt for å ha unnlatt å informere henne om henleggelse av straffesak hvor hun var fornærmet. Politiet hadde videre unnlatt å oversende As klage til statsadvokaten fordi den skulle være for sendt fremsatt.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet speilsaken fra politiet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Straffesaken ble henlagt den 11. januar 2017 på grunn av manglende kapasitet til å etterforske saken. Spesialenheten la til grunn at A ikke ble underrettet om henleggelsen før 21. juni 2017, og at hun ikke mottok skriftlig underretning før 10. juli 2017.  A hadde etter henleggelsen vært flere ganger i kontakt med politiet og etterspurt status i saken uten å få opplyst at saken var henlagt.

 

Etter Spesialenhetens vurdering kunne det reises kritikk mot politiet for at A ikke ble gjort kjent med at saken var henlagt. Spesialenheten fant imidlertid ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å avklare hendelsesforløpet og årsaken til dette nærmere. Med bakgrunn i beskrivelsen av de anmeldte forhold var det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt på slik måte at det innebar grov tjenestefeil, jf. straffeloven § 171 og/eller § 172.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 168/17 – 123, 08.03.2018

 

PÅSTAND OM MANGLENDE TILBAKEMELDING PÅ ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Oslo politidistrikt for ikke å ha sendt ut bekreftelser forhold som A anmeldte i februar, mars, april og desember i 2016.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at manglende registering av anmeldelse er et så alvorlig forhold at det rammes av bestemmelsene om tjenestefeil.

 

Det ble imidlertid avdekket i en annen sak Spesialenheten hadde til behandling, at noen av anmeldelsene fra A var registrert som “undersøkelsessaker”. Derved fikk ikke A kunnskap om videre saksgangen. Av den grunn ble saken sendt til politimesteren til administrativ vurdering.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Administrativ avgjørelse;

Saken ble sendt til politimesteren til administrativ avgjørelse, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

 

 

Sak 167/17 – 123, 08.03.2018

 

PÅSTAND OM MANGLENDE REGISTERING AV ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Øst politidistrikt for ikke å ha fått tilbakemeldinger på flere anmeldelser hun hadde inngitt til politiet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet opplysninger fra anmelder og foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at manglende registering av anmeldelse er et så alvorlig forhold at det rammes av bestemmelsene om tjenestefeil.

 

Det ble imidlertid avdekket i en annen sak Spesialenheten hadde til behandling, at noen av anmeldelsene fra A var registrert som “undersøkelsessaker”. Derved fikk ikke A kunnskap om videre saksgangen. Av den grunn ble saken sendt til politimesteren til administrativ vurdering.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

 

 

Sak 124/17 – 123, 08.03.2018

 

PÅSTAND OM KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Oslo politidistrikt ba Spesialenheten vurdere om det var grunnlag for etterforsking. Tjenesteperson B hadde under et bistandsoppdrag for helsevesenet slått A flere ganger i ansiktet etter at A hadde skallet ham i ansiktet.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt A og B. Fire polititjenestepersoner er avhørt som vitner.

 

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter mot A for vold mot politiet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenesteperson B og flere andre tjenestepersoner bisto helsevesenet fordi A skulle tvangsinnlegges på psykiatrisk sykehus. A ønsket ikke innleggelse, og var hissig og utagerende.

 

Etter å ha forsøkt å overtale A til å være med frivillig, ble det bestemt at han skulle føres ut ved bruk av makt. A motsatte seg dette kraftig og det oppsto et basketak hvor alle tjenestepersonene måtte bistå. A var meget stor og kraftig. De fikk på ham håndjern, og han ble plassert på sengen mellom tjenestepersonene H og B. A seg løs fra Hs grep, og skallet til tjenesteperson B i ansiktet. B forklarte at han ble presset mellom A og en vegg, og at A deretter forsøkte å komme seg over ham. B var redd for at A skulle skalle til ham flere ganger, eventuelt sparke eller tråkke på ham. B slo derfor til A to-tre ganger i ansiktet med knyttet neve.

 

Saken mot B ble vurdert som mulig overtredelse av straffelovens § 271 om kroppskrenkelse. Spørsmål var om handlingen kunne anses å være straffri som følge av politiets lovlige adgang til å anvende makt etter politiloven § 6 eller etter straffeloven § 18 om nødverge.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart. Skallingen fra A var å anse som et angrep mot B, og Bs forsvarshandling ved å slå tilbake var ikke unødvendig eller uforsvarlig. Det at A hadde håndjern på og at det var andre polititjenestepersoner til stede, endret ikke dette. A kunne fortsatt skalle til B ytterligere og/eller brukt bena sine mot ham før de andre polititjenestepersonene hadde rukket å hindre dette.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 531/17-123, 08.03.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG ÆREKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for ærekrenkelse, trakassering og brudd på taushetsplikten.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde vedtatt et forelegg for bruk og/eller besittelse av dopingmidler. A var ansatt som ordensvakt, og fikk som følge av dopingsaken brev om tilbakekall av ordensvaktbrikken.

A fortsatte å arbeide som vekter, noe han kunne gjøre etter tilbakekallet av brikken. Politiet foretok flere kontroller av A og arbeidet han utførte. A mente at politiets stans og kontroll av ham var ærekrenkende. Ved en anledning skal det ha vært personer i nærheten som kan ha fått med seg at politiet ba A om å levere inn ordensvaktbrikken.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten la til grunn at politiet hadde gjennomført kontroller av om A hadde vært i arbeid som ordensvakt etter at hans kompetanse til å drive slik virksomhet ble inndratt. Ærekrenkelser er ikke lenger straffesanksjonert i straffeloven av 2005. Med bakgrunn i opplysningene i anmeldelsen var det videre Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at politiet har brutt taushetsplikten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 626/17-123, 08.03.2018

 

PÅSTAND OM FALSK ANMELDELSE OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tre navngitt tjenestepersoner for falsk anmeldelse, og for forsettlig å ha brukt 18 måneder på saksbehandlingen av anmeldelsen. En tjenesteperson ble også anmeldt for forsøk på å kjøre på/torpedere As bil i en rundkjøring.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet kopi av dokumentene i en relatert straffesak

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven §§ 171-172 om tjenestefeil

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3 om brudd på grunnregler for trafikk.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, fordi det ut i fra opplysningene i saken ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

                  

VEST   

Sak 480/17 – 123, 07.03.2018

 

PÅSTAND OM KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha slått ham med knyttet neve i venstre øye under en pågripelse. A hadde på håndjern og hadde blitt pepret med pepperspray.

 

A opplyste at han påfølgende dag hadde blått øye. Det ble i retten lagt frem bilde av ham med blått øye, og ifølge A forklarte tjenesteperson C i retten at en tjenesteperson hadde slått A. A viste også til tjenesteperson Bs forklaring i retten, som ifølge A forklarte at han skulle ha sagt "jævla fitte" til henne etter at han hadde blitt pepret med pepperspray. Hun hadde også forklart at det kom blod fra munnen hans da han sa dette. Fordi hun var redd for smitte, skøyv hun ansiktet hans med flat hånd for å få avstand. A har opplyst at hans forsvarer i retten refererte til Cs egenrapport der hun hadde skrevet at "jeg slo tiltalte med flat hånd". A mente at det i dommen mot ham var redegjort for en helt annen historie enn det tjenestepersonene selv hadde forklart i retten.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt A, tjenesteperson B og 4 vitner. Spesialenheten har innhentet kopi av straffesaken mot A og dommen mot ham for å ha utøvd vold mot tjenesteperson C under samme pågripelse.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble avhørt av politiet dagen etter at hendelsen fant sted. I følge avhøret husket han ikke å ha blitt slått, og husket heller ikke andre vesentlige deler av hendelsesforløpet da politiet kom til stedet. Grunnlaget for anmeldelsen syntes i det vesentlige å være basert på merker han hadde i ansiktet dagen etter, samt tjenestepersonenes forklaringer i retten i forbindelse med at fotografier av merkene ble fremlagt for retten.

 

Det var Spesialenhetens vurdering at vitneforklaringene ikke underbygget at B hadde slått A i ansiktet med knyttet hånd.

 

B hadde opplyst at hun skjøv ansiktet til A bakover og til siden i forbindelse med at A skulle plasseres i politiets cellebil.

 

Spesialenheten vurderte om denne maktanvendelse gikk utover hva som var forholdsmessig og nødvendig i situasjonen.

 

Det kunne stilles spørsmål ved om maktanvendelsen var nødvendig, da det ikke var konkrete tegn på at A ville spytte på tjenesteperson B. Imidlertid fryktet hun for dette. Sett i sammenheng med As opptreden forut for hendelsen, mente Spesialenheten at Bs frykt ikke var ubegrunnet. Spesialenheten la også vekt på at det å skyve As ansikt til siden, i seg selv var et lite inngrep. Det var videre ikke bevismessige holdepunkter for at A ble skadet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 621/17 – 123, 08.03.2018

 

HÅNDTERING AV MELDING TIL OPERASJONSSENTRAL – IKKE IVERKSATT REDNINGSAKSJON

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Bakgrunnen for saken

På bakgrunn av oppslag i media om båtulykke om natten 22. oktober 2017, iverksatte Spesialenheten etterforsking av politiets behandling av en melding til operasjonssentralen samme natt.

 

I medieoppslagene var det beskrevet at redningsaksjon ble iverksatt etter at politiet 22. oktober 2017 kl. 08.36 fikk melding om en båt som kjørte i ring. Kl. 09.06 kom det melding om at det var observert personer på en holme som ropte om hjelp. To personer ble berget i land. En tredje person ble funnet omkommet. Det viste seg at operasjonssentralen hadde mottatt anrop ca. kl. 00.24 fra en person som var bekymret etter å ha hørt et "dunk".

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten innhentet lydlogg fra innringers samtale med operasjonssentralen, PO-logg fra hendelsen, saksdokumenter fra politidistriktet og iverksatte etterforsking.

Det er opptatt forklaring fra tjenesteperson A, B og C som mistenkte.

Aktuelle instrukser/ regelverk er innhentet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

For at vilkårene for straff etter straffeloven § 172 skal være oppfylt, må avviket fra korrekt handlemåte være grovt. For det andre må det være tale om brudd på en tjenesteplikt av en viss betydning. Uaktsomheten er grov dersom handlingen er svært klanderverdig og det er grunnlag for sterk bebreidelse.

 

Spesialenheten la til grunn at operatøren (A) ikke oppfattet alle opplysninger melder ga, herunder at det forut for dunket var hørt motorlyd. Spesialenheten var av den oppfatning at A ikke stilte tilstrekkelig oppfølgingsspørsmål for å forsikre seg om at A hadde fått med seg all relevant informasjon fra innringer. A kunne for eksempel ha bedt innringer om å gjenta det hun sa, da A hadde hatt mye fokus på et kart for å finne stedet innringer befant seg på.

 

Spesialenheten mente at A hadde brutt en tjenesteplikt, men at pliktbruddet ikke var grovt og at A under enhver omstendighet ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt. Det ble blant annet lagt vekt på at A som operatør skulle foreta krevende vurderinger på kort tid i en travel arbeidssituasjon. Spesialenheten mente at oppdragsleder (B) og operasjonsleder (C) ikke hadde brutt noen tjenesteplikt. De hadde spurt A om det av melder ble gitt flere opplysninger enn det som fremkom i PO, noe A opplyste at det ikke var.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 431/17 – 123, 08.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Vest politidistrikt for følgende: ”Urettmessig grovt straffbar behandling av politiet. Jeg er ikke ansvarlig for at politiet gjør feil. Det skal ikke gå utover mitt liv. De har ødelagt livet mitt, og nå er de etter barnet mitt…”

 

Spesialenhetens undersøkelser

Spesialenheten har avhørt A, og har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogger.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A har tatt opp ulike hendelser fra 2004, 2005, 2006, 2007 og 2010. Disse forholdene er foreldet. Flere av disse hendelsene er også behandlet av Spesialenheten i saker knyttet til tidligere anmeldelser fra A.

 

I utdypende avhør har A forklart til Spesialenheten at anmeldelsen også gjaldt politiets håndtering av to saker fra 2016 og 2017. Spesialenheten har gjennomgått opplysningene i disse sakene. Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, idet det ikke var sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

MIDT-NORD

Ingen publiserte vedtak i uke 10.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no