Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 40 (02.10 - 06.10)

ØST                

Sak 639/16 – 123, 04.10.2017

 

PÅSTAND OM STRAFFBARE HENDELSER I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for vold, seksuell antasting, frihetsberøvelse, brudd på menneskerettighetene og tortur. Bakgrunnen for anmeldelsen var at A ble satt i arresten. Han ble fratatt klærne slik at han var naken på cellen.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten avhørte A og to tjenestepersoner. Det er innhentet opptak fra arresten, kopi av politiets oppdragslogg og arrestjournal og annet aktuelt regelverk.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble satt i arresten fordi han var overstadig beruset og hadde vært i konflikt med en dørvakt på et utested. A ble tatt med til legevakten, og legen vurderte at han kunne settes i arresten.

 

A ble fratatt shortsen da han ble satt inn på cellen. Han hadde ikke på seg underbukse, og måtte være på cellen kun iført t-skjorte. 11 minutter senere ble han fratatt madrassen fordi han skjulte seg under den. Ca. 30 minutter senere tok arrestforvareren og en tjenestemann av A t-skjorten. Han var da naken på cellen. Etter ca. 10 minutter kom tjenestepersoner inn på cellen. Etter ca. 15 minutter hadde de fått på ham shortsen og A ble ført ut av cellen for transport til legevakten på nytt. A var på cellen i underkant av 1 time.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart ved å ta fra A klærne og madrassen.

 

Beslutningen om å ta fra A shortsen med en gang han ble satt på cellen, måtte ses i sammenheng med As historikk for å forsøke selvskading og strangulering på cellen, og at han hadde uttalt til patruljen at han skulle ta livet sitt. Shortsen hadde flere snorer, og den ble tatt fra A av hensyn til hans sikkerhet. A hadde ikke på seg underbukse. Han fikk beholde t-skjorten. Madrassen ble senere tatt fra ham fordi arrestforvareren var bekymret for at A kunne skade seg med t-skjorten mens han lå under madrassen. Også t-skjorten ble fjernet av hensynet til As sikkerhet.

 

Spesialenheten mente tiltakene ikke var av en karakter som kunne medføre straffansvar. Fjerning av klærne og madrassen skjedde stegvis etter vurdering av As opptreden på cellen og av hensynet til risikoen for at han kunne skade seg. Fjerning av klærne ble tatt opp med operasjonsleder. Det var i arrestloggen skrevet at A skulle få tilbake madrassen og et teppe når han var klar til å kunne ha det. Operasjonslederen besluttet etter i underkant av en time at A likevel ikke var egnet for opphold i arresten, og han ble tatt med til legevakten for ny vurdering av helsetilstanden. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

 

VEST

Ingen publiserte vedtak i uke 40.

 

MIDT-NORD

Sak 329/17 – 123, 02.10.2017

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL I SAK OM BARNEBORTFØRING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B i forbindelse med politiets etterforsking av at hans barn er ført ut av Norge av barnas mor. A mener politiadvokat B har forsømt seg i tjenesten ved ikke å utføre relevante etterforskingsskritt som kunne ha bidratt til å få barna hjem til Norge.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiadvokat B, eller andre ansatte i politiet, hadde opptrådt straffbart ved sin håndtering av saken.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

 

Sak 408/17 – 123, 04.10.2017

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Trøndelag politidistrikt for i 2012 å ha sendt brev til B om henleggelse i sak mot A. A viste til at B på internett hadde opplyst at han var strafferettslig utilregnelig.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har gjort undersøkelser i politiets straffesaksregister. I følge strasak er ikke B registrert som part i saker der A har vært mistenkt. Undersøkelser i politidistriktet ga ikke opplysning om at det var knytninger i saker mellom A og B.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 121, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. B var ikke registrert som part i saker der A var mistenkt. B hadde derfor heller ikke krav på opplysninger om disse sakene, og Spesialenheten hadde ingen opplysninger om at politiet faktisk hadde sendt brev til B om henleggelser i saker der A hadde vært mistenkt.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 359/17 – 123, 04.10.2017

 

PÅSTAND OM STRAFFANSVAR I FORBINDELSE MED HÅNDTERING AV HENVENDELSER OG ANMELDELSER M.M.

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for ikke å ha gjort nok for å beskytte henne og sønnen i forbindelse med at hun anmeldte eksmannen. A anmeldte også politiet for å ha hatt en hypotesebekreftende etterforsking basert på feil informasjon fra barnevernet. Videre påpekte A måten det tilrettelagte avhøret av sønnen ble gjennomført på og at rettssikkerheten hans ikke ble ivaretatt. A opplyste at hun hadde anmeldt over 30 offentlige ansatte. Hun anmeldte politiet for håndteringen av anmeldelsene.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Sakene som A hadde anmeldt var vurdert av flere ledd i påtalemyndigheten, og påtalemyndigheten var kjent med As anførsler. Spesialenheten kunne heller ikke se at politiet hadde opptrådt straffbart ved gjennomføringen av det tilrettelagte avhøret, eller at politiet/påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart i sin kontakt med A, eller ved vurderingen av risiko og om det skulle ilegges besøksforbud.

 

For øvrig bemerket Spesialenheten at overtredelse av straffeloven § 325 foreldes etter to år, slik at et eventuelt straffansvar for de anmeldte forholdene som lå over to år tilbake i tid, uansett var foreldet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no