Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 10 (04.03 - 08.03)

ØST    

Sak 389/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULL OG IKKE OBJEKTIV ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfull etterforsking og fravær av objektivitet i forbindelse med anmeldelse av sak der hans datter var fornærmet.

 

Spesialenhetens vurdering:

En henleggelsesbeslutning er basert på påtalemessig skjønn. Det tilligger i alminnelighet ikke Spesialenheten å overprøve skjønnsutøvelsen ved påtalemyndighetens avgjørelser. Unntak kan tenkes der det skjønn som er utøvd anføres å være så mangelfullt at det bør vurderes om det er grunnlag for straffansvar.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var Spesialenhetens vurdering at det ikke var forhold eller opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at B eller andre i påtalemyndigheten, ved sine påtalemessige vurderinger i saken hadde opptrådt straffbart. Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. B hadde benyttet klageadgangen, og henleggelsen var opprettholdt av statsadvokaten.

 

Det var heller ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at C hadde opptrådt straffbart. Det var med bakgrunn i gjennomgang av lydopptaket av gjennomlesingen av anmeldelsen, ikke holdepunkter for at As datter ble nektet å komme med ytterligere informasjon om eventuelle voldhendelser eller at hun ble nektet å inngi anmeldelser for andre forhold.

 

Det var uheldig at lydopptaket fra avhøret av As datter ikke lenger var å finne, men Spesialenheten kunne ikke se at det var opplysninger som gjorde det sannsynlig at tjenesteperson(er) hadde opptrådt straffbart i den sammenheng.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 469/18-123, 08.03.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA OVERSENDT BESØKSFORBUD TIL TINGRETTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for ikke å ha sendt besøksforbud til tingretten for behandling.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ilagt flere besøksforbud mot sin tidligere samboer og deres felles datter. Gjennomgang av saksdokumentene ga grunn til å tro at 3 av besøksforbudene ikke var sendt til retten for behandling. 

 

Etter Spesialenhetens vurdering var dette kritikkverdige. Spesialenheten iverksatte imidlertid ikke etterforsking for å avklare nærmere hva som var årsaken til at besøksforbudene ikke ble oversendt retten i tråd med gjeldende regelverk. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det ikke fremsto sannsynlig at forholdet vil kunne medføre straffansvar for påtaleansvarlig eller andre ansatte i politiet eller påtalemyndigheten. Det fremsto å være mangelfulle rutiner og forglemmelser, og ikke grunn til å tro at påtaleansvarlig hadde opptrådt kvalifisert klanderverdig eller med forsett unnlatt å oversende besøksforbudene til tingretten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet for gjennomgang av rutinene for oppfølging av besøksforbud.

 

 

 

Sak 752/17-123, 08.03.2019

 

ETTERFORSKING AV MULIG UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om mulig uaktsom kjøring, ved at A hadde kjørt over fartsgrensen og i for høy hastighet etter forholdene på stedet. Det var tjenestepersonene B og C som hadde meldt fra om hendelsen. De kjørte sammen med A til oppdraget. Oppdraget var å kjøre til en togstasjon for å plukke opp to jenter som kom med toget. Jentene var mindreårige og hadde stukket av fra en institusjon. Det var midnatt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kan på nærmere bestemte vilkår kjøre i utrykning og ved dette holde høyere hastighet enn skiltet.

 

Spesialenheten mente A burde ha sørget for å ha bedre tid på kjøreturen, da det ut fra sakens opplysning fremsto at dette var mulig. Det var likevel Spesialenhetens vurdering at lovligheten av utrykningskjøringen og fravikelsen av fartsbestemmelsen måtte knyttes opp mot selve kjøringen og oppdragets art, ikke at A skulle ha reist tidligere. Det var ikke tvil om at det var viktig å stanse jentene og ta dem tilbake til institusjonen.

 

Selv om vilkårene for å kjøre i utrykning var til stede, er politiet likevel under utrykningskjøringen bundet av aktsomhetsregelen i vegtrafikkloven § 3.

 

Det var grunn til å tro at A tidvis hadde holdt i en hastighet på minst 130 km/t. Utrykningskjøringen ble ikke varslet med sirene og/eller blålys, og A foretok flere forbikjøringer. Kjøreforholdene var beskrevet som noe krevende vinterføre med snøføyk og spor i vegbanen.

 

Spesialenheten fant det kritikkverdig at A kjørte i utrykning uten at kjøringen ble varslet ved bruk av lyd og/eller lyssignal. Spesialenheten fant det likevel ikke bevist utover rimelig tvil at kjøringen var i strid med aktsomhetskravene i vegtrafikkloven § 3. Det ble i vurderingen vektlagt at det på kjøreturen ikke oppstod noen konkrete, farlige trafikksituasjoner.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet

 

VEST   

Sak 728/18-123, 08.03.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha gitt taushetsbelagte opplysninger om ham til barneverntjenesten i forbindelse med sak mot As kjæreste og hennes barn.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i saksdokumentene som Spesialenheten hadde fått tilgang til, samt ordlyden i barnevernets rapport, forsto Spesialenheten det slik at barneverntjeneste ikke i forbindelse med nåværende undersøkelsessak hadde innhentet opplysninger om A fra politiet, men at barneverntjenesten hadde brukt opplysninger innhentet tidligere. Brevene fra politiet var korte redegjørelser fra oppdragsloggen der A var omtalt. Det var ikke i brevene fra politiet uttalt at A er "en farlig mann".

 

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

MIDT-NORD 

Sak 620/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha blitt kjørt til psykiatrisk sykehus.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet bisto AMK med å tvangsinnlegge A. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det ikke var politiet som hadde besluttet at A skulle innlegges på psykiatrisk sykehus, og at ble brukt minimalt med makt mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 618/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE AV SKADEVERK

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for skadeverk under ransaking av hans bolig. Det ble vist til at politiet brukte rambukk for å komme inn til A, til tross for at de hadde hentet ut nøkler til leiligheten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det er en taktisk vurdering av politiet hvordan man tar seg inn i en leilighet. Dersom politiets fremgangsmåte forårsaker skade, kan politiet bli erstatningsansvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 351 om skadeverk

 

 

 

Sak 621/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha gitt forsvarer i straffesak tilgang til et filmopptak fra ransaking av As bolig. Det ble i anmeldelsen opplyst at filmen verken ble fremlagt for retten eller forsvarer i forbindelse med behandling av begjæring om varetektsfengsling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at politiet har i begjæringen om varetektsfengsling opplyst hva som ble vektlagt ved tvangsmiddelbruken, og at rapportene som er grunnlaget for politiets oppfatning fremstår som objektive. Det var ikke opplysninger i straffesaken om at det ble filmet under ransakingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 763/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE AV HENSYNSLØS ADFERD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt ved forvaltningsavdelingen for å ha påstått at hun er utilregnelig og uskikket til å ha førerkort.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete og objektive holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart i deres behandling av saker mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 591/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG PÅGRIPELSE M.M.

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha siktet ham i en straffesak og for å ha varetektsfengslet ham. A anmeldte også ansatte i politiet for «medvirkning til selvmord og til selvpåført betydelig skade på kropp og helse».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at politijuristen hadde opptrådt straffbart. Det var ikke holdepunkter i saken for at siktelsen var tatt ut på mangelfullt grunnlag. Det er tingretten som beslutter om noen skal varetektsfengsles eller om de skal løslates.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 537/18-123, 06.03.2018

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for å ha brukt makt mot ham og påført ham skader under en innsettelse i arrest. A mente at politimannen gjorde dette blant annet fordi han var misunnelig på As «kommende suksess i arbeidslivet». A opplyste at han hadde fotografert skadene, men oversendte ikke disse fotografiene til Spesialenheten.

 

Åsted: i arresten

 

Oppdrag: Orden/Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart, og viste til at det ikke var objektive og konkrete opplysninger om dette i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 642/18-123, 08.03.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha tatt på alvor hennes anmeldelser av bakgrunnsstøy. A opplyste i anmeldelsen at hun har vært plaget av bakgrunnsstøy, beskrevet som «syke kommentarer i bakgrunnen fra morgen til kveld». A hadde gjort opptak av støyen og oversendt dette til Spesialenheten. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Politidistriktet hadde registrert en anmeldelse fra A om hensynsløs adferd.  Saken var henlagt og henleggelsen var opprettholdt av statsadvokaten.

 

A hadde ved flere anledninger vært i kontakt med politiet i forbindelse med at hun følte seg plaget eller forfulgt. I disse tilfellene hadde A ikke oppgitt navn på eventuell gjerningsperson.

 

På lydopptaket Spesialenheten mottok, hørtes kun sus, og det kunne ligne på trafikkstøy fra en vei.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte ved Trøndelag politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 575/18-123, 08.03.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for sjikane og plagsom adferd i forbindelse med behandling av førerkortsak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet hadde sendt forhåndsvarsel om tilbakekall av As førerett på grunn av bekymringsmeldinger om hans psykiske helse. A hadde fått en lege til å inngi helseattest. A var av politiet blitt informert om at helseattesten var mangelfull og var gitt frist for ny inngivelse av slik attest.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at A hadde fått et begrunnet varsel om tilbakekall av føreretten og videre informasjon om dokumentasjon som var nødvendig. Det ble også sett hen til opplysninger om at A opptrådte ufint overfor politiet på telefon, og at dette syntes å være grunnen til at politiet ikke ønsket videre muntlig kommunikasjon med ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no