Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 36 (03.09 - 07.09)

ØST   

Sak 566/16–123, 10.03.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo og Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner for grov tjenestefeil ved at politiet ikke hadde slettet samtaler i kommunikasjonskontroll mellom ham selv og forsvareren hans. Forholdet ble oppdaget da A mottok alt innholdet i kommunikasjonskontrollen under hovedforhandlingen av straffesaken mot ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var under etterforskning av Hedmark politidistrikt. Oslo politidistrikt bistod med gjennomføring av kommunikasjonskontroll i november og desember 2013.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at det på tidspunktet for kontrollen ikke var klart regulert at advokatsamtaler skulle destrueres. Den som hadde sørget for oversendelse av materialet var heller ikke var klar over at opptakene inneholdt slike samtaler, derfor ble alt materiale oversendt. Etter dette hadde politiet på bakgrunn av Høyesterettsavgjørelser i 2014 og i 2015 endret rutinene sine. Slike samtaler blir i dag merket og flyttet til en egen mappe som ikke blir kopiert videre til aktor og forsvarer. Av denne grunn fant Spesialenheten heller ikke at det var grunnlag for å ilegge noen av politidistriktene foretaksstraff.

 

Vedtak:

Saken er dels henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet i læringsøyemed, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 427/18-123, 03.09.2018

 

ANMELDELSE AV OPPTREDEN UNDER FORKYNNING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson(B) for trakassering ved å komme hjem til ham for å forkynne en innkalling til et rettsmøte som A mente var avlyst. B uttalte også at As anmeldelser til politiet var "masse pølsevev, sludder og vås", og at politiet sannsynligvis hadde brukt under ett minutt på å henlegge en anmeldelse fra A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonene trakasserte A ved å reise hjem til ham for å forkynne innkallingen. Forkynninger ved stevnevitne skal som hovedregel skje på bopel.

 

Spesialenheten mente at Bs uttalelser var upassende. Uttalelsene bidro til å øke As frustrasjon og irritasjon, og fremsto helt unødvendig, selv om det kunne synes å være noe utfordrende å nå fram til A med informasjon om det aktuelle tjenesteoppdraget. Det var imidlertid ikke holdepunkter for at Bs uttalelser kunne føre til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 270/18-123, 03.09.2018

 

ANMELDELSE FOR KRENKENDE OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for krenkende opptreden. A anførte at B hadde sagt at han måtte ringe til politiet hver gang han skulle «ut døra», og A følte at B var aggressiv i måten han snakket til ham på.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A var gitt pålegg om ikke å kontakte sin ekskjæreste i de neste 24 timene. Det var B og Bs kollega som ga A pålegget. Bs kollega avviste at B hadde kommet med de påstandene som A anførte. A ble dagen etter gitt besøksforbud mot ekskjæresten. B deltok ikke i oppdraget med å forkynne besøksforbudet.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil      

 

 

 

Sak 428/18-123, 03.09.2018

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha ledd og pekt på ham. A oppfattet det slik at B var på stedet for å trakassere ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten var ikke kjent med hva B og kollegaen gjorde på stedet. De var begge i uniform. På bakgrunn av anmeldelsen og sakens øvrige opplysninger anså Spesialenheten det ikke nødvendig å gjøre nærmere undersøkelser for å få avklart dette. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 271/18-123, 03.09.2018

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å OPPLYSE TJENESTENUMMER M.M.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha kommet hjem til ham for å forkynne et dokument. A opplyste at politiet måtte «ta det med As advokat», og lukket døren. Politiet sparket opp døren, slik at A fikk vondt i tåa. A mente at politiet begikk innbrudd. Tjenestepersonene nektet å opplyse tjenestenummer.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonene hadde anledning til å komme hjem til Haagensen for å forkynne dokumentet. Det var ikke holdepunkter for at politiet begikk innbrudd.

 

Det å ikke opplyse tjenestenummer er et brudd på tjenesteplikten, men anses ikke å innebære straffansvar fordi bruddet på tjenesteplikten ikke er grov.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for nærmere å avklare påstanden om at politiet hadde sparket opp døren. A forklarte at han hadde forsøkt å lukke døren foran tjenestepersonen. Det var ut fra anmeldelsen og de innhentede opplysningene i saken ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 75/18-123, 03.09.2018

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG PÅGRIPELSE, RANSAKING OG MANGLENDE MEDISINSK OPPFØLGNING I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig pågripelse, ulovlig maktbruk ved at han ble slått og sparket på glattcella, for å ha nektet ham mat og medisiner i 20 timer, samt for å ha gjennomført to ulovlige ransakinger hos ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Pågripelsene av A og ransaking hos ham var besluttet av påtalejurist grunnet mistanke om at A hadde kommet med trusler mot et firma. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at påtalejuristen hadde opptrådt straffbart i forbindelse med beslutningene.

 

Det var ingen opplysninger i saken som ga holdepunkter for at A hadde blitt nektet klær i arresten. A hadde selv nektet å kle på seg. Det var heller ikke opplysninger om at det var brukt makt mot A. I følge arrestloggen hadde A fått både mat og medisiner.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 298/18-123, 05.09.2018

 

ANMELDELSE AV FOR USANNHETER I NAMSSAK

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for å ha kommet med uriktige opplysninger i sak om utlegg hos A. A mente at kreditor ikke hadde grunnlag for kravet og at det var tale om svindel.

 

Spesialenhetens vurdering:

Namsmannen hadde ved utleggsforretningen forholdt seg til opplysninger i tidligere utleggsforretninger som bygget på samme tvangsgrunnlag. A hadde heller ikke fremlagt dokumentasjon som kunne underbygge påstanden om svindel. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at namsmannen bevisst hadde bygget på usanne opplysninger, at han samarbeidet med kreditor i saken eller hadde påvirket tingretten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 479/17-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at noen i politiet hadde gitt opplysninger til media om at han var pågrepet og siktet i en straffesak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at noen i politiet hadde opptrådt straffbart. Det fremkom i avisartikkelen at vitner hadde observert pågripelsen av A, som for øvrig var en kjent person på stedet. Videre var det sitert at politiet bekreftet at «en person var pågrepet, avhørt og løslatt» i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 216/17-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødvendig bruk av makt mot ham i forbindelse med at han skulle transporteres til sykehus. A hadde fra før skader i begge håndleddene, og mente politiet ikke tok hensyn til dette. Han ble påsatt håndjern, og polititjenestepersonene brøt på håndleddene og dro ham i håret for å få ham ut av boligen.  

 

Åsted: Privat eiendom om natten

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet og satte på ham håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt til As bolig fordi kjæresten var redd A skulle ta sitt liv. Det ble besluttet at politiet skulle bistå ambulansepersonalet med å fremstille A for lege. Politiets forklaringer og vitneforklaringene viste at politiet hadde brukt god tid med å forsøke å overtale A til å bli med. Han var urolig/utagerende. På veg ut, ombestemte han seg, og situasjonen gjorde at det var behov for å sette på ham håndjern. Det ble brukt to sett med håndjern for å skåne håndleddene. Tjenestepersonene avviste at de hadde dratt A etter håret.

 

Spesialenheten mente at det ikke var bevismessige holdepunkter for at politiets maktbruk var unødvendig og uforsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak  753/17-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE AV VEITRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:  

En tjenesteperson (A) skulle dirigere trafikk i forbindelse med en trafikkulykke, og tverrstilte sin politibil for å hindre at annen trafikk kjørte inn i ulykkesstedet. En sivil bil kom kjørende imot politibilen. Føreren av den sivile bilen (B), klare ikke å stanse og kjøre inn i politibilen. Det oppsto mindre materielle skader på begge kjøretøyene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A hadde blålys da han kjørte for å skråstille politibilen. Han observerte bilen som B var fører av, og vurderte avstanden til å være tilstrekkelig til at B kunne stanse. Etter en samlet vurdering av opplysningene i saken, mente Spesialenheten at A ikke kunne bebreides for sammenstøtet.

 

Etterforskingsresultatet talte med særlig styrke mot at A hadde overtrådt aktsomhetsnormen i vegtrafikkloven § 3.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3.       

 

 

 

Sak 122/18-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE AV BRUK AV ULOVLIG MAKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politipatrulje for å ha tatt tak i ham og holdt hendene hans fast, samt vært uhøflige mot ham.

 

Åsted: Privat eiendom om natten

 

Oppdrag: Trafikk

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet kontrollerte As hender fordi han var meget sint og oppfarende. De gjorde dette for å hindre utfall mot seg selv. A ble etterforsket for å ha kjørt bilen sin inn i naboens trapp. Det var heller ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt kritikkverdig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

VEST   

Sak 455/18-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE FOR Å HA PÅVIRKET EN FORNÆRMET

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A mente at politiet måtte ha påvirket B, som fornærmet, til å forklare at det var A som hadde slått B. A ble senere domfelt for dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

B avviste at politiet hadde fortalt ham at det var A som hadde slått ham. B hadde selv funnet ut at det var A, noe han fortalte til politiet. Bs forklaring til Spesialenheten var støttet av nedtegning i avhørsrapporten etter Bs forklaring til politiet etter hendelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 157 om påvirkning        

 

 

 

Sak 381/18-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE AV ILEGGELSE AV ULOVLIG BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat og lederen hennes for at å ha ilagt ham besøksforbud uten grunn og for et ulovlig langt tidsrom. A mente også at politiadvokaten eller lederen hennes hadde påvirket en overlege til å tvangsinnlegge ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter i anmeldelsen eller i politiets straffesaksdokumenter som sannsynliggjorde at det hadde skjedd en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

MIDT-NORD

Sak 85/18-123, 05.09.2018

 

ANMELDELSE AV Å HA OPPGITT FEIL FUNNSTED AV BESLAG AV HASJ

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha opplyst at ca. 25 gram hasj var funnet i fryseren hans, til tross for at han hadde oppbevart den et annet sted.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. De hadde oppgitt to forskjellige funnsteder for den samme hasjen i to forskjellige rapporter om ransakingen hos A. Dette var kritikkverdig, men utgjorde ingen straffbar handling. Det var således ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse: Saken er sendt til politidistriktet for internt oppfølging i det forholdet er kritikkverdig.

 

 

 

Sak 38/18-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE AV IKKE Å HA OPPGITT TJENESTENUMMER

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte det at han i en telefonsamtale ikke hadde fått opplyst tjenestenummeret til vedkommende han snakket med.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde begått en straffbar tjenestehandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 275/18-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE AV STATSADVOKAT FOR MANGLENDE BEGRUNNELSE OG INHABILITIET

 

Politidistrikt:

Troms og Finnmark statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte en statsadvokat som hadde opprettholdt politiets henleggelse av en straffesak. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter i saken for at det det forelå et straffbart forhold.

 

Statsadvokaten var ikke inhabil til å behandle klagen fordi han var anmeldt av A i en annen (og underliggende) sak. Statsadvokaten hadde også begrunnet sin avgjørelse tilstrekkelig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 397/18-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at de hadde tilgriset dørlåsen på en leilighet han eide, men som ble disponert av en person politiet ønsket å ransake hos. Dessuten gikk politiet inn med sko og bråkte veldig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke konkrete holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at det hadde skjedd en straffbar tjenestehandling. Beslutning om ransaking var tatt av kompetent påtalemyndighet og det var ikke forhold som tilsa at gjennomføringen av ransakingen hadde skjedd på en straffbar måte.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no