Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 44 (29.10 - 02.11)

ØST   

Sak 2/18-123, 29.10.2018

 

MELDING FRA POLITIETS UTLENDINGSENHET OM BRUK AV MAKT VED UTTRANSPORT

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet (PU)

 

Anmeldelse:

PU meldte til Spesialenheten om at det i forbindelse med uttransport av en familie på fire ble utøvet makt som blant annet innebar at moren (A) ble lagt over fanget til en transportledsager med ansiktet ned mot gulvet og med en jakke over hodet. I tillegg ble det benyttet smertepåføring med håndledds-kontrollteknikk. Begge tiltakene ble gjort med formål å få A til å dempe lyd og for å unngå at uttransporten skulle bli avbrutt. Det ble også opplyst at A og far (B) var iført bodycuff under store deler av transporten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist at tjenestepersonene handlet straffbart. Ut fra beskrivelsene av A og Bs opptreden før og under uttransporten, mente Spesialenheten at bruken av bodycuff lå innenfor det instruksverket gir anvisning på. Tjenestepersonene forsøkte også dialog og lempeligere midler over tid før bodycuff ble anvendt.

 

Spesialenheten fant det videre ikke bevist at As hode var tildekket på en slik måte at det var i strid med Politidirektoratets rundskriv. Det ble lagt til grunn at A ble sittende bøyd over sine knær og at jakken ble brukt som støyskjerm, og strakk seg fra seteryggen foran A til hennes rygg. Ansiktet var ikke tildekket. Det ble likevel hvert femtende sekund kontrollert at hun pustet og etter forholdene hadde det bra.

 

Det ble lagt til grunn at smertepåføring ved håndleddsbend er en metode det etter omstendighetene er anledning til å bruke, i første rekke når en person utagerer fysisk. Det gis imidlertid ikke opplæring i denne metoden for å stanse verbal utagering, og slik bruk av metoden kan heller ikke sees å være særlig hensiktsmessig. Spesialenheten kunne imidlertid vanskelig se at den var straffbar.   

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Administrativ vurdering:

Ettersom det syntes å ha utviklet seg en praksis for maktbruk som ikke samsvarer med opplæringen i PU, ble saken oversendt Sjef PU til administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

 

 

Sak 57/18-123, 29.10.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som brukte makt mot ham utenfor politistasjonen og i arresten. Han hadde reist til politistasjonen for å hente sin bil og bilnøkkel. Politiet åpnet ikke for ham, og han ringte gjentatt ganger på flere ringeklokker. Til slutt så han en sivil politimann gå ut av politistasjonen. A satte seg inn i bilen hans. Politimannens kollegaer kom til og la A i bakken. Han ble deretter satt i arresten. I arresten forsøkte han å få kontakt med politiet ved å knyte skjorten rundt halsen. Politiet slo ham på cella.

 

Åsted: I arresten

 

Oppdrag: Orden og pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og satte på ham håndjern. På cella i arresten ble han holdt mot veggen med et skjold.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde fått beskjed om at han ikke fikk utlevert bilen før han hadde med sjåfør med gyldig førerkort. Dessuten var politistasjonen stengt. Da A satte seg inn i bilen til en ansatt på politistasjonen, ringte den ansatte nødnummeret, og tre tjenestepersoner kom for å bistå. A nektet å dra uten bilen sin, og var aggressiv og truende. Han ble lagt i bakken og påsatt håndjern. A ødela skjorten til en av tjenestemennene og sparket en annen i magen. A ble pågrepet og satt i arresten. Han samarbeidet ikke, og det måtte brukes makt mot ham for å få ham inn på cellen. A forsøkte å skjule seg bak madrassen og satte også madrassen opp foran kameraet på cellen. Han sparket i døren og skrek. Han urinerte på gulvet, og forsøkte å kvele seg med skjorten og underbuksen. Han ble undersøkt av lege, som mente at A ikke skulle tvangsinnlegges. Han ble fratatt madrass og klær. 

 

Bruken av makt mot A fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og var foranlediget av As egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 55/18-123, 29.10.2018

 

ANMELDELSE AV

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A opplyste at han er medlem av Arbeiderpartiet, og han kjørte rundt i byen for å gi sin støtte til partiet. Han ropte "Arbeiderpartiet er best". Politiet ba ham om å slutte med dette. Han flyttet seg ca. 200 meter, men kort tid etter kom fem tjenestepersoner og pågrep ham. Deretter ble han satt i arrest og etter 24 timer ble han kjørt til legevakten, og innlagt på psykiatrisk sykehus. I følge A var det tull at han var psykisk syk og at dette bare er noe politiet ønsker å fremstille ham som overfor lokalbefolkningen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at de involverte tjenestepersonene hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med de forhold som er beskrevet i anmeldelsen. A fikk en rekke muligheter til å etterkomme de pålegg som var gitt. Til tross for dette valgte han å fortsette sin aktivitet. Sett hen til As historikk og adferd, var det ikke grunnlag for å stille spørsmål ved politiets beslutning om å fremstille ham for legeundersøkelse. I forbindelse med fremstilling for helsevesenet er det naturlig at tjenestepersonene gir helsepersonell informasjon om bakgrunnen for at lege er kontaktet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 54/18-123, 29.10.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som brukte makt mot ham på politistasjonen. Han hadde på politistasjonen truffet en tidligere venn, og det utviklet seg til en høylytt diskusjon mellom dem. Etter hvert kom ni polititjenestepersoner ut i resepsjonen og brukte makt mot ham. Deretter ble han pågrepet og satt i arresten.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden og pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet måtte holde A og sette håndjern på ham.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde opptrådt truende og utagerende mot publikum og politiet, og han etterkom ikke pålegg om å forlate politistasjonen. Fire tjenestepersoner måtte bistå for å holde ham og å sette på ham håndjern. Han ble besluttet pågrepet, og satt i arresten. Bruken av makt mot A fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og var foranlediget av As egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 414/18-123, 29.10.2018

 

MELDING OM VÅDESKUDD

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at en tjenesteperson (A) hadde avfyrt et vådeskudd med sitt tjenestevåpen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A ved funksjonstesting av MP5, ikke forvisset seg om at våpenet var uladd, og avfyrte et skudd. A sto på dette tidspunktet så tett inntil en politibil at skuddet traff skrått fremover på bilens førerdør og gikk ned i fotbrønnen på førersiden ved pedalene. Det var ingen personer inne bilen, og heller ingen andre enn A selv i nærheten. Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at skuddet var "egnet til å volde fare for andres liv og helse".

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen

 

 

 

Sak 526/17-123, 29.10.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene B og C for å ha gitt opplysninger til D om bakgrunnen for at A satt fengslet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

D forklarte at politiet sa at A hadde hatt "noen bilder" og at han var "mer enn glad i smågutter". B og C forklart at de ikke kjente til hvorfor A var fengslet, og avviste at de hadde gitt opplysninger om A til D. Ut fra forklaringene i saken la Spesialenheten til grunn at D, B og/eller C snakket om D, dommen mot ham og hans holdninger overfor pedofile. Det var også grunn til å tro at samtalen også omfattet A og hva han satt fengslet for. Det var imidlertid uklart hvem som brakte A inn i samtalen, hva som ble sagt om A og hvem som sa hva. Det var tydelig at D hadde en del kunnskap om A.  

 

Fordi etterforskingen ikke har kunne klarlegge faktum, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 83/18-123, 30.10.2018

 

ANMELDELSE AV AKTOR FOR Å HA GITT URIKTIG INFORMASJON I RETTEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte aktor i en straffesak for å ha opplyst at A var domfelt for vold og voldtekt, til tross for at hun hadde blitt frifunnet i saken. A var tilhører i en annen straffesak, men så seg nødt til å forlate rettsalen da aktor hadde begjært dette fordi hun tidligere var domfelt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at aktor hadde opptrådt straffbart. Han hadde fått opplysningene fra en polititjenesteperson, og forholdt seg til disse. Deretter forlot A rettsalen og det ble ikke mer diskusjon om opplysningene var riktige eller ikke. I ettertid viste det seg at polititjenestepersonen hadde misforstått straffesaksregisteret og at A hadde blitt frifunnet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 679/18-123, 31.10.2018

 

ANMELDELSE FOR FALSK FORKLARING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha avgitt falsk forklaring i lagmannsretten i en sivil sak mot A.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forholdet som var beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 221 om falsk forklaring

 

 

 

Sak 711/18-123, 31.10.2018

 

ANMELDELSE FOR PRODUKSJON AV FALSK BEVIS

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner for å ha sitert ham uriktig i et avskjedsvedtak. A mente sitatet ga uttrykk for hans eksakte mening/uttalelse, men at lydopptaket han hadde tatt av møtet, viste at han ikke hadde ordlagt seg slik som sitert. A mente sitatet var skrevet slik for å skade hans avskjedssak.

 

A anmeldte også politimesteren for ikke å ha oversendt As anmeldelse til Spesialenheten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte i politidistriktet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven (1902) § 324 om tjenestefeil

Straffeloven (1902) § 325 om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (1902) § 189 om uriktig erklæring

 

 

VEST   

Sak 233/18-123, 29.10.2018

 

ETTERFORSKING AV FORSVUNNET NARKOTIKA I FORBINDELSE MED TRENINGSSØK MED HUND

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at det var borte et utlegg narkotika. Narkotikaen var lagt ut i et jernrør på søpelrommet på politistasjonen til bruk i trening for narkotikahunder. Tjenesteperson A hadde plan om å trene på søk med sin narkotikahund, men fikk ikke gjennomført treningen som planlagt grunnet oppdrag i tjenesten. 2-3 dager senere var utlegget borte.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde tillatelse til å oppbevare narkotika for bruk i trening. Instruksen om oppbevaring av narkotika i treningsøyemed regulerte ikke gjennomføringen/håndteringen av narkotikaen under selve treningen. Det var ikke bevist at A hadde opptrådt straffbart ved sin håndtering av narkotikaen. Narkotikaen var lagt ut i treningsøyemed i "trygg sone" på politistasjonen. Narkotikaen ble liggende fordi A ikke fikk trent som planlagt på grunn av en travel vakt.

 

For øvrig kunne ytterligere etterforskingsskritt ikke bringe klarhet i hvor narkotikaen hadde tatt veien.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Det var opplyst at rutinene for utlegg av narkotika i forbindelse med treningssøk er skjerpet. Saken er sendt til politimesteren i læringsøyemed og med henblikk på mulig instruksfesting av gjennomføring av treningssøk.

 

 

 

Sak 723/18-123, 29.10.2018

 

ANMELDELSE FOR FORFØLGELSE OG OVERVÅKING

 

Politidistrikt:

PST

 

Anmeldelse:

A anmeldte PST for skjulte tvangsmidler, overvåking og omfattende forfølging. A viste til at PST bruker «private eller halvprivate grupper», som bruker ulovlige etterforskingsmetoder som stressing, splitt og hersk, provokasjon og infiltrering.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ut fra anmeldelsen ikke var sannsynlig at ansatte i PST hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

MIDT-NORD 

Sak 534/18-123, 29.10.2018

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse i forbindelse med at politiet kom hjem til dem for å forkynne et besøksforbud. A opplyste at den ene tjenestepersonen tok tak i begge armene til hennes mann B og at hun ga ham et slag i brystkassen. Det ble "håndgemeng" mellom de to, og A ble skubbet bakover så hun falt med hodet inn i trappen. A mente at det var en av polititjenestepersonene som skubbet henne. Hun fikk hjernerystelse og høyt blodtrykk.

 

Åsted: Privat eiendom på dagtid

 

Oppdrag: Forkynning

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet dyttet B og holdt ham fast.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonene hadde i oppdrag å forkynne et besøksforbud for B, og hadde anledning til å gå inn på hans eiendom for å komme i kontakt med ham.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonenes bruk av makt mot B kunne innebære straffansvar. Bs opptreden og bruk av vold mot tjenestekvinnene gjorde det nødvendig å holde ham fast, dytte ham unna og å ta grep for å hindre ham i ytterligere voldsutøvelse. Bruken av makt fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen og var foranlediget av Bs egen opptreden.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde skyld i at A falt og slo hodet. Hun falt fordi B kom bort i henne da han skulle lukke ytterdøren.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 297/18-123

 

TILTALE – MISBRUK AV STILLING OG SKREVET URIKTIG ERKLÆRING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 295 om misbruk av stilling

Straffeloven § 365 om uriktig erklæring

 

Spesialenhetens vurdering og vedtak:

Spesialenheten har tatt ut tiltale mot tjenesteperson A for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang med en kvinne B. Han er også tiltalt for å ha skrevet en uriktig bekreftelse. 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no