Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 40 (30.09 - 04.10)

ØST

Sak 157/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED PÅGRIPELSE, ARREST M.M.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for urettmessig å ha pågrepet henne for vold mot sin mor, for ileggelse av besøksforbud og feil i etterforskingen. Saken mot A ble senere henlagt av politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da gjennomgang av saken ikke gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 591/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR HACKING OG TORTUR

 

Politidistrikt:

PST

 

Anmeldelse:

A anmeldte personer, som han tror arbeider i PST, for i tiden fra januar 2013 å ha hacket, styrt eller programmert hjernen hans ved hjelp av teknologi, og de torturerer ham. A har beskrevet flere hendelser han mener har skjedd på grunn av hacking fra ansatte i PST. Han mistenker også PST for at han i februar- mars 2019 falt og slo skulderen ut av ledd

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 332/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR UFORSVARLIG BEHANDLING UNDER OPPHOLD I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for uforsvarlig behandling i sentralarresten. A opplyste at han ikke fikk varsle familien og ikke ringe advokat før etter flere timer. Han fikk ikke sine medisiner, manglende beskjed om lufting og fikk ikke mat. Han var så dårlig at han prøvde å ta sitt eget liv, og politiet prøvde ikke å hindre ham i å skade seg selv.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ved gjennomgang av saken det ikke bevist at ansatte i Oslo politidistrikt hadde opptrådt straffbart i forbindelse med As opphold i sentralarresten. A ble undersøkt av lege og fikk medisiner. Han hadde opphold på celle med videoovervåkning og ble jevnlig tilsett. Han ble tilbudt mat som han takket nei til. På grunn av ressurssituasjonen ble det besluttet at A skulle løslates uten forutgående avhør.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 315/19-123, 01.10.2019

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT VED PÅGRIPELSE OG INNSETTELSE I ARREST

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som pågrep ham og transporterte ham til arresten, for unødig bruk av makt. A hadde i etterkant vondt i håndleddene som følge av håndjernene.

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om natten

 

Oppdrag: Orden, pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, brukte håndjern og bodycuff.

 

Skader: Hevelser

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt fordi A trosset vekternes beskjed om at han ikke fikk komme inn på arrangementet på grunn av hans beruselse. A etterkom heller ikke politiets pålegg, og motsatte seg å bli kjørt hjem. På grunn av hans beruselse og utagerende/aggressive oppførsel ble det besluttet at han måtte påsettes håndjern og deretter bodycuff, og at han måtte innbringes til arresten. A måtte holdes av tre tjenestepersoner under transporten. Han kom med trusler mot tjenestepersonene.  

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at den bruk av makt som ble benyttet mot A innebar straffansvar. Bruken av makt fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og var foranlediget av As egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 

 

Sak 791/18-123, 01.10.2019

 

ANMELDELSE FOR SØK I REGISTRENE UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha søkt på ham uten tjenestemessig behov. A og B bor i samme leilighetskompleks.

 

Spesialenhetens vurdering:

B hadde gjort flere søk på A i politiets registre. Spørsmålet for Spesialenheten var om B hadde hatt tjenestemessig behov for å foreta søkene. Spesialenheten la til grunn at søkene var gjort i nær tilknytning til anmeldelse mot A for straffbare forhold og at B hadde tjenestemessig behov for å innhente og avklare opplysninger som kunne være av relevant betydning. Søkene var knyttet til Bs oppgaveløsing i politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 359/19-123, 01.10.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENSTEFEIL I FORBINDELSE MED TVANGSSAKER

 

Politidistrikt:

Namsfogden i Oslo

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsfogden for straffbare handlinger i forbindelse med flere tvangssaker. Anførslene knytter seg i stor grad til den konkrete bevisbedømmelsen avgjørelsene bygger på, samt at saksbehandlingen ikke har vært uavhengig og objektiv.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, da det ikke er fremkommet opplysninger som gjør det sannsynlig at namsfogden har opptrådt straffbart ved håndteringen av tvangssakene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 535/19-123, 02.10.2019

 

ETTERFORSKING AV VEGTRAFIKKUHELL MELLOM TO POLITIBILER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

To tjenestebiler kjørte utrykning nordover på E6 på vei til et viktig tjenesteoppdrag. De lå i venstre kjørefelt og varslet utrykningen ved bruk av blålys, uten at forankjørende førere oppdaget dette før etter noe tid. Den som kjørte fremst oppdaget utrykningskjøretøyene bak seg, og svingte til venstre i vegen i stedet for å legge seg over i høyre kjørefelt. Bilen bak ham måtte derfor bremse kraftig opp. Den fremste tjenestebilen klarte å bremse i situasjonen, men føreren av den bakerste tjenestebilen klarte ikke det. Han kjørte en meget tung motorvogn og kjørte inn i bakenden på tjenestebilen foran seg.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant bevismessige holdepunkter for at føreren av den bakerste tjenestebilen hadde holdt for kort avstand til forankjørende og ila ham forelegg for brudd på vegtrafikkloven § 3. Forholdet var ikke så alvorlig at det var grunnlag for tap av førerrett.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg på bot på kr. 6000 subsidiært 11 dagers fengsel. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3.


 

 

 

VEST

Sak 28/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE AV NAMSMANNEN FOR UBERETTIGET UTKASTELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for ikke å få hentet tingene han hadde i boligen, og for at boligen skulle tvangsrealiseres.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk tvangssaken mot A og avhørte namsmannen. Namsmannen forklarte at de hadde inngått avtale med forskjellige offentlige etater som skulle bistå A med å få hentet ut tingene sine. Imidlertid hadde ikke A møtt i henhold til avtalen. For øvrig var saken om fravikelsen av eiendommen behandlet på ordinært vis.

 

Spesialenheten fant at det ikke var holdepunkter for at namsmannen hadde begått en straffbar handling. Saksopplysningene viste at namsmannen hadde behandlet saken på ordinært vis og hadde forsøkt å hjelpe A i situasjonen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 631/19-123, 01.10.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA OPERERT INN IMPLANTAT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha operert et implantat i hans hode. Politiet holder ham overvåket, og personer i rusmiljøet har fått utdelt narkotika for å holde tyst. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking da det ikke er ikke sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

MIDT-NORD 

Sak 540/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED MULIG PÅKJØRSEL AV SYKLIST

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for påkjørsel og krav om erstatning for skader på sykkelutstyr. A syklet et sykkelritt. En politibil med blålys kom kjørende i mot. Tjenestemannen hadde vinduet åpent og armen ut av vinduet. Han holdt armen opp. A hadde syklet over 100 km og var sliten. Han skjønte ikke hva politimannen mente. Da politibilen nærmet seg, svingte politibilen mot A. Det endte med at A støtte sammen med politibilen. Han fikk skrapemerker på albu, knær og hofte. Politibilen kjørte videre. Etter hvert syklet også A og en meddeltaker videre.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenesteperson B opplyste i egenrapport at han og kollega C kjørte i utrykning til en trafikkulykke med alvorlig personskade. B ble usikker på vegen, og ønsket å spørre A, som kom syklende. B signaliserte ved å blinke med lysene. Han strakk ut en hånd og senket farten. A og meddeltakeren stoppet ikke. B og C så i speilet at syklistene kolliderte med hverandre etter at politibilen passerte. De vurderte situasjonen slik at de måtte prioritere trafikkulykken de var utkalt til, og kjørte derfor videre uten å hjelpe syklistene. Senere undersøkelser av bilen viste at det ikke var merker på bilen som var forenlig med sammenstøt med syklist.

 

Ut fra opplysningene i saken la Spesialenheten til grunn at det ikke hadde skjedd et sammenstøt mellom politibilen og As sykkel. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for nærmere å avklare om B, ved sin kjøring/opptreden i trafikken hadde opptrådt straffbart, da det ikke var opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at det han hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Når det gjelder det forhold at B og C ikke stanset for å bistå A og meddeltakeren, viste Spesialenheten til at politiet har en alminnelig hjelpeplikt etter politiloven § 2. I tillegg pålegger vegtrafikkloven § 12 plikter ved trafikkuhell.

 

B kjørte i utrykning til en trafikkulykke med alvorlig personskade, og B og C foretok en avveining av om de skulle hjelpe syklistene eller fortsette utrykningen. Det var etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B ved sin beslutning om å kjøre videre til oppdraget de var kalt ut til, hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

A hadde fremmet krav om erstatning for økonomisk tap. I og med at saken er henlagt er As krav ikke tatt til behandling. Et eventuelt krav om erstatning må rettes til politidistriktet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

  

Sak 538/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA BLITT SLÅTT MED BATONG I 2013

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha slått ham med batong i februar 2013. A opplyste at han spaserte etter hovedveien og ventet på en venn som skulle plukke ham opp. Han hadde drukket alkohol, men husker hendelsen godt. Det kom en politibil kjørende. Politibilen stanset, og ut kom B sammen med C. A spurte spøkefullt om han kunne få sitte på til byen. Ifølge A snudde B seg mot C og kjeftet på henne slik at hun begynte å gråte. Deretter snudde han seg mot A og brølte "du angriper ikke en offentlig tjenestemann!" Så slo han A hardt i pannen med en batong. A kollapset og ble hentet av ambulanse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten var i kontakt med politidistriktet i forsøk på å avklare om det i politidistriktet var dokumenter/opplysninger eller nedtegnelser som kunne belyse anmeldelsen. A er omhandlet hos politiet, men det var ingen nedtegninger i PO-loggen eller opprettet straffesaker som omhandler eller kunne tenkes å omhandle aktuelle hendelse.

 

Spesialenheten fant etter en samlet vurdering av anmeldelsen og de innhentede opplysningene ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det ble i vurderingen sett hen til sannsynligheten for om det var opptrådt straffbart, samt at et eventuelt straffansvar for legemsfornærmelse eller legemsskade var foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 

 

Sak 365/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte flere tjenestepersoner for urettmessig straffeforfølgelse, misbruk av stilling, brudd på privatlivets fred og forfølgelse av A og hans familie med venner. A mener politiets opptreden har sammenheng med at han har anlagt privat straffesak mot ansatte i politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble i juni 2019 siktet for straffbare forhold, og flere av de anmeldte tjenestepersonene har utført tjenesteoppdrag/etterforskingsskritt m.v. i denne saken.

 

Det var ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking da det ikke er sannsynlig at de anmeldte tjenestepersonene har opptrådt på et vis som kan lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 527/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED OPPRETTHOLDELSE AV HENLEGGELSER

 

Politidistrikt:

Trøndelag statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte to statsadvokater for å ha opprettholdt henleggelsene av to saker. A mente at opprettholdelsene hadde skjedd i feil rekkefølge, og at dette var et «avtalt spill». 

 

Spesialenhetens vurdering:

Ifølge STRASAK opprettholdt statsadvokatene politiets henleggelse av saken mot fylkeslegen før opprettholdelsen av henleggelsen mot sykehuset. Rent faktisk ble henleggelsene opprettholdt i den rekkefølgen A mente at de skulle ha blitt vurdert, og anmeldelsen syntes derfor å være grunnløs.

 

Før øvrig var det ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at statsadvokatene hadde opptrådt straffbart ved å opprettholde politiets henleggelse av As anmeldelser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 587/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR HENLEGGELSE AV STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Troms og Finnmark statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte to statsadvokater for å ha opprettholdt politiets henleggelse av sak hvor A har anmeldt for ikke å ha fått en øyeoperasjon. A har også anmeldt den ene statsadvokatens uttalelse om at det ville være uforsvarlig ressursbruk å iverksette etterforsking på bakgrunn av As anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at det var opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 489/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA HENLAGT SAK UTEN ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha henlagt As anmeldelse etter få dager og uten først å ha etterforsket saken. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Manglende iverksetting av etterforsking kan medføre en straffbar tjenestefeil dersom det er forhold som innebærer at tjenestepersonen grovt bryter sin tjenesteplikt. Det er påtaleansvarlig som beslutter om en sak skal henlegges, ikke etterforsker. Det var ikke opplysninger i denne saken som gjorde det sannsynlig at B som etterforsker hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Dersom man er uenig i politiets henleggelse, kan vedkommende klage til statsadvokaten. A har benyttet denne retten, og Spesialenheten legger til grunn at klagen vil bli behandlet hos statsadvokaten etter vanlige rutiner.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 596/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR HENLEGGELSE AV STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha henlagt to saker fra A i feil rekkefølge. Ifølge A har B gjort dette for å hindre ham i å saksøke en fylkeslege for lovovertredelser fordi A er nektet behandling på sykehuset.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. Frist for å inngi klage er 3 uker fra underretningen om henleggelsen.

 

Det var med bakgrunn i anmeldelsen og opplysninger for øvrig ikke sannsynlig at politiadvokat B hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 475/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politipatrulje for at de ikke på et tidligere tidspunkt stanset X i trafikkontroll. As datter var passasjer i bilen, og X hadde kjørt i ca. 180 km/t. A mente at politiet skulle og kunne ha stanset X for å redusere risikoen for mulig ulykke.

 

Spesialenhetens vurdering:

X ble stanset av sivil politipatrulje grunnet hastighetsovertredelse. A var ikke part i politiets straffesak mot X. Spesialenheten gjennomgikk straffesaksdokumentene, men kunne av hensynet til taushetsplikten ikke utgi opplysninger fra straffesaken.   

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det fremkom ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at tjenestepersonenes gjennomføring av tjenesteoppdraget var slik at de hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 355/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha ilagt henne besøksforbud mot sine to barn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a. Besøksforbudene er vurdert av tingretten, som har gitt sin tilslutning til forlengelse frem til 4. oktober 2019. Besøksforbudene er ikke til hinder for samvær/kontakt mellom A og hennes to barn, så fremt dette avtales gjennom barnevernstjenesten.

Ut fra opplysningene i saken er det etter Spesialenhetens mening ikke holdepunkter for at politiadvokat B har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 454/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for på sviktende grunnlag å ilegge ham besøksforbud mot sine to voksne døtre. A mente også at politiet hadde brutt fastsatt frist for å oversende saken om besøksforbudet til tingretten, samt ikke å ha gitt ham tilstrekkelig raskt svar på hans henvendelse «om rent rulleblad».

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ilagt besøksforbud etter begjæring fra døtrene.

 

Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a dersom det er grunn til å tro at en person vil krenke en annens fred. Det er tilstrekkelig at det foreligger en risiko som er nærliggende og reell. Det kreves ikke sannsynlighetsovervekt for at krenking vil finne sted. Et besøksforbud skal forkynnes for den forbudet retter seg mot, og det følger av straffeprosessloven § 222a sjette ledd at vedkommende skal gjøres kjent med følgene av å bryte forbudet. Påtalemyndigheten skal oversende saken til tingretten snarest råd og om mulig innen 5 dager dersom krav om rettslig behandling fremsettes, jf. åttende ledd. A krevde rettslig behandling i avhør 27. august 2018, og saken ble sendt til tingretten ved påtegning 19. september 2018. Tingretten tok ikke påtalemyndighetens begjæring om opprettelse av besøksforbudet til følge.

 

Det fremgår ikke av påtegning eller tingrettens kjennelse hvorfor fristen på 5 dager er

oversittet. Fristen på 5 dager er imidlertid kun en ordensforskrift. Oversittes den, skal grunnen opplyses i rettsboken. Ut over dette får overskridelse av fristen ingen rettsvirkning.

 

Politiet besvarte As henvendelse om politiattest, og har riktig henvist til regelverket og hvordan han skulle gå frem.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke holdepunkter for at ansatte i Møre og Romsdal hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

 

 Sak 581/19-123, 01.10.2019

 

ANMELDELSE FOR TRAFIKKFARLIG OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt/Utrykningspolitiet (UP)

 

Anmeldelse:

A anmeldte UP for å ha skapt trafikkfarlig situasjon ved å gjennomføre trafikkontroll på et uoversiktlig sted. UP hadde stanset en trailer, som kom i motsatt regning for A. I forbindelse med at A og motgående kjøretøy skulle kjøre forbi traileren, ble A presset ut i grøften. A mente at UPs valg av stoppested var trafikkfarlig og i strid med vegtrafikkloven § 3.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ifølge vegtrafikkloven § 3 skal enhver ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom i trafikken, slik at det ikke oppstår fare eller fare for skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Bestemmelsene retter seg mot ansatte i UP og de trafikantene som ellers var på stedet.

 

Det er innledningsvis i politiets instruks for politiets trafikktjeneste GP-4027 01.1 nedtegnet at målet med trafikktjenesten er å hindre eller begrense trafikkulykker, og redusere antall skadde og drepte personer i ulykkene.

 

Med grunnlag i vegtrafikkloven § 3 og instruksverk plikter politiet å gjennomføre trafikkontroller på slik måte at det ikke oppstår farlige situasjoner i trafikken.

 

Spesialenheten fant ikke å iverksette etterforsking for å avklare hendelsen nærmere, da det ikke ble ansett som sannsynlig at ansatte i UP som utførte kontrollen hadde opptrådt på slik måte at det kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang for erfaringslæring.

 

 

Sak 610/19-123, 01.10.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for en handling som etter hennes oppfatning skal innebære drapsforsøk mot henne 12. oktober 2010 i forbindelse med en kneoperasjon. Ifølge A knytter anmeldelsen seg til at B var nestleder i komiteen for rusbehandling i Helse Nord-Trøndelag da A ble operert.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, da det ikke var fremkommet opplysninger som gjorde det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd om grov uforstand i tjenesten. 

 


 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no