Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 19 (06.05 - 10.05)

ØST    

Sak 98/19-123, 06.05.2019

 

ANMELDELSE FOR TILBAKEDATERING AV PÅTALEUNNLATELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha tilbakedatert en påtaleunnlatelse som var ilagt A. A viste til at påtaleunnlatelsen var datert 18. desember 2018 mens konvolutten var poststemplet 15. januar 2019. A mente at dette var gjort for at klagefristen skulle løpe ut og hun ikke kunne inngi klage.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var bevismessig grunnlag for at politiadvokat B hadde påført påtaleunnlatelsen uriktig dato. Ifølge dokumentlisten i politidistriktets sak var dokumentet opprettet 18. desember 2018. Det var ukjent for Spesialenheten hvorfor brevet ble sendt først i januar, men det ble ikke ansett å være rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å avklare dette.

 

For øvrig bemerket Spesialenheten at A feilaktig virket å tro at klagefristen begynner å løpe når påtaleunnlatelsen signeres/dateres. Fristen for klage begynner å løpe fra det tidspunktet underretningen om vedtaket kommer frem til mottakeren, jf. straffeprosessloven § 59a.

 

A hadde også anført at hun var utsatt for ulovlig frihetsberøvelse fra politiets side. Politiet kan innbringe til politistasjonen den som på offentlig sted forstyrrer ro og orden. Det fremgikk av saken at A hadde vært til stede på en markering og hadde sprayet med sprayboks mot personer på stedet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 32/19-123, 06.05.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig bruk av makt.

 

Åsted: Privat eiendom helg

 

Oppdrag: Orden/Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet forsøkte å frigjøre As hender da han holdt seg fast i rattet på traktoren. A hadde først fått gjentatte pålegg om å stige ut av traktoren.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. En nabo hadde opplyst om at A hadde forsøkt å kjøre på ham med traktoren. Politiet rykket ut og påla A å stige ut av førerhytten. Han nektet og kjørte avgårde. Politiet fulgte etter med blålys og sirene. Noe senere stanset A, men nektet å komme ut. Politiet forsøkte å løsne hendene hans uten å lykkes med dette. Til slutt overga A seg.

 

Spesialenheten mente at det ikke var bevis for at maktbruken var unødvendig og uforsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 651/18-123, 06.05.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for brudd på taushetsplikten. A mente at B hadde opplyst til en bekjent av henne, som også kjenner B godt, at A hadde blitt tatt av politiet. A ønsket ikke å opplyse navnet til den bekjente.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ikke villige til å opplyse navnet til personen som skal ha mottatt taushetsbelagt informasjon fra B om A. Spesialenheten har derfor ikke kunnet ettergå hvilke opplysninger om A som skal ha blitt gitt og om det er B som eventuelt har utgitt opplysningene.

 

Ut fra de opplysningene som Spesialenheten har mottatt gjennom etterforskingen var det ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde utgitt taushetsbelagte opplysninger om A. Spesialenheten bemerket også at hendelsen skjedde ute på byen der det var flere personer som observerte opptrinnet mellom A og politiet, og at det vanskelig kan utelukkes at opplysningene om hendelsen kan ha blitt videreformidlet av andre. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt         

 

 

 

Sak 18/19-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig bruk av makt fordi han ble anholdt, og deretter påsatt håndjern og kjørt i arresten.

 

Åsted: Offentlig sted helg om kvelden

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Politiet la A i bakken og satte på ham håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A kjørte bilen og passasjeren ble pågrepet med narkotika og våpen. Politiet opplyste at A nektet å gi fra seg mobiltelefonen. Deretter kastet han den i bakken og tråkket på den. Han opptrådte truende mot en politibetjent og spraket. A løp fra stedet, men ble innhentet og lagt i bakken. Deretter ble han innsatt i arresten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 808/18-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE AV FLERE TJENESTEPERSONER FOR DIVERSE STRAFFBARE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet og påtalemyndigheten for at han uriktig ble domfelt for promillekjøring i 2006. Den dagen han ble pågrepet hadde også tre politimenn slått ham flere ganger inne på et kontor før de hadde skåret av ham klærne og tatt blodprøve.

 

I 2011 ble han også pågrepet selv om det bare var kameraten som hadde brutt narkotikaloven. Kameraten hadde lånt p-plassen hans. Politiet fant flere kniver i bilen, som tilhørte A. A ble dimittert etter kort tid fordi politiet forsto at han ikke var involvert i narkotikasaken.

 

A mente også at politiet beskytter ansatte i helsevesenet og at de hadde utlevert opplysninger til NAV om at han bedrev ulovlig fremleie.

 

A opplyste at han ikke hadde rømt landet grunnet politiets strafforfølgning av ham, men at han var i utenlands grunnet helsen sin.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet relevante dokumenter/opplysninger fra politiet. Med bakgrunn i As egen forklaring til Spesialenheten og øvrige opplysninger var Spesialenheten av den oppfatning at det ikke er sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 685/18-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for måten han oppførte seg mot henne. A var ute på byen sammen med en venninne. Hun hadde drukket alkohol. Hun innrømmet å ha snakket til B på en lite hyggelig måte, men mente at B var unødvendig aggressiv/hissig mot henne og ikke skulle ha blandet seg inn i hennes samtale/krangel med venninnen. A mente hun viste frem et ødelagt bankkort som svar på Bs spørsmål om hennes personalia. Etter en diskusjon om hennes oppførsel, satte B på henne håndjern og ville kjøre henne til arresten. I stedet ble han overtalt av sin kvinnelige kollega om i stedet å kjøre henne hjem. A mente at B senere oppsøkte butikken hun jobber i, og at hun følte dette som truende. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A opptrådte frekt og lite hyggelig mot B da han tok kontakt med henne. Slik hendelsen var beskrevet for Spesialenheten syntes A å ha vært lite villig til å høre på B. Hun etterkom ikke pålegg om å opplyse personalia og nektet å etterkomme pålegg om å forlate sentrum. Hun fremsto vrang og lite samarbeidsvillig. Etter hvert endret hun adferd og tjenestepersonen kjørte henne hjem. A ble senere ilagt forelegg for ikke å ha etterkommet pålegg. Hun har ikke vedtatt forelegget. 

 

Undersøkelser viste at Bs bopel ligger i nærheten av As arbeidsplass. Butikken A jobber i er Bs nærbutikk.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 880/18-123, 05.05.2019

 

ANMELDELSE FOR PLANTING AV BEVIS M.M.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B og andre ansatte i politidistriktet for å legge feller, plante bevis og infiltrere As privatliv.  Dette skal ifølge A skje i samarbeid med NAV.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har behandlet flere anmeldelser fra A rettet mot politiet og påstander om forfalsking av bevis, ulovlig samarbeid med NAV og liknende. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 879/18-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å TA I MOT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ta i mot hans anmeldelse mot helsepersonell som A mente hadde feildiagnostisert ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet plikter å ta i mot og registrere alle anmeldelser i samsvar med gjeldende regler. Spesialenheten bemerket imidlertid at det ikke kan registreres ny anmeldelse og straffesak for et forhold som allerede er anmeldt/avgjort. A hadde i gjentatte henvendelser til politiet anført at personer som var involvert i diagnostiseringen av ham, hadde opptrådt straffbart.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at tjenestepersoner ved Innlandet politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 569/18-123, 08.05.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG INNTRENGING, RANSAKING OG BESLAG, FRIHETSBERØVELSE M.V

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at politiet hadde kom inn på hans private eiendom og tok fra ham mobiltelefonen med makt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet hadde opplysninger om at A hadde observert og filmet en motorsyklist som bedrev ulovlig kjøring. A ønsket ikke å fremvise telefonen og politiet hadde da anledning til å ta beslag i den da det ble antatt at den kunne inneholde bevis. Politiet tok tak i As arm for at han ikke skulle slette innholdet. Patruljen konfererte med jourhavende påtalejurist om bruk av tvang for å åpne telefonen, men A valgte å samarbeide om dette. Telefonen ble deretter levert tilbake.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 113/19-123, 08.05.2019

 

ANMELDELSE AV FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt for mye makt mot henne under en pågripelse.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken fordi hun var beruset og hadde utøvd vold mot politiet. Hun ble påsatt håndjern

 

Skader: Ingen fysiske

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke bevismessige holdepunkter i saken for at politiets maktbruk var unødvendig og uforsvarlig. A var meget beruset og hadde utvist vold mot politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 657/18-123, 08.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR GROV UFORSTAND

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for ikke å ha samtykket i hans begjæring om gjenopptakelse av straffesak hvor det var avsagt rettskraftig dom.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Politiadvokaten hadde vurdert anmodningen og beskrevet sin vurdering av saken i en påtegning til statsadvokaten. Det var etter Spesialenhetens vurdering ikke grunnlag for å mene at politiadvokaten hadde begått en grov tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 794/18-123, 08.05.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for å hindre etterforsking av hans anmeldelse av en kommune. A mente at ansatte i kommunen hadde et kameratslig forhold til tjenestepersoner i politidistriktet, og at disse samarbeidet om å hindre etterforskingen.

 

Spesialenhetens vurdering:

As anmeldelse av kommunen gjaldt trafikkforhold i et veikryss. Saken ble henlagt utenfor straffesak fordi politiet mente at saken hørte hjemme i forvaltningssporet. A ble først orientert om henleggelsen etter nesten fire måneder. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 38/19-123, 08.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR FORGIFTNING, OVERVÅKNING M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt og PST

 

Anmeldelse:

A anmeldte at han i flere år har blitt forgiftet og drapstruet av ansatte i politiet. De har også overvåket ham, også mens han bodde i utlandet og mens han bodde på hoteller.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke konkrete og objektive holdepunkter som var egnet til å underbygge anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 780/18-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE AV KORRUPSJON

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for angivelig å ha mottatt penger fra en polsk borger slik at vedkommende kunne få tilbake førerkortet sitt. Vedkommendes førerkort var tatt i beslag grunnet flere overtredelser av vegtrafikkloven.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiets straffesaker var opprettet og behandlet på ordinær måte og førerkortet/førerretten til den polske borgeren var tatt i beslag. Det var ikke holdepunkter for at vedkommende hadde fått førerkortet/førerretten tilbake av noen i politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 95/19-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE FOR MANGLENDE BISTAND TIL Å BESØKE FAR PÅ SYKEHJEM M.V.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å bistå ham slik at han kunne besøke sin far på sykehjemmet. I stedet bortviste politiet ham fra sykehjemmet i 24 timer.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Kommunen hadde ilagt A besøksbegrensning. Dette var ikke et besøksforbud etter straffeprosessloven, og politiet hadde ikke myndighet/anledning til å overprøve en slik beslutning. Politiet ba A forholdt seg til besøksbegrensningen. A etterkom ikke besøksbegrensningen, og ansatte ved sykehjemmet ringte til politiet grunnet As oppførsel. A ble bortvist i 24 timer.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet i telefonsamtalen med A og/eller ved å bortvise ham fra sykehjemmet, hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 716/18-123, 10.05.2019

ANMELDELSE AV Å HA BLITT TVUNGET TIL Å UNDERSKRIVE ET AVHØR

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at han hadde blitt tvunget til å skrive under avhør selv om innholdet i avhøret på flere sentrale punkter var feil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Ved å sammenholde lydopptaket med det som fremkom av det skriftlige sammendraget i avhøret, fremkom ikke klare og entydige feil/mangler slik som A hevdet.

 

 Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil        

 

 

 

Sak 188/19-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at politiet, statsadvokat og riksadvokaten ikke har villet endre opplysninger i en anmeldelse. Det er nedtegnet under «type ulykke» at A gikk langs vei og ble påkjørt av ryggende kjøretøy. Det riktige er ifølge A at han stod inne i uteavdelingen til et gartneri da han ble rygget på.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten kunne for øvrig ikke se at forskjellen mellom det som er skrevet i rubrikken "Type ulykke" og det som fremgår av sakens opplysninger hadde noen betydning i etterforskingen og i utfallet av saken. Personen som rygget på A ble ilagt forelegg.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 913/18-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for en rekke forhold knyttet til straffesak mot A.

 

Spesialenhetens vurdering:

A har inngitt en rekke anmeldelser til Spesialenheten knyttet til straffesaken mot ham. Deler av anmeldelsen i foreliggende sak var allerede behandlet av Spesialenheten. Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 776/18-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for blant annet unnlatelse av å etterforske straffbare handlinger. A opplyste at han flere ganger har anmeldt sin tidligere ektefelle for straffbare handlinger, og at politiet ikke har etterforsket disse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet hadde registrert en rekke anmeldelser fra A av tidligere ektefelle, og at disse var henlagt. Det ble ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

VEST

Sak 655/18-123, 06.05.2019

 

ANMELDELSE AV SØK I POLITIETS REGISTRE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at en ansatt hadde åpnet en straffesak uten at vedkommende syntes å ha hatt tjenstlig grunn til dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at den ansatte hadde opptrådt straffbart. Tjenestepersonen hadde søkt på saken for å se om den omhandlet samme person/kjøretøy som hun selv hadde observert at foretok ulovlig opptreden ved en tidligere anledning.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 877/18-123, 07.05.2018

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR Å HA SLETTET ELEKTRONISKE KONTO

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha slettet hans facebook- og hotmailkonto.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. A var pågrepet og fengslet i Thailand, og han var ikke registrert med straffesaker i Norge.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 20/19-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR FLERE BRUDD PÅ TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte flere polititjenestepersoner for å ha begått flere straffbare forhold i 2017. De hadde nektet ham å anmelde noen vektere, men tatt imot falske anmeldelser mot ham fra flere butikker. Politiet hadde også ødelagt mobiltelefonen hans, og unnlatt å hjelpe ham med å få kontakt med forloveden.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten har i telefonkontakt med A rett forut for løslatelse fra soning i februar 2019, og det ble avtalt at han etter løslatelsen skulle avgi forklaring for å utdype de anmeldte forholdene. Avtalen er ikke fulgt opp fra As side.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 757/18-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR FEIL I FORELEGG

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte på vegne av sin umyndige sønn ansatte i politiet for å ha begått feil i straffesaken mot sønnen. I forelegget til sønnen var det blant annet angitt at kjøringen hadde skjedd på en gangveg, til tross for at kjøringen hadde skjedd på en kommunal veg.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at politiet hadde opptrådt straffbart. Det i anmeldelsen beskrevne forhold kunne kritiseres, men representerte ikke et grovt brudd på en tjenesteplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil        

 

 

 

Sak 814/18-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for å bruke lang tid på saksbehandling av straffesaker mot ham, og ulovlig ransaking. A viste til at tre straffesaker først ble henlagt etter ett år. Politiet hadde også ransaket hans bil uten beslutning om ransaking. Det var kun besluttet utvendig avstryk av bilen for å sikre DNA.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at det var truffet beslutning om utvendig avstryk på bilen, og at dette også ble gjort. Det var også truffet beslutning om ransaking og beslag av bilen, og bilen ble tatt i beslag.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 863/18-123, 08.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha kastet ham i bakken slik at han slo hodet i brosteinen.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete og objektive holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. A var beruset og ble pågrepet utenfor et utested. I tingrettens dom mot A for å ha hindret politiets arbeid, fremgikk det at politiet ikke hadde brukt ulovlig makt mot ham. Legejournalen for A viste også at traumet mot hodet ikke var alvorlig.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 496/18-123, 10.05.2019

ETTERFORSKING AV ANSATTE VED VEST POLITIDISRTIKT FOR MULIG TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet informerte Spesialenheten om at A hadde hoppet fra en veranda etter at de hadde tatt seg inn i leiligheten hans. Høyden tilsvarte fallet fra 4. etg, og A døde som følge av omfattende knusningsskader. Politiet hadde rykket ut til stedet grunnet flere meldinger om at A var truende, påvirket og mishandlet en hund.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det var to patruljer på stedet og to tjenestepersoner ventet utenfor fordi A nektet å åpne. De observerte at A kom ut verandaen og at han hadde en kniv i det ene hånden, som han fektet med. A hoppet uten forvarsel over rekkverket og i bakken.

 

Det ble forsøkt med gjenoppliving, også av ambulansearbeidere, som ankom stedet.

 

Flere sivile personer hadde vært vitne til hendelsen og forklarte seg om det som hadde skjedd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

MIDT-NORD 

Sak 762/18-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT MOT EN MINDREÅRIG

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha brukt makt mot ham og satt på ham håndjern. A var 14 år da dette skjedde.  

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet og brukte håndjern

 

Skader: Blåmerker

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt på grunn av en slåsskamp mellom ungdommer. A og kameraten løp fra stedet da politiet ankom. Politiet tok kontakt med guttene for å avklare deres personalia og for å stille spørsmål om slåsskampen. A og kameraten nektet å svare på spørsmål og var frekke mot politiet. Tjenesteperson B informerte A om plikten til å opplyse personalia til politiet og om politiets anledning til visitasjon. Spesialenheten la til grunn at B forsøkte å løse oppdraget ved dialog og pålegg, men at As opptreden, der han slo B i ansiktet, medførte at B måtte bruke makt mot ham for å få kontroll.

 

Spesialenheten bemerket at bruk av håndjern og annen maktbruk mot mindreårige fordrer særlig grundig vurdering før maktmiddelet benyttes. Med bakgrunn i at A slo B i ansiktet som svar på at B holdt ham for å gjennomføre visitasjon, var det ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart ved å legge A i gulvet og å sette på ham håndjern. Bruken av makt fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen. Håndjernene ble løsnet så snart A roet seg.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 150/19-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG ANKLAGE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha ilagt henne besøksforbud. A mente besøksforbudet var uriktig og var en overtredelse av straffeloven § 222 om uriktig anklage.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart ved håndteringen av begjæringen eller utøving av sin skjønnsmyndighet. Besøksforbudet var ilagt etter begrunnet begjæring fra fornærmede Xs prosessfullmektig. Systemet er slik at den forbudet retter seg mot, kan kreve at spørsmålet om opprettholdelse av besøksforbudet prøves av retten. Det at retten ikke opprettholdt besøksforbudet, innebærer ikke at A hadde opptrådt straffbart ved å ilegge besøksforbudet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 222 om uriktig anklage

 

 

 

Sak 158/19-123, 10.05.2019

 

ETTERFORSKING ETTER VARSEL OM MULIG KORRUPSJON KNYTTET TIL KJØP AV KJØRETØY

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten iverksatte etterforsking etter anonymt varsel inngitt via Justissektorens sentrale varslingskanal. Det var i varselet anført at politimesteren i Finnmark politidistrikt gjorde innkjøp av 7 snøscootere i slutten av 2013, og at dette skjedde utenfor de nasjonale kravene for innkjøp av kjøretøy i politiet og uten at ledergruppen i politidistriktet ble informert. Det ble hevdet at snøscooterne var overliggende fra et firma som var eid av politimesterens ektemann. Det ble også påpekt at politimesteren kjøpte privatbil samtidig som politidistriktet gjorde innkjøp av to biler av samme merke. Det ble anført rolleblanding og mulig brudd på anskaffelsesreglene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det er ved Spesialenhetens undersøkelser klarlagt at de syv snøscooterne som politidistriktet anskaffet på slutten av 2013, ble solgt av firmaet X etter at materialansvarlig Y innhentet tilbud fra tre firmaer. Opplysningene er bekreftet av kontrakts- og fakturadokumentasjonen, samt politidistriktets anskaffelsesplan og diverse dokumenter om å motta konkurrerende tilbud. Det fremkom ikke opplysninger som ga holdepunkter for at innkjøpet av snøscooterne hadde noen berøring med en personlig interesse for politimesteren eller hennes ektemann.

 

Etterforskingen avdekket også at politimesterens kjøp av privatbil fra en privatperson i november 2010 ikke kunne knyttes til politidistriktets innkjøp av biler av samme merke fra Møller Bil i desember 2013 og desember 2015.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 276 a om korrupsjon

 

 

 

Sak 366/18-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre tjenestepersoner for å ha overfalt henne. En vekter og politiet kom etter henne, og la henne rett i bakken. Hun slo hodet i bakken. Politiet satte seg på ryggen hennes og tok press mot halsen hennes slik at hun ikke fikk puste. Hun trodde hun skulle dø. Politiet tok av henne jakken, genseren og hijaben, og hun lå lettkledd på bakken i ca. 20 minutter. Hun frøs. Etter dette husker hun ikke hva som skjedde, før hun våknet på overvåkningsavdelingen på sykehuset.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok fra A mobiltelefonen, og holdt armene hennes. Hun ble påsatt håndjern

 

Skader: Blåmerke

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonenes forklaringer ble støttet av vekterens forklaring, samt av opptaket som ble tatt av A. A var mistenkt for tyveri og for å ha oppgitt uriktig personalia. Hun hadde nektet å opplyse personalia for vekteren. Politiet løp etter A for å snakke med henne. Hun ble gjentatte ganger bedt om at å avslutte telefonsamtalen slik at politiet kunne snakke med henne. A motsatte seg dette. Fordi hun ikke etterkom påleggene, tok politiet fra henne telefonen. A satte seg opp, og måtte tas kontroll på. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonenes bruk av makt var unødvendig og uforholdsmessig. Vekteren forklarte at A selv satte seg ned/"fikk gele i bena". Opptaket viste at hun skiftet mellom å rope og snakke, og at hun selv ristet på hodet slik at hijaben falt av henne. Det var ikke grunnlag for å hevde at politiet tok av henne klær.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no