Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 28-30 (09.07 - 29.07)

ØST   

Sak 304/18-123, 09.07.2018

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR TELEPATI MV.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for maktmisbruk mot ham i en periode på 7 år. A opplyste at politiet snakker telepatisk til ham døgnet rundt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det har vært kontakt mellom A og politiet flere ganger de siste 7 årene, men de innhentede opplysningene viste at kontakte hadde vært lovmessig begrunnet. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 770/17-123, 09.07.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for bruk av makt mot ham i forbindelse med at han ble innbrakt til drukkenskapsarresten. A mente politiet ikke hadde grunnlag for å ta ham med til arresten.   

 

Åsted: Offentlig sted helg på dagtid og i arresten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, brukte håndjern og spyttehette

 

Skader: Sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om en mann som «virret rundt, ropte og skrek» i sentrum. Han fremsto som ruset og kunne ikke opplyse navn og adresse. Patruljen tok ham med til legevakten, der han ble vurdert å kunne settes i arresten. Politiet besluttet at han skulle settes i drukkenskapsarrest etter politiloven § 9. A motsatte seg dette. Flere tjenestepersoner måtte bistå for å roe ham og sette på ham håndjern. Han fikk også på spyttehette. I arresten ble han ført rett på cellen og visitert. Det ble funnet en ukjent tablett på ham. A ble løslatt om morgen, etter å ha sovet ut rusen.

 

Spesialenheten gjennomgikk opptak fra legevakten og sentralarresten. Det kom ikke frem noe av opptakene som tilsa at bruken av makt mot A var unødvendig, uforsvarlig og uforholdsmessig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 4/18-123, 13.07.2018

 

ANMELDELSE AV MULIG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ba Politidirektoratet om innsyn i om tjenestepersoner i politiet hadde søkt på ham i registre og eventuelt utlevert informasjon om ham til hans ekssamboer. Politidistriktet anså As henvendelse som en anmeldelse, og oversendte saken til Spesialenheten.

 

Spesialenhetens vurdering:

A opplyste at hans ekssamboer hadde fortalt ham at hun hadde en venninne i politiet som gjorde søk på menn hun hadde vært sammen med. Ekssamboeren uttalte også til A at hun visste at han hadde rent rulleblad, og han fikk under en telefonsamtale med henne følelsen av at hun hadde fått noen til å søke på henne. A opplyste til Spesialenheten at han ikke ønsket at hans henvendelse skulle behandles som en anmeldelse.

 

Ut fra anmeldelsen og foretatte undersøkelser fant Spesialenheten ikke rimelig grunn til å etterforske om ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen ble det blant annet sett hen til at A selv ikke ønsket at forholdet skulle behandles som en straffesak, at enkelte av opplysningene fra ekssamboeren ble gitt så vidt langt tilbake i tid at et eventuelt straffbart forhold ville være foreldet og at øvrige opplysninger fra A var vage og lite konkretisert.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 574/17-123, 19.07.2018

 

ANMELDELSE AV MANGLEDNE OPPFØLGING AV VOLDSOFFER

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha sviktet i å sørge for As og hennes barns sikkerhet. A mente blant annet at hun ikke fikk tilstrekkelig hjelp av politiet i forbindelse med at hun måtte flytte til et annet sted i landet med nytt navn og på hemmelig adresse. Dette medførte at hun bestemte seg for å flytte hjem, og at hun nå lever i konstant fare.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet har ansvar for sikkerheten til trusselutsatte, men at det er kommunen som er ansvarlig for å bistå den trusselutsatte med å finne bolig mv. Det var videre ikke opplysninger i As anmeldelse som ga holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 435/17-123, 19.07.2018

 

MELDING OM FORSØK PÅ SELVDRAP PÅ CELLE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk melding fra politidistriktet om at en person (A) hadde forsøkt å begå selvdrap på celle i arresten.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble innsatt i arrest etter å ha vært utagerende på legevakten. Han var beruset, og det ble besluttet at det skulle være tilsyn av ham hver halvtime på cellen og videoovervåking. Politiet oppdaget via kameraovervåkingen at A hadde surret skjorten sin rundt halsen og lå bevisstløs på cellen. Tjenestepersoner fjernet skjorten og A kom til bevissthet. Han ble transportert til sykehus i ambulanse. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 322/18-123, 19.07.2018

 

ANMELDELSE FOR DOKUMENTFALSK

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for å ha endret dato og årstall på bevis i utleggssak.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at ansatte hos namsmannen hadde forfalsket bevis/dokument.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

  

 

VEST   

Sak 758/17-123, 09.07.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha tatt foto- og fingeravtrykk av ham uten lovhjemmel. Det var flere år siden A hadde begått lovbruddet, og han mistenkte at B iverksatte dette som hevn etter en konflikt med Bs familiemedlem. A mistenkte også B for å ha utgitt taushetsbelagte opplysninger om As sønner. A overleverte til Spesialenheten kopi av sms-korrespondanse mellom B og X, som A mente innebar brudd på taushetsplikten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var restanse i arbeidet med signalering av straffede personer i politidistriktet, og B hadde tatt tak i dette. Han hadde signalert over 100 personer forut for signaleringen av A. Selv om As straffbare forhold hadde skjedd i 2003, var det anledning til å signalere ham. Det var ikke holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenheten gjennomgikk sms-korrespondansen mellom B og X. Denne korrespondansen ga ikke holdepunkter for at B hadde gitt taushetsbelagte opplysninger til X, og Spesialenheten iverksatte ikke ytterligere etterforskingsskritt for nærmere å avklare påstanden. Det var videre Spesialenhetens vurdering at de øvrige anførslene i anmeldelsen, sammenholdt med politibetjent Bs forklaring, ikke ga rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 214/17-123, 10.07.2018

 

FORELEGG FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN OG SØK I POLITIETS REGISTRE UTEN TJENSTLIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

En advokat anmeldte en ansatt i politiet (B) for brudd på taushetsplikt og søk uten tjenstlig behov i politiets registre.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet opplysning om at B hadde søkt på A i et politiregister uten at det var tjenstlig grunn for det. Tre vitner opplyste at B hadde gitt dem opplysninger om A som måtte være taushetsbelagte. I avhør bekreftet B å ha søkt på A, og deretter gitt de tre vitnene taushetsbelagt informasjon. B ble ilagt en bot på kr 15 000, subsidiært 15 dagers fengsel for forholdene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

MIDT-NORD

Sak 665/17-123, 17.07.2018

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for ikke å ha påtalt og straffeforfulgt to tidligere anmeldelser hun hadde inngitt mot sin tidligere ektemann. A mente at politiet bare trodde på mannen, og ikke på henne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk politiets straffesaker og konstaterte at henleggelsen også var behandlet av statsadvokatembetet. De hadde opprettholdt politiets henleggelse. Det var ikke holdepunkter i saken for at det hadde skjedd noe straffbart fra politiets side, og det var således ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no