Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 24 (11.06 - 15.06)

ØST   

Sak 725/17-123, 06.06.2018

 

ANMELDELSE AV MULIG BRUDD PÅ VEGTRAFIKKLOVEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet oversendte anmeldelse av et vegtrafikkuhell der en tjenesteperson hadde kjørt i utrykning med politimotorsykkel og hadde kollidert med en personbil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at politimannen hadde brutt vegtrafikkloven § 3 om aktpågivende og varsom opptreden i trafikken. Tjenestepersonen hadde anledning til å kjøre i utrykning, men hadde kjørt på rødt lyssignal uten å kunne stanse for kryssende trafikk. Han hadde kun brukt blålys, ikke sirener. Føreren av personbilen hadde derfor ikke oppdaget politimotorsykkelen i utrykning fordi tjenestepersonen var dekket av en varebil. Føreren av personbilen hadde grønt lyssignal i vegkrysset.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 737/17 – 123, 06.06.2018

 

ANMELDELSE FOR TVANG M.M

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Spesialenheten mottok anmeldelse opprettet av politiet mot tjenesteperson A, som på fritiden og i beruset tilstand hadde fremvist tjenestebeviset sitt til en taxisjåfør, B, og truet B til å gi ham sitt førerkort.

 

B forklarte til politiet at A tok tak i hans jakke rett under halsgropen, knyttet den andre hånden og holdt den foran Bs ansikt, samtidig som han sa at B skulle gi ham førerkortet. B ble redd og følte seg truet. B ga A førerkortet, selv om han flere ganger hadde avvist As forespørsler om å gi ham den. B utløste taxiens alarmfunksjon, slik at lyden fra taxien ble direkte overført til taxiselskapets call-senter. Vedkommende der oppfattet situasjonen som et ran og kontaktet politiet. Før politiet kom til stedet, spurte A gjentatte ganger om å få Bs oppholdskort og andre legitimasjonspapirer, og han tok også Bs mobiltelefon. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det kom flere politipatruljer til stedet under hendelsen, både fra samme tjenestested som tjenesteperson A og fra politistasjoner i nabobyene. Spesialenheten fant det bevist at A i taxien fremviste polititjenestebeviset og ba B om førerkort og oppholdspapirer. Det ble også lagt til grunn som bevist at A tok Bs mobiltelefon og tok tak i ham i jakken. 

Spesialenheten mente at A, ved å be B om førerkort og andre papirer og ved fremvise polititjenestebevis i situasjonen, forsettlig og grovt hadde brutt en tjenesteplikt. Han hadde også forsettlig krenket B fysisk ved å ta tak i ham i jakken. 

 

Vedtak:

A ble ilagt forelegg for tjenestefeil og kroppskrenkelse. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 685/17 – 123, 11.06.2018

 

PÅSTAND OM STRAFFBAR HÅNDTERING AV BEGJÆRING OM BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for brudd på politiloven og menneskerettighetene. B hadde ikke tatt As begjæring til følge om å ilegge tre personer besøksforbud.

 

Spesialenhetens vurdering:

Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom vilkårene i straffeprosessloven § 222a er til stede. En beslutning om ikke å ilegge besøksforbud kan bringes inn for retten av den forbudet skal beskytte. Det syntes ikke som at A hadde benyttet denne retten.

 

I alle tilfeller var det ikke opplysninger i saken som ga rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke er sannsynlig at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart i forbindelse med begjæringen om besøksforbud.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 743/17 – 123, 11.06.2018

 

POLITIETS BILFORFØLGELSE PÅ/VED SKOLEOMRÅDE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B fordi hun mente at politiets utrykningskjøring hadde skapt fare for alvorlige ulykker. Utrykningskjøringen skjedde en hverdag ca. kl. 1600. A hadde nettopp hentet sin sønn på skolen, og møtte en politibil under utrykning med blålys og sirener. Politibilen fulgte etter en sivil bil.

 

Skolen ligger i en blindvei, men bilene krysset fortauet og kjørte langs skolebygningen inne på skolens område. A anslo farten til å være 50-60 km/t. Hun mente kjøringen innebar stor fare for alvorlig ulykke. Det var mange skolebarn som ble hentet av foreldrene sine.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at det fra Bs side var opptrådt straffbart. Ved vurderingen ble det ærlig sett hen til oppdragets karakter, at det var hjemmel til å fravike flere av trafikkreglene, samt at det ikke var meldt om konkrete situasjoner med umiddelbar fare for andre trafikanter.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 504-17-123, 11.06.2018

 

ANMELDELSE AV KORRUPSJON

 

Politidistrikt:

Kripos

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i Kripos for ikke å ha iverksatt etterforsking i en sak hvor en statsråd hadde gitt feil opplysninger i sin CV til Stortinget, samt at det offentliges kjøp av X skjulte et forskningsbedrageri. Det var samme statsråd som var gjerningspersonen i begge forholdene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at flere politidistrikt og en statsadvokat hadde vurdert disse opplysningene tidligere, og at ingen av dem hadde funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke tilkommet nye opplysninger i saken, og dokumenterte opplysninger fra Kripos viste hva de hadde foretatt seg i saken. Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i Kripos hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 nr. 1 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 28/18 – 123, 11.06.2018

 

ANMELDELSE FOR Fjerning av bevis fra telefon, personforfølgelse, drapstrusler mv.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å isolere ham ved å beslaglegge mobiltelefoner, for å fjerne bevismateriale mot offentlige tjenestepersoner fra telefonene, for trusler og tortur i forbindelse med en pågripelse og for personforfølgelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter å ha gjennomgått de innhentede straffesakene og oppdragsloggene, fant Spesialenheten det ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet eller påtalemyndigheten hadde begått noe straffbart i tilknytning til de anklagene A fremsatte. Mobiltelefonene til A ble tatt i beslag i medhold av straffeprosessloven, og anklagen om sletting av bevis på disse var ikke nærmere begrunnet eller underbygget. Det var videre ingen bevismessige holdepunkter for at A ble utsatt for drapstrusler og tortur mv. i forbindelse med pågripelsen, eller at politiet for øvrig fulgte etter ham uten grunn. A hadde ikke besvart Spesialenhetens henvendelser om å konkretisere anmeldelsen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 691/17 – 123, 11.06.2018

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for vold «en novembernatt», uten å begrunne anmeldelsen nærmere. Han anmeldte også polititjenestepersoner for å ha banket ham opp og tatt kvelertak på ham slik at han besvimte. Dette hadde skjedd da han var hos sorenskriveren for å klage på et besøksforbud.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogger.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hevdet å ha video- og lydbevis fra hendelsene, men sendte ikke disse til Spesialenheten, til tross for gjentatte anmodninger.

 

Det var på det rene at politiet brukte makt mot A i forbindelse med hendelsen i tingretten. A hadde i forkant vært i telefonisk kontakt med ansatte i tingretten og truet med hevn etter å ha mottatt en beslutning om midlertidig forføyning, og møtte kort tid etter opp i resepsjonen. Tingretten ringte da til politiet, som kom og tok A med seg. To av tingrettens ansatte var avhørt om truslene og hendelsen, og det var ingen opplysninger i saken som tilsa at politiets maktbruk var uforholdsmessig eller at politiet på annen måte opptrådte straffbart.

 

Når det gjaldt politiets befatning med A « en novembernatt», var det ingen opplysninger i saken som tilsa at det ble utøvd makt mot A slik han hevdet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 60/18 -123 - 11.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL – UNNLATELSE AV Å REGISTRERE ANMELDELSER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha registrert hans anmeldelser. Det fremgikk ikke av anmeldelsen hvilke anmeldelser han mente ikke var registrert eller på hvilket tidspunkt anmeldelsene ble inngitt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart. På bakgrunn av Spesialenhetens undersøkelser, samt øvrige saker A har og har hatt til behandling hos Spesialenheten, ble det lagt til grunn at politiet hadde registrert og behandlet en rekke anmeldelser fra A. Det var uklart om A mente det var ytterligere anmeldelser som ikke var registrert og behandlet av politiet. Spesialenheten fant imidlertid ikke grunn til å gjøre nærmere undersøkelser for å avklare dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 61/18 -123 - 11.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL – INHABILITET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for å ha behandlet As anmeldelse mot ekskjæresten. A anførte at B var inhabil til å behandle saken fordi B hadde forklart seg uriktig i retten i straffesak mot A der ekskjæresten var fornærmet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det var ingen holdepunkter i sakens dokumenter for at B hadde forklart seg uriktig i retten. Ut fra politiets saksdokumenter kunne Spesialenheten ikke se at B har utført undersøkelser i saken A hadde anmeldt. Bs rolle som etterforsker på saken fremsto kun å omfatte registrering av As anmeldelse. Spesialenheten påpekte også at det tilligger påtalemyndigheten å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Ansvarlig påtalejurist besluttet å henlegge saken uten etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 769/17 -123 - 11.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED AVSKILTING AV BIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for at de avskiltet As bil som følge av manglende forsikring. A mente han ble stanset fordi han er av utenlandsk opprinnelse. A reagerte også på måten han og passasjeren i bilen ble snakket til. A opplyste også at skiltene var ødelagt da han hentet dem igjen, og mistenkte at politiet sto bak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at As bil manglet gyldig forsikring og at det ble funnet marihuana på passasjeren i bilen. Det var ingen holdepunkter for at tjenestepersonene hadde ødelagt bilskiltene, og Spesialenheten fant ikke grunn til å gjøre ytterligere undersøkelser av As opplysninger om at de utviste en dårlig holdning overfor ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 36/17 – 123, 12.06.2018

 

ANMELDELSE FOR UFORSIKTIG OMGANG MED SKYTEVÅPEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Oslo politidistrikt meldte om vådeskudd i garasjen ved X politistasjon. Politihøgskolestudent A hadde avfyrt et skudd inne i en uniformert tjenestebil under våpensjekk ved klargjøring av tjeneste/kjøretøy. Kort tid forut for vådeskuddet passerte politibetjentene B og C stedet der A foretok våpensjekken. De kom gående fra parkeringshuset og skulle videre inn i utstyrsrom/våpenrom ved politistasjonen. Hendelsen medførte ingen personskader. Det oppsto materielle skader idet skuddet gikk gjennom høyre passasjersete bak i tjenestebilen og videre ned gjennom gulvet. Tomhylsen ble funnet bak førersetet. Politidistriktet undersøkte våpenet etter hendelsen. Det ble ikke funnet feil eller mangler ved våpenet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at A hadde opptrådt uaktsomt ved at hun hadde begått en prosedyrefeil i forbindelse med våpensjekken. Det var ikke avdekket feil ved våpenet. Handlingen ble imidlertid ikke funnet å være egnet til å volde fare for andre siden skuddet ble avfyrt i sikker retning, dvs. på skrått ned i høyre passasjersete bak. Det var heller ingen andre personer i umiddelbar nærhet. Saken mot A ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Saken ble også vurdert mot As studieveileder for tjenestefeil ved at det i opplæringen ikke ble benyttet nedspenningstønne. Dette var kritikkverdig. Saken mot studieveilederen ble henlagt etter bevisets stilling. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist og etter bevisets stilling.    

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Administrativ gjennomgang:

Saken ble sendt til administrativ gjennomgang etter opplysninger om at nedspenning av våpen skjedde i tjenestebiler til tross for at det er satt opp nedspenningstønner.

 

 

 

Sak 631/17-123, 12.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEPERSONER FOR TJENESTEFEIL UNDER AVHØR

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldt tjenestepersoner i Oslo politidistrikt for tjenestefeil under et avhør. Avhøret skal ha blitt forsøkt gjennomført uten at A fikk ha advokat til stede.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, fordi det ut i fra opplysningene i saken var lite sannsynlig at det forelå et straffbart forhold.  Det ble vist til at mistenktes rettigheter etter straffeprosessloven og påtaleinstruksen kapittel 8 inntrer først når samtaler mellom politiet og mistenkte er et formelt avhør. Det fremstod ikke som sannsynlig at samtalen i det aktuelle tilfelle var et avhør, men at det var en samtale i forebyggende øyemed. Det forelå derved intet brudd på en tjenesteplikt.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 402/17 – 123, 12.06.2018

 

PÅSTAND OM MAKTBRUK – BRUDD I ALBUE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å ha brukt ulovlig makt da de tok ham ut av politibilen i garasjen utenfor arresten slik at han fikk brudd i albuen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A var pågrepet for familievold og skulle settes i arrest. Han var beruset. Han hadde ikke på håndjern under transporten.  I politiets garasje nektet han å gå ut av politibilen. Han holdt seg fast i nakkestøtten i setet foran og presset seg ned i setet. Tjenestepersonene B og C ba A flere ganger om å komme ut av bilen og sa de ikke ønsket å bruke makt for å få ham ut. A nektet likevel å komme frivillig. Etter kort tid kom vaktleder, to polititjenestepersoner og tjenesteperson D ut i garasjen. B holdt tak i As høyre arm og dro, mens C gikk inn i bilen og dyttet på A. Etter hvert overtok D høyrearmen til A og fikk løsnet den fra nakkestøtten. Deretter dro de A ut av bilen. A klaget over smerter og ble kjørt til legevakten. Det ble ikke påvist brudd. Da A dro til en annen lege dagen etter ble det påvist brudd i høyre albue.

 

Spesialenheten mente at det var grunnlag for politiet å bruke makt mot A. Det var ingen bevismessige holdepunkter for at politiets bruk av makt var unødvendig, uforholdsmessig eller uforsvarlig. Bruddet hadde i all hovedsak oppstått som følge av at A ikke ville gå ut av bilen og deretter gjorde motstand under politiets maktbruk.  

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 272 om kroppsskade

 

 

 

Sak 641/17 -123 - 12.06.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson for brudd på taushetsplikten. A ringte politiet etter at en person (B) kom hjem til A og ba om å få snakke med As sønn. Da A opplyste at sønnen ikke bodde hos A, begynte B å sparke i en bil som sto på gårdsplassen. Da politiet kom til stedet opplyste en tjenesteperson til A at sønnen hadde solgt bilen til B. B hadde betalt, men ikke fått bilen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet videreformidlet til A opplysninger de fikk på stedet av B om årsaken til at B møtte opp hos A. Det synes som om politiet ga disse opplysningene i forsøk på å løse oppdraget.  Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 585/17 -123 - 12.06.2018

 

ANMELDELSE AV UTAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:  

A anmeldte politiet for uaktsom kjøring på gangvei.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken la Spesialenheten til grunn at politiet forfulgte en uregistrert bil. Bilen brøytet seg blant annet forbi betongblokker i enden av en vei og fortsatte ut på en gangsti. Politibilen brukte blålys og sirener. Det var lite annen trafikk og patruljen meldte underveis fra om fart, posisjon og kjøreadferd til operasjonssentralen. A hadde ikke sett forfølgelsen, men mente ut fra spor på stedet at politiet hadde holdt høy hastighet.

 

Spesialenheten kom til at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at vilkårene for utrykningskjøring syntes å ha vært til stede og at politiet derfor lovlig kunne fravike trafikkreglene. Det var heller ikke opplysninger om at det oppsto noen fare ved politiets kjøring

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd.

 

 

 

Sak 683/17-123, 12.06.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BORTVISNING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha bortvist ham fra datterens barnehage.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiets operasjonslogg og anmeldelsen fra barnehagen viste at A ikke skulle ha samvær med datteren når hun var i barnehagen, og at A bare skulle ha samvær under tilsyn.

 

De ansatte i barnehagen oppfattet As opptreden som skremmende og plagsom. Han hadde heller ikke forlatt barnehagen da de ba ham om det. En patrulje rykket ut og bortviste A fra stedet.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 156/18-123, 12.06.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BORTVISNING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha bortvist ham fra datterens barnehage.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiets operasjonslogg og anmeldelsen fra barnehagen viste at A ikke skulle ha samvær med datteren når hun var i barnehagen, og at A bare skulle ha samvær under tilsyn.

 

De ansatte i barnehagen oppfattet As opptreden som skremmende og plagsom. Han hadde heller ikke forlatt barnehagen da de ba ham om det. En patrulje rykket ut og bortviste A fra stedet.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 199/17 -123 - 14.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL – UNNLATELSE AV Å REGISTRERE ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha fulgt opp hans anmeldelse i 2014 av ekssamboer.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det anmeldte forholdet trolig var foreldet allerede da anmeldelsen ble inngitt til Spesialenheten. Det ble derfor ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 616/17-123

 

ANMELDELSE FOR FEILFØRINGER I VÅPENREGISTERET

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Gjennom etterforsking av saker som gjaldt brudd på våpenloven, ble politiet oppmerksom på forhold som ga grunnlag for mistanke om tjenestefeil ved våpenforvaltningen i Øst politidistrikt. I politiets etterforsking ble en våpensamler (A) mistenkt for brudd på våpenloven. A viste seg å ha en større mengde våpen uten at disse var registrert på As våpenkort. Flere av våpnene hadde vært registrert på våpenkortet til A, men var ført ut som kondemnerte. Politiets undersøkelser av våpnene etter at de var beslaglagt hos A, viste at våpnene var funksjonelle eller med enkle grep kunne gjøres funksjonelle.

 

Spesialenhetens vurdering:

Anmeldelsen ga grunnlag for å iverksette etterforsking mot person B, som var ansatt ved våpenforvaltningen i Øst politidistrikt. Spesialenheten legger til grunn at B etter anmodning fra A og uten å gjøre ytterligere undersøkelser, endret våpennummer på til sammen 14 våpen registrert på det felles våpenkortet for kondemnerte våpen. Disse våpnene var tidligere ført ut av As våpenkort som varig ubrukbare. B forklarte at dette ble gjort i tillit til at opplysningene fra A var korrekte, og Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at B forsettlig feilførte opplysninger i registret. Spesialenhetens vurdering var at Bs opptreden rammes av bestemmelsen om grov tjenestefeil. B burde ha forstått at det var lite trolig at de 14 våpnene var registrert med feil våpennummer, og det var grunn til å stille spørsmål ved realiteten i As bestilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til Politidirektoratet og Øst politidistriktet for administrativ oppfølging.


 

VEST   

Sak 128/18– 123, 11.06.2018

 

ANMELDELSE MOT STATSADVOKAT FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte statsadvokat B for grov uforstand i tjenesten og aktiv medvirkning til grov barnemishandling. A viste til en sak slik den var fremstilt på NRK-nett. A mente at statsadvokat B var ensidig fokusert på å straffe en (uskyldig) mann fremfor å avdekke faktum og ivareta partenes rettssikkerhet.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde ingen tilknytning til partene i saken. Anmeldelsen fremsto å være en klage på at det var tatt ut tiltale i saken og at saken var blitt iretteført mot C. Tiltalen var tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten. C ble domfelt i tingretten, mens han i lagmannsretten ble frifunnet, men dømt til å betale oppreisningserstatning. Med bakgrunn i sakens dokumenter var det ikke sannsynlig at statsadvokat B hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten bemerket at det ikke uten videre vil være et straffbart forhold hos påtalemyndigheten der påtalemyndigheten ikke får medhold hos domstolen i sitt syn på at noen skal straffes.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 559/17 – 123, 12.06.2018

 

MELDING OM ET VÅPEN PÅ AVVEIE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt.

 

Anmeldelsen:

Spesialenheten iverksatte etterforsking etter at et våpen, som var innlevert på politistasjonen, ikke hadde blitt gjenfunnet. Våpenet og vedkommende som hadde tatt i mot våpenet ble etterlyst internt. Kripos opplyste at våpenet ikke var destruert. Undersøkelser tilsa at det var tjenesteperson A som hadde tatt i mot våpenet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Stasjonssjefen opplyste til Spesialenheten at våpenet hadde kommet til rette i januar 2018. Våpenet var funnet av ansatte ved våpenkontoret under gjennomgang av våpen som var innlevert i forbindelse med siste våpenamnesti. Våpenet var ved en feil blitt lagt sammen med disse våpnene. Den tidligere eieren hadde fått utbetalt erstatning for våpenet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

MIDT-NORD

Sak 624/17-123, 12.06.2018

 

ANMELDELSE AV TYVERI AV PENGER

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at A hadde levert en plastpose med en konvolutt med pengesedler til dem fordi han ikke skjønte hvorfor noen hadde sendt ham pengene i posten. A mente at det var kr 6 800 i konvolutten, mens politiet ved sin opptelling noe senere kom til kr 2 800.

 

Spesialenhetens vurdering:

De to ansatte i politiet som hadde mottatt og behandlet pengesedlene var sikre på at det ikke var kr 6 800 i konvolutten. De var usikre om det hadde skjedd en straffbar handling og talte derfor ikke opp pengene mens A var til stede. De hadde også undersøkt om sedlene var ekte, noe de var. Pengene ble lagt i et låsbart skap og nøkkelen til skapet ble lagt i en dropsafe hvor bare kriminalteknikerne hadde tilgang. Pengene ble talt opp og tatt i beslag første påfølgende virkedag. Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Siden det var noe tvil om beløpets størrelse, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

Administrativ avgjørelse: Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi politiet burde ha talt opp pengene mens A var til stede og også gitt ham kvittering.

 

 

 

Sak 774/17 – 123, 11.06.2018

 

ETTERFORSKING FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet anmeldte A for å ha ransaket boligen til X uten hjemmelsgrunnlag.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde fått avslag fra jourhavende jurist om ransakingsbeslutning. A reiste likevel til Xs bolig for å se om han kunne treffe X og ta en prat.

 

Det var Spesialenhetens vurdering at As henvendelse til jourhavende jurist C om ransakingsbeslutning tidligere på dagen, hans svar/kommunikasjon med C da C opplyste at han ikke ville beslutte ransaking, sammenholdt med at A allerede var på vei til Xs adresse, etterlot et klart inntrykk av at A hadde tenkt å ransake hos X uavhengig av Cs beslutning, eller i det minste at han reiste til X for om mulig se om det dukket opp noe som kunne gi hjemmel for ransaking. Det var likevel ikke bevismessige holdepunkter for at A, ved å reise til Xs adresse for å se om han påtraff X, kunne innebære straffbart brudd på en tjenesteplikt.

 

Spørsmålet var om A selv hadde kompetanse til å beslutte ransaking etter straffeprosessloven § 198 nr. 3.

 

A forklarte at han gjennom vinduet observerte brukerutstyr for narkotika på stuebordet og en mengde post på gulvet. Spesialenheten la dette til grunn. Forklaringen ble støttet av fotografier tatt i boligen. Sett i sammenheng med As kjennskap til X og den bakenforliggende saken om tyveri av post, kunne det vanskelig sies at As vurdering av mistankegrunnlaget kunne lede til straffansvar. Dette innebar at Spesialenheten ikke klart kunne konstatere at A ikke hadde kompetanse til å ransake Xs bolig.

 

Fordi etterforskingen ikke med særlig styrke talte mot at det var begått en straffbar handling, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no