Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 40 (01.10 - 05.10)

ØST   

Sak 208/17-123, 02.10.2018

 

TILTALE - MISBRUK AV STILLING MV.

 

Politidistrikt

Innlandet politidistrikt

 

Rettslig grunnlag

Straffeloven (1902) § 193 første ledd

Straffeloven (2005) § 157 første ledd

Straffeloven (1902) § 256 jf. § 255

Straffeloven (2005) § 171

Straffeloven (2005) § 322 jf. § 321

Straffeloven (2005) § 231 første ledd

Straffeloven (2005) § 202

Legemiddelloven § 31 annet ledd jf. § 24a første ledd

Legemiddelloven § 31 første ledd jf. § 16 annet ledd jf. første ledd

Våpenloven § 33 jf. § 31 første ledd jf. våpenforskriften § 9

 

Spesialenhetens vurdering og vedtak

Spesialenhetens etterforsking medførte at tjenesteperson A ble siktet for flere forhold. Det er tatt ut tiltale for overtredelse av bestemmelsene ovenfor.

 

To saker vedrørende mistanke om overtredelse av straffeloven (1902) § 324 og straffeloven (2005) § 322 jf. § 321 er henlagt for henholdsvis på grunn av foreldelse og bevisets stilling.

 

 

 

Sak 159/18-123, 02.10.2018

 

TILTALE - PÅVIRKNING AV AKTØR I RETTSVESENET MV.

 

Politidistrikt

Innlandet politidistrikt

 

Rettslig grunnlag

Straffeloven (2005) § 157 første ledd

Straffeloven (2005) § 202

 

Spesialenhetens vurdering og vedtak

Spesialenhetens etterforsking overfor en ansatt i politiet medførte at det også er tatt ut tiltale overfor en sivil person for overtredelse av bestemmelsene ovenfor.

 

 

 

Sak 479/18-123, 03.10.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo og Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for deres (manglende) håndtering av sak der far til As sønn ikke ville levere sønnen tilbake etter samvær. A mente at politiet ikke bisto henne med å få sønnen tilbake, og i stedet støttet faren. Dette til tross for at det var A som hadde aleneomsorgen for sønnen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk meldinger nedtegnet i oppdragsloggen om kontakten mellom politiet og A. En samlet vurdering av politiets håndtering av A og hennes situasjon ga ikke holdepunkter for at politiets håndtering kunne medføre straffansvar for involverte tjenestepersonene. Selv om politiet ikke kunne imøtekomme As anmodning om bistand til å gripe inn, ble saken fulgt opp av politiet overfor både barnevern og partenes advokater.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 347/18-123, 03.10.2018

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ OBJEKTIVITETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte aktorene som hadde ført saken mot ham i tingretten og lagmannsretten. A mente at aktorene ikke hadde vært objektive, noe som hadde ført til at han ble domfelt i begge instanser.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kunne etter en gjennomgang av straffesakens dokumenter og de to dommene ikke se at det var irregulære forhold eller andre omstendigheter som tilsa at politiadvokatene hadde opptrådt straffbart.

 

As anførsler om fornærmedes diagnoser og betydningen av den ble vurdert av to rettsinstanser uten å ha ført frem. Domstolen har en selvstendig plikt til å se til at en sak blir fullstendig opplyst, og det var ingen opplysninger i saken om at tingretten eller lagmannsretten fant grunn til å innhente nye bevis eller utsette forhandlingene for å belyse dette ytterligere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 231/18-123, 03.10.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Det var mistanke om at A i et oppfølgingsmøte med foreldre og barnehagen hadde uttrykt at hun mente X hadde blitt seksuelt misbrukt av en ansatt i barnehagen. Dette selv om saken mot den ansatte var henlagt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at A i møtet hadde gitt taushetsbelagt informasjon fra straffesaken/avhør.

 

Det var ikke grunn til å tvile på forklaringene om hvordan As uttalelser ble oppfattet. Samtidig må Spesialenheten, for å ta ut tiltale, være overbevist om at betingelsene for As straffeskyld var oppfylt, og dessuten være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten.

 

I denne saken var bevissituasjonen "påstand mot påstand", og Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at A hadde opptrådt straffbart. Strafferettens strenge beviskrav, der rimelig tvil skal komme mistenkte til gode, var ikke oppfylt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til politidistriktet i læringsøyemed.

 

 

 

Sak 102/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE OG TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ble stanset av politiet i bil. Han mente politiet ikke hadde anledning til å ta beslag i førerkortet hans. Han mente også at politiet hadde knuffet med albue og skulder mot kroppen hans og satt på ham håndjern uten grunn.

 

Åsted: Offentlig hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Trafikk

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet satte håndjern på A

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kjørte etter A på grunn av hans kjøreadferd. Han stanset ikke til tross for blålys og sirener. Da han til slutt parkerte bilen, var han aggressiv, og mente at politiet måtte ha andre ting å gjøre enn å stanse ham. På grunn av As fremtreden, satte politiet håndjern på ham til han hadde roet seg. As førerkort ble tatt i beslag og han ble anmeldt for overtredelse av vegtrafikkloven og forulemping av politiet.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i saken som sannsynliggjorde at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart ved å stanse A eller at det var benyttet makt mot ham som gikk utover det som var nødvendig og forsvarlig i situasjonen. For øvrig hadde ikke A svart på Spesialenhetens henvendelse om avhør, og hadde ikke bidratt til å opplyse saken ytterligere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 232/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Innlandet politidistrikt meldte om mistanke om brudd på taushetsplikt fra ansatt(e) i politiet. Media hadde skrevet flere artikler om en sak som var under etterforsking, og opplysningene som ble referert ga grunn til å mistenke lekkasjer.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var grunn til å mistenke at en eller flere tjenestepersoner i politiet hadde gitt opplysninger fra saken til utenforstående, blant annet til en journalist. Etterforskingen avdekket ikke hvem som hadde lekket opplysningene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 519/17-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha opplyst til moren om årsaken til at han var pågrepet i en straffesak og at de ransaket for å søke etter narkotika.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Kompetent påtalemyndighet hadde besluttet ransaking i saken. Fordi patruljen skulle ransake på «gutterommet» måtte de underrette moren (som huseier) om grunnen til dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 632/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG PÅGRIPELSE OG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig pågripelse og ransaking.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde begått en straffbar handling. A ble pågrepet i det en politimann (på fritiden) hadde observert at han røyket hasj og deretter kjørte bil. Patruljen pågrep A og ransaket bilen han hadde brukt. Det ble funnet noe narkotika der. Senere ble også «gutterommet» hans ransaket etter beslutning fra påtaleansvarlig jurist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 508/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre tjenestepersoner for trakassering, rasisme, brudd på menneskerettigheter i forbindelse med As kontakt med politiet for å få utlevert sitt pass. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde samtykket i en utvidet dokumentkontroll av passet. Han mente at han hadde fått beskjed om at han kunne hente passet. A ble av tjenestepersonene beskrevet som sint og kverulerende mot saksbehandleren. Han bannet, avbrøt, og hermet hennes dialekt og bevegelser. Han nektet å forlate lokalet før han fikk utlevert passet sitt. Siden passet ikke var tatt i beslag, og tjenestepersonene oppfattet As oppførsel slik at han trakk tilbake samtykket, fikk han utlevert passet. A skiftet da humør totalt og ønsket dem god sommer før han forlot ekspedisjonen.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 536/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Han hadde mistet flyet. Da han klaget til SAS- personalet var han høylytt, og politiet kom til stedet. A opplyste i anmeldelsen at politiet la ham i bakken, satte på ham håndjern og dro ham langs gulvet til tross for at han var rolig. Han hadde drukket to-tre øl, men var ikke full.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet satte håndjern på A og måtte bære ham ut i bilen for å transportere ham til arresten.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det var vitner på stedet som tilkalte politiet på grunn av As utagerende oppførsel. Det var flere personer, både voksne og barn, til stede som reagerte på oppførselen hans. Politiets bruk av makt var et resultat av at han satte seg til kraftig til motverge da tjenestepersonene ønsket å få ham til å forlate avgangshallen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 356/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE FOR DRAPSFORSØK OG TORTUR

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for drapsforsøk og tortur.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 22/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL VED INNBRINGELSE OG OPPHOLD I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at hun ble innbragt og satt i arresten. A mente det ikke var grunnlag for dette, at politiet brukte unødig makt mot henne under transporten og at de ikke tok hensyn til at hun hadde panikkanfall og migrene.  

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten og i arresten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet satte håndjern på A

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av oppdragsloggen og arrestjournalen at både melder og polititjenestepersonene som oppfattet A som ruspåvirket. Hun ble derfor satt i drukkenskapsarrest med skjerpet tilsyn ved kameraovervåkning. Gjennomgangen av opptaket fra arresten ga ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 659/17-123, 04.10.2018

 

FORFØLGELSE AV MOTORSYKKELFØRER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om at politiet hadde forfulgt motorsyklist A, som ikke hadde stanset for kontroll. A hadde kjørt inn i et autovern. Han hadde bruddskader.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politi satt i gang forfølgelse av A fordi han stakk av fra politikontroll. Det ble også raskt avklart at han kjørte motorsykkel med stjålet kjennemerke. Det var ikke holdepunkter for at politibilens kjøring ut fra trafikksituasjonen på stedet i seg selv var uforsvarlig. Ut fra sakens opplysning, herunder lydopptak av samtale mellom patrulje og operasjonssentralen, la Spesialenheten til grunn at patruljen holdt forsvarlig avstand til A under forfølgelsen. Det kunne ikke lastes tjenestepersonene at A kjørte inn i autovernet. Etterfølgende undesøkelser viste at A var ruset, og kjørte uten førerkort på stjålet motorsykkel.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

VEST   

Sak 448/18-123, 03.10.2018

 

ANMELDELSE FOR UNNLATT ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å etterforske hans anmeldelse.  

 

Spesialenhetens vurdering:

As anmeldelse var henlagt som åpenbart grunnløs. A påklaget henleggelsen, og henleggelsen ble opprettholdt av statsadvokaten.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 131/18-123, 05.10.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for å ha tatt seg inn på privat eiendom uten grunn, klatret opp i en takrenne, revet opp dør, ødelagt dør og vinduer og opptrådt skremmende. A viste til at politiet hadde sett bilen til en bekjent stå parkert utenfor hans hus, og ønsket å snakke med eieren av bilen. A og ektefellen hørte ikke politiet banke på, og politiet klatret da opp i en takrenne og rev og slet i døren til en terrasse for å komme inn.

 

Spesialenhetens vurdering:

B forklarte at politiet hadde et aktivt oppdrag på eieren av bilen, og de så lys og bevegelser inne i huset. Etter å ha ringt og banket på i ca. 15 minutter, og forsøkt å få kontakt på annen måte, oppfattet de at personene i huset bevisst ikke ønsket kontakt med politiet. De brukte derfor en medbrakt sammenleggbar stige og klatret opp på en terrasse. Personen de da påtraff var lite samarbeidsvillig, og A kom etter hvert og åpnet terrassedøren. A ville ikke gi informasjon om personen politiet var ute etter. Politiet vurderte at de ikke hadde anledning til å ta seg inn i huset, og avsluttet oppdraget.

 

På bakgrunn av etterforskingen var det etter Spesialenhetens mening ikke bevismessige holdepunkter for at A hadde begått tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

MIDT-NORD 

Sak 249/17 – 123, 03.10.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ AVVERGNINGSPLIKTEN – «TYSFJORDSAKENE»

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte B for brudd på avvergingsplikten. A opplyste at han i 2007 navnga flere fornærmede som var utsatt for seksuelle overgrep. Han opplyste også navnene til flere mulige mistenkte. Til tross for opplysningene, mente A at B ikke foretok noe for å hindre nye overgrep. A viste til VGs artikkel fra 2016 der flere fornærmede fortalte om gjentatte overgrep under oppveksten i Tysfjord.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter VGs artikkel i 2016 opprettet Nordland politidistrikt «Tysfjordprosjektet», der målet var å forebygge nye kriminelle handlinger, kartlegge det som hadde skjedd, etterforske og iretteføre straffbare forhold og styrke befolkningens tillit til politiet. I november 2017 fremla Nordland politidistrikt rapporten "Overgrepene i Tysfjord – erfaringer og funn fra politiets etterforsking". Av rapporten fremgår at det per november 2017 var opprettet 161 straffesaker (151 om seksuelle overgrep) i de såkalte Tysfjordsakene.

 

I 20 av sakene ble det funnet opplysninger om mulig brudd på varslingsplikten. I to av de 20 saken er det opplyst at det ble varslet til politiet. Det ene skjedde i 1994, som var før Bs tjenestetid. Det andre tilfelle skjedde i 2009 eller 2010 i Bodø, og det er usikkert om politiet ble varslet.

 

Etterforskingen ga ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde mottatt opplysninger om overgrep, og at han ved dette hadde unnlatt å avverge nye overgrep. Spesialenheten fant videre ikke bevist at B hadde opptrådt kvalifisert klanderverdig ved sin eventuelle (manglende) håndtering av opplysningene som A anførte at han ga til B. A og B hadde ulike forklaringer om innholdet i møtene og hvilke opplysninger A ga til B. Et eventuelt straffansvar ville også være foreldet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist og etter bevisets stilling

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 139, plikt til å hindre visse alvorlige forbrytelser.

Straffeloven (1902) § 325 nr. 1, grov uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 200/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT MOT MINDREÅRIG GUTT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha dyttet ham. Da han lå på gulvet, satte en politimann kneet i hodet hans. A anførte at han fikk en stor hevelse og blått øye.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Bistand barnevern

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet og satte på ham håndjern.

 

Skader: Blått øye

 

Spesialenhetens vurdering:

A skulle transporteres fra barnevernsvakten til en barneverninstitusjon. Den barnevernansatte hadde i lang tid forsøkt å overtale A uten at han ville bli med. Tjenestepersonene var på stedet for å bistå med transporten og for å passe på at A ikke forlot barnevernsvakten. Spesialenheten fant å kunne legge til grunn som bevist at tjenestepersonene tok tak i As armer for at han skulle reise seg fra sofaen. Han hadde da blitt bedt om å bli med/reise seg uten å gjøre dette. A reagerte med å yte motstand og bli aggressiv. Tjenestepersonene forklarte at de måtte bruke makt mot A for å få kontroll på ham og roe ham ned. Han ble lagt på gulvet og fikk påsatt håndjern. Han ble deretter båret ut.

 

Spesialenheten bemerket at bruk av håndjern og annen maktbruk mot mindreårige fordrer særlig grundig vurdering før maktmiddelet benyttes. Den beskrevne bruken av makt mot A fremsto å være nødvendig og forholdsmessig sett i sammenheng med As oppførsel, og at bruken av makt mot ham, herunder håndjern ikke kunne medføre straffansvar.

 

Med bakgrunn i at det i lang tid var forsøkt å overtale A til å bli med, og tjenestepersonene kjente til dette, var det vanskelig å kritisere tjenestepersonene for at ikke også de fortsatte dialogen med A over en lengre tidsperiode. Det var uansett ikke opplysninger i saken som ga bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonenes løsning av oppdraget kunne innebære tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Administrativ avgjørelse: Saken er sendt til politidistriktet i læringsøyemed i forbindelse med håndtering av bistandsanmodninger.

 

 

 

Sak 132/18-123, 05.10.2018

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA BLITT INFORMERT OM RETTIGHETER M.M.

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha blitt hentet på arbeidsplassen uten at han fikk underretning om bakgrunnen for dette. Han fikk ikke underretning om rettigheter før avhøret. A anmeldte også at hans sønn ble psykisk presset til avhør av tjenesteperson B.

 

Spesialenhetens vurdering:

Fordi As sønn ikke ønsket å bli med til Barnehuset for tilrettelagt avhør, ble han i stedet avhørt på skolen. Spesialenheten menter det måtte antas at A ikke ble informert om sin rett til ikke å forklare seg i sak mot sin far.

 

Konsekvensen av at et vitne ikke er gjort kjent med sine rettigheter er at avhøret ikke kan benyttes som bevis i retten. Her var også problemstillingen at avhøret ikke var gjennomført som et tilrettelagt avhør. I denne saken ble det i forkant av hovedforhandlingen avklart at det var feil ved avhøret, og at avhøret ikke kunne brukes som bevis.  

 

Det var Spesialenhetens syn at de prosessuelle manglene ved avhøret ble avklart før hovedforhandlingen, og at det både for A og hans sønn var klart av avhøret ikke ville bli brukt i retten.

 

En overtredelse av straffeprosessloven vil ikke i seg selv medføre straffansvar for overtredelse av straffeloven § 171 eller § 172.

 

Det gikk frem av avhørsprotokollen, som var skrevet som dialogutskrift mellom As sønn og tjenesteperson B, at disposisjonen for avhøret var utarbeidet på forhånd av vedkommende som opprinnelig skulle avhøre As sønn i det tilrettelagte avhøret. Spesialenheten mente det var nærliggende å anta at straffeprosessloven § 122 ikke ble nevnt av B i avhøret, fordi dette ikke var inntatt i disposisjonen. Rettighetene i straffeprosessloven § 122 var trolig ikke nevnt i disposisjonen fordi bestemmelsen opprinnelig ikke var aktuell.

 

A har også anført at sønnen ble presset i avhøret til å forklare seg mot sin vilje. Spesialenheten har dialogutskriften av avhøret. Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart ved ikke å opplyse As sønn om sine rettigheter. Det var heller ikke bevismessige holdepunkter for at hun ved gjennomføringen av avhøret hadde opptrådt på et vis som er straffbart.

 

Spesialenheten la til grunn at A ble underrettet om sine rettigheter som siktet etter straffeprosessloven § 90 før avhøret, og fant ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonen som avhørte ham hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ gjennomgang:

Saken ble sendt til administrativ gjennomgang i læringsøyemed.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no