Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 49 (04.12 - 08.12)

ØST                

Sak 133/17 – 123, 03.10.2017

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nasjonale statsadvokatembete og Kripos

 

Anmeldelsen:

En advokat anmeldte, på vegne av sin klient B, ansatte ved det Nasjonale statsadvokatembete og Kripos for bevisst å holde tilbake dokumenter som de mottok på tjenestereise i 2012 og 2013. B ble pågrepet våren 2013 og holdt i varetekt fremt til mars 2017. Høsten 2013 ble B begjært utlevert til hjemlandet, og straffesaken i Norge ble stanset. Det ble anført at innholdet i de tilbakeholdte dokumentene var sentrale bevis i straffesaken og utleveringssaken mot B, herunder svekket mistankegrunnlaget mot B.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra to mistenkte og fire vitner.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og Spesialenheten har foretatt egne undersøkelser hos Kripos.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Kripos hadde ansvar for etterforskingen av A, som blant annet innebar en rekke etterforskingsreiser. Forut for reisene ble det utarbeidet rettsanmodninger hvor det blant annet ble bedt om relevant dokumentasjon fra landet. A ble pågrepet våren 2013 og varetektsfengslet. På sensommeren 2013 begjærte myndighetene i hjemlandet utlevering av A. På bakgrunn av utleveringssaken ble det besluttet at straffesaken skulle stanses.

 

Domstolen konkluderte med at vilkårene for utlevering var oppfylt og saken ble sendt til Justisdepartementet, som sommeren 2016 besluttet at A skulle utleveres. Beslutningen ble påklaget og i den forbindelse fremla forsvarer opplysninger han hadde innhentet i 2014 og 2015. Justisdepartementet sendte saken til Kripos, og anmodet om å foreta en vurdering opplysningene. Kripos fant etter dette flere dokumenter som var mottatt siste halvdel av 2012 og tidlig i 2013. Det viste seg at disse dokumentene ikke var oversatt og heller ikke ført i politiets saksdokumenter.

 

Spesialenheten mente at manglende føring av dokumentene og oversendelse av disse til forsvarer, innebar brudd på tjenesteplikt. Saken ble for påtaleansvarlig B i saken henlagt som intet straffbart forhold anses bevist. Bs ansvar kunne ikke trekkes så langt at unnlatelsen av å kontrollere at alle dokumenter var ført mv., kunne representere en straffbar handling. For etterforskingsleder C ble saken henlagt etter bevisets stilling. C hadde ansvaret for registrering av dokumenter. Etterforskingsresultatet ga imidlertid ikke svar på hvorfor dokumentene ikke var ført, og det var ikke tilstrekkelig bevist at Cs unnlatelse representerte et så stort avvik fra korrekt handlemåte, at den var straffbar. Det var ikke grunnlag for å konstatere straffansvar for Kripos som foretak. For NAST ble saken henlagt fordi det ikke forelå rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking for det Nasjonale statsadvokatembete. Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist for B og Kripos. Saken er henlagt etter bevisets stilling for C.

 

 

VEST 

Ingen publiserte vedtak i uke 49.

 

MIDT-NORD

Sak 609/17 – 123, 08.12.2017

 

PÅSTAND OM UAKTSOMHET I FORBINDELSE MED UTMARKSKONTROLL MED HELIKOPTER

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for uaktsom opptreden i forbindelse med at A ble stanset for å ha kjørt snøscooter ulovlig. A opplyste at da politiet gikk ut av helikopteret, skjedde det i rød sone, noe som medførte at politiet satte seg selv og A i fare. I anmeldelsen lå det lenke til en video på youtube, som skulle vise politiets uaktsomhet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet politiets anmeldelse av A og gjennomgått videoen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde sammen med Statens naturoppsyn, gjennomført miljøkontroll, ved bruk av helikopter. I den sammenheng ble A kontrollert sammen med tre andre snøscooterførere på fjellet. En av scooterførerne hadde filmet kontrollen med hjelmkamera. Det var Spesialenhetens vurdering av videoen og sakens øvrige opplysninger at det ikke var holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no