Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 19 (08.05 - 12.05)

ØST

Sak 726/16-123, 08.05.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en antatt tidligere «politiembetsmann/sorenskriver/SEFO-leder» (B), for irregulær overvåking/politispaning og ryktespredning.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Anmeldelsen med vedlegg ble gjennomgått og det ble tatt utskrift av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd, om grov uforstand i tjenesten.

 

Spesialenhetens vurdering:

A gjorde i anmeldelsen gjeldende at han de siste 30-40 år hadde vært utsatt for aksjoner fra personer innen det offentlige maktapparat, herunder ulovlig overvåking, politispaning og ryktespredning. Det ble opplyst at ryktespredningen gjenoppstod våren 2011, og A knyttet dette til at B flyttet inn i hans nabolag.

 

Som vedlegg til anmeldelsen fulgte As korrespondanse med Riksadvokaten, Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll og EOS-utvalget.

 

De forhold anmeldelsen gjaldt ble ansett å falle utenfor Spesialenhetens kompetanse ettersom B ikke hadde vært ansatt i politiet etter 1985.

 

Vedtak:

Saken ble avvist.

 

VEST

Sak 196/17 – 123, 08.05.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM GROV UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B. A opplyste at han og ektefellen følte seg maktesløse fordi de blir utsatt for ufin opptreden fra naboen C knyttet til grenselinje mellom eiendommene deres. A mente C burde ha fått god rådgivning av B slik at hun kunne besinnet seg. A opplever at C får trakassere og anmelde dem, samtidig som hun blir skjermet. As henvendelser blir derimot ikke besvart. A opplyste at C avdøde ektemann var ansatt det lokale lensmannskontoret, og mente Bs håndtering kunne ha sammenheng med dette. A ønsket en beklagelse fra B, og at trakasseringen fra C blir stanset.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Av den vedlagte korrespondansen mellom A og politiet fremgikk blant annet at B hadde skrevet brev til A der det fremgikk at B hadde hatt samtaler med begge parter i saken.

 

Cs anmeldelse mot A for hensynsløs adferd var henlagt etter bevistes stilling.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Saken har sitt utspring i uenighet om en grenselinje mellom to naboeiendommer.

 

Saken fremstår som en klagesak egnet for behandling av politidistriktet i klagesporet.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking da det ikke var opplysninger som gjorde det sannsynlig at B eller andre ansatte i politiet har opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

 

 

 

Sak 27/17 – 123, 08.05.2017

 

UTILSIKTET AVFYRING AV TJENESTEVÅPEN

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet varslet Spesialenheten om at et vådeskudd var gått av under trening på skytebane. Tjenestepersonen som avfyrte skuddet ble truffet i leggen.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Våpenet og hylsteret ble sikret. Illustrasjonsmappe er utarbeidet.

Det er opptatt forklaring fra mistenkte og vitner.

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg.

Instrukser og undervisningsplan for IP4 – mannskap er innhentet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 188, om uforsiktig omgang med skytevåpen

 

Spesialenhetens vurdering:

Straffansvar etter straffeloven § 188 er betinget av at gjerningspersonen har brukt eller behandlet skytevåpenet på en uforsiktig måte, som er egnet til å volde fare for andres liv eller helse. Bestemmelsen rammer ikke fare for eget liv eller helse.

 

Spesialenheten vurderte på bakgrunn av opplysningene i saken at tjenestepersonen hadde holdt våpenet i sikker retning, og at avfyringen ikke var egnet til å volde fare for andres liv eller helse.

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 87/17-123, 08.05.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM URETTMESSIG PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt.

 

Anmeldelsen:

As advokat anmeldte Sør-Vest politidiskrikt for å ha pågrepet og innsatt A i arrest fordi A ikke hadde møtt til soning. Det ble anført at A var gitt soningsutsettelse, noe som også ble formidlet til politiet. Til tross for dette ble A pågrepet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og politiets oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, og grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A var etterlyst fordi han ikke hadde møtt til soning. Det fremgikk av politiets oppdragslogg og notat fra jourhavende jurist at politiet var i kontakt med Kriminalomsorgen og fikk opplyst at A skulle avhentes til soning selv om han hadde søkt om soningsutsettelse.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.  Politiet hadde gjort det som kunne forventes av undersøkelser nattestid, og hadde forholdt seg til de opplysninger som var innhentet. A ble løslatt om morgenen. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

 

 

 

Sak 461/16 – 123, 10.05.2017

 

MELDING OM BORTKOMMET PENGEBESLAG PÅ KR 2 000

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Spesialenheten ble varslet om at det ved oppgjør av beslag i en narkotikasak, var borte 2 000 kroner i kontanter.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet kopi av korresponderende straffesaksdokumenter, samt lokale instrukser som regulerer håndertingen av denne type pengebeslag.

 

Spesialenheten har avhørt politiadvokat B, politiførstebetjent C og politibetjent D, alle med status som vitne.

 

Spesialenheten har foretatt undersøkelser ved den aktuelle politistasjon for å se nærmere på hvordan pengebeslag blir håndtert ved stasjonen. Det er skrevet en egenrapport fra disse undersøkelsene.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 om grov uforstand i tjenesten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten ble varslet om at pengebeslaget var kommet til rette. Det var ikke opplysninger i saken som tilsa at ansatte, ved sin behandling av beslaget, hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Administrativ vurdering;

Spesialenheten oversendte saken for administrativ gjennomgang i politidistriktet med henblikk på

notoritet i forhold til frakt av beslaget og rutiner ved mottak av beslaget ved annen avdeling/politistasjon.

 

 

 

Sak 237/17 – 123, 15.05.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM URIKTIG ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte B for å ha kommet med uriktige opplysninger i anmeldelse av A. B hadde anmeldt A fordi A hund hadde bitt Bs datter. A opplyste at han, etter å ha lest anmeldelsen fra B, mente at B hadde kommet med mange usannheter i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten for politisaker skal etterforske og påtaleavgjøre saker der det er spørsmål om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbare handlinger i tjenesten, jf. påtaleinstruksen § 34-1. Saker som faller utenfor enhetens saklige kompetanseområde skal avvises, jf. påtaleinstruksen § 34-5 tredje ledd.

 

B hadde inngitt skriftlig anmeldelse/redegjørelse for hendelsen der hans 7 år gamle datter hadde blitt bitt av As hund. Anmeldelsen var også medundertegnet av barnets mor. Anmeldelsen var inngitt av B som privatperson. Det tilligger i utgangspunktet ikke Spesialenheten å etterforske handlinger som er foretatt på fritiden, og hvor personen ikke har trådt inn i tjeneste.

 

Vedtak:

Saken er avvist.

 

 

 

Sak 838/16 – 123, 11.05.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for brudd på taushetsplikten. A var ansatt som vikar i X barnehage. A informerte styreren i barnehagen om at han var domfelt for overtredelse av straffeloven § 228 jf. § 232 mot egne barn, og han fremviste vandelsattest uten merknader før han ble tilsatt.

 

Politiadvokat B varslet styrer og styreleder i barnehagen om at A var domfelt. A mente B med dette brøt taushetsplikten og også utviste grov uforstand i tjenesten ved ikke å sette seg tilstrekkelig inn i bakgrunnen for domfellelsen og heller ikke ta hensyn til at lovgiver har besluttet at overtredelsen som A er domfelt for, ikke skal fremgå av vandelsattest.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra anmelder, mistenkte og vitner.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og dom mot A.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (1902) § 121, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiadvokat B opplyste at han mottok opplysningene om As ansettelsesforhold om kvelden da han hadde jourvakt. Det var Bs vurdering at det på bakgrunn av opplysningene som fremkom om As domfellelse i politiets registre, var nødvendig å varsle ledelsen i barnehagen slik at de fikk anledning til å iverksette de tiltak de fant nødvendig. B forklarte at han vurderte spørsmål om utlevering av opplysningene opp mot politiregisterloven § 27 om å forebygge lovbrudd og § 31, i barnehagens interesse for hindre at virksomheten ble utøvd på uforsvarlig måte. Det muntlige varslet ble nedtegnet og sendt skriftlig noen dager senere.

 

Det var for Spesialenhetens vanskelig å se at omstendighetene var slik at det var helt nødvendig for politiadvokat B og avklare spørsmålet om varsling samme kveld. Spesialenhetens oppfatning var at han, selv om det på tidspunktet ikke forelå klare retningslinjer, burde ha overlatt spørsmålet til det politidistriktet som hadde vært ansvarlig for straffesaken mot A og som kjente saken godt. Han burde av hensyn til den vurderingen som skulle foretas også hatt dommen for hånden. Selv om spørsmålet ble reist utenfor alminnelig arbeidstid, antok Spesialenheten at det ved henvendelse til Agder politidistrikt var mulig å be om hjelp til innhente dommen. Disse forholdene ble imidlertid vurdert ikke å være avgjørende i forhold til spørsmålet om B hadde opptrådt straffbart.

 

Vurderingene som skal foretas etter politiregisterloven §§ 27 og 31 er svært skjønnsmessige og det var på det tidspunktet politiadvokat B traff sin beslutning ikke utarbeidet noen veileder som klart beskrev ansvarsforhold mv. ved utlevering av opplysninger. Etter Spesialenhetens vurdering var beslutningen om å utlevere opplysninger i denne sammenheng ikke klart uforholdsmessig. Opplysningene var av relevans i forhold til arbeidet A skulle tiltre.

 

Spesialenheten fant ut i fra sakens samlede opplysning, herunder de direktiver som forelå på tidspunktet, ikke å være grunnlag for å konkludere med at B hadde opptrådt kvalifisert klanderverdig i sammenheng med saksbehandling og utlevering av de aktuelle opplysningene.

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

 

MIDT-NORD

Ingen publiserte vedtak i uke 19.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no