Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 14 og 15 (03.04 - 14.04)

ØST

Sak 492/16 – 123, 03.04.2017

 

ANMELDELSE FOR VEGTRAFIKKUHELL MED MATERIELL SKADE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Innlandet politidistrikt varslet Spesialenheten om vegtrafikkuhell med materiell skade idet politibetjentene A og B på vei inn til politistasjonen etter endt oppdrag hadde mistet kontrollen over bilen og kjørt inn i en midtrabatt.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten avhørte A som mistenkt og B som vitne.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3

 

Spesialenhetens vurdering:

A kjørte den uniformerte tjenestebilen, mens B satt i passasjersetet med lukkede øyne. På vei inn mot en rundkjøring like utenfor et bysentrum rettet A oppmerksomheten sin mot noen butikker som lå til høyre lengre fremme i veien. Da han kikket tilbake på veien like foran rundkjøringen så han at bilen var på vei over i motsatt kjørefelt. Da han skulle rette bilen opp, traff den midtrabatten foran rundkjøringen med en slik kraft at airbagene ble utløst og kjøretøyet påført så store skader at det måtte kondemneres.

 

Spesialenheten fant det bevist utover rimelig tvil at trafikkuhellet skyldtes manglende aktsomhet fra As side da han på vei inn mot rundkjøringen ikke i tilstrekkelig grad rettet oppmerksomheten sin framover i kjøreretningen. Både de objektive og subjektive vilkårene for straff var oppfylt, og A ble ilagt et forelegg for overtredelsen. 

 

Vedtak:

Det er ilagt forelegg på bot på kr 5 000 subsidiært 7 dagers fengsel. Det var ikke grunnlag for tap av førerrett.

 

 

 

Sak 345/16 – 123, 03.04.2017

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politibetjent B for kroppskrenkelse ved at han bøyde armen hennes bakover og la henne over panseret på en bil, før han la henne i bakken. Mens hun lå på bakken satte han et kne i korsryggen hennes og et kne over armen. Grunnet en tidligere ryggskade medførte dette at A fikk store smerter. Deretter forsøkte B å sette på henne håndjern. Håndjernene var for små og hun fikk store smerter da han forsøkte å sette på henne disse. Etter hvert fikk B tak i et større håndjernsett som ble brukt på A. I følge A ignorerte B hennes forespørsel om å få opplyst hans tjenestenummer.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra anmelder. To tjenestepersoner, B og C, er avhørt som mistenkte.

As samboer, som var til stede da hendelsen fant sted, ønsket ikke å forklare seg.

Kopi av politiets straffesaksdokumenter er mottatt fra politidistriktet.

Det er innhentet legeuttalelse vedrørende A.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at hendelsen fant sted etter at politiet hadde fått melding om mulig skadeverk på en kirkegård. Da de kom til stedet møtte de A og hennes samboer. Etter hvert oppsto et basketak mellom samboeren og tjenestepersonene B og C. samboeren ropte at A skulle filme hendelsen fordi han mente seg utsatt for politivold. Da A kom rundt bilen slapp B tak i samboeren og anvendte makt for å få lagt A i bakken. Det var uklart om B hadde gitt A et pålegg om å holde seg i ro i forkant av maktbruken. Videre var det uenighet om hvorvidt maktbruken skyldtes at B ikke ville at A skulle filme politiet. Spesialenheten fant uansett at situasjonen fremsto som krenkende og uavklar. Spesialenhetens vurdering var at det ikke var grunnlag for å konkludere med at maktbruken var straffbar. Enheten hadde enkelte kritiske merknader til politipatruljens opptreden ved ankomst til stedet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt for B og C etter bevisets stilling.          

 

 

 

Sak 633/16 – 123, 04.04.2017

 

ANMELDELSE FOR KROPPSSKADE VED Å HA BRUKKET FINGRE UNDER INNBRINGELSE MM.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A oppga at politiet brakk fingrene hans i forbindelse med en innbringelse, og anmeldte fire tjenestepersoner for kroppsskade. I følge anmeldelsen befant A seg på et utested sammen med sin ekskjæreste og noen venner da to politibetjenter tok tak i ham og førte ham ut. A opplevde dette som helt uforståelig. I følge A samarbeidet han ved håndjernpåsett og han la seg ned i cellebilen frivillig. Deretter kom fire tjenestepersoner og satte seg på ham. Da den ene politibetjenten lukket døra ble As hånd klemt slik at han fikk store smerter. A oppga at han hadde forholdt seg rolig hele tiden. Han ble løslatt samme dag og oppsøkte lege, som konstatert brudd og som gipset hånden. A anmeldte også at han under inkvirering i arresten hadde blitt strippet uten at det forelå grunnlag for dette.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Anmeldelse, bilder tatt av A, samt illustrasjonsmappe er mottatt fra Øst politidistrikt.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, utskrift fra politioperativt system, samt arresttiltak fra politidistriktet.

Diverse dokumenter er mottatt fra A.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 273, om kroppsskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Enheten fant det ikke sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Det ble vist til at As forklaring sto i sterk motstrid til sakens øvrige opplysninger. Av politiets dokumenter fremgikk at politiet den aktuelle dagen ble tilkalt til et utsted etter melding om masseslagsmål. En dørvakt på utestedet pekte ut A som gjerningspersonen. En av tjenestepersonene så at A knuste glass og politiet tok ham deretter med ut fra utestedet. I følge politiets anmeldelse mot A for vold mot politi, fremkom at A var svært utagerende under politiets håndtering av ham. Han skallet og sparket mot tjenestepersonene inne i politibilen. Et spark traff og ødela et kamera i politibilen.

 

Ut fra en samlet vurdering fant Spesialenheten As forklaring om at han hadde forholdt seg rolig som lite troverdig, og la til grunn at det hadde funnet sted et basketak mellom ham og politiet. Det ble i den forbindelse vist til at det av politiets rapport måtte fire tjenestepersoner til for å håndtere ham. Spesialenheten fant det også uklart hvorvidt A faktisk hadde brukket fingrene i forbindelse med basketaket og eventuelt på hvilken måte, idet det fremkom flere ulike opplysninger rundt dette. Blant annet fulgte vedlagt anmeldelsen bilder av den anførte skaden tatt av A selv, samt av politiet i anledning inngivelse av anmeldelsen tre dager etter hendelsen. Hånden til A var ikke gipset på noen av bildene.

 

Hva gjaldt visitasjon og oppholdet i arresten, ble det vist til at politiloven og politiinstruksen gir anvisning på at en innsatt skal fratas gjenstander som er egnet til å skade vedkommende selv eller andre. Av arresttiltak fremgikk at A forsøkte å kvele seg med T-skjorten sin, og han ble fratatt klærne av sikkerhetshensyn. Det fulgte videre at A fortsatte sin aggressive oppførsel under oppholdet i arresten, der han blant annet forsøkte å slå ansatte i arresten, samt at han smurte avføring utover kamera og kikkhull. Etter en samtale med ansatte roet han seg ned. Etter å ha klaget over vondt i armen etter fall og utagering på cella, samt senere over vondt i hånda, ble han kjørt til legevakten for undersøkelse og dimittert der.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

 

 

 

Sak 682/16-123, 04.04.2017

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR IKKE Å FORHINDRE ET PÅGÅENDE OVERGREP MOT EN INSTITUSJONSBEBOER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen
Bakgrunnen for anmeldelsen er at A over lang tid har ment at hans psykisk utviklingshemmede og alvorlig syke datter B utsettes for mishandling, overgrep og feilmedisinering i den omsorgssituasjonen hun er i. A har ved flere anledninger anmeldt forhold rundt oppfølgingen av B uten at det skal ha ført til noen reaksjon mot helsepersonell eller til endring i Bs livssituasjon. A mener politiet har en plikt til å gripe inn og avverge de pågående overgrepene mot B. Derfor anmelder han politiadvokat C, som var påtaleansvarlig for de anmeldelsene som A har inngitt knyttet til Bs omsorgssituasjon.

 

Spesialenhetens undersøkelser
Til anmeldelsen vedla A en omfattende dokumentasjon knyttet til Bs omsorgssituasjon. Dokumentasjonen er gjennomgått.

Spesialenheten har innhentet politiets dokumenter i 4 straffesaker. Straffesakene er opprettet av politiet med bakgrunn i anmeldelser fra A. Sakene er henlagt. Politiets henleggelse har blitt påklagd av A og overordnet påtalemyndighet har opprettholdt politiets avgjørelser.

Tingretten har ved to tilfeller ilagt A besøksforbud overfor B. Kjennelsene er innhentet. 

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke grunnlag for å iverksette etterforsking, fordi det ikke ble ansett å være holdepunkter for at politiadvokat C hadde utført tjenesten på en måte som kan medføre straffeansvar. Gjennomgangen av straffesakene og kjennelsene om besøksforbud underbygget ikke anklagene fremsatt i anmeldelsen til A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

 

 

 

Sak 455/16 – 123, 04.04.2017

 

ETTERFORSKING GRUNNET DØDSFALL ETTER OPPHOLD I POLITIARREST

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet meldte om at A kort tid etter at han ble innbragt i arresten, ble dårlig. Han ble innlagt på sykehuset hvor han senere døde av alvorlige hodeskader.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten iverksatte etterforsking i medhold av påtaleinstruksen § 34-6 annet ledd, om at etterforsking skal iverksettes dersom noen dør eller blir alvorlig skadet mens de er tatt hånd om av politiet eller påtalemyndigheten.

 

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, oppdragslogg, arrestjournal og bildeopptak fra arresten. Spesialenheten har mottatt sakkyndig likundersøkelse og endelig obduksjonsrapport.  

 

Det er ikke gjennomført avhør i saken da de involverte tjenestemennene i sakens anledning hadde skrevet fyldige egenrapporter som er lagt til grunn ved Spesialenhetens vurdering. Det var videre ikke andre forhold som tilsa at det i denne saken var behov for å gjennomføre avhør.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble etter melding fra jernbaneverket påtruffet ved togskinnene. Det var inngitt melding om at vedkommende hadde vært nær på å bli truffet av toget. A ble besluttet innbragt til arresten da han fremsto som ruset og ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Det ble besluttet at han før eventuell innsettelse i arresten måtte fremstilles for legen. Legen fant på bakgrunn av sine undersøkelser at A kunne settes i arrestesten. Ved inkvireringen segnet A om og han ble båret inn på cellen. Underkant av en halvtime senere ble det gjennomført kontroll av A. Han var da ikke kontaktbar, og ambulanse ble tilkalt. A døde påfølgende natt på sykehuset grunnet alvorlige hodeskader.  

 

Det var ikke opplysninger om at noen av de ansatte, verken polititjenestepersonene, arrestforvarerne eller vaktleder, kunne forventes å ha kunnskap om at A hadde en alvorlig hodeskade. Dette ble heller ikke oppdaget av behandlende lege på legevakten. A hadde ingen synlige skader i hodet eller på kroppen. Det kunne heller ikke rettes kritikk mot at det ikke ble foretatt ny vurdering av A da han segnet om under inkvireringen, siden A da nettopp hadde returnert etter legeundersøkelsen. Det var ikke holdepunkter for at hans opphold i arresten i ca. 30 minutter før ambulanse ble tilkalt, hadde hatt betydning for at hodeskadene kunne ha blitt oppdaget på et tidligere tidspunkt.  

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 690/16 – 123, 04.04.2017

 

ANMELDELSE FOR MAKTBRUK SOM MEDFØRTE BRUKKET ARM

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politibetjent B for å ha brukket albuen hans. A sloss med en annen mann da politiet kom til stedet. I følge A tvang B armene hans bak på ryggen og la ham ned i bakken. Som følge av maktbruken fikk han en vridning i armen som var svært smertefull. Han skrek til og gjorde B oppmerksom på dette. B tok ikke hensyn til det og fortsatte å holde grepet. Da B slapp, stod A`s arm ut i feil vinkel.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra A. B er avhørt som mistenkt. To vitner, hvorav den ene var Bs kollega, ble avhørt. Spesialenheten innhentet dokumentasjon knyttet til skaden fra helsevesenet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 272 om grov kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

A kranglet med en annen mann utenfor et utested. B og hans makker så dette og grep inn i situasjonen. Makkeren tok kontroll på den ene og B så at A løp mot makkeren og den andre personen. B ropte at han var politi og at A skulle stanse, uten at A etterkom dette. B stanset A ved å ta tak i ham bakfra. A mistet da balansen og falt bakover. B holdt kontroll på As hode slik at han ikke slo hodet i asfalten. Etterforskingsresultatet tilsa at A i forbindelse med nedleggelsen/fallet pådro seg en skade ved at albuen hans gikk ut av ledd og det ble en bruddskade i albuen. A ble operert for dette, og det ble satt inn en protese.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter i saken som tilsa at B hadde brukt mer makt enn hva som var nødvendig og forholdsmessig. Det var heller ingen opplysninger som tilsa at B gjorde bruk av grep eller teknikker som var farlige.

 

Spesialenheten mente etterforskingsresultatet med særlig styrke talte mot at B hadde opptrådt straffbart eller på annen måte kunne lastes for skaden A pådro seg. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 325/16 – 123, 10.04.2017

 

ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A var siktet i en straffesak og ga i saken opplysninger som førte til at en annen person (B) ble mistenkt i en annen straffesak. B anmeldte politiet for unnlatelse av å ta inn dokumenter fra As straffesak i Bs sak. Det ble i anmeldelsen vist til at et avhør av A og en egenrapport skrevet av politiet ville vært av vesentlig betydning for vurdering av spørsmålet om varetektsfengsling av B. B anmeldte også politiet for sen utlevering av lydfiler fra As straffesak, for å ha produsert falske bevis og for å ha belønnet informanter.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets dokumenter sakene mot A og B.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kunne vanskelig se noen god grunn til at avhøret av A og egenrapporten ikke ble tatt inn i saken til B. Spesialenheten fant imidlertid ikke grunn til å undersøke nærmere årsaken til at disse to dokumentene kun ble lagt inn i straffesaken mot A. Spesialenheten kunne ikke se at dokumentene hadde betydning for vurderingen av om vilkårene for fengsling var oppfylt. Det var videre under enhver omstendighet ikke sannsynlig at unnlatelsen av å legge dokumentene inn i saken mot B, representerte et straffbart forhold.

 

Spesialenheten kunne heller ikke se at det var holdepunkter for at tjenestepersoner i politiet eller påtalemyndigheten hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med de øvrige forhold som var beskrevet i anmeldelsene. Til anklagene om at politiet hadde produsert falske bevis, bemerket Spesialenheten at det er domstolen som ved eventuell tiltale mot B skal vurdere verdien av de bevis påtalemyndigheten tilbyr.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

 

 

 

Sak 554/16 – 123, 11.04.2017

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Fra politidistriktet fikk Spesialenheten oversendt opplysninger om at en tidligere polititjenesteperson A (nå pensjonert) hadde forklart seg som vitne i en sivil sak om politiets etterforsking av et større firma. Firmaet hadde saksøkt skattemyndighetene for å få kjent et vedtak ugyldig. A hadde i den forbindelse overlevert flere dokumenter til firmaets partsrepresentant vedrørende interne konflikter under etterforskingen mellom skattemyndighetene og politiet. Dokumentene ble inntatt i dokumentutdraget som ble fremlagt i retten.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten ble gitt utvidet mandat fra Riksadvokaten til å etterforske saken uavhengig av om evt. straffbare forhold kunne anses begått i tjeneste eller ikke.

 

Det er innhentet opplysninger om den aktuelle straffesaken. Skatteetatens partsrepresentant i den sivile saken og B hos Regjeringsadvokaten er avhørt som vitner. B fremla prosesskriv med bilag fra firmaets partsrepresentant. Spesialenheten hadde videre tilgang til den aktuelle tingrettsdommen. A ble avhørt som mistenkt.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 324 om brudd på tjenesteplikt,

Straffeloven (1902) § 121 om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det bevist utover rimelig tvil at A hadde gjort følgende:

  • Oppbevart interne dokumenter knytte til samarbeidet mellom politidistriktet og skattemyndighetene i flere år etter at han sluttet i politiet

  • Overlevert interne dokumenter til firmaets partsrepresentant for bruk i forbindelse med en sivil sak

  • Forklart seg om etterforskingen og interne forhold som vitne i tingretten, uten på forhånd å ha blitt fritatt av staten for taushetsplikten.

 

Det ble ansett som klart at A verken hadde eierskap til eller råderett over opplysningene i de interne dokumentene. Spesialenheten stilte seg sterkt kritisk til As vurderinger og handlinger. Dokumentenes karakter og innhold tatt i betraktning, var Spesialenheten imidlertid i tvil om opplysningene i dem var omfattet av den lovbestemte taushetsplikten A hadde etter politiregisterloven § 23. Det var også tvil om han ved utleveringen av dokumentene hadde opptrådt grovt uaktsomt. Spesialenheten fant heller ikke å kunne bevise at de objektive og subjektive vilkår for straff var oppfylt når det gjaldt As tilegnelse og oppbevaring av dokumentene, eller hans forklaring for domstolen. Saken ble derfor henlagt etter bevisets stilling.

 

Vedtak:

Saken er henlagt etter bevisets stilling.

 

 

VEST

Sak 85/17 – 123, 08.04.2017

 

KLAGE OVER POLITIETS SAKSGANG

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet oversendte klage fra A til Spesialenheten. A klaget over at politiet brukte nesten 11 måneder på å avgjøre en sak om kroppskrenkelse.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk av saksdokumentene at saken ble etterforsket. Den ble oversendt til mulig mekling i konfliktråd etter 7 ½ måned. Hovedforhandling ble senere berammet begrunnet i ikke vedtatt forelegg. Etter å ha fått opplyst at fornærmede ikke ville stille i rettssak, besluttet påtalemyndigheten å frafalle saken. A fikk underretning om at saken mot ham var henlagt etter bevisets stilling. Det var da gått nesten 11 måneder fra selve hendelsen fant sted.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

 

 

 

Sak 154/17 – 123, 03.04.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM FALSK INFORMASJON SOM HAR FØRT TIL URETTMESSIG DOM

 

Politidistrikt:

Sør-Vest og Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for falsk og svindlet informasjon som førte til urettmessig dom.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Anmeldelsen og øvrige e-poster fra A er gjennomgått.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, herunder to tingrettsdommer og en dom fra lagmannsretten.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (205) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke fremkommet opplysninger som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

 

 

 

Sak 780/16 – 123, 04.04.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for brudd på taushetsplikten. A hadde vannskade i sin kjellerleilighet, og kom i konflikt med forsikringsselskapet om skadeoppgjøret. A mottok e-post fra forsikringsselskapet om at han ikke var velkommen som kunde fordi han hadde sagt noe om kvelning til saksbehandleren. A mente saksbehandleren hadde misforstått. Det er politiet som har holdt på å kvele A. A anførte at lensmannen hadde uttalt til forsikringsselskapet at han er “syk i hodet” eller likende.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra A. Spesialenheten har også vært i kontakt med forsikringsselskapet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Det ble fra forsikringsselskapet opplyst at A hadde fremsatt trusler mot saksbehandlere i forbindelse med skadesaken, og forsikringsselskapet hadde derfor sendt varsel om oppsigelse. Oppsigelsen var utelukkende basert på As adferd overfor de ansatte. Forsikringsselskapet hadde også vurdert å anmelde A for trusler, og hadde i den sammenheng vært i kontakt med politiet. Forsikringsselskapet avviste av de fra politiet hadde mottatt taushetsbelagt informasjon om A.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke fremkommet opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet hadde brutt taushetsplikten eller på annen måte hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

 

 

 

Sak 155/17 – 123, 31.03.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Riksadvokatembetet, Rogaland statsadvokatembeter og Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Riksadvokatembetet, Rogaland statsadvokatembeter og Sør-Vest politidistrikt for ikke å ta hans anmeldelser mot kommune og fylkesmann på alvor.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra anmelder.

Det er gjort søk i politiets straffesaksregister.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

As anmeldelse av kommunen ble henlagt i september 2013, og henleggelsen er opprettholdt av statsadvokaten. Det er for øvrig en rekke saker i politiets straffesaksregister der A er registrert som fornærmet. Alle disse sakene er henlagt.

 

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. A har i flere av sakene påklaget henleggelsene og henleggelsene er opprettholdt.

 

Spesialenheten fant på bakgrunn av anmeldelsen og de innhentede opplysninger det ikke sannsynlig at ansatte i politiet, statsadvokatembetet eller riksadvokatembetet hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar ved henleggelser av As anmeldelser.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

 

 

 

Sak 189/17 – 123, 04.04.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM UANSVARLIG OPPTREDEN I TRAFIKKEN

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en ikke navngitt tjenesteperson for uforsvarlig opptreden i trafikken. A kjørte fra en 40-sone og inn i en 50-sone da han fikk seg "en ordentlig støkk". Han så noe mørkt på høyre side av vegen. Da han passerte, så han en mørkkledd person som satt i vegkanten med laserutstyr for hastighetsmåling. A mente det var uansvarlig å plassere seg så nær kjørebanen med radarutstyret. Han observerte ikke vedkommende før han var like innpå og passerte. A var skremt ved tanken på at vedkommende kunne ha blitt påkjørt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke å iverksette etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 69/17 – 123, 04.04.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM ULOVLIG FEILFØRING I NAMSSAK

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte namsmannen og namsfogden for ulovlig dobbeltføring i en pengesak. Saken ble behandlet både av namsmannen og deretter av namsfogden. A anførte at det ikke var foretatt kvalitetssikring, noe som er lovstridig. Dobbeltbehandlingen medførte komplikasjoner for X og Y. Denne problemstillingen var nå løst, slik A oppfattet det.

 

A anførte også at det var begått saksbehandlingsfeil fordi lensmannen erklærte seg inhabil på et for sent tidspunkt.

 

Spesialenhetens undersøkelser

Det er opptatt forklaring fra A.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten er ikke et alminnelig kontrollorgan for politiet, og kvalitetssikring av politiets arbeid vil i alminnelighet være en oppgave som faller utenfor Spesialenhetens mandat.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, idet det ikke var opplysninger som gjorde det sannsynlig at politiet og/eller namsembetet hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

 

 

 

Sak 667/16 – 123, 10.04.2017

 

MELDING OM UTILSIKTET AVFYRING AV TJENESTEVÅPEN

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet varslet Spesialenheten om at vådeskudd ble avfyrt. Der oppsto ingen personskade.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Tjenesteperson A, som avfyrte skuddet, og tjenesteperson B, som eide tjenestevåpenet, er avhørt som mistenkt.

Instruktør C er avhørt som vitne.

Det er utarbeidet dokumentasjon av åstedsundersøkelsene med fotoillustrasjon.

Utskrift fra politioperativt register for hendelsen er innhentet.

Det er innhentet kopi av aktuelle instrukser/regelverk.

Politihøyskolens opplæringsprogram i ny våpeninstruks er innhentet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 188, om uforsiktig omgang med skytevåpen

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonene A og B hadde gjennomført patrulje. B skulle laste sitt utstyr over i en annen bil, og A hjalp ham. A åpnet våpenskapet i patruljebilen, tok ut Bs MP5 og ga ham våpenet. Deretter tok A ut Bs tjenestepistol. B var ikke klar til å ta i mot pistolen fordi han holdt på å legge MP5-en inn i den andre bilen. A tok derfor "press-sjekk" på Bs pistol og tok et kontrollert avtrekk i sikker retning mot bakken. Det gikk da av et skudd. A ble svært overrasket over at det gikk av et skudd. B opplyste til A at han pleier å ha magasinet i pistolen når han kjører patrulje – ett magasin i beltet og ett magasin i pistolen. A forklarte til Spesialenheten at han ved fremskutt lagring alltid har magasinene i hylster i beltet, og trodde at også B gjorde det på denne måten.

 

Saken er for A vurdert i forhold til straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen.

 

Spesialenheten mente på bakgrunn av tjenestepersonenes forklaringer og etterfølgende undersøkelser på stedet, at avfyringen ikke var egnet til å volde fare for andres liv eller helse. Det ble lagt til grunn at A holdt tjenestepistolen i sikker retning vendt fra B og at det ikke var andre personer til stede.

 

Tjenesteperson B forklart at han i forkant av vakten hadde satt magasinet i pistolen. Magasinet var fylt med patroner. Han hadde ikke tatt ladegrep. Det var derfor ikke patron i kammeret. Dersom en ved et uhell trykker inn avtrekkeren på pistolen, skal det da ikke gå av skudd. Dette er måten han håndterer og frakter pistolen på når han kjører patrulje. Han mente hans opptreden ikke representerte noe faremoment siden pistolen ikke kunne avfyres før det var tatt ladegrep. B mente han hadde håndtert pistolen, ammunisjonen og magasin i henholdt til lokal instruks pkt. 2.1.3 om at ammunisjon skal bæres i belte eller være nedlåst i bilen. Det står ikke at våpen og magasin skal lagres hver for seg.

 

Spesialenheten gjennomgikk direktiver for behandling av våpen og ammunisjon. Det var ikke klart at Bs håndtering av våpenet innebar et instruksbrudd.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Administrativ vurdering:

Spesialenheten oversendte saken til administrativ gjennomgang, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd, med tanke på om det er ønskelig/behov for å klargjøre direktiv/instruks ved oppbevaring av våpen og ammunisjon ved fremskutt lagring. 

 


MIDT-NORD

Ingen publiserte vedtak.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no