freebet

Her finner du en oversikt over saker som er avgjort av Spesialenheten med positiv påtaleavgjørelse til og med 2014. Oversikten inneholder tiltaler, forelegg og påtaleunnlatelser.

Spesialenheten publiserer sammendrag av alle saker. Se under fanen sammendrag. Hvilke saker som har endt med straffereaksjon etter 2014 fremgår av sammendragene. De positive påtaleavgjørelsene er også omtalt i årsrapportene.

For å søke i dokumentene anbelfales å benytte Ctrl+F.

Positive påtaleavgjørelser - 2012

Tiltale

 

Straffeloven § 118

En polititjenesteperson ble 2. april 2012 tiltalt for overtredelse av straffeloven § 118 som gjelder å misbruke stilling for å hindre noens lovlige straffellelse. Tjenestepersonens sønn var siktet for straffbar handling i forbindelse med en trafikkulykke, og det var i den sammenheng tatt blodprøve av sønnen. Tjenestepersonen er tiltalt for å ha tatt blodprøveglassene med sønnens blodprøve fra politistasjonen, erstattet dem med tomme glass og senere gravd sønnens blodprøve ned på sin egen eiendom. Hovedforhandling ble avholdt i august 2012 og tjenestepersonen ble dømt i henhold til tiltalen til tap av stillingen i politiet.

 

 

Tilståelsessaker

Oppbevaring og bruk av narkotika mv.

En polititjenesteperson ble 19. oktober 2012 siktet for overtredelse av straffeloven § 162 første ledd, legemiddelloven § 31, straffeloven § 324 og bestemmelser i våpenlovgivningen. Det var ved ransaking på bolig og på arbeidsplassen gjort funn av hasjisj og metamfetamin. I garderobeskapet på arbeidsplassen var også funnet flere bankkort utstedt til ulike personer og ammunisjon. Hjemme oppbevarte tjenestepersonen en slosshanske som det var ulovlig å inneha. Tjenestepersonens forklaring på beslag som ble gjort i garderobeskapet var at dette var gjenstander som var tatt i beslag av politiet, og som det ikke var skrevet rapport om. Ammunisjonen ble oppgitt ikke å være levert tilbake etter skytetrening. Tjenestepersonen avga i sammenheng med saken hårprøver. Analyse viste sikre spor etter gjentatt bruk av metamfetamin. Tjenestepersonen erkjente straffeskyld og samtykket i at forholdene ble pådømt som tilståelsessak. Tjenestepersonen ble ved Oslo tingretts dom av 29. november 2012 dømt til fengsel i 45 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på 2 år og til å betale en bot stor kr. 27 000, subsidiært 15 dagers fengsel. Straffen var fellesstraff med en nylig avsagt dom for kjøring i påvirket tilstand. Overtredelsen av vegtrafikkloven var behandlet som settepolitimestersak.

 

 

Overtredelse av våpenloven

Et politidistrikt anmeldte i juni 2012 en pensjonert tjenesteperson for mulig overtredelse av våpenlovens bestemmelser om erverv og oppbevaring av våpen. I forbindelse med egen etterforsking mot personen, hadde politiet tidligere samme måned ransaket boligen hans og beslaglagt en uregistrert hagle.

 

 

Personen forklarte at han hadde tatt haglen fra tjenestestedet da han sluttet i jobben. Våpenet hadde forut for dette blitt oppbevart i hans personlige garderobeskap i flere år. Spesialenhetens etterforsking avdekket at haglen hadde blitt beslaglagt av politiet i forbindelse med et selvdrap i 2003. Deretter hadde personen fått i oppdrag å utlevere våpenet til avdødes etterlatte eller å destruere det. Han samtykket i tilståelsesdom og saken er oversendt stedlige tingrett for pådømmelse.

 

 

Brudd på taushetsplikt

En sivilt ansatt i politiet ble 15. mars 2012 ilagt forelegg for overtredelse av straffeloven § 121, første ledd for å ha brutt lovbestemt taushetsplikt og straffeloven § 324 om brudd på tjenesteplikt. Personen mottok i e-post spørsmål fra en tidligere arbeidskollega om en navngitt person «hadde noe på seg» hos politiet. Den sivilt ansatte søkte fram opplysninger om vedkommende i politiets etterretningsregister og varslet sin tidligere arbeidskollega om det som kom frem. Boten ble satt til kr. 10 000. Forelegget er vedtatt.

 

 

En konsulent ansatt ved en domstol ble 29. mars 2012 ilagt forelegg for overtredelse av straffeloven § 121 første ledd om brudd på lovbestemt taushetsplikt. Spesialenheten var av riksadvokaten gitt fullmakt til å avgjøre saken selv om konsulenten ikke arbeidet i politiet, jf.påtaleinstruksen § 34-9, tredje ledd. Konsulenten hadde etter ønske fra en venn søkt i domstolens saksbehandlingssystem Lovisa etter opplysninger om en navngitt person. Hun ga vennen opplysninger om resultatet av søket. Boten ble satt til kr. 8 000. Forelegget er vedtatt.

 

 

En sivilt ansatt i politiet ble 7. september 2012 ilagt forelegg for overtredelse av straffeloven § 121 første ledd for å ha brutt lovbestemt taushetsplikt og straffeloven § 324 om brudd på tjenesteplikt. Den sivilt ansatte formidlet i e-post til en bekjent opplysninger om to personers sivilstand, navn på personenes ektefeller og arbeidsforhold. Opplysningene hadde den sivilt ansatte tilegnet seg etter søk i Folkeregisteret og Arbeidsgiver-/Arbeidstakerregisteret. Den sivilt ansatte hadde i politiets registre også søkt på andre personer i sin tidligere ektefelles og egen omgangskrets. Boten ble satt til kr. 10 000. Forelegget er vedtatt.

 

Overtredelse av vegtrafikkloven

En polititjenesteperson ble 26. april 2012 ilagt forelegg for uaktsom kjøring, jf. vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3. Vedkommende hadde som fører av sivil tjenestebil mistet kontrollen på kjøretøyet i en kurve og kjørt ut av vegbanen. Utforkjøringen førte til materielle skader på kjøretøyet. Boten ble satt til kr. 10 000. Forelegget er vedtatt.

 

 

En polititjenesteperson ble 12. mars 2012 ilagt forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 3 for ikke å ha vært tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom i forbindelse med skifte av kjørefelt slik at han kjørte på en motorsyklist. Føreren av motorsykkelen ble påført ribbens- og kragebensbrudd. Boten ble satt til kr. 8 000. Forelegget er vedtatt.

 

 

En sivilt ansatt i politiet ble 14. mai 2012 ilagt forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 5, jf. skiltforskriften § 8, skilt 362 «Fartsgrense» for å ha kjørt i 82 km/t til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet var skiltet til 50 km/t. Boten ble satt til kr. 9 000. Forelegget er vedtatt.

 

 

En polititjenesteperson ble 13. juli 2012 ilagt forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 3 for ikke å ha vært tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom. Polititjenestepersonen kjørte en sivil politibil og kjørte inn i forankjørende kjøretøy bakfra slik at denne ble skjøvet inn i bilen foran. Det oppstod materielle skader på alle tre kjøretøy. Boten ble satt til kr. 5 200. Forelegget er vedtatt.

 

 

En polititjenesteperson ble 25. september 2012 ilagt forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 for ikke å ha vært tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom idet vedkommende under utrykningskjøring kom over i feil kjørebane og kolliderte med en møtende bil slik at det oppsto skade på begge kjøretøy. Boten ble satt til kr. 8 000. Forelegget er vedtatt.

 

 

En polititjenesteperson ble 14. november 2012 ilagt forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 for ikke å ha vært tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom idet vedkommende kjørte av veien, over et gjerde, inn i en hage og traff en lastebil som sto parkert utenfor et hus. Det oppsto skade på gjerdet, lastebilen og tjenestebilen. Boten ble satt til kr. 8 000. Forelegget er vedtatt.

 

 

Forelegg

Grov uforstand i tjenesten

En arrestforvarer ble 4. januar 2012 ilagt forelegg for overtredelse av straffeloven § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. En natt i juni 2011 utførte han i tiden mellom kl. 00.57 og kl. 07.01 i alt 8 inspeksjonsrunder i politiarresten. Han unnlot ved alle de 8 inspeksjonene å forvisse seg om arrestantenes situasjon. Boten ble satt til kr. 12 000. Forelegget er vedtatt.

 

 

En polititjenesteperson ble 16. november 2012 ilagt forelegg for overtredelse av straffeloven § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. Vedkommende avfyrte fem skudd med sitt tjenestevåpen mot dekkene på en personbil. Føreren hadde stjålet personbilen og unndro seg politiets kontroll. Bruken av skytevåpen hadde ikke hjemmel i våpeninstruksen. Tjenestepersonen hadde tid til å overveie sine handlinger og det var flere polititjenestepersoner på stedet. Tjenestepersonen utsatte ved sin opptreden utenforstående for fare. Boten ble satt til kr. 12 000. Forelegget er ikke vedtatt og saken sendes tingretten for beramming.

 

 

En sivilt ansatt i politiet ble 18. september 2012 ilagt forelegg for overtredelse av straffeloven § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. Den sivilt ansatte opprettet en anmeldelse mot en navngitt person og unnlot å slette/endre registreringene som var gjort i saken til tross for at anmeldelsen ikke var reell. Boten ble satt til

kr. 8 000. Forelegget er ikke vedtatt og saken er berammet for behandling i tingretten.

 

Annet

En polititjenesteperson ble 29. juni 2012 ilagt forelegg for overtredelse av våpenloven § 33 første ledd første punktum, jf. tredje ledd, jf. § 27 a første ledd, jf. våpenforskriften §§ 78, 79 og 80 første ledd annet punktum. Grunnlaget var at han på sin bopel oppbevarte fem rifler, to pistoler og en revolver uten at de var nedlåst i godkjent våpenskap eller at det var fjernet en vital del fra våpnene. Videre oppbevarte han i samme bolig til sammen 1503 stk. patroner til tross for at de ikke var nedlåst i særskilt skap, skuff 2012 eller tilsvarende innretning. Boten ble satt til kr. 15 000. Forelegget er vedtatt.

 

 

En polititjenesteperson ble 22. mars 2012 ilagt forelegg for overtredelse av straffeloven § 352, første ledd for ved bruk av skytevåpen å ha gjort seg skyldig i uforsiktig atferd egnet til å volde fare for andres liv eller helbred. Polititjenestepersonen ledet våpenopplæringen for politistudenter utplassert i et politidistrikt. Ved demonstrasjon av øvelsesmomentet «trekk fra hylster med påfølgende skudd» snudde han seg med skarpladd våpen mot standplass for å demonstrere øvelsen. Han avfyrte skudd slik at prosjektilet gikk langs rekken av studenter, traff veggen i standplassbygningen, fortsatte gjennom veggen og ut mot en parkeringspass. Polititjenestepersonen hadde feilaktig lagt til grunn at våpenet ikke var ladd. Boten ble satt til kr. 8 000. Forelegget er vedtatt.

 

 

Foretaksstraff

Grov uforstand i tjenesten

Søndre Buskerud politidistrikt ble 21.mai 2012 gitt foretakstraffstraff for overtredelse av straffeloven § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. Boten ble satt til kr. 80 000. En person ble 25. august 2011 ca. kl. 23 pågrepet av politiet som mistenkt for en straffbar handling. Etter at han påfølgende dag hadde avgitt forklaring til politiet besluttet en påtalejurist ca. kl. 14 at han skulle løslates. I rapport om løslatelse er løslatelsestidspunktet oppgitt å være kl. 14.45. Løslatelsen ble også notert i logg for arresttiltak. Løslatelsen var likevel ikke gjennomført. Dette skyldtes etter Spesialenhetens vurdering misforståelser og svikt i kommunikasjonen mellom personell som hadde ansvaret for behandlingen av saken. Ingen forsikret seg om at løslatelsen faktisk var gjennomført, men la til grunn at andre hadde stått for utføringen.

 

Arresten som ble benyttet var en sekundærarrest uten fast tilsyn eller overvåkning. Arrestrommet var i underetasjen og det var ikke installert kommunikasjonsutstyr. Etter at politiets personell gikk fra jobb om ettermiddagen satt arrestanten innelåst, overlatt til seg selv og uten mulighet til å påkalle hjelp. En av de som hadde hatt oppgaver i sammenheng med den aktuelle saken fikk om kvelden en følelse av at noe ikke stemte og ba en patrulje kontrollere om noen kunne befinne seg i arresten. Den pågrepne ble løslatt kl. 20.50 og hadde da vært uten tilsyn fra ca. kl. 14. Politiet var kjent med at den aktuelle arrestanten led av diabetes type 2. Spesialenheten la vekt på at det var begått feil hos flere personer og at forholdet samlet sett framstod som grovt.

 

 

Etter ordre fra riksadvokaten ble det 22. august 2012 gitt forelegg til Søndre Buskerud politidistrikt for overtredelse av straffeloven § 325 første ledd nr. 1, jf. straffeloven § 48a. Pågrepnes advokat påklaget Spesialenhetens henleggelse til riksadvokaten. Spesialenheten hadde i sin vurdering av saken kommet til at det var utvist grov uforstand i tjenesten, men anså ikke bruk av foretaksstraff å være hensiktsmessig. Riksadvokaten mente at det var grunn til å tro at hendelsen kunne vært forebygget ved klarere retningslinjer, opplæring eller andre tiltak. Videre ble det vist til at ileggelse av bot understreker alvoret i hendelsen, og bør ha en preventiv virkning ut over den læringen som allerede var skjedd i politidistriktet. Grunnlaget i forelegget er beskrevet slik: Natt til 27. mars 2011 ca. kl. 02.05 ble den pågrepne innsatt på celle 12 i arresten. Etter kort tid ble sprinkleranlegget i cellen utløst og den pågrepne ble, naken og våt, etter noen minutter flyttet over i til celle 1, en «røykecelle» uten madrass og teppe, ment for kortvarige opphold. Tjenestepersonene ved politidistriktet som hadde ansvar for innsatte i arresten lot den pågrepne sitte i denne cellen uten å få utdelt klær, madrass eller teppe i drøyt seks timer. Ca. kl. 08.30 fikk han tilbake klærne sine. Boten ble satt til kr. 80 000. Forelegget er vedtatt.

 

Brudd på arbeidsmiljøloven

Spesialenheten for politisaker utferdiget 3. september 2012 foretaksstraff mot Politiets Utlendingsenhet (PU) for overtredelse av arbeidsmiljøloven § 19-1 første ledd, jf. annet ledd, jf. § 3-2 (1) bokstav a, jf. straffeloven § 48a.

 

Bakgrunnen for saken var to branner på utlendingsinternatet på Trandum 16. februar og 10. april 2010. Begge brannene var påsatt av personer som var innsatt på internatet. Arbeidstilsynet besluttet etter brannen å anmelde Politiets Utlendingsenhet for brudd på ulike bestemmelser i arbeidsmiljølovgivningen.

 

Spesialenheten gjennomførte en åstedsbefaring, avhørte et stort antall vitner, innhentet korrespondanse mellom PU og Arbeidstilsynet, tilsynsrapporter fra Gardermo-regionen interkommunale brannvesen og eksterne rapporter utarbeidet for PU.

 

Ved utlendingsinternatet holdes personer frihetsberøvet. Det innvirker på krav til evakuering og redning samt risiko for brann og endelig arbeidsgivers ansvar for å sørge for at de ansatte har nødvendig opplæring for å opprettholde sikkerheten. Foretaksstraffen bygget på en helhetsvurdering av etterforskingsmaterialet hvor det bl.a. fremkom at det ikke var avholdt brannøvelse ved internatet i tidsrommet våren 2008 til desember 2009. Mange av de ansatte som var på jobb ved en eller begge brannene forklarte til Spesialenhenten at de ikke hadde deltatt på brannøvelser på Trandum. Av en ekstern risikoanalyse gjort for PU sommeren 2009 fremgikk det samme - at de fleste ansatte som ble intervjuet hadde hørt om at det var foretatt brannøvelser, men få hadde deltatt på det selv. Spesialenheten påpekte at i tillegg til øvelser for alle ansatte ville et nærliggende tiltak vært å sørge for tilgang til og opplæring i bruken av evakueringsutstyr. Dette ville gjort at ansatte som må evakuere innsatte gjennom røykfylte lokaler ikke var eksponert for farlige branngasser. Det samme gjelder opplæring i forhold til mer eller mindre permanente endringer i bygningsmassen som f.eks. fikk betydning ved evakueringen ved den andre brannen.

 

Grunnlaget for forelegget er følgende: I perioden våren 2008 til 10. april 2010 unnlot Politiets Utlendingsenhet å iverksette tilstrekkelig tiltak for å sørge for at personer som arbeidet ved utlendingsinternatet på Trandum hadde nødvendig opplæring i brannvernberedskap, herunder var det ikke gjennomført tilstrekkelig brannøvelser, det var mangelfull opplæring i brannvern for nytilsatte og manglende informasjon om og opplæring i bruk av verneutstyr som befant seg på internatet.» Boten ble satt til kr. 80 000. Forelegget er vedtatt.

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no