freebet

Her finner du en oversikt over saker som er avgjort av Spesialenheten med positiv påtaleavgjørelse til og med 2014. Oversikten inneholder tiltaler, forelegg og påtaleunnlatelser.

Spesialenheten publiserer sammendrag av alle saker. Se under fanen sammendrag. Hvilke saker som har endt med straffereaksjon etter 2014 fremgår av sammendragene. De positive påtaleavgjørelsene er også omtalt i årsrapportene.

For å søke i dokumentene anbelfales å benytte Ctrl+F.

Positive påtaleavgjørelser - 2011

Tiltaler

En polititjenesteperson ble 3. mars tiltalt for overtredelse av straffeloven § 228 første og annet ledd annet straffalternativ og straffeloven § 325 første ledd nr. 1. Tiltalte utøvde i sammenheng med en krevende pågripelse press mot overkroppen til personen som ble pågrepet. Den pågrepne lå på bakken i mageleie og hadde håndjern på ryggen. Han fikk i sammenheng med hendelsen pustestans og hjertestans som førte til hjerneskade.  Hovedforhandling i tingretten ble avholdt i juni 2011 og tiltalte ble ved Aust-Telemark tingretts dom av 20. juni 2011 dømt til fengsel i 30 dager, som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Ankeforhandling ble avholdt i Agder lagmannsrett i januar 2012. Tiltalte ble frifunnet.

 

En polititjenesteperson ble 16. mars tiltalt for overtredelse av straffeloven § 228 første ledd, jf. § 232 og straffeloven § 325 første ledd nr. 3 for uprovosert å ha benyttet vold mot en arrestant. I grunnlaget for tiltalepostene er blant annet vist til at tiltalte inne i arresten tok tak med begge hender rundt halsen på arrestanten, brøt hodet hans bakover og slo ham med knyttet hånd i bakhodet. Tiltalen gjelder også bruk av vold overfor arrestanten etter at han var ført inn på en celle. Tiltalte presset her sitt kne mot arrestantens hals slik at arrestanten fikk pusteproblemer. Arrestanten var hele tiden påført håndjern og det var andre polititjenestepersoner til stede. Blant sakens beviser er bildeopptak som anses å vise den beskrevne maktbruken. Tiltalte ble ved Sunn­møre tingretts dom av 1. september 2011 i hovedsak dømt i samsvar med tiltalen. Retten la til grunn at tiltalte hadde presset sitt kne mot øvre del av arrestantens rygg. Tiltalte ble dømt til en straff av fengsel i 30 dager og til å betale en bot på kr. 20.000. Fengselsstraffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Påstand fra Spesialenheten om tap av stilling ble ikke tatt til følge. Spesialenheten har anket over straffutmålingen i saken og anken er tillatt fremmet. Ankeforhandling er berammet i februar 2012.

 

En sivilt ansatt ble 14. april 2011 tiltalt for underslag. Tiltalte, som hadde ansvar for velferdsmidler, oppgjør for brusautomat og solariumsdrift disponerte alene kontoen som midlene ble satt inn på. Fra 2004 til 2010 tok tiltalte ved gjentatte anledninger ut penger fra kontoen og disponerte til private formål. I perioden foretok tiltalte også innskudd på kontoen ved bruk av egne midler. Tiltalen gjelder underslag av ca. kr. 39 000. Tiltalte ble ved Oslo tingretts dom av 7. desember 2011 dømt til straff av fengsel i 36 dager. Fengselsstraffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Tiltalte ble dømt til å betale saksomkostninger med kr. 2 000. Dommen er rettskraftig.

 

En sivilt ansatt i politiet ble 30. desember 2011 tiltalt for ved 13 anledninger å ha brutt sin taushetsplikt, jf. straffeloven §.121, og for å ha overtrådt en tjenesteplikt, jf. straffeloven § 324. Tiltalte mottok fra en tidligere kollega, som nå jobber i en privat virksomhet, navnet på personer som søkte stillinger i den private virksomheten. Tiltalte kontrollerte om søkerne var omhandlet i politiets registre og ga opplysning til sin tidligere kollega om søkerne var omhandlet eller ikke. Hovedforhandling er berammet i mars 2012.

 

En sivilt ansatt i politiet ble 24. november 2011 tiltalt for overtredelse av straffeloven § 120. I namssak om avhenting av kjøretøy skrev hun i en rapport at kjøretøyet ikke var på den aktuelle adressen, til tross for at hun under utleggsforretningen selv hadde observert at kjøretøyet var der. Hovedforhandling i tingretten er berammet i februar 2012.

 

En arrestforvarer ble 29. november 2011 tiltalt for seks overtredelser av straffeloven §.257. Tiltalen omfatter tyveri av politieffekter fra arbeidsplass, tyveri av kollegers nøkler og adgangskort, tyveri av et større antall kniver, slåsshansker og batonger som politiet har beslaglagt i andre sammenhenger. Tiltalen omfatter også overtredelser av straffeloven § 255, straffeloven § 294 og våpenloven § 33. Hovedforhandling i tingretten er berammet i mars 2012.

 

Forelegg

Grov uforstand i tjenesten

En polititjenesteperson (A) ble ilagt forelegg på kr. 10 000 for å ha utvist grov uforstand i tjenesten. A gikk flere ganger inn i politiets registre og leste saksdokumenter i en straffesak mot et familiemedlem. A tok også utskrift av dokumenter og overleverte til familiemedlemmet. Forholdet ble ikke vurdert å være brudd på lovbestemt taushetsplikt. Familiemedlemmet ville etter vurdering og beslutning fra ansvarlig for saken kunne ha hatt adgang til innholdet i dokumentene. Forelegget er vedtatt.

 

En polititjenesteperson (A) ble ilagt et forelegg på kr. 8 000 for å ha overtrådt straffeloven § 324 og straffeloven § 325 første ledd nr. 1. A grep inn overfor en bilfører (B) som han mente bedrev uaktsom kjøring og tok på stedet beslag i Bs førerkort. Noen dager senere bestemte A at saken kunne avgjøres med forenklet forelegg. Det forenklede forelegget ble sendt B i posten. A oppga ved oversendelsen av forelegget at han ville beholde Bs førerkort inntil han hadde mottatt As bekreftelse på at forelegget er vedtatt. B kvitterte ikke på forelegget. A beholdt Bs førerkort hos seg i ca 5 måneder før han opprettet en anmeldelse og la fram saken for påtalemyndigheten. Spesialenhetens vurdering var at As framgangsmåte innebar et så markert avvik fra saksbehandlingsreglene i vegtrafikkoven § 33 nr. 3 og rundskriv fra riksadvokaten at det var grunnlag for straffansvar. As unnlatelse av å følge regelverket ble vurdert å være brudd på tjenesteplikt. As tilbakeholdelse av Bs førerkort inntil forelegget var vedtatt ble vurdert å være urettmessig og ansett å være grov uforstand i tjenesten. A nektet å vedta forelegget og han ble ved behandling av saken i tingretten i juli 2011 frifunnet for overtredelse av straffeloven §.324 og straffeloven § 325 første ledd nr. 1. Tingretten mente A i forhold til straffeloven § 324 ikke hadde utvist et tilstrekkelig forsett. I forhold til straffeloven § 325 første ledd nr. 1 anførte tingretten at forholdet var kritikkverdig og en feilvurdering, men at det ikke var utvist grov uforstand i tjenesten. Spesialenheten har anket over frifinnelsen, og anken er tillatt fremmet. Ankeforhand­ling er berammet i februar 2012.

 

Brudd på taushetsplikt

En polititjenesteperson ble ilagt et forelegg på kr. 8 000 for brudd på taushets­plikt. Vedkommende hadde gitt sin samboer opplysninger om en persons forhold til politiet. Informasjonen omfattet både løpende saker og saker som var avgjort. Personen var i et konfliktforhold med personer i samboer­ens familie. Forelegget er vedtatt.

 

En polititjenesteperson ble ilagt forelegg på kr. 5 000 for brudd på taushetsplikt. Ved­kommende hadde uten tjenestelig grunn gått inn i politiets registre og funnet opp­lysninger om en person. Opplysningene ble formidlet til et familiemedlem som hadde interesse av opplysningene. Forelegget er vedtatt.

 

En polititjenesteperson ble ilagt forelegg på kr. 10.000 for brudd på taushetsplikt og utilbørlig opptreden. I forbindelse med at en person innga anmeldelse i en trusselsak, informerte polititjenestepersonen vedkommende om tjenesteoppdrag mv. han hadde hatt i forhold til en person i melders familie­krets. Opplysningen hadde ingen relevans i forhold til det forholdet som ble anmeldt. Forelegget er vedtatt.

 

Legemskrenkelse

En polititjenesteperson fikk et forelegg på kr. 12.000 for overtredelse av straffeloven §.228 første ledd. Polititjenestepersonen ble irritert på en person som var passasjer i en bil som ble stanset i fartskontroll. Da passa­sjeren blandet seg inn i kollegaens arbeid med å utferdige forelegg og ikke fulgte pålegg om å fjerne seg, tok han tak i passa­sjeren og geleidet han vekk fra politibilen. Han slo så passasjeren i ansiktet med åpen hånd og festet med sin høyre hånd et grep rundt halsen hans som medførte press mot personens strupehode og stemmebånd. Forelegget er vedtatt.

 

En arrestforvarer fikk et forelegg på kr. 10.000 for overtredelse av straffeloven §.228 første ledd og § 325 nr.1. Han bistod en polititjenestemann med å sette en person inn på glattcelle. Personen ble av sikkerhetsmessige grunner bedt om å ta av seg jakken, men han nektet dette. Han brøt da arrestanten ned i gulvet og øvde press mot den ene armen hans slik at det oppstod et brudd i overarmen. Forelegget er ikke vedtatt og saken er berammet i tingretten i februar 2012.

 

En polititjenesteperson fikk et forelegg på kr. 10.000 for overtredelse av straffeloven §.228 første ledd og § 325 nr. 1. Sammen med en arrestforvarer skulle han sette en person på glattcelle. Arrestanten var kranglete fordi han ønsket en røyk før han ble satt på cellen. Da polititjenestepersonen oppfattet at arrestanten gjorde et utfall mot dem med det ene beinet, reagerte han med å slå med den ene hånden mot arrestantens skulder. Deretter holdt han et grep med høyre arm om halsen på arrestanten og holdt han nede på gulvet. Han satte et kne over hodet på arrestanten for å holde han nede. Forelegget er ikke vedtatt og saken er sendt retten for beramming av hovedforhandling.

 

Annet

En politimester fikk et forelegg på kr 10.000 for overtredelse av straffeloven § 352 annet ledd. Under deltakelse av et stort offentlig arrangement avfyrte hun fra en kran ca. 30 meter over bakken en nød­rakett i retning bebyggelsen på andre siden av en elv. Raketten landet på taket på et bolighus hvor den forårsaket at det oppstod brann i taket og loftet under. Forelegget som er utferdiget i henhold til vedtak av kongen i statsråd, er vedtatt.

 

Overtredelse av vegtrafikkloven

En polititjenesteperson ble ilagt forelegg på kr. 8 000 for uaktsom kjøring. Under utrykningskjøring kjørte han mot rødt lys i et kryss og kolliderte med en personbil som hadde kjørt inn i krysset på grønt lyssignal. Det oppsto personskade og betydelige materielle skader. Det ble lagt til grunn at polititjenestepersonen ikke var tilstrekkelig oppmerksom og holdt for høy hastighet da han kjørte inn i krysset. Forelegget er vedtatt.

 

En polititjenesteperson ble ilagt et forelegg på kr. 5.000 for overtredelse av vegtrafikkloven § 3. Polititjenestepersonen kjørte ca. kl. 03.00 om natten utrykning. Han benyttet blålys. Sirenen var ikke påsatt. Ved passering av et lyskryss kjørte han inn i krysset mot rødt lys og var ikke tilstrekkelig aktpågivende i forhold til øvrig trafikk. Inne i krysset kolliderte han med en drosjebil som hadde kjørt inn i krysset på grønt lys. Forelegget er vedtatt.

 

En polititjenesteperson ble gitt forelegg for å ha kjørt i 90 km/t i en 60 sone. Polititjenestepersonen kjørte et sivilt kjøretøy og var sammen med kollega på veg til et tjenesteoppdrag da hastigheten ble målt av en politipatrulje ved bruk av lasermåler. Oppdraget de var på vei til var ikke av en karakter som ga grunn til å fravike gjeldende fartsgrense på stedet. Boten ble i samsvar med standardiserte bøtesatser satt til kr. 9 000. Tapsperioden ble i henhold til forskrift om tap av retten til å føre førerkort satt til seks måneder. Forelegget er vedtatt.

 

En polititjenesteperson fikk et forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 på kr 6 000. Under utrykning kjørte han mot rødt lys uten å være tilstrekkelig aktpågivende og varsom slik at han kolliderte med bil som var på vei inn i krysset på grønt lys. Det oppstod skader på begge bilene. Forelegget er vedtatt.

 

Foretakstraff

Grov uforstand i tjenesten

Oslo politidistrikt som foretak ble 18. august 2011 gitt forelegg for å ha utvist grov uforstand i tjenesten, jf. straffeloven § 325 første ledd nr. 1. En 17 år gammel asylsøker ble 8. mars 2010 kl. 19.30 pågrepet da han ble mistenkt for medvirkning til omsetning av narkotika. Han ble avhørt av politiet samme dag og fengslingsmøte ble berammet i Oslo tingrett 10. mars. Påtalemyndigheten valgte imidlertid etter nærmere vurdering av saken den 10. mars å trekke fengslingsbegjæringen og straffesaken ble henlagt. Asylsøkeren skulle da ha vært løslatt. Blant annet på grunn av mangelfulle rutiner og uklare ansvarsforhold forble han sittende i politiarrest fram til 12. mars kl..12.30. Oslo politidistrikt ble ilagt en bot på kr. 50 000. Forelegget er vedtatt.

 

Hedmark politidistrikt ble ilagt foretaksstraff etter at en person tok sitt eget liv i politiarresten. Det ble ikke ansett å være noe å utsette på tilsynet i arresten. Fore­taket ble holdt ansvarlig for andre sider ved håndteringen av frihetsberøvelsen av den avdøde. Avdøde ble pågrepet av Hedmark politidistrikt torsdag 25. mars 2010 kl. 12.50 og innsatt i politiarrest på Hamar politistasjon samme dag kl. 13.35. Han ble først den fjerde dagen etter pågripelsen, mandag 29. mars 2010, fremstilt for retten for feng­s­ling. Etter at tingretten samme dag avsa kjennelse om varetektsfengsling, ble den pågrepne ført tilbake til politiarresten hvor det tirsdag 30. mars kl. 09.10 ble opp­daget at han hadde tatt sitt eget liv. Da tre-dagers fristen for fremstilling for retten var oversittet, manglet frihetsberøvelsen rettslig grunnlag. Det er heller ikke dokumentert at politidistriktet i løpet av tiden avdøde ble holdt i politiarrest har vært i kontakt med kriminalomsorgen for å få ham overført til fengsel. En begrunnelse for at han ikke er overført til fengsel er ikke nedtegnet i vaktjournalen. Forelegget på kr. 50 000 er vedtatt.

 

Påtaleunnlatelser

En påtalejurist lot være å løslate en vare­tektsinnsatt til tross for at lagmannsretten ikke gav medhold i begjæring om fortsatt varetektsfengsling. Lagmannsrettens kjennelse ble avsagt fredag ettermiddag, og den ble sendt til politidistriktet så sent på dagen at det ikke lot seg gjøre å begjære oppsettende virkning. Til tross for at forsvarer tok kontakt med påtalejuristen flere ganger fredag kveld, sto påtalejuristen fast ved at vedkommende skulle forbli i varetekt og at begjæring om oppsettende virkning kunne fremmes etter helgen. Spesialenheten anså den videre frihetsberøvelse av den varetektsinnsatte å være ulovlig og avgjorde saken med vilkårløs påtaleunnlatelse for overtredelse av straffeloven § 223. Etter klage omgjorde riksadvokaten Spesial­enhetens vedtak slik at vedkommende ble ilagt vilkårsløs påtaleunnlatelse i forhold til straffeloven § 325, første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. En bredere framstilling av saken finnes i Spesialenhetens oversikt over saker sendt til administrativ vurdering første halvår 2011. Se sak nr. 30.

 

En politistudent (A) fikk i sammenheng med en ransaking i oppdrag å undersøke om det er lov å inneha en GSM – jammer. En slik gjenstand var i sammenheng med ransakingen tatt hånd om av politiet. A registrerte ikke gjenstanden som beslag i noen rapport, heller ikke da han senere ble bedt av en overordnet om å gjøre det. A opp­bevarte den i sitt eget garderobeskap. Etter en tid glemte A at han hadde gjenstaden og da han senere skulle rydde i skapet vurderte han det som pinlig å ta opp med sine overordnede hva han skulle gjøre med den. Han valgte derfor å kaste den. Spesialenhetens vurdering var at A hadde handlet i strid med regler for behandling av beslag mv. As opptreden ble vurdert å være en tjenesteforsømmelse (§ 324). Blant annet fordi A hadde begrenset erfaring fra politiarbeid ble saken avgjort med påtaleunnlatelse.

 

Tre polititjenestepersoner ledsaget en utlending med fly til utlandet. Da de retur­nerte til Oslo lufthavn, Gardermoen, handlet de etter landing i taxfree - butikken. I stedet for å passere gjennom tollsonen, gikk de deretter gjennom politiets område på flyplassen, før de gikk ut i ankomsthallen og forlot lufthavnen. Spesialenhetens vurdering var at de tre polititjenestepersonene hadde overtrådt tollbestemmelsene, som pålegger enhver plikt til å passere tollkontrollpunktet. Det forelå i denne situasjonen ingen hensyn som kunne begrunne at de ikke i likhet med øvrige reisende passerte gjennom tollsonen. Saken ble avgjort med påtaleunnlatelse. Det ble blant annet lagt vekt på at det ikke synes å være gitt direktiver fra arbeidsgiver om hvordan innpassering etter denne type tjenesteoppdrag bør skje. Det forelå ingen opplysninger som gikk ut på at polititjenestepersonene medbrakte gods eller varer som skulle ha vært lagt fram for fortolling.

 

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no