freebet

Her finner du en oversikt over saker som er avgjort av Spesialenheten med positiv påtaleavgjørelse til og med 2014. Oversikten inneholder tiltaler, forelegg og påtaleunnlatelser.

Spesialenheten publiserer sammendrag av alle saker. Se under fanen sammendrag. Hvilke saker som har endt med straffereaksjon etter 2014 fremgår av sammendragene. De positive påtaleavgjørelsene er også omtalt i årsrapportene.

For å søke i dokumentene anbelfales å benytte Ctrl+F.

Positive påtaleavgjørelser - 2009

Tiltaler 

 

En polititjenestemann ble tiltalt for erverv av narkotika, vold mot offentlig tjenestemann, underslag av narkotika, besittelse av bilder som seksualiserer barn og overtredelser av våpenlovgivningen. Polititjenestemannen ble domfelt i tingretten. Både domfelte og Spesialenheten har anket over tingrettens dom. Lagmannsretten har i februar 2010 ennå ikke tatt stilling til ankespørsmålet.

 

 

En tidligere sivilt ansatt kvinne med ansvar for regnskapsoppgaver ble tiltalt for underslag av cirka 1,1 million kroner fra et politidistrikt. Hovedforhandling i tingretten ble avholdt i januar 2010. Kvinnen ble dømt til ubetinget fengsel i ett år. Dommen er ikke rettskraftig.

 

 

En polititjenestemann ble tiltalt for flere voldtekter og flere tilfeller av misbruk av stilling eller forsøk på misbruk av sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Tiltalen omfatter også krenkede og uanstendig atferd og grov uforstand i tjenesten. Polititjenestemannen var under deler av tiden for de aktuelle handlinger fungerende lensmann og ansvarlig for behandling av seksuelle overgrepssaker. Hovedforhandling i tingretten er berammet i mars 2010.

 

 

Legemsfornærmelse, jf. straffeloven § 228

En polititjenestemann ble ilagt et forelegg på kr. 12 000 for legemsfornærmelse og utilbørlig opptreden. Et kameraopptak viste at polititjenestemannen brøt en utlending som skulle uttransporteres fra Norge ned i gulvet ved å ta et grep om utlendingens hals. Utlendingen anførte i avhør hos Spesialenheten at polititjenestemannen også hadde framsatt utilbørlige utsagn, ved blant annet å si til han at han ikke hadde hjerne. Polititjenestemannen ønsket under etterforskingen av saken ikke å avgi forklaring til Spesialenheten. Forelegget ble ikke vedtatt. Tingretten frifant polititjenestemannen fra tiltalen om legemsfornærmelse. Retten viste i sin vurdering av saken til at utlendinger som står i fare for å bli uttransportert i enkelte tilfelle vil forsøke å skade seg selv for å hindre uttransport. Det ble lagt til grunn at utlendingen forut for maktanvendelsen hadde forøkt å rive seg løs fra polititjenestemannen, og at polititjenestemannen derfor handlet av hensyn til sin egen og kollegaenes sikkerhet når han brøt utlendingen ned i gulvet. Aktor frafalt under hovedforhandlingen i tingretten den del av tiltalen som gjaldt utilbørlige utsagn. Dommen er rettskraftig.

 

 

Brudd på taushetsplikt, jf. straffeloven § 121

En politiadvokat ble ilagt et forelegg på kr. 6 000 for brudd på taushetsplikt. Politiadvokaten ga i sammenheng med straffesak som gjaldt kjøring i påvirket tilstand opplysninger til siktedes bestefar om at barnebarnet ved den aktuelle kjøringen hadde vært påvirket av hasjisj. Forelegget ble ikke vedtatt og politiadvokaten ble frifunnet ved behandlingen av saken i tingretten. Spesialenheten har anket den frifinnende dommen og ankeforhandling er berammet i lagmannsretten i 2010.

 

Vegtrafikkloven § 3

En polititjenestemann ble ilagt et forelegg på kr. 5 000 for å ha utvist grov uforstand i tjenesten og for uaktsom kjøring. Etter å ha observert fører av en lett motorsykkel som kom kjørende ut fra en eiendom politiet hadde under oppsikt, kjørte han etter denne. Da føreren reduserte hastigheten fram mot en sving, kjørte han inn i motorsykkelens bakhjul, slik at sykkelen veltet og ble påført skade. Det ble ikke gitt signal ved bruk av blålys. Det kunne ikke rettes begrunnet mistanke mot føreren av motorsykkelen for annet enn fartsovertredelse. Forelegget ble ikke vedtatt og polititjenestemannen er ved behandling av saken i tingretten og i lagmannsretten frifunnet. Frifinnelsen er rettskraftig.

 

 

Forelegg

  

Straffeloven § 325 første ledd nr. 1

En polititjenestemann ble ilagt et forelegg på kr. 10 000 for å ha utvist grov uforstand i tjenesten. Tjenestemannen anklages for under avhør av en ung mann som var siktet for overtredelser av narkotikalovgivningen å ha kommentert mannens kropp og stilt spørsmål vedrørende hans seksualliv, strøket ham på kinnet og hånden og gitt ham flere klemmer. Polititjenestemannen var tidligere instruert av sin arbeidsgiver om ikke å ta på personer i avhør. Forelegget er vedtatt.

 

 

Straffeloven § 324

En politiinspektør ble ilagt et forelegg på kr. 10 000 for tjenesteunnlatelse. Han var i tiden fra oktober 2003 til juni 2008 påtaleansvarlig for en straffesak som gjaldt voldtekt av et mindreårig barn. Til tross for gjentatte påminnelser fra bistandsadvokat og statsadvokat tok han ikke ansvar for sakens framdrift og lot saken få uforsvarlig lang saksbehandlingstid. Forelegget er vedtatt.

 

 

Straffeloven §§ 325 første ledd nr. 1 og 324

En polititjenestemann ble ilagt et forelegg på kr. 10 000 for tjenesteunnlatelse og grov uforstand i tjenesten. Under et operativt kurs møtte han ruspåvirket på skytebanen og avfyrte skarpe skudd. Det ble i premissene for forelegget vist til politiloven § 23 om forbud mot rusdrikk. Forelegget er vedtatt.

 

 

Straffeloven § 324

En politiinspektør ble ilagt et forelegg på kr. 10 000 for tjenesteunnlatelse. Fra høsten 2003 til høsten 2008 unnlot politiinspektøren å sende seks klagesaker til behandling hos statsadvokaten. Han var tidligere gitt advarsler fra politimesteren for mangelfull oppfølgning av straffesaker i sin portefølje. Da politiinspektøren var embetsmann, ble vedtak om straffereaksjon truffet av Kongen i statsråd. Forelegget er vedtatt.

 

 

Straffeloven § 325 første ledd nr. 1

En polititjenestemann ble ilagt et forelegg på kr. 8 000 for å ha utvist grov uforstand i tjenesten. Polititjenestemannen rykket sammen med en kollega ut på en melding om farlig kjøreatferd. Han antok at denne meldingen kunne gjelde hans egen samboer og kjørte derfor hjem til deres felles adresse. Da de kom fram til adressen besluttet han som eldstemann at han alene skulle gå inn å kontrollere om samboeren kunne være ruspåvirket. Etter å ha snakket med sin samboer konkluderte han med at hun ikke var ruspåvirket. Polititjenestemannen var klar over at samboeren hadde rusproblemer og burde ha innsett at han ikke var habil til å delta i etterforskingen av sin egen samboer. Forelegget er vedtatt.

 

 

Straffeloven § 352  

En polititjenestemann ble ilagt et forelegg på kr. 5 000 for uforsiktig omgang med skytevåpen. Under et væpnet oppdrag lot han sin maskinpistol henge ladd og usikret i en reim fra skulderen. Da han kastet en stein gikk det av et skudd som traff en kollega i beinet. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven

En polititjenestemann ble ilagt et forelegg på kr. 10 000 for fartsovertredelse. Han ble av UP målt til å kjøre i 114 km/t i en 70- sone. Polititjenestemannen viste til at han i sammenheng med en fangetransport fra fengselet til tingretten hadde valgt å fravike vegtrafikklovens bestemmelser og oppga at han hadde bedrevet såkalt ”sikkerhetskjøring”. Han viste også til behovet for å nå fram til rettsmøtet i tide. Transportansvarlige i politidistriktet og personell ved Politihøgskolen ga ikke uttrykk for noen nærmere kjennskap til begrepet ”sikkerhetskjøring”. Det forelå heller ingen konkret trusselvurdering eller annen informasjon knyttet til den aktuelle arrestanten som kunne begrunne at det ble tatt særlige forholdsregler. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En polititjenestemann ble ilagt forelegg på kr. 5000 for uaktsom kjøring. I sammenheng med utrykning til en trafikkulykke rygget han på en kollega som stod og snakket med en av de involverte i trafikkulykken. Kollegaen ble sykemeldt som følge av påkjørselen. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En visepolitimester ble ilagt et forelegg på kr. 6 000 for uaktsom kjøring. Visepolitimesteren hadde som fører av et av politiets kjøretøy ikke overholdt vikeplikten i det han kjørte ut i et kryss. Det oppstod ved hendelsen betydelig skade på involverte kjøretøy. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En polititjenestekvinne ble ilagt et forelegg på kr. 3 000 for uaktsom kjøring. Polititjenestekvinnen kjørte om natten i gangfart fram mot en menneskemengde utenfor et skjenkested. Det var rapportert om bråk ved stedet. I det hun kjørte fram oppfattet hun ikke at en mann, som var lagt i bakken av vakter på stedet, delvis hadde bena ut i vegbanen. Hun kjørte derfor over mannens ben. Det oppsto ingen skader, men mannen fikk forbigående hevelser. Forelegget er vedtatt.

 

Vegtrafikkloven § 3

En polititjenestemann ble ilagt et forelegg på kr. 5 000 for uaktsom kjøring. Under utrykning klokken halv tre om natten kjørte polititjenestemannen inn i et lyskryss, mot rødt lyssignal. I krysset kolliderte han med en bil som hadde kjørt på grønt. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En polititjenestemann ved Midtre Hålogaland politidistrikt ble ilagt et forelegg på kr. 6 000 for uaktsom kjøring. Han foretok under utrykning flere forbikjøringer og hadde sin oppmerksom rettet mot møtende trafikk. Han hadde ikke kunnskap om av- og påkjøringsveier på stedet og ble derfor for sent oppmerksom på en bil som kjørte i vegbanen foran ham og som var i ferd med å svinge til venstre. Han kjørte inn i bilen og det oppstod materielle skader. Føreren av bilen han kjørte inn i ble også botlagt. Hun burde etter Spesialenhetens vurdering ha vært aktsom i forhold til at det kom en politibil med blinkende blålys og sirene bak henne. Foreleggene er vedtatt. 

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En privatperson ble ilagt et forelegg på kr. 7000 for uaktsom kjøring. Spesialenheten etterforsket et vegtrafikkuhell som involverte et utrykningskjøretøy, og konkluderte med at den sivile parten var skyld i uhellet. Riksadvokaten ga Spesialenheten myndighet til også å behandle den sivile partens forhold. Forelegget er vedtatt.

 

 

Foretaksstraff

 

Vestfold politidistrikt – foretaksstraff for grov uforstand i tjenesten som følge av at en person satt i ventecelle i mer enn 19 timer uten tilsyn.

     

Fire personer ble overført fra sentralarresten i Tønsberg til Horten politistasjon for avhør. I påvente av avhør ble tre av dem satt på ventecelle. En av personene ble etter avhør satt tilbake på ventecelle. Dette var ca. kl. 12.00 og han ble sittende på ventecellen uten tilsyn, mat, vann eller tilgang til toalett frem til neste morgen ca. kl. 07.30. En vesentlig årsak til at dette kunne skje, var mangelfull bruk av politiets operative styringsverktøy (PO). I tiden mellom ankomst og løslatelsen ble ikke tiltakene som ble gjennomført overfor arrestantene ført inn i systemet. Det var således ikke mulig ved hjelp av styringsverktøyet å følge arrestantenes status, noe som vesentlig svekket politidistriktets evne til styring og kontroll.

 

Spesialenheten fant det utvilsomt at behandlingen av arrestantene samlet innebar en overtredelse av straffeloven § 325 om grov uforstand i tjenesten. Ved vurderingen av om det var riktig å reagere med foretaksstraff, ble det lagt vekt på overtredelsens grovhet. Arrestantbehandlingen representerte et grovt mislighold av politiets forpliktelser overfor personer som er i dets varetekt, og det var unnlatt å følge egne rutiner for arrestantbehandling. Krenkelsen overfor personen som ble sittende i over 19 timer uten tilsyn var grov. Etterforskingen viste også at politidistriktet kunne ha forebygget hendelsen ved blant annet opplæring og veiledning. Politidistriktet ble kritisert av Spesialenheten for at en politihøgskolestudent var gitt stort ansvar uten å ha fått tilstrekkelig opplæring.

Politidistriktet har vedtatt Spesialenhetens forelegg på kr. 80 000.

 

 

Telemark politidistrikt – foretaksstaff for brudd på taushetsplikt og grov uforstand i tjenesten

 

En henvendelse fra en enkeltperson avdekket at Telemark politidistrikt fra 1967 og fram til februar 2009 hadde praktisert en avtale med et legemiddelfirma om utlevering av personopplysninger. Avtalen gikk ut på at firmaet ved henvendelse fikk opplyst over telefon om aktuelle søkere på ledige stillinger i firmaet var straffet for overtredelser av narkotikalovgivningen. Avtalen innebar blant annet at reglene om politiattest ble satt til side.

 

Spesialenheten fant at det var grunn til å reagere med foretaksstraff, da politidistriktets praksis brøt med regler som skal sikre grunnleggende personverninteresser. Avtalen med legemiddelfirmaet kan ha hatt store konsekvenser for enkeltpersoner og innebar at det var begått taushetsbrudd.

 

Politidistriktet har vedtatt Spesialenhetens forelegg på kr. 50 000.

 

 

Vestfinnmark politidistrikt – foretaksstraff grov uforstand i tjenesten for uforsvarlig lang saksbehandlingstid i voldtektssak

 

En mor anmeldte i desember 2000 voldtekt eller forsøk på voldtekt av sin mindreårige datter. Barnet ble forsøkt avhørt ved dommeravhør i januar 2001, men ønsket ikke å forklare seg. Saken ble henlagt etter bevisets stilling i mars 2001 og politiet oppfordret familien til å komme tilbake dersom barnet senere ønsket å forklare seg. I oktober 2003 ba familiens bistandsadvokat politiet om å gjenoppta etterforskingen da barnet ønsket å forklare seg. Politiet svarte ikke på henvendelsen tross gjentatte purringer fra advokaten i 2003, 2004, 2005 og 2006. Først i april 2006 ble barnet avhørt og saken på nytt henlagt i august 2007. Henleggelsen ble påklaget. Statsadvokaten beordret ytterligere etterforsking og rapport om sakens fremdrift innen 15. januar 2008. Etter purringer fra statsadvokaten foreslo påtaleansvarlig i juni 2008 at henleggelsen skulle opprettholdes. Statsadvokaten beordret en annen person til å overta påtaleansvaret og at saken skulle etterforskes videre. Fram til desember 2008 ble flere vitner og siktede avhørt. På grunn av siktedes død ble saken på nytt henlagt i januar 2009.

 

Slik saken fremstod for Spesialenheten, fikk den uforsvarlig lang saksbehandlingstid på grunn av dårlige rutiner for oppfølging av straffesaker ved lensmannskontoret som hadde saken, dårlige samarbeidsrutiner mellom etterforskerne og påtaleansvarlig, samt svikt i den overordnet styring av straffesaksarbeidet i politidistriktet.

 

Politidistriktet har vedtatt Spesialenhetens forelegg på kr. 80 000.

 

 

Midtre Hålogaland politidistrikt – foretaksstraff for grov uforstand i tjenesten for forhold ved ransaking av privatpersons bolig

 

En enkeltperson mente seg utsatt for en ulovlig gjennomført ransaking av tjenestemenn ved Midtre Hålogaland politidistrikt. Ransakingen av en privat eiendom var gjennomført med bistand fra forsvaret (Narko Nord) og tollvesenet, og til sammen ni personer og to hunder deltok under ransakingen. Spesialenhetens etterforsking viste at beslutningen om ransaking var truffet av påtalemyndigheten i politiet, på grunnlag av en politirapport som inneholdt en uriktig opplysning om en tidligere anmeldelse mot personen som eide boligen. Ransakingsbeslutningen skulle vært truffet av retten, da det ikke var grunnlag for å bruke påtalemyndighetens hastekompetanse. I forhold til siktelsen og saken for øvrig var ransakingen et uforholdsmessig inngrep. Etter ransakingen ble det ikke utarbeidet rapporter.

 

Spesialenheten mente at politiets forarbeid til, gjennomføring av og etterarbeidet ved den aktuelle ransakingen inneholdt så mange feil at det var grunnlag for å reagere med foretaksstraff. Arbeidet manglet den grundighet som må kunne kreves i sammenheng med bruk av et så inngripende tvangsmiddel som ransaking. Det ble lagt vekt på at saken vedrører retten til respekt for privatliv og familieliv, og at inngrep i denne retten ikke må skje uten at det er nødvendig.

 

Politidistriktet har vedtatt Spesialenhetens forelegg på kr. 50 000.

 

 

Søndre Buskerud politidistrikt – foretaksstraff for grov uforstand som følge av dødsfall etter opphold i arresten

 

En person ble satt inn i arresten ved Drammen politistasjon ca kl. 14.30 og ble kjørt til sykehus med full hjertestans ca kl. 23.40. Han døde to dager senere på sykehuset uten å ha kommet til bevissthet. Obduksjonen viste at personen døde av oksygenmangel til hjernen. Forgiftning forårsaket av dempende stoffer, deriblant metadon, ble antatt å være årsaken. Ved innsettelsen i arresten antok politiet at personen var påvirket av metadon og heroin. Fra ca kl. 13.22 til kl. 22.18 satt personen i samme stilling med bar overkropp lent inn mot veggen og haken ned mot brystet. I løpet av perioden ble han inspisert inntil 16 ganger av flere tjenestemenn uten at noen av dem gikk inn til ham, eller gjorde forsøk på å oppnå kontakt med ham, eller på annen måte forsikre seg om hans tilstand. Inspeksjonene var alle meget kortvarige (mellom 3 og 10 sekunder) og gikk i hovedsak ut på å se at personen trakk pusten. Ingen reagerte på at arrestanten hadde svært lav pustefrekvens (periodevis nede i 3-4 ganger per minutt) og at han satt i samme stilling i mer enn 8 timer. Da personen ble vurdert å ha behov for tilsyn fordi han hadde dårlig pust, blek hudfarge og ikke var kontaktbar, ble det ikke gjort umiddelbare forsøk på å gi ham frie luftveier eller akutt førstehjelp. Før ambulansen kom, ble han latt alene i cellen i to perioder på hhv. 7 og 21 minutter.

 

Spesialenheten vurderte at hendelsesforløpet samlet sett tilsa at det skulle reageres med foretaksstraff. Det ble særlig lagt vekt på at dødsfallet kunne vært forebygget ved instruksjon og opplæring og at en straffereaksjon forhåpentlig kan bidra til å unngå lignende hendelser i fremtiden. Selv om det overfor den enkelte tjenestemann ikke kunne kreves at han uten opplæring skulle ha kunnskap om de relativt kompliserte medisinske årsaksforhold som bidro til arrestantens tilstand, stiller dette seg annerledes i forhold til foretakets ansvar. Opplæringsansvaret ligger hos ledelsen i politidistriktet. Spesialenheten la til grunn at arresten i Drammen relativt ofte har ansvar for personer som er påvirket av opiater. For å kunne oppfylle kravene i arrestinstruksen om at den som gjennomfører inspeksjonene skal kunne forsikre seg om den innsattes situasjon, må opplæringen og de lokale instruksene være tilpasset den daglige situasjonen i arresten.

 

Politidistriktet har vedtatt Spesialenhetens forelegg på kr. 75 000. 

 

 

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no