freebet

Her finner du en oversikt over saker som er avgjort av Spesialenheten med positiv påtaleavgjørelse til og med 2014. Oversikten inneholder tiltaler, forelegg og påtaleunnlatelser.

Spesialenheten publiserer sammendrag av alle saker. Se under fanen sammendrag. Hvilke saker som har endt med straffereaksjon etter 2014 fremgår av sammendragene. De positive påtaleavgjørelsene er også omtalt i årsrapportene.

For å søke i dokumentene anbelfales å benytte Ctrl+F.

Positive påtaleavgjørelser - 2005/2006

Tiltale

 

Straffeloven §§ 120 og 325 første ledd nr. 1

To politibetjenter foretok en gjennomsnittshastighetsmåling av en personbil på E6 sørover ved Rygge i Østfold. De målte bilen til 144 km/t på en strekning hvor fartsgrensen var 100 km/t. De stanset bilen, og oppdaget at det var en kollega. For å unngå førerkortbeslag ble farten skrevet ned til 135 km/t, og det ble utferdiget et forenklet forelegg. Dagen etter meldte A selv fra om forholdet. Begge politibetjentene ble siktet for overtredelse av straffeloven § 120, annet straffealternativ (uriktig rapport i hensikt å skaffe en annen uberettiget vinning) og § 325, første ledd, nr. 1 (grov uforstand i tjenesten). Begge erkjente forholdet, og saken ble pådømt ved tilståelsesdom i tingretten. Begge ble dømt til betinget fengsel i 60 dager samt til å betale en bot stor kr. 10.000,-.

 

 

Straffeloven §§ 121 og straffeloven 325 første ledd nr. 5

En politibetjent ble 9. desember 2005 pågrepet av Spesialenheten med bakgrunn i mistanke om at han overleverte opplysninger fra politiets registre til en tidligere domfelt forretningsmann. Informasjonen var overlevert for å kunne benyttes i sammenheng med forretningsvirksomhet som politibetjenten selv hadde interesser i. Vedkommende person ble også pågrepet samme dag, og det ble gjennomført ransaking mot begge. Det ble beslaglagt en rekke dokumenter, herunder utskrifter fra STRASAK som ble funnet hos begge. Ved Oslo tingretts tilståelsesdom av 21. november 2006 ble tjenestemannen dømt for 2 tilfeller av overtredelse av straffeloven § 121, første ledd (brudd på taushetsplikten) samt for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 5 (for å ha utvist slike forhold utenfor tjenesten at det virker nedbrytende for tilliten til å inneha stillingen). Han ble dømt til en straff av betinget fengsel i 30 dager, samt at han ble fradømt retten til å inneha stilling som polititjenestemann for alltid. 

 

 

Straffeloven §§ 121, 255, 325 første ledd nr. 5 og legemiddelloven § 31, jf. § 24

En lensmannsbetjent ble tiltalt for overtredelse av straffeloven § 121, første ledd (brudd på taushetsplikten), to tilfeller av overtredelse av straffeloven § 255 (underslag av beslaglagte hasjpiper), to tilfeller av overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 5 (utvist slike forhold utenfor tjenesten at det virker nedbrytende for tilliten til å inneha stillingen) samt et tilfelle av overtredelse av legemiddelloven § 31, første og fjerde ledd, jf. § 24, første ledd (medvirkning til bruk av narkotika). Taushetspliktsbruddet ble begått overfor en venn som blant annet kjørte betjenten rundt på spaningsoppdrag mot narkotikamiljøet i bygda, og som betjenten fortalte om planlagte aksjoner til. Han fikk også vite resultatet av slike aksjoner. Underslaget av hasjpipene, samt medvirkning til bruk av narkotika skjedde i forhold til betjentens samboer. Ved Vest-Telemark tingretts dom av 24. november 2006 ble betjenten dømt i henhold til tiltalen til en bot stor kr. 10 000,-, samt at betjenten ble fradømt retten til å inneha stilling i politiet for et tidsrom av 5 år. Betjenten ble også ilagt saksomkostninger med kr. 3 000,-.  

 

 

Straffeloven §§ 121, første ledd og 325 første ledd nr. 1 og 3

En politiførstebetjent ble den 1. november 2006 ilagt et forelegg for overtredelse av straffeloven § 121, første ledd (brudd på taushetsplikten) og straffeloven § 325, nr. 1 og nr. 3 (for å ha utvist grov uforstand i tjenesten og gjort seg skyldig i utilbørlig opptreden mot noen). Taushetspliktsbruddet gjaldt opplysninger gitt til moren til en jente om at jentas kjæreste var voldelig og at politiet hadde problemer med han. Overtredelsen av straffeloven § 325, første ledd nr. 1 og 3 gjaldt et tilfelle hvor førstebetjenten sa til en kvinne som var pågrepet og som satt og røkte inne i politiets lokaler at hvis hun ikke sluttet å røyke skulle han stumpe røyken i låret hennes. Forelegget ble ikke vedtatt.

 

Ved Jæren tingretts dom av 24. mai 2007 ble han dømt for overtredelse av straffeloven § 121, første ledd og frifunnet for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1 og 3. Dommen ble anket av både førstebetjenten og Spesialenheten. Ved Gulating lagmannsretts dom av 6. november 2007 ble han dømt til en bot stor kr. 3000,- for overtredelse av straffeloven § 121, første ledd. Han ble også dømt til å betale saksomkostninger med kr. 3000,-. Spesialenhetens anke over lovanvendelsen ble forkastet.

 

 

Straffeloven § 182

En vikar ved et lensmannskontor ble den 23. september 2005 tiltalt for overtredelse av straffeloven § 182 ved at han i desember 2004 fjernet flere sider fra ”Praksisuttalelse - vurdering av 2. studieår i grunnutdanningen ved Politihøgskolen”, datert 13. august 2003, samt at han endret flere vurderinger fra ”under norm” til ”norm”. Dokumentet ble fremlagt i forbindelse med søknad om ansettelse i politiet. Ved Nes tingretts dom av 30. november 2005 ble han dømt til en straff av fengsel i 45 dager hvorav 31 dager betinget. Han ble videre fradømt retten til å inneha stilling som polititjenestemann for alltid. Han ble også idømt saksomkostninger med kr. 3000,-.

 

 

Straffeloven § 182

En politibetjent ble den 26. august 2005 ilagt et forelegg av Spesialenheten for to tilfeller av overtredelse av straffeloven § 182 ved at han endret datoer på to sykemeldingsattester utstedt av lege. Forelegget ble ikke vedtatt, og ved Nedre Romerike tingretts dom av 2. februar 2006 ble han dømt til å betale en bot på kr. 7000,- samt saksomkostninger med kr. 1500,-.

 

 

Straffeloven §§ 255, jf. 256, 257, jf. 258 og utlendingsloven § 47 fjerde ledd, jf. femte ledd

En politibetjent ble tiltalt for 12 overtredelser av straffeloven § 255, jf. § 256, (grove underslag av penger fra beslaglagte spilleautomater og skytevåpen) 2 overtredelser av straffeloven § 257, jf. § 258, (grove tyverier av uutfylte nødpass) samt overtredelse av utlendingsloven § 47, fjerde ledd, jf. femte ledd (menneskesmugling). Spesialenheten foretok pågripelse, varetektsfengsling og ransakinger i forbindelse med etterforskingen av saken. Ved Oslo tingretts dom av 22. november 2006 ble betjenten frifunnet for et av de 12 underslagene. Han ble for øvrig dømt i henhold til tiltalebeslutningen til en straff av ubetinget fengsel i 2 år.  Han ble videre fradømt retten til å inneha stilling som polititjenestemann for alltid. Han ble også dømt til inndragning av utbytte av straffbar handling med kr. 100 000,-, samt erstatning til staten v/Oslo politidistrikt med kr. 12 000,-.

 

 

Straffeloven §§ 200, 124, 325 første ledd nr. 1 og nr. 3

En politibetjent ble ved tiltalebeslutning av 11. januar 2006 og tilleggstiltalebeslutning av 23. februar 2006 tiltalt for flere tilfeller av overtredelse av straffeloven § 200, første ledd (for å ha foretatt seksuelle handlinger overfor noen som ikke har samtykket). Tiltalen gjaldt også overtredelse av straffeloven § 124 (bruk av sin stilling til å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe) samt straffeloven § 325, første ledd nr. 1. og nr. 3. (grov uforstand i tjenesten og utilbørlig opptreden). Saken gjaldt beføling ved flere anledninger og overfor flere forskjellige kvinner som han hadde kontakt med i egenskap av polititjenestemann. Ved Follo tingretts dom av 15. mars 2006 ble betjenten frikjent. Dommen ble påanket til Borgarting lagmannsrett. Før saken ble behandlet av lagmannsretten ble det tatt ut ny tiltalebeslutning av 7. desember 2006 mot betjenten for flere tilsvarende tilfeller. Tiltalen gjaldt i tillegg overtredelse av straffeloven § 201, første ledd, bokstav b (seksuell krenkende atferd i ord eller handling). Follo tingrett avsa dom i denne saken den 19. januar 2007. Betjenten ble domfelt i henhold til tiltalen og fradømt retten til å inneha stilling som polititjenestemann. Begge dommer ble gjenstand for ankebehandling, og Borgarting lagmannsrett avsa dom den 30. august 2007. Betjenten ble frifunnet for de forhold som var pådømt i Follo tingretts dom av 15. mars 2006. Han ble domfelt for deler av de forhold som han ble domfelt for ved Follo tingretts dom av 19. januar 2007. Han ble idømt en straff av betinget fengsel i 30 dager samt en bot stor kr. 10 000,-. Han ble av lagmannsretten ikke fradømt stillingen.

 

 

Straffeloven §§ 228, første ledd og 325, første ledd nr. 1

En politibetjent ble den 16. januar 2006 ilagt et forelegg på kr. 6 000,- for overtredelse av straffeloven § 228, første ledd (legemsfornærmelse) og straffeloven § 325, første ledd nr. 1 (grov uforstand i tjenesten) for ved en pågripelse å ha slått den pågrepne mot bakhodet med knyttet hånd. Forelegget ble ikke vedtatt, og ved Bergen tingretts dom av 16. februar 2007 ble han dømt til å betale en bot stor kr. 5 000,-. Betjenten anket dommen til lagmannsretten, som også dømte han til å betale en bot stor kr. 5 000,-. Dommen ble anket inn for Høyesterett, som opphevet lagmannsrettens dom på grunn av mangelfulle domsgrunner, Rt. 2007, side 1473. Høyesterett uttalte følgende: ”Ved vurderingen av om A’s handlemåte var lovlig, vil særlig spørsmålet om hvilke alternativer som fortonet seg som aktuelle for ham i situasjonen som åpenbart var krevende, ha betydning. Muligheten for bistand fra andre polititjenestemenn vil her stå sentralt, særlig tidsperspektivet – hvor lenge han måtte regne med å vente på hjelp. Slik lagmannsretten har beskrevet situasjonen, lå B på magen med A over seg. A var på dette tidspunkt bistått av en politihøgskolestudent, som hadde forsøkt å sette benlås på B. Han visste i følge lagmannsretten at han ville få bistand fra minst en annen betjent ”i løpet av meget kort tid”. Hvis den korte tiden – som ikke er nærmere angitt i lagmannsrettens premisser – for ham fortonet seg som tilstrekkelig til at han ville makte å holde B under fortsatt kontroll til hjelpen kom, er det etter mitt syn klart at voldsutøvelsen var utenfor rammen av det lovlige”. Gulating lagmannsrett avsa ny dom i saken den 4. april 2008 hvor betjenten ble frifunnet.   

 

 

Straffeloven §§ 228, første ledd, 291 og 325, første ledd nr. 1 og/eller nr. 3

Politibetjentene A, B, C og D ble den 18. januar 2006 tiltalt for overtredelse av straffeloven § 228, første ledd (legemsfornærmelse), straffeloven § 291 (skadeverk) og straffeloven § 325, første ledd nr. 1 og/eller nr. 3(grov uforstand i tjenesten /utilbørlig opptreden). For politibetjent D’s del gjaldt også tiltalen straffeloven § 229, første straffealternativ, jf. § 232 (legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap). Saken gjaldt en bilforfølgelse med påfølgende pågripelse hvor tjenestemennene først knuste vindusruter i bilen, dro ut sjåføren og passasjeren, hvorpå pågripelsen av sjåføren ble gjennomført ved at politibetjent D rettet flere slag mot hodet til sjåføren med en maglite lommelykt. Ved Nedre Romerike tingretts dom av 23. juni 2006 ble politibetjent D dømt i henhold til tiltalen til en straff av betinget fengsel i 90 dager samt oppreisning til fornærmede med kr. 20000,-. Politibetjentene C og A ble dømt i henhold til tiltalen til å betale en bot stor kr. 3000,- hver og oppreisning til fornærmede med kr. 5000,- hver. Politibetjent B ble frifunnet. Dommen ble anket inn for lagmannsretten av de domfelte, og ved dom av 12. mars 2007 frifant Eidsivating lagmannsrett alle tre. Spesialenheten anket Eidsivating lagmannsretts dom inn for Høyesterett, og ved kjennelse av 23. august 2007 opphevet Høyesterett lagmannsrettens dom med hovedforhandling for så vidt gjaldt frifinnelsen av politibetjent D for overtredelse av straffeloven § 229, første straffalternativ, jf. § 232 og straffeloven § 325, første ledd, Rt. 2007 side 1172. Eidsivating lagmannsrett behandlet saken mot politibetjent D på nytt, og ved dom av 1. februar 2008 ble politibetjent D frifunnet. Saken er på nytt anket inn for Høyesterett, og saken er berammet til behandling i Høyesterett den 7. mai 2008.    

 

 

Straffeloven § 325, første ledd nr. 1

En politibetjent ble den 31. august 2005 ilagt et forelegg på kr. 8 000,- for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd, nr. 1 for å ha utvist grov uforstand i tjenesten ved at han etter å ha innledet et seksuelt forhold til en fornærmet i en familievoldssak som han etterforsket, unnlot å orientere sine overordnede om forholdet. Forelegget ble ikke vedtatt, og ved Nes tingretts dom av 30. november 2005 ble han frifunnet. Spesialenheten anket over dommen, og ved Eidsivating lagmannsrett dom av 24. april 2006 ble han frifunnet.

 

 

Straffeloven § 325, første ledd, nr. 1

Politibetjentene A og B ble den 15. september 2005 ilagt et forelegg på kr. 6 000,- hver for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd, nr. 1 (grov uforstand i tjenesten) ved at politibetjent B hadde benyttet pepperspray mot to hunder som var inne i en bil og som var tatt hånd om av politiet etter pågripelse av hundeieren for besittelse av narkotika. Da spraying ikke ga tilsiktet effekt skjøt og drepte politibetjent A de to hundene. Foreleggene ble ikke vedtatt, og hovedforhandling i saken ble holdt i Stavanger tingrett den 13. februar 2006. Spesialenheten trakk tiltalen under hovedforhandlingen under henvisning til bevisets stilling, og det ble avsagt frifinnende dom. 

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble den 3. november 2005 ilagt et forelegg på kr. 6 000,-for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 3 (uaktsom kjøring). I forbindelse med at han forfulgte et kjøretøy kjørte han inn i et annet kjøretøy som var i vegbanen foran han, slik at det oppsto store materielle skader. Forelegget ble ikke vedtatt, og ved Oslo tingretts dom av 17. mars 2006 ble han dømt til å betale en bot stor kr. 6 000,- samt til å betale saksomkostninger med kr. 4 000,-.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble den 23. januar 2006 ilagt et forelegg på kr. 3 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 3 (uaktsom kjøring). Han hadde som fører av en sivil tjenestebil svingt brått til høyre ved en avkjøring, slik at bakenforliggende kjøretøy ikke hadde mulighet til å stanse eller svinge unna. Forelegget ble ikke vedtatt, og ved Nordhordland tingretts dom av 7. juni 2006 ble han frikjent på grunn av mangel på bevis for at han hadde foretatt en slik manøver som beskrevet i forelegget.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En ansatt ble den 28. juni 2006 ilagt et forelegg på kr. 5 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 3 (uaktsom kjøring). Ved kjøring av tjenestebil til arbeidsstedet krysset han en gang– og sykkelbane slik at det oppsto kollisjon med en syklist. Forelegget ble ikke vedtatt, og ved Trondheim tingretts dom av 24. oktober 2006 ble han dømt til å betale en bot på kr. 5000,-, samt erstatning til syklisten med kr. 5 192,-.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble den 15. desember 2006 ilagt et forelegg på kr. 6 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 3 (uaktsom kjøring). I forbindelse med at han kjørte til et oppdrag holdt han så vidt høy hastighet at han mistet kontroll over bilen, og det oppsto kollisjon med en møtende bil med store materielle skader og personskade som følge. Forelegget ble ikke vedtatt, og ved Drammen tingretts dom av 26. mars 2007 ble han frifunnet.

 

 

Tilståelsesdom

 

Straffeloven 257

En sivilt ansatt ble den 9. november 2005 siktet av Spesialenheten for 7 tilfeller av overtredelse av straffeloven § 257; alle tyverier fra kollegaer på arbeidsplassen. Den ansatte erkjente forholdene, og ved tilståelsesdom i Nedre Romerike tingrett av 22. desember 2005 ble den ansatte dømt til 60 dagers betinget fengsel og til å betale en bot på kr. 5 000,-.

 

 

Straffeloven § 255, jf. § 256

En svilt ansatt i Oslo politidistrikt ble ved Oslo tingretts tilståelsesdom av 18. september 2006 dømt for overtredelse av straffeloven § 255, jf. § 256; grovt underslag av penger fra passoppgjør med til sammen kr. 182 000,-. Den ansatte ble idømt samfunnsstraff.

Spesialenheten anket over straffeutmålingen, og ved Borgarting lagmannsretts dom av 26. mars 2007 ble straffen omgjort til 90 dagers fengsel hvorav 45 dager betinget. Den ansatte anket dommen inn for Høyesterett, som ved dom av 27. juni 2007 omgjorde straffereaksjonen til samfunnstraff. Høyesterett har lagt avgjørende vekt på særegne personlige forhold.

 

 

Vegtrafikkloven § 22

En politibetjent ble ved Sør-Trøndelag tingretts tilståelsesdom av 31. mars 2006 dømt til 30 dagers betinget fengsel og en bot på kr. 25 000 for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 22, første ledd (promillekjøring) og straffeloven § 325, første ledd, nr. 1 (grov uforstand i tjenesten). Betjenten, som var i tjeneste hadde kjørt en strekning på ca. 70 km til tross for at han hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet da kjøringen ble påbegynt på minimum 0,67 promille. Han hadde også med seg en pågrepet person i bilen under den aktuelle kjøringen.

 

 

Forelegg

 

Straffeloven § 121

En politibetjent ble den 27. mars 2006 ilagt et forelegg på kr. 6000,- for overtredelse av straffeloven § 121, første ledd for å ha innhentet utskrift fra straffesaksregisteret vedrørende en person som han hadde leid ut sin private bolig til. Han brakte med seg utskriften til bopelen, og den ble liggende slik at hans husstandsmedlemmer hadde anledning til å gjøre seg kjent med innholdet. I forbindelse med utleie av boligen ble også utskriften kjent for leietakers ektefelle. Forelegget er vedtatt.

 

 

Straffeloven § 121

En sivilt ansatt ba om opplysninger fra politiets registre i forbindelse med et oppdrag som ble bestilt fra et firma og hvor flere personer skulle gis tilgang til Kripos’ lokaler. Den ene personen var registrert med en dom for promillekjøring. I forbindelse med at den ansatte møtte noen kollegaer av domfelte ute på byen nevnte den ansatte at vedkommende hadde mistet førerkortet. Den ansatte ble den 8. august 2006 ilagt et forelegg på kr. 6 000,- for overtredelse av straffeloven § 121, første ledd. Forelegget er vedtatt.

 

 

Straffeloven §§ 182 og 186

En sivilt ansatt ble den 1. september 2006 ilagt et forelegg på kr. 10 000,- for overtredelse av straffeloven § 182 og straffeloven § 186 ved at han i søknadsskjema for utfyllende politiattest for seg selv skrev ”intet å bemerke”, og benyttet underskriftsstempel til sin nærmeste foresatte samt embetsstempelet til politimesteren i Østfold. Forelegget er vedtatt. 

 

 

Straffeloven § 325 første ledd nr. 1

En tjenestemann ble i forbindelse med pengebeslag på kr. 250 000, ilagt et forelegg på kr. 5 000,- for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1 (grov uforstand i tjenesten) i tilknytning til sin håndtering av pengebeslaget. Forelegget er vedtatt.

 

 

Straffeloven § 326 første ledd nr. 2

En politiinspektør ble den 30. mars 2006 ilagt et forelegg på kr. 5000,- for overtredelse av straffeloven § 326, første ledd nr. 2 (forulemping av offentlig tjenestemann). Forholdet gjaldt uttalelser han kom med overfor en polititjenestemann i forbindelse med at politiinspektøren skulle pågripes. Forholdet skjedde utenfor politiinspektørens tjeneste, men ble behandlet av Spesialenheten etter beslutning av Riksadvokaten. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble den 20. januar 2006 ilagt er forelegg på kr. 3 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 3, jf. trafikkreglene § 2 nr. 4 med videre (uaktsom kjøring i lysregulert kryss). I forbindelse med utrykningskjøring kjørte han i lyskryss mot rødt lys, og det oppsto kollisjon i lyskrysset med materielle skader som følge. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble den 29. mars 2006 ilagt et forelegg på kr. 5 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 3 (uaktsom kjøring). Ved kjøring av tjenestebil mistet han kontrollen over bilen slik at han kjørte inn i et trafikkskilt på en trafikkøy samt i et autovern. Det oppsto materielle skader. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble den 4. mai 2006 ilagt et forelegg på kr. 2 500,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 3, jf. trafikkreglene § 2 nr. 4 (uaktsom kjøring i lysregulert kryss). I forbindelse med utrykningskjøring kjørte han i lyskryss mot rødt lys, og det oppsto kollisjon i lyskrysset med materielle skader og personskader som følge. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven §§ 21 og 3

En politibetjent ble den 6. juni 2006 ilagt et forelegg på kr. 6 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 21 og § 3. Han kjørte av veien på grunn av søvnmangel, og det oppsto omfattende materielle skader. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble den 2. oktober 2006 ilagt et forelegg på kr. 6 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 3 (uaktsom kjøring). Han kjørte over i motgående kjørebane for å avlive en skadet rev. Dette skjedde i dårlig sikt 120 meter før en kurve, og uten at det ble benyttet blålys eller annen varsling. Et annet kjøretøy kjørte inn i politibilen. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 21

En politiførstebetjent ble den 4. oktober 2006 ilagt et forelegg på kr. 6 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 21, første ledd. Han hadde sukkersyke, men hadde ikke kontrollert blodglucoseverdiene forut for kjøring i tjenesten. På grunn av for lave verdier fikk han et illebefinnende og kjørte av veien og havnet på taket i grøfta. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble den 11. oktober 2006 ilagt et forelegg på kr. 6 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 3. I forbindelse med at han foretok en forbikjøring oppsto det kollisjon med motgående kjøretøy. Det oppsto store materielle skader. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 4

En politibetjent ble den 27. november 2006 ilagt et forelegg på kr. 3 500,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 3, jf. § 4, jf. trafikkreglene § 2 nr. 4 (uaktsom kjøring i lysregulert kryss). I forbindelse med utrykningskjøring kjørte han i lyskryss mot rødt lys, og det oppsto kollisjon i lyskrysset. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3, jf. trafikkreglene § 10

En politibetjent ble den 6. desember 2006 ilagt et forelegg på kr. 6 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 3, jf. trafikkreglenes § 10. Ved en planovergang kjørte han mot rødt blinkende lys og automatiske bommer som var på vei ned. Han krysset skinnegangen ca. 100 meter foran et passerende tog. Forelegget er vedtatt.

 

 

Foretaksstraff

 

Straffeloven § 226

Et politidistrikt som foretak, jf. straffeloven § 48a, ble den 12. juni 2006 ilagt et forelegg på kr. 30 000,- for overtredelse av straffeloven § 226 (ulovlig frihetsberøvelse) for etter innbringelse av en person å ha holdt vedkommende tilbake i 9 timer uten at det var hjemmel for så langvarig tilbakeholdelse. Forelegget er vedtatt.

 

 

Straffeloven § 325, første ledd, nr. 1

Et politidistrikt som foretak, jf. straffeloven § 48a, ble den 9. mars 2006 ilagt et forelegg på kr. 50 000,- for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd, nr. 1 (grov uforstand i tjenesten) ved at politidistriktet ikke har hatt tilstrekkelige rutiner og kontroll med beslag. Blant annet var et pengebeslag på kr. 250000,- bortkommet. Forelegget er vedtatt.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no