freebet

Her finner du en oversikt over saker som er avgjort av Spesialenheten med positiv påtaleavgjørelse til og med 2014. Oversikten inneholder tiltaler, forelegg og påtaleunnlatelser.

Spesialenheten publiserer sammendrag av alle saker. Se under fanen sammendrag. Hvilke saker som har endt med straffereaksjon etter 2014 fremgår av sammendragene. De positive påtaleavgjørelsene er også omtalt i årsrapportene.

For å søke i dokumentene anbelfales å benytte Ctrl+F.

Positive påtaleavgjørelser - 2007

Tiltaler

 

Uriktig rapport, jf. straffeloven § 120

En politiførstebetjent ble 10. mai 2007 tiltalt for overtredelse av straffeloven § 120 (uriktig rapport). Han hadde i et avhør av en mistenkt anført at den mistenkte hadde testet negativt på alle stoffer ved hurtigtesten ”Multi Drug Screen test” tidligere samme kveld. Dette til tross for at testen hadde vist påvirkning. Den mistenkte hadde i sammenheng med en politiaksjon som førte til at han og flere andre ble pågrepet opptrådt som informant for politiet. Politiførstebetjenten ble også tiltalt for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1 (grov uforstand i tjenesten) for blant annet å ha gjennomført testen uten at han hadde ment at det var skjellig grunn til mistanke og for at han hadde unnlatt å følge opp resultatet av den.

 

Politiførstebetjenten ble frifunnet i tingretten. Mindretallet, rettens leder, mente han hadde handlet forsettlig ved å anføre usant i avhøret og at han skulle ha vært domfelt for overtredelsen av straffeloven § 120. 

 

Spesialenheten anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet i forhold til posten vedrørende straffeloven § 120 og over lovanvendelsen under skyldspørsmålet for posten vedrørende grov uforstand i tjenesten. I lagmannsretten ble politiførstebetjenten ble frifunnet og anken over lovanvendelsen ble forkastet. Mindretallet, de juridiske dommerne, mente politiførstebetjenten hadde handlet forsettlig ved å anføre usant i avhøret og at han skulle ha vært domfelt for overtredelsen av straffeloven § 120.

 

Spesialenheten anket til Høyesterett og anførte blant annet at mindretallets domsgrunner for frifinnelsen i forhold til posten vedrørende straffeloven § 120 var mangelfulle. Høyesterett opphevet ved kjennelse av 29. november 2007 lagmannsrettens dom. Ref: HR-2007-02002-A

 

Spesialenheten valgte etter at lagmannsrettens dom var opphevet av Høyesterett å gi politiførstebetjenten påtaleunnlatelse (straffeprosessloven § 69) for overtredelse av straffeloven § 120. Det ble blant annet lagt vekt på at saken hadde blitt gammel. Handlingen fant sted i november 2004. 

 

 

Uriktig rapport og brudd på taushetsplikt, jf. straffeloven §§ 120 og 121

En politibetjent ble 16. mai 2007 tiltalt for overtredelse av straffeloven § 120 (uriktig rapport) og straffeloven § 121 (brudd på taushetsplikt).

Tiltalen omfattet også poster om bruk av narkotika og tyveri fra egen arbeidsplass.

 

Oslo tingrett avsa dom i saken i oktober 2007. Ankeforhandling ble avholdt i

Borgarting lagmannsrett i mars 2008. Politibetjenten ble her dømt til betinget fengsel i 60 dager og fradømt retten til å inneha stilling i politiet.

 

Dom i saken er rettskraftig

 

 

Brudd på taushetsplikt, jf. straffeloven § 121

En arrestforvarer (vikar) ble 1. juni 2007 tiltalt for overtredelse av straffeloven § 121, første ledd, jf. annet ledd (brudd på taushetsplikt) for å ha gitt en person opplysninger fra politiets etterretningsregistre vedrørende et informantforhold. Informanten ble som følge av lekkasjen utsatt for represalier.

 

Dom ble avsagt i Tønsberg tingrett  i september 2007. Arrestforvareren ble dømt til tap av retten til å inneha stilling i politiet, begrenset til 5 år, og til å betale bot stor kr. 10.000. Ilagt saksomkostninger med kr. 5.000.

 

Dom i saken er rettskraftig.  

 

 

Tyveri

En politibetjent ble 31. mai 2007 tiltalt for blant annet grovt tyveri av klokke fra en person som befant seg i en livstruende situasjon og grovt tyveri av bensin ved bruk av bensinkort tilhørende en av politiets tjenestebiler. 

 

Dom avsagt i Nordre Vestfold tingrett i oktober 2007. Politibetjenten ble dømt til tap av retten til å inneha stilling i politiet og til å betale erstatning. Ilagt saksomkostninger med kr. 3.000.

 

Politibetjentens anke til Agder lagmannsrett ble nektet fremmet.   

 

 

Vegtrafikkloven § 5

En politibetjent ble 27. februar 2007 ilagt et forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 5 for med tjenestebil å ha kjørt i 81 km/t i en 70- sone.

 

Politibetjenten ble stanset av en UP- patrulje og avslo tilbud på stedet om å få avgjort saken med forenkelt forelegg. Han nektet også å vedta Spesialenhetens forelegg. Det ble anført at den generelle ressurs og mannskapssituasjonen i politidistriktet tilsa at det var behov for å fravike trafikkreglene.

 

Politibetjenten ble ved Jæren tingretts dom av oktober 2007 dømt til å betale en bot på

kr. 2.700. Saksomkostninger ble ikke idømt. 

 

Dom i saken er rettskraftig.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble 30. mai 2007 ilagt et forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3 for under forfølgelse i sammenheng med hastighetskontroll å ha opptrådt uaktsomt. Politibilen kom over i møtende vegbane og kjørte videre ut av veien.

 

Politibetjenten nektet å vedta forelegget. Det ble anført at utforkjøringen skyldtes helt ekstraordinære og upåregnelige vegforhold.

 

Politibetjenten ble ved Hadeland og Land tingretts dom av oktober 2007 dømt til å betale en bot på kr. 3.000. Ilagt saksomkostninger med kr. 2.000.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble 24. oktober 2007 ilagt et forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3. Han kjørte utrykning med privat kjøretøy (uten lyd og lyssignaler) og holdt en hastighet av minimum 110 km/t i en 80- sone. Idet han passerte et vegkryss hvor han hadde forkjørsrett måtte en annen bilfører foreta en kraftig oppbremsing og foreta en unnamanøver.

 

Forelegget ble ikke vedtatt og hovedforhandling ble avholdt i Torten tingrett i mars 2008. Politibetjenten ble frifunnet. Retten har lagt vekt på at politibetjenten som er hundefører var tilkalt til et oppdrag av alvorlig art (trusler om bruk av skytevåpen) og at han og hunden ble vurdert å være viktig for løsningen av oppdraget.  Retten har bemerket at det er kritikkverdig at det ikke stilles krav til godkjenning av private kjøretøy som jevnlig benyttes til utrykningskjøring, retten har også framholdt at slike kjøretøy må ustyres med blålys for å gjøre medtrafikanter oppmerksom på pågående utrykning.

 

Spesialenheten har foreløpig (4. april 2008) ikke tatt stilling til spørsmålet om godtakelse av dommen.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble 1. november 2007 ilagt et forelegg på kr. 3.000 for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3 (uaktsom kjøring) for å ha kjørt utrykning med sivil tjenestebil på E-18 i A uten å bruke lys eller lydsignaler og å ha foretatt flere farlige forbikjøringer, krysset sperrelinjer mv.

 

Forelegget ble ikke vedtatt da han anførte å ha kjørt lovlig utrykning og ha vært tilstrekkelig aktpågivende. Hovedforhandling ble avholdt i Larvik tingrett i februar 2008. Han ble her dømt til å betale en bot på kr. 3.000 og saksomkostninger med kr. 3.000.

 

Politibetjenten har anket dommen og ankeforhandling er berammet i Agder lagmannsrett høsten 2008.

 

 

Vegtrafikkloven § 22 første ledd

En sivilt ansatt ble 12. desember 2007 siktet for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, annet og tredje ledd, jf. § 22, første ledd for å ha ført motorvogn mens han var påvirket av alkohol.

 

Dom i Sør-Trøndelag tingrett (tilståelsesdom) i januar 2008. Vedkommende ble dømt til betinget fengsel i 24 dager med vilkår om gjennomføring av promilleprogram og til å betale bot stor kr. 15.000. 

 

 

Straffeloven § 418, første ledd nr. 3

En politiførstebetjent i Østfold politidistrikt ble 4. desember 2007 ilagt et forelegg på kr. 5.000 for overtredelse av straffeloven § 418, første ledd nr. 3. I sammenheng med et tjenesteoppdrag (transport av pågrepet person) kjørte han politibåten inn i en stake/fast sjømerke. Det oppsto store materielle skader på båten og mindre personskade på tre av båtens passasjerer.

 

Forelegget er ikke vedtatt. Hovedforhandling er berammet i Fredrikstad tingrett i april 2008.

 

 

Forelegg

 

Brudd på taushetsplikt, jf. straffeprosessloven § 121

En politiførstebetjent ble 28. august 2007 ilagt et forelegg på kr. 10.000 for overtredelse av straffeloven § 121, første ledd (brudd på taushetsplikt) for å ha tatt utskrift av et fangebilde fra politiets registre av en kjent kriminell og ha forevist bildet for sin samboer samtidig som han lot henne forstå at personen på bildet var i politiets søkelys. Samboeren hadde tidligere hatt et forhold til den kriminelle.

 

Forelegget er vedtatt.

 

 

Brudd på taushetsplikt, jf. straffeprosessloven § 121

En politibetjent ble 2. november 2007 ilagt et forelegg på kr. 6.000 for overtredelse av straffeloven § 121, første ledd (brudd på taushetsplikt) for å ha overlevert opplysninger vedrørende en person i politiets oppdragslogg til sin ektefelle.

 

Forelegget er vedtatt.  

 

 

Forbrytelse mot den personlige frihet, jf. straffeloven § 226

En politiførstebetjent ble 8. januar 2007 ilagt et forelegg på kr. 5.000 for overtredelse av straffeloven § 226 (uaktsom frihetsberøvelse) for å ha truffet beslutning om frihetsberøvelse som han uten skjellig grunn anså som lovlig.

 

Forelegget omfattet også en post vedrørende grov uforstand i tjenesten.

 

Forelegget er vedtatt.

 

 

Utilbørlig handling, jf. straffeloven § 325 første ledd nr. 3

En politibetjent ble ilagt et forelegg på kr. 6.000 for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 3 (utilbørlig handling) for å ha slått en arrestant i ansiktet med flat hånd. Forelegget inneholdt også en post om kjøring uten gyldig førerkort for vedkommende motorgruppe.

 

Forelegget er vedtatt.   

 

 

Grov uforstand i tjenesten, jf. straffeloven § 325 første ledd nr. 1

En politibetjent ble 29. oktober 2007 ilagt et forelegg på kr. 6.000 for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1 (grov uforstand i tjenesten) for i sammenheng med forfølgelse av kjøretøy å ha lagt tjenestebilen nær en moped og forsøkt å passere denne på høyre side. På mopeden befant seg en ung fører og en passasjer uten hjelm. Tjenestehandlingen førte til at mopeden veltet og at passasjeren ble skadet.

 

Forelegget er vedtatt.

 

 

Straffeloven § 325, første ledd nr. 1 og nr. 3

En arrestforvarer ble 23. november 2007 ilagt et forelegg på kr. 3.000 for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1 og nr. 3. Han sa uten noen rimelig foranledning til en mørkhudet arrestant; ”you are acting like a monkey boy”.

 

Forelegget er ikke vedtatt og saken er berammet i Oslo tingrett i mai 2008.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble 5. januar 2007 ilagt et forelegg på kr. 5.000 for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3, annet ledd for under utrykning å ha kjørt inn i et lyskryss mot rødt lys. Det oppstod i krysset en kollisjon med mindre materielle skader på involverte kjøretøy.

 

Forelegget er vedtatt.  

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En sivilt ansatt ble 5. mars 2007 ilagt et forelegg på kr. 6.000 for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3. Han holdt for stor fart og kom ved inngangen til en sving over i møtende kjørebane. Kjøringen ledet til kollisjon med møtende kjøretøy. Mindre materielle skader.

 

Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politioverbetjent ble 20. april 2007 ilagt et forelegg på kr. 5.200 for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3 for ikke å ha vært tilstrekkelig aktpågivende ved passering av fotgjengerovergang. Han kjørte inn i en fotgjenger som fikk smerter i albuen og blåmerker.

 

Forlegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble 30. mai 2007 ilagt et forelegg på kr. 3.500 for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3 for under utrykning å ha kjørt inn i et lyskryss mot rødt lys. Det oppstod i krysset en kollisjon med mindre materielle skader på involverte kjøretøy.

 

Forelegget er vedtatt.  

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble 30. mai 2007 ilagt et forelegg på kr. 3.500 for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3. Han var ikke tilstrekkelig aktpågivende idet han kjørte fram mot et lyskryss og kjørte inn i et foran kjørende kjøretøy.   

 

Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble 27. juni 2007 ilagt et forelegg på kr. 6.000 for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3 for under utrykning å ha kjørt inn i et lyskryss mot rødt lys. Det oppstod i krysset en kollisjon med materielle skader på involverte kjøretøy.

 

Forelegget er vedtatt.  

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble 30. august 2007 ilagt et forelegg på kr. 3.500 for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3 for under utrykning å ha kjørt inn i et lyskryss mot rødt lys. Det oppstod i krysset en kollisjon med materielle skader på involverte kjøretøy.

 

Forelegget er vedtatt.  

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble 5. september 2007 ilagt et forelegg på kr. 5.000 for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3 for under utrykning å ha kjørt inn et kryss uten å utvise nødvendig aktsomhet. Han kjørte i krysset inn i et annet kjøretøy.

 

Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble 11. september 2007 ilagt et forelegg på kr. 4.000 for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3 for under utrykning å ha kjørt inn i et lyskryss mot rødt lys. Det oppstod i krysset en kollisjon med materielle skader på involverte kjøretøy.

 

Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble 30. november 2007 ilagt et forelegg på kr. 5.000 for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3 (uaktsom kjøring) for i sammenheng med et tjenesteoppdrag i A sentrum å ha kjørt inn i flere tjenestebiler.

 

Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 31, første, jf. annet ledd

En sivil person ble 14. desember 2007 ilagt et forelegg på kr. 5.000 for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. annet ledd. Han hadde kjørt inn i et annet kjøretøy som var under utrykning. Spesialenheten etterforsket i henhold til ordre fra riksadvokaten, jf. påtaleinstruksen § 34-9, både politiets og den sivile partens handlinger i sammenheng med hendelsen.

 

Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 31, første, jf. § 21 første ledd

En politioverbetjent ble 17. desember 2007 ilagt et forelegg på kr. 3.500 for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 21, første ledd.

Han hadde sovnet under kjøring i tjenesten og havnet utenfor vegbanen.

 

Forelegget er vedtatt.

 

 

Tilståelsesdom

 

Brudd på taushetsplikt, jf. straffeprosessloven § 121

En politibetjent ble 30. november 2007 siktet for overtredelse av straffeloven § 121, første ledd (brudd på taushetsplikt) for å ha gitt en tidligere straffet kamerat av seg opplysninger om registreringer vedrørende en person i politiets etterretningsregistre. Kameraten ba om opplysningene i sammenheng med at en venninne av ham var voldtatt og ble truet av gjerningsmannen.

 

Glomdal tingrett avsa i januar 2008 dom i saken (tilståelsesdom). Politibetjenten ble dømt til å betale bot stor kr. 10.000.

 

 

Brudd på taushetsplikt, jf. straffeprosessloven § 121

En politioverbetjent ble 18. desember 2007 siktet for overtredelse av straffeloven § 121, annet ledd (brudd på taushetsplikt) for å ha overlevert en intern rapport om den spesialiserte sikkerhetsbransjen til en journalist i TV2.

 

Dom i Oslo tingrett (tilståelsesdom) i februar 2008.  Politioverbetjenten ble ilagt straff av betinget fengsel i 21 dager og dømt til å betale bot stor kr. 10.000.

 

 

Dokumentfalsk

En sivilt ansatt ble 12. juli 2007 siktet for overtredelse av straffeloven § 182, første ledd og straffeloven § 390a, for blant annet i sjikanøs hensikt å ha oppsøkt As hjemmeside på internett og utstedt en melding om varig adresseendring på en person. Han hadde også rykket inn en annonse i avis i en annens navn.

 

Dom i Tønsberg tingrett (tilståelsesdom) i september 2007. Vedkommende ble dømt til betinget fengsel i 21 dager og til å betale en bot stor kr. 8.000.

 

 

Grovt underslag, tyveri og overtredelse av narkotikalovgivningen

En politibetjent ble 2. juni 2007 siktet for blant annet 15 tilfeller av grovt underslag, ett tyveri og 11 overtredelser av straffeloven § 162. Politibetjenten hadde over flere år tilegnet seg narkotika fra beslag i straffesaker til egen bruk.

 

Dom avsagt i Stavanger tingrett (tilståelsesdom) i juni 2007. Politibetjenten ble dømt til straff av fengsel i to år og til tap av retten til å inneha stilling i politiet.

 

 

Påtaleunnlatelse

 

Grov uforstand i tjenesten, jf. straffeloven § 325 første ledd nr. 1

En politibetjent ble 10. desember 2007 gitt påtaleunnlatelse (straffeprosessloven § 69) for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1. Han hadde latt en ruspåvirket fører kjøre sitt eget kjøretøy over en kortere distanse fra stedet der den ruspåvirkede ble stanset og bort til den lokale politistasjonen. Kjøringen medførte ikke uhell. 

 

 

Foretaksstraff

 

Straffeloven § 325, første ledd nr. 1

En politidistrikt som foretak, jf. straffeloven § 48a, ble 14. desember 2007 ilagt et forelegg på kr. 50.000 for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1 (grov uforstand i tjenesten) for å ha unnlatt å tilbakekalle våpenkortet og inndra våpen fra en person. Dette til tross for at politidistriktet hadde opplysninger om personen som åpenbart tilsa at han var uskikket til å inneha skytevåpen. Personen begikk i 2005 et drap ved bruk av et våpen som han hadde lovlig tilgang til. Politidistriktets opplysninger om ham vedrørende hendelser som tilsa at han var uskikket var fra tiden 1992 – 2004.

 

Forelegget er vedtatt.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no