freebet

Her finner du Spesialenhetens avgjørelser sendt til politidistriktet for administrativ gjennomgang til og med 2014. 

Spesialenheten publiserer sammendrag av alle saker. Se under fanen sammendrag. Hvilke saker som er sendt til administrativ gjennomgang etter 2014 fremgår av sammendragene. Et utvalg av saker sendt til administrativ gjennomgang er også omtalt i årsrapportene.

For å søke i dokumentene anbelfales å benytte Ctrl+F.

Saker sendt til administrativ vurdering 2007

Sak nr. 1. Ref. nr. 060308. Våpenloven.

Anmeldelse mot tjenestemenn i X politidistrikt for å ha utvist grov uforstand i tjenesten ved å ha utlevert et skytevåpen til en person forut for en skyteepisode i mars 2006.

Utleveringen av skytevåpenet anses av Spesialenheten å være et klart brudd med forvaltningspraksis. Ikke grunnlag for straffreaksjon. Politimesteren ble bedt om å vurdere saken administrativt. Avgjort 13. desember 2007. Se også sak 060251

 

 

Sak nr. 2.  Ref. nr. 060251. Våpenloven.

X politidistrikt som foretak, jf. straffeloven § 48a, ble 14. desember 2007 ilagt et forelegg på kr. 50.000 for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1 (grov uforstand i tjenesten) for å ha unnlatt å tilbakekalle våpenkortet og inndra våpen fra en person. Dette til tross for at politidistriktet hadde opplysninger om personen som åpenbart tilsa at han var uskikket til å inneha skytevåpen. Personen begikk i 2005 et drap ved bruk av et våpen som han hadde lovlig tilgang til. Politidistriktets opplysninger om ham vedrørende hendelser som tilsa at han var uskikket var fra tiden 1992 – 2004.

Bedt om at Politimesteren vurderer rutiner for behandlingen av våpensaker. Se også sak 060308.

 

 

Sak nr. 3. Ref. nr. 060197. Utlevering av informasjon fra politiets registre.

En ansatt i Politiets X enhet ble anmeldt for å ha gitt opplyninger til et privat vaktselskap om en arbeidssøker. Den arbeidssøkende hadde kun en anmeldelse mot seg som var henlagt og kunne ikke forstå at det kunne medføre at han var uaktuell for stillingen. Selskapet hadde på oppdrag fra politiet ansvar for vakttjenesten ved X internat og mottok informasjon fra politiets registre ved å henvende seg pr. telefon til en ansatt i politidistriktet. Det ble ikke vurdert å ha skjedd noe straffbart, men Spesialenheten fant grunn til å kritisere de uformelle rutinene som ble fulgt ved utlevering av informasjon fra politidistriktet til vaktselskapet. Avgjort 12. desember 2007.

 

 

Sak nr. 4. Ref. nr. 060639.  Lang saksbehandlingstid.

Anmeldelse fra fornærmet i sedelighetssak vedrørende lang saksbehandlingstid i X politidistrikt. Fornærmede forklarte seg til politiet i januar 2004. Saken ble pådømt i tingretten i februar 2007. Klage over saksbehandlingen var også fremmet administrativt og var behandlet av Riksadvokaten i desember 2005. Ikke vurdert å være grunn til å iverksette etterforsking.

Politimesteren ble anmodet om å forsikre seg om at de forhold som framkom av dokumentasjonen vedrørende restanser og prioriteringsutfordringer var tatt tak i. Avgjort 5. desember 2007.

 

 

Sak nr. 5. Ref. nr. 060565. Lang saksbehandlingstid.

X politidistrikt ble anmeldt for blant annet lang saksbehandlingstid, manglende oppfølgning av og underretning til fornærmede i en sak hvor to jenter i oktober 2001 ble funnet sterkt neddopet i A. Arbeidet med saken sto nærmest stille fra mai 2003 til januar 2005. A tingrett rettet i dom av 24. september 2005 sterk kritikk mot politiets og påtalemyndighetens saksbehandling. Saken ble henlagt hos Spesialenheten. Politimesteren ble bedt om å vurdere saken administrativt. Avgjort 21. november 2007.

 

 

Sak nr. 6.  Ref. nr. 070044A. Tjenestelige forhold – kjøreoppdrag, inntak av alkohol mv .  

To tjenestemenn i X politidistrikt transporterte en psykiatrisk pasient fra A til B. Etter å ha levert pasienten i B tok de ca. kl. 22.00 inn på hotell. De besøkte deretter flere skjenkesteder og inntok begge alkohol. Den ene av tjenestemennene gikk til sengs ca. kl. 03.00 mens den andre gikk å la seg først kl. 06.00 om morgenen. Transporten tilbake til A startet kl. 13.00 påfølgende dag. Det var vanskelige kjøreforhold. På veien havnet politibilen utenfor veien og måtte dras opp av en redningsbil. Den ene tjenestemannen ble etter at han hadde kommet hjem til sin private bopel pågrepet og mistenkt for å ha kjørt sin privatbil under påvirkning av alkohol.  Spesialenheten innhentet til behandlingen av saken flere uttalelser fra sakkyndig vedrørende mulig alkoholpåvirkning i tjenestetiden. Spesialenheten henla saken for tjenestemennene i forhold til straffeloven § 324 (brudd på tjenesteplikt), vegtrafikkloven § 21, første ledd (ikke skikket til å føre bil på grunn av tretthet eller andre omstendigheter), vegtrafikkloven § 22, første ledd (kjøring i påvirket tilstand) og vegtrafikkloven § 3 (uaktsom kjøring) etter bevisets stilling. Spørsmålet for den ene av dem om kjøring i påvirket tilstand etter avsluttet tjeneste ble overført til den ordinære påtalemyndighet for avgjørelse. Politimesteren ble bedt om å vurdere tjenestemennenes opptreden i sammenheng med transportoppdraget administrativt. Avgjort 13. november 2007.

 

 

Sak nr. 7. Ref. nr. 060347. Rutiner for meddelelse av forelegg. 

Tjenestemenn i X politidistrikt anmeldt for urettmessig pågripelse mv.

Anmelder oppgir blant annet at han ved meddelelse av forelegg i arresten ble stilt overfor to alternativer, å vedta forelegget og bli løslatt eller å sitte til senere på dagen for å bli avhørt. A lagmannsrett hadde også opphevet forelegget fordi det ikke kunne utelukkes at vedtakelsen var sterkt influert av utsiktene til fortsatt tilbakeholdelse i politiarresten. Anmelder var innbrakt etter politiloven § 9 og kunne etter Spesialenhetens vurdering ikke holdes lengre enn til han var edru, jf. § 9, tredje ledd. Saken ble ikke vurdert å gi grunn til straffreaksjon mot noen ansatt i politidistriktet. Politimesteren ble bedt om å vurdere rutiner for meddelelse av forelegg. Avgjort 26. oktober 2007.

 

 

Sak nr. 8. Ref. nr. 060162. Mindreåriges opphold i arrest.

X politidistrikt. Anmeldelse fra jente f. 1990 vedrørende pågripelse i mars 2006.

Anmeldelsen gjelder legemsfornærmelse og grov uforstand i tjenesten. Politiet ga i saken bistand til barnevernet i sammenheng med at jenta skulle hentes ut av sin mors leilighet.

Hun ble etter at hun var brakt til politihuset sittende i arresten i 3 timer i påvente av at barneverntjenesten skulle overta ansvaret for henne. Uttalelser i saken fra ansatte i arresten om at det er vanlig at barnevernet ber politiet om å holde mindreårige i arrest i påvente av videre oppfølgning.

Det oppgis at det ikke foreligger retningslinjer i politidistriktet for behandlingen av denne type saker.

Saken ble ut fra dens konkrete omstendigheter henlagt av Spesialenheten. Politimesteren ble bedt om å vurdere den praksis som er beskrevet av egne ansatte, rutiner for samarbeid med barnevernet og om det kan anses forholdsmessig å la mindreårige sitte i arresten. Avgjort 9. november 2007.

 

 

Sak nr. 9. Ref. nr. 070089. Vurdering av innbrakt/pågrepet person før innsetting i arrest. Tilsyn.

X politidistrikt.  Innbrakt person døde i arresten på grunn av akutt etanolforgiftning. Politimesteren er med henvisning til Spesialenhetens saksframstilling bedt om å vurdere om det kommer fram informasjon som kan gi grunn til endringer i instruks eller opplæring av mannskaper med ansvar for beslutning om innsetting i arrest og tilsyn i arresten.

Avgjort 1. oktober 2007.

 

Sak nr. 10. Ref. nr. 070116. Notoritet om beslutninger truffet i arrest.

X politidistrikt. Person innsatt i drukkenskapsarrest anmelder tjenestemenn for grov uforstand i tjenesten. Saken henlagt etter bevisets stilling. Operasjonsleder i politidistriktet forklarer at han – og trolig andre operasjonsledere – ikke er flinke nok til å beskrive grunnlaget for beslutningen om arrest i PO- loggen. Politimesteren bes av Spesialenheten vurdere om det er behov for å gi nærmere direktiver. Avgjort 31. august 2007.

 

 

Sak nr. 11. Ref. nr. 060742. Manglende dokumentasjon / notoritet omkring beslutninger. 

X politidistrikt  og Y politidistrikt. Anmeldelse vedrørende ulovlig ransaking og pågripelse.

Politiets straffesaksdokumenter ble av Spesialenheten vurdert å inneholde mangelfull dokumentasjon omkring grunnlaget for beslutninger som var tatt, hvem som hadde truffet beslutningene og om ansvarsforhold. Det vises til straffeprosessloven §§ 175 og 179 vedrørende beslutning om pågripelse og opprettholdelse av beslutning om pågripelse. Saken ble sendt til førstestatsadvokaten i A for administrativ vurdering. Avgjort 13. august 2007. 

 

 

Sak nr. 12. Ref, nr. 060699. Krenkende utsagn.

Tjenestemann i X politidistrikt anmeldt for å ha kommet med krenkende utsagn.

Politiet rykket ut til en adresse med bakgrunn i at en kvinne hadde ringt inn en bekymringsmelding vedrørende tidligere ektefelle. Han hadde sendt henne en SMS- melding hvor han oppga at han satt og drakk alkohol og spiste piller. I følge anmelder sa en av tjenestemennene til ham: ”Jasså du sitter her og feirer at din egen bror ligger for døden” og ”Jeg forstår godt at din kone forlater deg”. Spesialenheten anså under hensyn til de konkrete omstendigheter i saken ikke utsagnene å være av en karakter som kunne medføre straffansvar.  Politimesteren ble med henvisning til politiinstruksen § 5-2 bedt om å følge opp saken administrativt.

 

 

Sak nr. 13. Ref. nr. 060842. Avvisning av person som ønsker å anmelde polititjenestemann.

En drosjesjåfør som hadde forsøkt å inngi anmeldelse mot en tjenestemann i X politidistrikt anmeldte politiet for å ha behandlet ham uverdig. Drosjesjåføren var stanset i en trafikkontroll og fratatt førerkortet. Han oppsøkte samme dag politistasjonen for å anmelde tjenestemannen som hadde foretatt beslaget. Han mente han ikke hadde kjørt så fort som målingen viste. Da han tok kontakt i vakten oppsto det i følge anmelder en diskusjon mellom tjenestemennene og han ble nektet å inngi anmeldelse. Da han senere samme dag på nytt tok kontakt på politistasjonen og ba om å få snakke med en jurist ble han også avvist. Spesialenheten vurderte ikke at det forelå forhold som kunne lede til straffansvar. Politimesteren ble bedt om å vurdere saken administrativt. Avgjort 4. juli 2007.

 

 

Sak nr. 14. Ref. nr. 060419. Forfølgelse - stans av kjøretøy ved bruk av tjenestebil.

En 17 år gammel gutt anmeldte en tjenestemann i X politidistrikt for grov uforstand i tjenesten. Gutten var passasjer på en moped og hadde ikke hjelm. Polititjenestemannen stanset mopedføreren, som kjørte på en gangvei og åpenbart forøkte å unndra seg politiets kontroll, ved å kjøre tjenestebilen inn i mopeden. Passasjeren ble i sammenheng med at mopeden veltet påført mindre skader. Spesialenheten henla saken etter beviset stilling og ba Politimesteren vurdere metodebruken. Det ble vist til at framgangsmåten anses å innebære stor risiko for skade. Avgjort 29. juni 2007.

Riksadvokaten har etter klage fra guttens far og ytterligere etterforsking fra Spesialenhetens side omgjort vedtaket og gitt ordre om å utferdige et forelegg til tjenestemannen for grov uforstand i tjenesten og uaktsom kjøring. Forelegget er ikke vedtatt og hovedforhandling er berammet i A tingrett i april 2008.

 

 

Sak nr. 15. Ref. nr. 070002. Mistanke om at en ansatt har møtt beruset på jobb.  

X politidistrikt ba Spesialenheten om å gjennomføre etterforsking i sammenheng med at en politiførstebetjent var mistenkt for å ha vært beruset i tjenesten. Politiførstebetjenten deltok under en av virkedagene i romjulen 2006 ved et transport og framstillingsoppdrag i sammenheng med forlengelse av varetekt.

Det går av flere vitneforklaringer i saken fram at han virket uopplagt og luktet alkohol. Han forklarte i avhør hos Spesialenheten at han kvelden i forveien hadde vært på besøk hos naboer og at han ble servert rødvin. Han hadde på grunn av ubehag først kommet seg til sengs kl. 03.00. Sakkyndig uttalelse i saken gikk ut på at han ved oppmøte på jobb mest sannsynlig ikke var påvirket av alkohol. Anmeldelsen mot politiførstebetjenten ble av Spesialenheten henlagt etter beviset stilling. Politimesteren ble bedt om å vurdere saken administrativt. Det ble vist til at det ved mistanke om ruspåvirkning i tjenestetiden bør rapporteres tjenestevei og foretas oppfølgning i form av blodprøve, jf. politiloven § 23, første ledd, tredje setning. Avgjort 31. mai 2007.

 

 

Sak nr. 16. Ref. nr. 060396. Bilforfølgelse i bysentrum på tidspunkt med stor trafikk.

X politidistrikt. Flere tjenestebiler fra X politidistrikt deltok 31. mai 2006 ca. kl. 17.55 i en bilforfølgelse som gikk inn mot sentrum av byen. En kjenning av politiet var forsøkt stanset i en rutinekontroll og hadde først stanset, men deretter brått akselerert fra stedet.  Forfølgelsen opphørte ved at politiet opprettet en sperring ved bruk av marje i en rundkjøring i nærheten av et større handlesenter (A). Fører av det forfulgte kjøretøyet kastet i det han sprang ut av bilen fra seg en pose hvitt pulver. Det innkom i sammenheng med forfølgelseskjøringen melding fra publikum til politiet om vannvittig kjøring. Spesialenheten fant på bakgrunn av politiets egen rapportering omkring hendelsen ikke grunn til å iverksette etterforsking. Med henvisning til at forfølgelsen hadde skjedd i sentrum av byen på et tidspunkt hvor det må antas å ha vært stor trafikk, påpekte Spesialenheten at hendelsen kunne være egnet for en administrativ gjennomgang (evaluering) i politidistriktet. Avgjort 29. mai 2007.

 

 

Sak nr. 17. Ref. nr. 050007. Sletting av anmeldelse i BL. 

X politidistrikt. Politibetjent som mottok en anmeldelse fra en fornærmet vurderte anmeldelsen å gjelde samme forhold som det var registrert anmeldelse for tidligere og ba koordineringskontoret om å slette anmeldelsen. Fornærmede ble på grunn av slettingen ikke formelt underrettet om utfallet av behandlingen av saken. Forholdet ble ikke vurdert å kunne medføre straffansvar. Politimesteren ble bedt om å vurdere om det er behov for presiseringer i interne retningslinjer for BL. Avgjort 18. mai 2007.

 

 

Sak nr. 18. Ref. nr. 060394. Avhør av mistenkte under transport. 

Mann som i april 2006 ble pågrepet av to tjenestemenn i X politidistrikt for promillekjøring anmeldte tjenestemennene for grov uforstand i tjenesten. Han viser til at han ble avhørt av politiet under transport fra pågripelsesstedet på vei til blodprøvetaking og at blodprøven viste at han hadde 2,61 promille alkohol i blodet. Forholdet ble ikke vurdert å kunne medføre straffansvar. Det vises blant annet til at påtaleinstruksen § 8-2 åpner for at det kan tas avhør av mistenkte som er påvirket av rusmidler. Spesialenheten anså imidlertid framgangsmåten å være særdeles uvanlig og fant grunn til å stille spørsmål ved hensiktsmessigheten. Politimesteren i A opplyste under saksbehandlingen at det ikke finnes instrukser, skriftlige eller muntlige, som omhandler avhør under transport.

Politimesteren ble anmodet om å vurdere om det med bakgrunn i hendelsen kan være behov for å gi føringer. Avgjort 11. mai 2007.

 

 

Sak nr. 19. Ref. nr. 060889. Skjermet sak - føring av opplysninger i PO- logg.

X politidistrikt. Politimesteren i A ba Spesialenheten om å etterforske mulig brudd på taushetsplikt i politidistriktet. Avisen inneholdt bred omtale av en ranssak som hadde vært skjermet i BL. Spesialenheten anså det på bakgrunn av den etterforsking som ble gjennomført sannsynlig at noen i politiet hadde lekket til media. Etterforskingen viste imidlertid at det var en så stor gruppe ansatte som hadde hatt tilgang til informasjonen at det ikke ble vurdert å være mulig å finne fram til noen gjerningsperson. Selv om saken var skjermet i BL, var opplysninger om saken tilgjengelig for alle brukere av PO. Politimesteren ble bedt om vurdere saken administrativt med tanke på om det er behov for rutiner som hindrer at informasjon som ønskes beskyttet innføres i PO.

Avgjort 5. juni 2007. Spesialenheten har lignende erfaring med utlegging av informasjon i PO fra arbeid med lekkasjesaker i andre politidistrikt. 

 

 

Sak nr. 20. Ref. nr. 060552. Anvendelse av politiets registre til private formål. 

Tjenestemann i X politidistrikt ble anmeldt for brudd på taushetsplikt.

Det gikk av anmeldelsen fram at han hadde fortalt en kvinne han hadde kontakt med i sin fritid at han hadde kontrollert om det fantes opplysninger om henne i politiets registre. Tjenestemannen bekreftet i sin forklaring til Spesialenheten at han hadde foretatt slike undersøkelser. Spesialenheten fant ikke at handlingen kunne innebære at han hadde brutt lovbestemt taushetsplikt og fant ut fra en helhetlig vurdering ikke å anse at det var utvist grov uforstand i tjenesten. Det ble påpekt at politiets registre kun er ment benyttet i tjenestelig sammenheng. Politimesteren ble bedt om å vurdere saken administrativt. Avgjort 1. juni 2007.

 

 

Sak nr. 21.  Ref. nr. 060621.

Person døde i sammenheng med pågripelse i A, september 2006.

X politidistrikt mottok melding fra et offentlig servicekontor om behov for hjelp til å ta hånd om en person som ble vurdert å være vanskelig. Tjenestemennene som rykket ut til stedet ba personen om å forlate stedet. Da politiets pålegg ikke ble etterkommet ble det ansett nødvendig å bruke makt for å føre ham ut av lokalet. Det oppsto inne i lokalet et basketak mellom tjenestemennene slik at alle falt i bakken. Personen ble med makt påført håndjern og tatt ut av servicekontoret. Mens han lå utenfor servicekontoret oppfattet tjenestemennene at han forsøkte å komme seg løs og brukte makt for å holde ham nede og i ro. Personen døde i sammenheng med pågripelsen. Spesialenheten la til grunn at døden inntrådte som følge av kombinasjon av flere faktorer. Surstoffmangel eller oksygenunderskudd antas å ha oppstått som følge av pusteproblemer etter press mot halsen, egne anstrengelser for å motsette seg pågripelsen, plassering i mageleie over tid og at politiets maktanvendelse for å holde ham nede og i ro over tid har gitt press mot underlaget. Saken ble for tjenestemennene som var delaktige i selve pågripelsen henlagt etter bevisets stilling. Det ble lagt stor vekt på at tjenestemennene ikke var kjent med farer forbundet med bruk av mageleie. Foretaksstraff ble ikke vurdert å være hensiktsmessig. Politidirektoratet og X politidistrikt ble bedt om å vurdere om omtaler i rettsmedisinsk og akuttmedisinsk litteratur om kvelningstid hos agiterte og kjempende personer som motsetter seg inngripen fra politiet og som legges i mageleie kan gi grunn til presiseringer i opplæringsmateriell og rundskriv. Spesialenheten ba videre politiet om å vurdere behovet for presiseringer vedrørende transport av liggende personer i den type kjøretøy som ble benyttet ved transport av den pågrepne til sykehuset. Avgjort 4. mai 2007.

 

 

Sak nr. 22. Ref. nr. 050804. Tjenestemanns bruk av egen stilling som ”pressmiddel” i sivil tvist.

Politimesteren i X oversendte en klage mot en ansatt til Spesialenheten for mulig etterforsking. Tjenestemannen ble på sin fritid involvert i et trafikkuhell hvor hans private bil kom til skade. Han legitimerte seg for den andre parten med bruk av tjenestebevis. Det oppsto noe uenighet mellom partene i saken om ansvarsforhold og erstatningsbeløp. Tjenestemannen ba den andre parten (en ung kvinne) om å utbetale til ham kr. 5.000. I sine purringer til henne presiserte han at han var politimann og framholdt gjentatte ganger at forholdet ville bli anmeldt om hun ikke gjorde opp for seg. Han ga henne som ”politimann med foreleggsmyndighet” også et tilbud om å få avgjort saken av ham ved et forenkelt forelegg. Hun fikk en frist på en uke til å vedta. Han innga senere anmeldelse mot kvinnen. Saken ble vurdert i forhold til straffeloven § 124 og straffeloven § 325 nr. 1. Spesialenheten kom under tvil til at det ikke var grunnlag for straffereaksjon. Med henvisning til den kritikk Spesialenheten rettet mot tjenestemannen ble det anmodet om at Politimesteren vurderte saken administrativt. Avgjort 26. mars 2007.

 

 

Sak nr. 23. Ref. nr. 050656. Rutiner for oppbevaring av beslag.

Politimesteren i X oversendte sak til Spesialenheten vedrørende tyveri av penger fra et oppbevaringsskap i arresten. Saken ble henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsmannen. Etterforskingen ble vurdert å vise at rutinene for behandling av beslag i arresten kunne forbedres. Politimesteren ble anmodet om å gjennomgå rutinene. Avgjort 14. mars 2007.

 

 

Sak nr. 24. Ref. nr. 050378.  Politiførstebetjent med dørvaktkurs som bierverv.   

Politimesteren i X  ba Spesialenheten vurdere om en politiførstebetjent som ved siden av sin stilling i politiet holdt kurs for dørvakter hadde utvist grov uforstand i tjenesten. Etterforskingen viste at kursene opprinnelig ble gjennomført i regi av politidistriktet. Da politiførstebetjenten ønsket å fortsette med kursene oppfattet han at hans nærmeste overordende samtykket i at han kunne gjøre det.  Invitasjon til kursene ble sendt ut på politiets brevark. Det ble også utdelt kursbevis som forbant kursene med politiet. Inntektene fra kursene lot politiførstebetjenten gå inn i sin ektefelles firma. Politidistriktet ble aldri formelt varslet om at politiførstebetjenten hadde kursvirksomheten som bierverv eller om de inntekter han hadde fra kursene. Spesialenheten fant ikke at politiførstebetjentens handlinger kunne rammes av straffeloven § 324 eller § 325 nr. 1. Det ble lagt vekt på at personer med lederansvar i politidistriktet, her i blant leder av tjenesteenheten politiførstebetjenten tilhørte, hadde vært klar over kursvirksomheten. Spesialenheten anbefalte at saken ble vurdert administrativt.

Avgjort 1. mars 2007.

 

 

Sak nr. 25. Ref. nr. 050782.

Politiadvokat i X politidistrikt anmeldes for ulovlig frihetsberøvelse.

En pågrepet person i en straffesak ved X politidistrikt ble under varetektsfengsling med brev og besøkskontroll nektet besøk av sin mor. Politiadvokaten nektet kontrollert besøk fra morens side fordi moren hadde nektet å avgi vitneforklaring i straffesaken mot sønnen. Moren ble vurdert å kunne ha opplysninger om hvem som hadde besøkt sønnen i hjemmet og vært inne på hans rom. Sønnen hadde oppgitt at beslag som var funnet på hans rom var ting han oppbevarte for andre. Moren hadde ikke forklaringsplikt i saken og Spesialenheten la til grunn at politiadvokaten ikke kunne nekte besøk fra moren begrunnet i bevisforspillelsesfare etter at det var klart at hun ikke ville forklare seg i saken.

Spesialenheten fant ikke at politiadvokaten kunne straffes for overtredelse av straffeloven § 117 eller § 325 nr. 1. Politimesteren ble anmodet om å vurdere saken administrativt. Avgjort 5. februar 2007.

 

 

Sak nr. 26. Ref. nr. 060597. Krenkende eller upassende utsagn/opptreden.

En båtpatrulje i X politidistrikt ga i sammenheng med et båtrace utenfor A pålegg til fører av en seilbåt som etter patruljens oppfatning ikke hadde fulgt retningslinjene for båtracet. Føreren av båten ble bedt om å legitimere seg og gjort oppmerksom på at han kunne bli tauet i land for å bringe klarhet i alle formalia. Da føreren av seilbåten forsøkte å forklare seg ble han av en av tjenestemennene tiltalt som ”en pudding” og fortalt at han var ”eplekjekk”. Hans kone ble bedt om å ”holde munn.”  Spesialenheten vurderte ikke at tjenestemennenes opptreden kunne lede til straffansvar i forhold til straffeloven § 325 første ledd nr. 1 eller nr. 3. Ordbruken ble imidlertid vurdert som upassende og Politimesteren ble anmodet om å vurdere saken administrativt.

Avgjort 28. januar 2007.

 

 

Sak nr. 27. Ref. nr. 050383. Ransaking på psykiatrisk sykehus.

En politibetjent i X politidistrikt gjennomførte ved bruk av narkotikahund ransaking på en avdeling ved ett psykiatrisk sykehus. Ransakingen ble gjennomført etter anmodning fra sykehuset.  En pasient anmeldte politibetjenten for skadeverk på en skjorte og tre CD-plater. Spesialenheten henla anmeldelsen mot tjenestemannen, men påpekte at faglig ansvarlig etter lov om psykisk helsevern § 4-6 kan treffe beslutning om undersøkelse av pasientens rom og eiendeler. Det skal treffes individualisert vedtak og det kan etter bestemmelsen ikke foretas undersøkelser på rom tilhørende andre pasienter eller fellesarealer. Redegjørelsen fra politibetjenten måtte forstås slik at rom tilhørende flere pasienter og andre rom enn pasientrom var undersøkt. Det kunne derfor stilles spørsmål om de nødvendige vedtak for å kunne foreta ransaking hadde foreligget. Politimesteren ble bedt om å vurdere om politidistriktet har gode nok rutiner for vurdering av den aktuelle type bistandsanmodninger.

Avgjort 5. januar 2007.

 

Sak nr. 28. Ref. nr. 060161.

Tjenestemenn i X politidistrikt anmeldes for ulovlig beslag /ulovlig tilbakeholdelse av beslaglagte midler.

Fornærmede innga anmeldelse til Spesialenheten for politisaker fordi politiet sommeren 2005 tok beslag i ritalintabletter som han hadde fått foreskrevet av lege. Han hadde i avhør hos politiet bedt om å få tilbakelevert tablettene, men ble da møtt med opplysning om at politiet ikke hadde et slikt beslag.  Spesialenhetens etterforsking viste at politiet den 4. august 2005 mottok 150 tabletter Ritalin 10 mg og en del øvrige gjenstander tilhørende fornærmede fra barnevernsvakten.  Beslaget ble midlertidig lagt i safe på operasjonsleders kontor ved Y politistasjon og innført i operasjonsleders protokoll. I beslagsrapport ført i BL er det angitt at beslaget er oppbevart i safe hos operasjonsleder. Z politistasjon etterforsket samtidig et større sakskompleks mot fornærmede. En etterforsker ved Z politistasjon fikk derfor i oppdrag å hente beslaget ved Y politistasjon og bringe det til Z politistasjon. Beslaget fremgår å være utkvittert ved Y politistasjon. Hva som videre skjedde med beslaget er uavklart. Tablettene ble ved en tilfeldighet gjenfunnet sammen med et annet beslaglagt gods fra Z politistasjon som skulle spesialdestrueres høsten 2006. Det er på det rene at BL ikke var ajourført etter at tablettene ble overført fra Y politistasjon. Spesialenheten påpekte blant annet at behandlingen av beslaget var i strid med Politidirektoratets styringsinstruks av 1. oktober 2005. Det går her blant annet fram at det skal framgå av det sentrale systemet hvor beslag til enhver tid befinner seg og at beslag ved overføring skal kvitteres ut fra avgiende enhet og kvitteres inn i mottaende enhet. Det ble i saken ikke vurdert å være grunnlag for straff mot noen ansatt eller foretaket. Politimesteren ble imidlertid med tanke på om det var behov for oppstramming av rutiner bedt om å vurdere saken administrativt. Avgjort 7. februar 2007.

 

 

Sak nr. 29. Ref. nr. 050741

Anmeldelse mot tjenestemenn i X politidistrikt for ulovlig pågripelse og ransaking

Fornærmede ble lørdag 15. oktober 2005 pågrepet av tjenestemenn fra X politidistrikt utenfor sitt forretningslokale. Han ble påført håndjern og hans kjøretøy ble ransaket. Forretningslokalene ble også ransaket. Da det ikke ble gjort funn, ble fornærmede løslatt etter ransakingen. Fornærmede anmeldte hendelsen til Spesialenheten og anførte at pågripelsen og ransakingen var ulovlig. Spesialenheten ba under sin etterforsking av hendelsen politiet om innsyn i korresponderende straffesaksdokumenter i politiet. Politiet kunne ikke framskaffe slike dokumenter. Det ble gjennom avhør av deltakende tjenestemenn klarlagt at tilslaget mot fornærmede fant sted etter forutgående spaning og at grunnlaget for spaningen blant annet var at en narkotikahund i sammenheng med etterforsking mot en annen person hadde markert kraftig inne i fornærmedes leilighet.  Spesialenheten fant at det ved tilslaget mot fornærmede ikke forelå skjellig grunn til mistanke om en straffbar handling. Pågripelsen og ransakingen ble gjennomført uten tilstrekkelige holdepunkter for at det var begått et straffbart forhold. Tjenestemannen som hadde lederansvar ved pågripelse og ransaking av fornærmede ble av Spesialenheten ilagt et forelegg for overtredelse av straffeloven § 226 og straffeloven § 325, første ledd nr. 1. Forelegget er vedtatt. Saken ble også oversendt Politimesteren i X politidistrikt for administrativ vurdering. Det ble særlig vist til at det etter pågripelsen og ransakingen av fornærmede ikke ble utarbeidet ett eneste dokument som viste hva som hadde funnet sted. Aksjonen var heller ikke meldt inn til politidistriktets operasjonssentral. Avgjort 8. februar 2007.

 

Sak nr. 30. Ref. nr. 060881 

Politiadvokat anmeldes for tjenesteforsømmelse ved å ha unnlatt å varetektsfengsle en gjengangerkriminell.

En politiadvokat i X- politidistrikt ble anmeldt av en privatperson fordi hun hadde besluttet ikke å varetektsfengsle en gjengangerkriminell som var løslatt på prøve.  Privatpersonen hadde selv været til stede ved en aktuell hendelse og var skremt og urolig over situasjonen.

Spesialenheten opptok forklaring fra den aktuelle privatpersonen og innhentet kopi av aktuelle straffesaksdokumenter fra X- politidistrikt. Det ble etter dette ikke funnet å være grunn til å iverksette etterforsking mot politiadvokaten. Saken ble allikevel oversendt til Politimesteren for administrativ vurdering. Det ble vist til at anmeldelsen til Spesialenheten også hadde karakter av å være en klage på politiet og at den uro og bekymring som var formidlet til Spesialenheten hadde et alvorlig innhold. Avgjort 14. juni 2007.

 

 

Sak nr. 31. Ref. nr. 060366  

Tjenestemenn i X politidistrikt anmeldes av Y for tjenesteforsømmelser.

Y anmeldte tjenestemenn i X politidistrikt for blant annet å ha nektet å snakke med ham, nektet å ta i mot anmeldelser fra ham og uriktig ilegge ham besøksforbud. Han anførte også at tjenestemennene har en arrogant og truende oppførsel overfor ham. Spesialenheten innhentet kopi av aktuelle straffesaksdokumenter og det ble opptatt forklaring fra Y. Av Ys forklaring til Spesialenheten gikk fram at anmeldelsen til Spesialenheten først og fremst var inngitt som en klage på tjenestemennenes atferd. Y viste her blant annet til tjenestemennenes oppførsel i forbindelse med forkynning av besøksforbud. Spesialenheten fant med bakgrunn i innhentede opplysninger ikke at det var rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Saken ble oversendt Politimesteren for mulig administrativ oppfølgning av Ys klager på politiet. Avgjort 13. juli 2007.

 

 

Sak nr. 32. Ref. nr. 060546

Spansk fiskebåtrederi anmelder Kystvakten og førstestatsadvokaten i Troms og Finnmark.

Et spansk fiskebåtrederi innga i 2006 anmeldelse mot navngitte tjenestemenn i Kystvakten og førstestatsadvokaten i Troms og Finnmark. Det ble i anmeldelsen gjort gjeldende at det var begått straffbare handlinger i sammenheng med at to fiskefartøyer tilhørende rederiet den 13. juli 2006 ble oppbrakt i vernesonen ved Svalbard. Riksadvokaten besluttet at anmeldelsen mot Kystvakten og førstestatsadvokaten skulle behandles samlet og etterforskingsansvaret ble gitt til Spesialenheten. Spesialenheten henla etter en relativt omfattende etterforsking anmeldelsen for samtlige med den begrunnelse at intet straffbart forhold anses bevist. En fant imidlertid grunn til å be Kystvaktsjefen om å vurdere saken administrativt. Det ble vist til at det innenfor gjeldende regelverk kan være behov for at Kystvakten gjennomgår sine rutiner med sikte på å klargjøre innhold i og rammene for Kystvaktens begrensede politimyndighet, herunder den prosessuelle sondring mellom Kystvaktens utøvelse av forvaltningsmessig fiskerikontroll og straffeprosessuell etterforsking. Avgjort 23. juli 2007.

 

 

Sak nr. 33. Ref. nr. 070234

Politiførstebetjent i X politidistrikt anmeldes for brudd på taushetsplikt.

En politiførstebetjent i X politidistrikt ble ilagt et forelegg på kr. 10.000 for overtredelse av straffeloven § 121, første ledd (brudd på taushetsplikt) for å ha tatt utskrift av et fangebilde fra politiets registre av en kjent kriminell og ha forevist bildet for sin samboer. Han lot henne forstå at personen på bildet var i politiets søkelys. Samboeren hadde tidligere hatt et forhold til den kriminelle. Spesialenheten fant i tilegg til straffreaksjonen grunn til å be Politimesteren i X om vurdere saken administrativt. Det ble blant annet vist til at det anses uheldig at en polititjenestemann har en samboer som bruker narkotiske stoffer. Det gikk av etterforskingen fram at hun hadde ervervet og brukt narkotika samtidig med at hun var samboer med politimannen. Under hensyn til de oppgaver politiførstebetjenten hadde i politidistriktet ble forholdet til den aktuelle kvinnen ansett å være så spesielt at han etter Spesialenhetens oppfatning burde ha informert sin arbeidsgiver om det. Spesialenheten påpekte også at politiførstebetjenten hadde benyttet seg av informasjon fra politiets registre i en privat sammenheng. Avgjort 28. august 2007.

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no