Avgjørelse i sak om bruk av skytevåpen i Oslo 18. september 2015

Vedtaket i anonymisert form er publisert under fanen Avgjørelser/Bruk av skytevåpen

Spesialenheten har konkludert med at politibetjenten som 18. september 2015 avfyrte skudd mot en kvinne med kniv på Grønland i Oslo ikke opptrådte straffbart.

Oslo politidistrikt ble ca. kl. 17.13 oppringt av en person som oppga at han hadde hørt at en kvinne med kniv ville drepe barnet sitt. Det ble ca. kl. 17.18 varslet om innholdet i oppringningen på politisambandet og flere politipatruljer kjørte straks mot adressen som var oppgitt av innringer.  Spesialenheten har med bakgrunn i lydopptak fra politisambandet lagt til grunn at det gikk ca. et minutt og 37 sekunder fra varslet gikk ut over politisambandet til skudd var avfyrt.

Politibetjenten som avfyrte skuddet avga forklaring til Spesialenheten samme dag som hendelsen fant sted. Han har forklart at han oppfattet meldingen på sambandet å gjelde pågående livstruende vold (PLIVO) og at det var nødvendig å aksjonere så raskt som mulig. Da de kom fram til den aktuelle adressen, var det mange personer i området utenfor kvinnens bolig og han så kvinnen med kniv i hånden løpe mot en gutt og at hun stakk med kniven flere ganger mot guttens hals/skulder. Han så at kniven traff gutten, uten at den «gikk inn».  Han trakk da med høyre hånd fram sin tjenestepistol og rettet den mot kvinnen samtidig som kvinnen ble anropt: «bevæpnet politi, stå i ro, slipp kniven». Kvinnen etterkom ikke ordren, men rettet da sin oppmerksomhet mot politibetjenten og hans kollegaer og kom mot dem med kniven i sin venstre hånd. Da kvinnen var 1,5 -2 meter fra politibetjenten avfyrte han skuddet som traff kvinnen i lysken.  Politibetjenten har forklart at han skjøt for å stanse kvinnen og har oppgitt at han i situasjonen tenkte «nå er det hun eller meg, eller mine tjenestemakkere, eller hun kan finne på å gå på gutten igjen». Det var i følge politibetjenten ikke tid eller mulighet til å gripe inn med lempeligere midler eller til å avfyre varselskudd.  Politibetjenten var på stedet sammen med tre kollegaer og de hadde før skudd ble avfyrt gruppert seg i en «vifteformasjon», hvor politibetjenten sto fremst og hadde et skjold i vestre hånd.

De tre kollegaene har i sine forklaringer for Spesialenheten i hovedsak forklart seg sammenfallende med politibetjenten.

Det er opptatt forklaring fra 10 vitner til hendelsen. Vitnene har beskrevet hendelsen noe ulikt, og beskrivelsene er til dels motstridende med hensyn til om det var en gutt involvert i hendelsen, kvinnens atferd overfor gutten og kvinnens atferd da skudd ble avfyrt.

Kvinnen som ble skutt mot har avgitt en forklaring som på sentrale punkt ikke anses underbygget av sakens øvrige opplysninger. Dette gjelder med hensyn til om det var en gutt involvert i hendelsen, kvinnens egen posisjon da skuddet ble avfyrt og hvor mange skudd som ble avfyrt. 

Den strafferettslige bedømmelsen av politibetjentens opptreden må ta utgangspunkt i hans egen oppfatning av den faktiske situasjonen på handlingstidspunktet, jf. straffeloven (2005) § 25. Det har etter Spesialenhetens vurdering ikke framkommet opplysninger under etterforsking som kan begrunne at politibetjentens forklaring helt eller delvis settes til side. Selv om vitneforklaringene er til dels motstridende, anses flere av forklaringene å underbygge politibetjentens framstilling. Dette gjelder blant annet forklaringene fra gutten og guttens bestemor. Politibetjentens forklaring anses også underbygget ved kriminaltekniske undersøkelser på stedet.

Det sentrale spørsmålet i den strafferettslige bedømmelsen av politibetjentens opptreden har vært om det i situasjonen var nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig å avfyre skudd mot kvinnen.  

Etter en samlet vurdering har Spesialenheten ikke funnet det bevist at politibetjenten har opptrådt straffbart. Det er i vurderingen lagt vekt på at utrykningen gjaldt en melding om at en kvinne med kniv ville drepe sine barn. Da politiet kom fram til stedet var det en forholdsvis stor gruppe personer samlet utenfor kvinnens bolig og politibetjenten oppfattet at kvinnen brukte kniv mot et barn. Kvinnen ble anropt og etterkom ikke pålegg om å slippe kniven og politibetjenten oppfattet at kvinnen med kniven i hånden kom mot ham og hans kollegaer. Situasjonen oppstod og utviklet seg svært raskt og det var da skuddet ble avfyrt kort avstand mellom kvinnen og politibetjenten. Ut fra de konkrete omstendigheter ser Spesialenheten ikke at politibetjenten kan bebreides at han ikke forsøkte å anvende lempeligere maktmidler. Politibetjenten, som allerede hadde rettet sitt våpen mot kvinnen, mente avfyring av skudd var nødvendig for å hindre alvorlig personskade eller tap av liv. De konkrete omstendighetene anses ikke å ha gitt rom for skifte av maktmiddel eller at politipatruljene trakk seg tilbake. Spesialenheten har med grunnlag i opplysninger om politibetjentens utdanning og opplæring lagt til grunn at han handlet i tråd med instruksjon som gis i politiet om hvordan oppdrag som innebærer møte med gjerningsperson med kniv kan løses.

Saken er henlagt fordi intet straffbart forhold anses bevist.

Spesialenhetens avgjørelse kan av partene klages over til riksadvokaten.

Spesialenhetens vedtak i saken er i anonymisert form lagt ut på enhetens hjemmeside.

Hamar 1. juni 2016

 

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskningsavdeling Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no